374

mgr Zdzisław Koczarski

badacz - lektor - tłumacz

 

Wykształcenie

 • 2021 - European Diploma in Medieval Studies/Diplôme Européen d’Études Médiévales (DEEM); zakres kursu: łacina średniowieczna, paleografia, kodykologia, krytyka tekstu, dyplomatyka; organizator: Fédération Internationale des Instituts d’Etudes Médiévales (FIDEM);
 • 2018 - teraz - Językoznawcze Studia Doktoranckie, opiekun pracy doktorskiej: dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN;
 • 2015 - 2017 - studia magisterskie z Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Wrocławskim; praca magisterska: Zachęta do krucjaty w wybranych pismach Bernarda z Clairvaux pod kierunkiem dr hab. Teresy Szostek, prof. UWr;
 • 2012 - 2015 - studia licencjackie z Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Wrocławskim;
 • 2009 - 2012 - XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

 

Udział w grantach i projektach naukowych

 • 2018-2023 - "Długosz 2.0. Elektroniczny korpus i narzędzia analizy języka Jana Długosza", projekt realizowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (nr projektu 0444/NPRH5/H30/84/2017), kierownik projektu: dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN, pełniona funkcja: wykonawca (doktorant)
 • 2022-2023 - "Opera omnia św. Tomasza z Akwinu i jej wartość dla współczesnej humanistyki", projekt realizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki "Nauka dla Społeczeństwa" (nr projektu NdS/529117/2021/2021), pełniona funkcja: wykonawca (tłumacz)
 • 2022-2025 - "Jan Długosz - pisarz jeszcze średniowieczny czy już renesansowy? Intertekstualne inspiracje w XV-wiecznej Polsce", projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Nauki pod nazwą "Preludium 20" (nr projektu 2021/41/N/HS2/04265), pełniona funkcja: kierownik projektu

 

Ważniejsze publikacje

 • Koczarski Zdzisław (2020), The early knowledge of Petrarch's works in medieval Poland: the case of Jan Długosz [w:] VI Ciclo di Studi Medievali. Atti del Convegno, Dolce R., Martini S., Del Monte R. (red.), Firenze, s. 392-398.
 • Koczarski Zdzisław (2020), W sporze o Długosza argument nowy: przejątki z Petrarki w Rocznikach Jana Długosza, „Studia Źródłoznawcze”, 58, s. 101-135 [artykuł dostępny on-line].
 • Koczarski Zdzisław (2020), Leksykograficzne świadectwo wpływu europejskich języków i kultury na Indian Nahua (recenzja: Szymon Gruda, Language and Culture Contact Phenomena in the Sixteenth-Century Vocabulario trilingüe in Spanish, Latin and Nahuatl, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, 218 s.), „Etnolingwistyka”, 32, s. 249-253 [artykuł dostępny on-line].
 • Koczarski Zdzisław (2021), Partykuły epistemiczne w Rocznikach Jana Długosza, "Forum Lingwistyczne", 8, s. 1-16, https://doi.org/10.31261/FL.2021.08.04 [artykuł dostępny on-line].

 

Ważniejsze publikacje cyfrowe

 

Ważniejsze przekłady

 • Johann Lehmann, O Serapisie, najważniejszym bóstwie egipskim, przeł. Zdzisław Koczarski, Muzeum Ziemi Wschowskiej, Wschowa 2020.
 • Hugon ze Świętego Wiktora, O arce Noego - księga III, przeł. Zdzisław Koczarski [w:] Mądrość wiktorynów. Kultura intelektualna szkoły św. Wiktora w Paryżu, red. W. Bajor, M. J. Janecki, D. Poirel, wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2021 [w druku].

 

Ważniejsze wystąpienia i referaty na konferencjach

 • Reminiscencje myśli krucjatowej w „Rocznikach” Jana Długosza - Konferencja Naukowa „Inter Prussiam et Masoviam. Dzieje pogranicza w średniowieczu - Krucjaty-Krzyżacy-Pogranicze", Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, 12.04.2019;
 • Modalizing Particles in Medieval Latin Historical Discourse. The case of Jan Długosz’ Chronicles 7th "Linguistics Beyond And Within" International Linguistics Conference, Katolicki Uniwerystet Lubelski w Lublinie, 17-18.10.2019;
 • „Quod ego ridiculum reor”. O różnych formach komizmu w „Rocznikach” Jana Długosza - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komizm historyczny”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 24.10.2019;
 • Jan Długosz czyta Petrarkę - świadectwa lektury i wykorzystania dzieł Petrarki w "Rocznikach" - Seminarium Mediaevale, Instytut Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 22.11.2019;
 • W sporze o Długosza argument nowy: przejątki z Petrarki w Rocznikach Jana Długosza - Seminarium Doktorskie, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, 29.11.2019;
 • Prezentacja projektu „Długosz 2.0” (współautorzy: mgr Iwona Krawczyk, dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN) - I Warsztaty eFontes „Reprezentatywność: gatunki i funkcje łaciny średniowiecznej”, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie, 12-13.12.2019;
 • Długosz a Petrarka - Hortus Deliciarum, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie, 15.05.2020 [referat dostępny on-line]. 
 • The early knowledge of Petrarch's works in medieval Poland: the case of Jan Długosz - VI Ciclo di Studi Medievali, NUME Gruppo di Ricerca sul Medioevo Latino we Florencji, 7-9.06.2020 [referat dostępny on-line].
 • Jan Długosz - kronikarz średniowieczny czy renesansowy? (współautor: dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN) - II Warsztaty eFontes "Granice, cezury, epoki w łacińskim piśmiennictwie polskiego średniowiecza", Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie, 03-04.12.2020.
 • Reminiscences of Crusades in the Polish Medieval Historiography: the Case of Jan Długosz’ Chronicles - Society for the Study of the Crusades and the Latin East Early Career Conference 2021, University of London, 30.06-01.07.2021.
 • The Lexical Evidence of Historian's Degree of Certainty: The Case of Jan Długosz - International Medieval Congress 2021, University of Leeds, 05-09.07.2021.
 • The Długosz 2.0 Project. A Corpus and Tools for Linguistic Analysis (współautorzy: mgr Iwona Krawczyk, dr Krzysztof Nowak, dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN) - 9th International Conference of the Medieval Chronicle Society, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 15-17.07.2021.
 • The Chronicler’s Knowledge through the Prism of Linguistics. Some Remarks on Epistemic Modality in Jan Długosz’ Annals - 9th International Conference of the Medieval Chronicle Society, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 15-17.07.2021.
 • “Magistri Hugonis sermo ad milites templi”. Few Remarks Concerning the Text and its Polish Translation - International Conference "The Parisian School of Saint Victor in the Middle Ages: A European-wide Thought", Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, 20-22.06.2022.
 • Language of Desire for Change: Wish Particle 'utinam' in Jan Długosz’ Annales - International Medieval Latin Congress “Medialatinitas IX: Nostalgia in/and the Middle Ages”, Charles University in Prague, 22-24.09.2022.

 

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach organizacyjnych itp.

 • członek Societas Victorina (od 06.2022)
 • członek komitetu organizacyjnego 8th International Conference "Grammar and Corpora 2020" - moderacja i wsparcie techniczne 
 • członek komitetu organizacyjnego 27th International Congress of Onomastic Sciences - moderacja i wsparcie techniczne