PUBLIKACJE INSTYTUTU W LATACH 1991-2017

Słowniki

Informacje o wydawanych słownikach znajdują się na podstronie Słowniki.

Cykle wydawnicze

Prace Instytutu Języka Polskiego PAN

Publikacje książkowe elektroniczne

Monografie

 • Amoenitates vel lepores philologiae. Księga jubileuszowa dedykowana prof. W. Twardzikowi, pod red. R. Laskowskiego i R. Mazurkiewicza, Kraków 2007
 • Anabasis. Prace ofiarowane Profesor Krystynie Pisarkowej, pod red. I. Bobrowskiego, Kraków 2003
 • Elżbieta Belcarzowa, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Część IV, Kraków 2001
 • Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1981 do roku 1990 włącznie, oprac. R. Przybytek i K. Rymut, Kraków 1992
 • Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1991 do roku 2000 włącznie, oprac. R. Przybytek i K. Rymut, Kraków 2001
 • Bibliografia onomastyki polskiej od roku 2001 do roku 2005 włącznie, oprac. Iwona Nobis przy współpracy Rozalii Przybytek, Kraków 2016
 • Bibliografia onomastyki polskiej od roku 2006 do roku 2010 włącznie, oprac. Iwona Nobis, Kraków 2016
 • Bibliografia onomastyki polskiej od roku 2001 do roku 2010 włącznie. Suplement, oprac. Iwona Nobis przy współpracy Rozalii Przybytek, Kraków 2016
 • Bibliografia podręczna gramatyki historycznej i historii języka polskiego. Część IV: 1979-1993, oprac. Z. Bukowcowa, Kraków 2003
 • Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego, edycja elektroniczna – płyta DVD, Kraków 2006
 • Urszula Bijak, Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa mazowieckiego, Kraków 2001
 • Ireneusz Bobrowski, Składniowy model polszczyzny (seria: „Współczesny język polski”, t. I), Kraków 2005
 • Ireneusz Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998
 • Monika Buława, Sposoby wyrażania sądów wartościujących w tekstach prasowych, Kraków 2014
 • Iwona Cechosz, Polska gwara Oleszkowiec na Podolu. Fleksja imienna i werbalna, Kraków 2001
 • Iwona Cechosz-Felczyk, Słownictwo gwary Oleszkowiec i Hreczan (Greczan) na Podolu, Kraków 2004
 • Beata Chachulska, Analiza składniowa leksykalnych wykładników parametryzacji świata, Kraków 2002
 • Katarzyna Czarnecka, Słowotwórstwo gwar polskich na Ukrainie. Czasownik, Kraków 2014
 • Artur Czesak, Joanna Okoniowa , Jadwiga Waniakowa , Standard zapisu fonetycznego polskich tekstów gwarowych, Kraków 2004
 • Krystyna Data, Struktura dialogu we współczesnej polszczyźnie mówionej, Kraków 2011
 • Ewa Dzięgiel, Polska gwara wsi Zielonej na Podolu na tle innych gwar południowokresowych. Fleksja imienna i werbalna, Kraków 2001
 • Ewa Dzięgiel, Katarzyna Czarnecka, Dorota A. Kowalska, Lyudmyla Yanushevska, Polskojęzyczna prasa na Ukrainie sowieckiej w latach 1918-1939: przegląd tytułów i treści, Kraków 2016
 • Barbara Grabka, Nagłos wokaliczny w gwarach polskich, Kraków 2002
 • Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, pod red. H. Wróbla, Kraków 1995
 • Helena Grochola-Szczepanek, Rzeczowniki złożone w gwarach polskich, Kraków 2002
 • Ewelina Grześkiewicz, Modlitwa indywidualna w analizie genologicznej, Kraków 2016
 • Hydronimia słowiańska II, pod red. K. Rymuta, Kraków 1996
 • Język polski – wczoraj, dziś, jutro…, pod red. B. Czopek-Kopciuch i P. Żmigrodzkiego, Kraków 2010
 • Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich w ostatnim dwudziestoleciu. Gramatyka, leksyka, pragmatyka, uwarunkowania społeczno-kulturowe, opracował zespół Zbigniew Greń, Krystyna Holly, Bożena Itoya, Maciej Mętrak, Teresa Smółkowa, Anna Żółtak, Kraków 2016
 • Zofia Kaleta, Ewolucja nazwisk słowiańskich. Studium teoretyczno-porównawcze, Kraków 1991
 • Karpacki atlas dialektologiczny. Indeksy, pod red. Janusza A. Riegera, Kraków 2012
 • Anna Kowalska, Podziały językowe Mazowsza na tle podziałów pozajęzykowych, Kraków 1991
 • Bogusław Kreja, Słowotwórstwo polskich nazwisk. Struktury sufiksalne, Kraków 2001
 • Renata Kucharzyk, Słownictwo odantroponimiczne w gwarach polskich, Kraków 2010
 • Anna Ledzińska, Gramatyka wobec sztuk wyzwolonych w pismach Izydora z Sewilli, Kraków 2014
 • Maria Malec, Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków 2001
 • Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, pod red. P. Stalmaszczyka, Kraków 2008
 • Anna Miszta, Językowo-kulturowy a tekstowy obraz Ślązaka i Ślązaczki we współczesnych piosenkach śląskich, Kraków 2016
 • Robert Mrózek, Sfera onimiczna języka i jej właściwości kategorialno-funkcjonalne, Kraków 2016
 • Robert Mrózek, Słownik motywacyjny antroponimów przezwiskowych socjolektu młodzieżowego, Kraków 2007
 • Munuscula linguistica in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata, pod red. K. Rymuta, K. Skowronek, B. Czopek-Kopciuch i M. Malec, Kraków 2006
 • Myśli ważne Jana Kochanowskiego, wybór i opracowanie Z. Bukowcowa, D. Janeczko, K. Kajtoch we współpracy K. Datą i U. Poprawską, Kraków 2004
 • Anna Niepytalska-Osiecka, Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa, Kraków 2014
 • Nowe nazwy własne – nowe tendencje naukowo-badawcze, pod red. A. Cieślikowej, B. Czopek-Kopciuch i K. Skowronek, Kraków 2007
 • Nowe studia leksykograficzne 1, pod red. P. Żmigrodzkiego i R. Przybylskiej, Kraków 2007
 • Nowe studia leksykograficzne 2, pod red. P. Żmigrodzkiego i R. Przybylskiej, Kraków 2008
 • Magdalena Nowotna, Le sujet et son identite dans le discours litteraire polonais contemporain, Kraków 1992
 • Od fonemu do tekstu. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Laskowskiemu, pod red. I. Bobrowskiego i K. Kowalik, Kraków 2006
 • Elena Palinciuc-Dudek, Nazwiska i imiona Polaków z Kiszyniowa i okolicy w XIX i XX wieku, Kraków 2011
 • Władysław Paryl przy współpracy Mirosławy Mieszczankowskiej, Słownik gwary przesiedleńców ze wsi Tuligłowy koło Komarna, Kraków 2004
 • Eugeniusz Pawłowski, Nazwy wodne Sądecczyzny, Kraków 1996
 • Marian Plezia, Scripta minora. Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek, Kraków 2001
 • Polskie nazwy własne. Encyklopedia, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko, Kraków 2005
 • Emil Popławski, Frazemy z biblijnymi nazwami osobowymi w gwarach polskich, Kraków 2014
 • Jerzy Reichan, Kazimierz Woźniak, Polskie atlasy dialektologiczne i etnograficzne, Kraków 2004
 • Jarosław Reszka, Predykaty mówienia implikujące pojęcie zła w języku polskim, Kraków 2001
 • Janusz Rieger, Iwona Cechosz-Felczyk, Ewa Dzięgiel, Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku. Część 2: polszczyzna w Lwowskiem, Żytomierskiem i na Podolu. Teksty, Kraków 2007
 • Bożena Sieradzka-Baziur, Jana Kochanowskiego renesansowy świat uczuć. Analiza językoznawcza, Kraków 2001
 • Katarzyna Skowronek, Współczesne nazwisko polskie. Studium statystyczno-kognitywne, Kraków 2001
 • Katarzyna Skowronek, Mariusz Rutkowski, media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej, Kraków 2004
 • Słowiańska onomastyka. Encyklopedia. Tom I-II, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko i A. Cieślikowej przy współudziale J. Dumy, Warszawa-Kraków 2002-2003
 • Słownictwo gwarowe przesiedleńców z Ukrainy. Słownik porównawczy kilku wsi w Tarnopolskiem, z materiałów W. Paryla, oprac. K. Czarnecka, D. Kowalska, E. Rudolf-Ziółkowska, pod red. J. Riegera, Kraków 2007
 • Słownictwo gwarowe przesiedleńców z Ukrainy. Słownik porównawczy kilku wsi we Lwowskiem, z materiałów zebranych pod kier. Władysława Paryla, oprac. K. Czarnecka, D. A. Kowalska, E. Rudolf-Ziółkowska, pod red. K. Czarneckiej i D. A. Kowalskiej, Kraków 2015
 • Roman Stopa, Spod chłopskiej strzechy na katedrę uniwersytetu. Kartki z życia człowieka opętanego muzyką, poezją, wsią i Buszmenami, Kraków 1995
 • Studia Linguistica Polono-Jugoslavica VII, pod red. K. Soleckiej, Kraków 1993
 • Elżbieta Supranowicz, Nazwy ulic Krakowa , Kraków 1995
 • Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, W poszukiwaniu prawdy historycznej. Problemy związane z Janem Brosciusem, Kraków 2010
 • Barbara Ścigała-Stiller, Akty etykiety językowej na forach internetowych, Kraków 2014
 • Zuzanna Topolińska, Język-człowiek-przestrzeń, Warszawa-Kraków 1996
 • Zuzanna Topolińska, Z Polski do Macedonii. Studia językoznawcze. Tom I: Problemy predykacji, Kraków 2008
 • Zuzanna Topolińska, Z Polski do Macedonii. Studia językoznawcze. Tom II: Problemy nominacji, Kraków 2009
 • Toponimia i oronimia, pod red. A. Cieślikowej i B. Czopek-Kopciuch, Kraków 2001
 • Wacław Twardzik, O uważniejszym aniżeli dotychmiast tekstu staropolskiego czytaniu i jakie z niego pożytki płyną rozprawa śliczna i podziwienia godna, Kraków 1997
 • Anna Tyrpa, Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich, Kraków 2011
 • Zofia Wanicowa, Ignota, dubia, reperta. Czytać i rozumieć staropolszczyznę, Kraków 2009
 • Agnieszka Wełpa, Językowe komunikowanie uczuć w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur, Kraków 2014
 • Kinga Wenklar, Kobieta Pokucia i Huculszczyzny. Studium etnolingwistyczne, Kraków 2011
 • „Wielkie zwierciadło przykładów” w ruskim tłumaczeniu Joana Przysłopskiego z 1732 roku, oprac. E. Rudolf-Ziółkowska, Kraków 2004
 • Wokół słownika współczesnego języka polskiego III. Studia Leksykograficzne 4, pod red. W. Lubasia i F. Sowy, Kraków 1993
 • Urszula Wójcik, Nazwy miejscowe dawnego województwa rawskiego, Warszawa-Kraków 2001
 • Jadwiga Wronicz, Kazania cieszyńskie z XVIII wieku ks. Henryka Brauna. Tekst i analiza języka, Cieszyn-Kraków 2001
 • Kinga Zawodzińska-Bukowiec, Pseudonim polski od czasów najdawniejszych do dziś, Kraków 2014
 • Beata Ziajka, Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach (na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim), Kraków 2014
 • Piotr Żmigrodzki, Słowo-słownik-rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii, Kraków 2008

 

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG