mgr Zdzisław Koczarski

Doktorant w projekcie "Długosz 2.0. Korpus i narzędzia analizy języka"
Sekretarz Rady Naukowej IJP PAN
Lektor języka łacińskiego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

 

Wykształcenie

  • 2018-teraz - Językoznawcze Studia Doktoranckie, opiekun pracy doktorskiej: dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN;
  • 2015-2017 - studia magisterskie z Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Wrocławskim; praca magisterska: Zachęta do krucjaty w wybranych pismach Bernarda z Clairvaux pod kierunkiem dr hab. Teresy Szostek, prof. UWr;
  • 2012-2015 - studia licencjackie z Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Wrocławskim;
  • 2009-2012 - XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

 

Ważniejsze wystąpienia i referaty na konferencjach

  • Reminiscencje myśli krucjatowej w „Rocznikach” Jana Długosza - Konferencja Naukowa „Inter Prussiam et Masoviam. Dzieje pogranicza w średniowieczu - Krucjaty-Krzyżacy-Pogranicze", Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, 12.04.2019;
  • Modalizing Particles in Medieval Latin Historical Discourse. The case of Jan Długosz’ Chronicles 7th "Linguistics Beyond And Within" International Linguistics Conference, Katolicki Uniwerystet Lubelski w Lublinie, 17-18.10.2019;
  • „Quod ego ridiculum reor”. O różnych formach komizmu w „Rocznikach” Jana Długosza - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komizm historyczny”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 24.10.2019;
  • Jan Długosz czyta Petrarkę - świadectwa lektury i wykorzystania dzieł Petrarki w "Rocznikach" - Seminarium Mediaevale, Instytut Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 22.11.2019;
  • W sporze o Długosza argument nowy: przejątki z Petrarki w Rocznikach Jana Długosza - Seminarium Doktorskie, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, 29.11.2019;
  • Prezentacja projektu „Długosz 2.0” (współautorzy: mgr Iwona Krawczyk, dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN) - I Warsztaty E-Fontes „Reprezentatywność: gatunki i funkcje łaciny średniowiecznej”, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie, 12-13.12.2019.