Deklaracja dostępności

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej IJP PAN.

 • Data publikacji strony internetowej: 26.09.2018 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.01.2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • Niektóre linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz języku.
 • Na stronie znajdują się linki otwierające nowe okno przeglądarki bez ostrzeżenia użytkownika.
 • Tytuły podstron nie posiadają struktury w formacie „Informacja o zawartości – Właściciel strony”.
 • Nie wszystkie Linki posiadają atrybut opisu alternatywnego „title”.
 • Kod JavaScript nie posiada alternatywy tekstowej.
 • Zawartość strony nie jest poprawnie odczytywana przy szerokości ekranu mniejszej niż 320px.
 • Dokumenty występujące na stronie internetowej do pobrania nie posiadają alternatywnego źródła.

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • Powiększanie/zmniejszanie tekstu;
 • Skala szarości;
 • Wysoki kontrast;
 • Kontrast negatywny;
 • Jasne tło;
 • Podkreślone hiperłącza;
 • Czytelna czcionka.

Strona internetowa została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 4.01.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Szymon Seweryn, e-mail: , tel. 12 632 56 92 w. 361. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Instytut Języka Polskiego PAN, al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków.

 • Jedyne wejście do budynku znajduje się od al. Mickiewicza i prowadzi przez portiernię Instytutu.
 • W budynku znajdują się schody, nie ma wind.
 • Budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach.
 • Przy budynku nie ma parkingu.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym.
 • Na terenie budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG