Barbara Grabka
Pracownia Dialektologii Polskiej
323

dr hab. Barbara Grabka, prof. IJP PAN

Obszary badawcze

dialektologia, leksyka gwarowa, leksykografia gwarowa

Stopnie naukowe

 • magister filologii polskiej – 1985 r., Uniwersytet Jagielloński
 • doktor nauk humanistycznych – 2000 r., Instytut Języka Polskiego PAN
 • doktor habilitowany – 2013 r., Instytut Języka Polskiego PAN

Publikacje

monografie

 • B. Grabka, Nagłos wokaliczny w gwarach polskich, Kraków 2002.
 • rec.: Ludmiła Kalnyń, „Obszczesławianskij lingwisticzeskij atłas. Materiały i issledowania 2003–2005. Sbornik naucznych trudow”, Moskwa 2006, s. 266–270.
 • B. Grabka, Obrzędowość roku kościelnego w gwarach polskich. Od adwentu do zapustów, Kraków 2012, Prace Instytutu Języka Polskiego PAN 138.

prace leksykograficzne

 • [współred., współaut.] Słownik gwar polskich PAN, t. IV–VI, red. J. Okoniowa, J. Reichan, Kraków 1989–2004, t. VII–IX (z. 1), red. J. Okoniowa, J. Reichan, B. Grabka, Kraków 2005–2014.
 • [współaut.] Indeks alfabetyczny wyrazów z kartoteki „Słownika gwar polskich”, t. I–II, red. J. Reichan, Kraków 1999.
 • [oprac. i red. naukowa] J. Zborowski, Słownik gwary Zakopanego i okolic, opracowany i uzupełniony z materiałów Autora przez Zespół Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk pod kier. Joanny Okoniowej, koncepcja i opracowanie naukowe: J. Okoniowa, B. Grabka, R. Kucharzyk, M. Buława, Zakopane–Kraków 2009, s. XXXII, 491.
 • [red. naukowa] A. Wietrzyk, Słownik gwary Pogórzan (z okolic Gorlic), red. B. Grabka, R. Kucharzyk, Kraków–Gorlice 2011.
 • [współpraca] Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996.

artykuły (wybór)

 • B. Grabka, Z problematyki nagłosowego e- w gwarach polskich, [w:] Studia historycznojęzykowe i dialektologiczne, red. M. Kucała, J. Reichan, Kraków 1992, s. 113–119.
 • B. Grabka, Z problematyki protezy nagłosowej w gwarach polskich, [w:] „Studia Dialektologiczne” I, red. B. Dunaj, J. Reichan, Kraków 1996, s. 151–156.
 • B. Grabka, Święta i obrzędy religijne z perspektywy użytkowników gwary, [w:] W świecie sacrum, red. E. Teodorowicz-Hellman, J. Wronicz, Stockholm 2005, s. 135–145.
 • B. Grabka, Święta religijne w języku zapisane, „Język Polski” LXXXV, 2005, s. 51–55.
 • B. Grabka, Kaszuby raz jeszcze, [w:] „Studia Dialektologiczne” III, red. J. Okoniowa, Kraków 2006, s. 81–86.
 • B. Grabka, Wpływ czy niezależny rozwój. O protezie w nagłosie wokalicznym w gwarach pogranicza, „Język Polski” LXXXVII, 2007, s. 97–103.
 • B. Grabka, Słownictwo religijne w zbiorze „Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego” Karola Dejny, [w:] W kręgu dialektów i folkloru, red. S. Cygan, Kielce 2007, s.121–128.
 • [współaut.] B. Grabka, R. Kucharzyk, Dialekty i ich status w polskiej kulturze, [w:] W kręgu dialektów i folkloru, red. S. Cygan, Kielce 2007, s. 55–70.
 • [współaut.] J. Okoniowa, B. Grabka, „Atlas polskich gwar spiskich” Z. Sobierajskiego jako źródło do badań nad pograniczem językowym, [w:] „Gwary dziś” 4: Konteksty dialektologii, red. J. Sierociuk, Poznań 2007, s. 53–58.
 • [współaut.] J. Okoniowa, B. Grabka, R. Kucharzyk, M. Buława, „Słownik Zakopanego i okolic” z materiałów Juliusza Zborowskiego, „Prace Filologiczne” LVIII, 2010, s. 283-290.
 • B. Grabka, Zrozumieć święta Bożego Narodzenia. Aspekt językowy i kulturowy, [w:] Dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu, t. II: Pedagogika międzykulturowa i regionalna – aspekty wychowawcze, red. Anna Królikowska, Kraków 2013, s. 225–234.
 • B. Grabka, Ze słownictwa religijnego w gwarach polskich. Kościół i jego wyposażenie, [ w:] Język w środowisku wiejskim, t. II: Gwara – społeczeństwo – kultura, red. E. Rudnicka-Fira, M. Błasiak-Tytuła, Kraków 2014, s. 43–55.
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG