POSTĘPOWANIE W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO

Zgodnie z regulaminem Językoznawczych studiów doktoranckich w IJP PAN warunkiem ukończenia trzeciego roku jest wszczęcie przewodu doktorskiego przed jego upływem, czyli przed 30 września danego roku kalendarzowego.

Doktorant składa w sekretariacie IJP PAN:

 • wniosek adresowany do Dyrektora o wszczęcie przewodu doktorskiego, o zatwierdzenie tematu pracy doktorskiej (musi być on dokładnie sformułowany) oraz wyznaczenie promotora i ewentualnie promotora pomocniczego. Do wniosku powinno zostać dołączone oświadczenie opiekuna o wyrażeniu zgody na przyjęcie funkcji promotora (i ewentualnie takie oświadczenie kandydata na promotora pomocniczego) oraz krótka informacja na temat dotychczasowych wyników pracy doktoranta nad rozprawą

oraz następujące dokumenty:

 • oryginał albo poświadczoną przez IJP PAN kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra (nie dotyczy uczestników Językoznawczych studiów doktoranckich IJP PAN)
 • proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, propozycję osoby promotora (i ewentualnie promotora pomocniczego) oraz dyscypliny dodatkowej, z której doktorant miałby zdawać egzamin
 • wykaz prac naukowych (warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej) oraz informację o działalności popularyzującej naukę
 • informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie

Doktorant może przedstawić:

 • certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (szczegółowy wykaz tych certyfikatów zawiera Załącznik nr 1 do Rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich… – link poniżej)
 • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski

Do powyższej dokumentacji można dołączyć inne dokumenty potwierdzające aktywność naukową doktoranta.

Każda ewentualna zmiana tematu lub zakresu pracy musi być zgłoszona przez promotora do ponownego rozpatrzenia przez Radę Naukową IJP PAN.

ODDANIE PRACY, EGZAMINY, OBRONA

I. Nowa procedura (dotyczy przewodów wszczętych po 30 września 2013 r.)

 • W momencie ukończenia pracy (dotyczy to rozpraw zarówno w języku polskim, jak i obcym) doktorant przedkłada ją wraz ze streszczeniem w języku angielskim oraz polskim promotorowi w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej oraz jeden w wersji elektronicznej na CD (format PDF). Promotor przekazuje przewodniczącemu rady jednostki organizacyjnej rozprawę doktorską wraz z pisemną opinią stwierdzającą, że praca napisana pod jego kierunkiem spełnia warunki określone w Ustawie.
 • Na tej podstawie przewodniczący Rady Naukowej włącza do programu najbliższego zebrania Rady punkt dotyczący kolejnego etapu postępowania w sprawie przewodu doktorskiego.

Po zapoznaniu członków Rady z opinią promotora o przyjętej przez niego rozprawie oraz z propozycjami kandydatów na recenzentów i członków poszczególnych komisji przewodniczący Rady wnioskuje o wyznaczenie:

 • Recenzentów (w liczbie co najmniej dwóch) spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i nie będących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód, w stosunku do których nie zachodzą uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności (listę osób proponowanych przez promotora zatwierdza się w głosowaniu tajnym). [Recenzent przedstawia radzie jednostki organizacyjnej recenzję w formie elektronicznej i papierowej w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach rada jednostki organizacyjnej może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc];
 • Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w zakresie:
  • dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa albo artystyczna, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej albo osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej, w tym promotora, drugiego promotora lub kopromotora,
  • dyscypliny dodatkowej – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa albo artystyczna, albo stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej, albo nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej,
  • nowożytnego języka obcego – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora [Z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego jest zwolniony kandydat, który załączył do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego certyfikat, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1];
 • Komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej (o której mowa w art. 14 ust. 5 Ustawy, zwanej dalej „komisją doktorską”) – w składzie co najmniej siedmiu osób, złożonej z członków Rady Naukowej IJP PAN posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewna dyscyplina naukowa albo artystyczna, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie podstawowej albo pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej albo z osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej, w tym z recenzentów rozprawy doktorskiej oraz promotorów, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1.

Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez radę jednostki organizacyjnej kandydat zdaje egzaminy doktorskie. Terminy egzaminów doktorskich ustala przewodniczący rady jednostki organizacyjnej w porozumieniu z komisjami.

W posiedzeniach komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie i komisji doktorskiej może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor pomocniczy zaproszony przez przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski.

W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne jego złożenie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.

Na co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem obrony egzemplarz dopuszczonej do obrony pracy doktorskiej zostaje udostępniony do wglądu osobom zainteresowanym w sekretariacie IJP PAN. Ponadto na stronie internetowej instytutu zostaje zamieszczona informacja o terminie i miejscu planowanej publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Obrona rozprawy odbywa się nie wcześniej niż po upływie dwu tygodni od chwili zdania, ostatniego w harmonogramie, egzaminu kierunkowego na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów i promotora (oraz promotora pomocniczego). Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej, a następnie recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący komisji doktorskiej zarządza odczytanie recenzji, a następnie otwiera dyskusję, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu. Dyskusję kończy wypowiedź kandydata.

Po zakończeniu obrony komisja doktorska przygotowuje projekt uchwał w sprawie przyjęcia obrony i nadania stopnia doktora, na posiedzeniu niejawnym.

INNE WAŻNE INFORMACJE

Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki […]. Może ją także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy […].

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora.

Streszczenia rozpraw doktorskich i recenzje podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej przekazuje się niezwłocznie Centralnej Komisji w celu ich opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

„Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej, rada jednostki organizacyjnej może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego” (art. 14. p. 4 Ustawy)

Szczegółowe, aktualnie obowiązujące informacje dotyczące postępowania w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego oraz znowelizowaną Ustawę o stopniach naukowych znajdą Państwo w poniższych linkach:

ROZPORZĄDZENIE MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich…
USTAWA o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tylule w zakresie sztuki

II. Stara procedura (dotyczy przewodów wszczętych przed 30 września 2013 r.)

W momencie ukończenia pracy doktorant przedkłada ją promotorowi. Promotor w pisemnym oświadczeniu do Rady Naukowej IJP PAN potwierdza fakt otrzymania ukończonej pracy doktorskiej (informacja musi zawierać dokładny tytuł rozprawy). Następnie doktorant składa pracę w sekretariacie Instytutu w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz 1 w wersji elektronicznej na CD (format PDF).

Na tej podstawie przewodniczący Rady Naukowej włącza do programu najbliższego zebrania Rady punkt dotyczący kolejnego etapu postępowania w sprawie przewodu doktorskiego.

Po odczytaniu przez promotora oświadczenia o otrzymaniu ukończonej rozprawy, zwraca się on do członków Rady Naukowej z wnioskiem o powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego (5 osób), wyznaczenie recenzentów (listę osób proponowanych przez promotora zatwierdza się w głosowaniu tajnym), ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz wyznaczenie egzaminu z przedmiotu dodatkowego (filozofia, psychologia, socjologia itp.) i języka obcego (proponuje się nazwiska egzaminatorów).

Obrona rozprawy odbywa się nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od chwili zdania ostatniego w harmonogramie egzaminu kierunkowego.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego oraz Ustawę o stopniach naukowych znajdą Państwo w poniższych linkach:

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG