Zdzisław Koczarski
Pracownia Łaciny Średniowiecznej
374

mgr Zdzisław Koczarski

badacz – tłumacz – nauczyciel

 

Wykształcenie

 • 2021 – European Diploma in Medieval Studies/Diplôme Européen d’Études Médiévales (DEEM); zakres kursu: łacina średniowieczna, paleografia, kodykologia, krytyka tekstu, dyplomatyka; organizator: Fédération Internationale des Instituts d’Etudes Médiévales (FIDEM);
 • 2018 – 2023 – Językoznawcze Studia Doktoranckie, opiekun pracy doktorskiej: dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN;
 • 2015 – 2017 – studia magisterskie z Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Wrocławskim; praca magisterska: Zachęta do krucjaty w wybranych pismach Bernarda z Clairvaux pod kierunkiem dr hab. Teresy Szostek, prof. UWr;
 • 2012 – 2015 – studia licencjackie z Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Wrocławskim;
 • 2009 – 2012 – XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

Udział w grantach i projektach naukowych

 • 2018-2023 – „Długosz 2.0. Elektroniczny korpus i narzędzia analizy języka Jana Długosza”, projekt realizowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (nr projektu 0444/NPRH5/H30/84/2017), kierownik projektu: dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN, pełniona funkcja: wykonawca (doktorant)
 • 2022-2023 – „Opera omnia św. Tomasza z Akwinu i jej wartość dla współczesnej humanistyki”, projekt realizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa” (nr projektu NdS/529117/2021/2021), pełniona funkcja: wykonawca (tłumacz)
 • 2022-2025 – „Jan Długosz – pisarz jeszcze średniowieczny czy już renesansowy? Intertekstualne inspiracje w XV-wiecznej Polsce”, projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Nauki pod nazwą „Preludium 20” (nr projektu 2021/41/N/HS2/04265), pełniona funkcja: kierownik projektu
 • 2023 – „Księgozbiór klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu”, projekt realizowany w ramach działalności Centrum Studiów Mediewistycznych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki w latach 2023-2027, pełniona funkcja: wykonawca (autor opisów katalogowych)

Ważniejsze publikacje

 • Koczarski Zdzisław (2020), The early knowledge of Petrarch’s works in medieval Poland: the case of Jan Długosz [w:] VI Ciclo di Studi Medievali. Atti del Convegno (Firenze, 8-9 Giugno 2020), Dolce R., Martini S., Del Monte R. (red.), Firenze, s. 392-398 [artykuł dostępny on-line].
 • Koczarski Zdzisław (2020), W sporze o Długosza argument nowy: przejątki z Petrarki w Rocznikach Jana Długosza, „Studia Źródłoznawcze”, 58, s. 101-135 [artykuł dostępny on-line].
 • Koczarski Zdzisław (2020), Leksykograficzne świadectwo wpływu europejskich języków i kultury na Indian Nahua (recenzja: Szymon Gruda, Language and Culture Contact Phenomena in the Sixteenth-Century Vocabulario trilingüe in Spanish, Latin and Nahuatl, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, 218 s.), „Etnolingwistyka”, 32, s. 249-253 [artykuł dostępny on-line].
 • Koczarski Zdzisław (2021), Partykuły epistemiczne w Rocznikach Jana Długosza, „Forum Lingwistyczne”, 8, s. 1-16, https://doi.org/10.31261/FL.2021.08.04 [artykuł dostępny on-line].
 • Koczarski Zdzisław (2023), New Leads on Polish Early Humanism: Guarino da Verona’s Works in Annals of Jan Długosz (1415–1480) [w:] IX Ciclo di Studi Medievali. Atti del Convegno (Firenze, 6-7 Giugno 2023), Dolce R., Martini S., Fazioli M. (red.), Firenze, s. 428-432 [artykuł dostępny on-line].

Ważniejsze publikacje cyfrowe

Ważniejsze przekłady

 • Johann Lehmann, O Serapisie, najważniejszym bóstwie egipskim, przeł. Zdzisław Koczarski, Muzeum Ziemi Wschowskiej, Wschowa 2020.
 • Hugon ze Świętego Wiktora, O arce Noego – księga III, przeł. Zdzisław Koczarski [w:] Mądrość wiktorynów. Kultura intelektualna szkoły św. Wiktora w Paryżu, red. W. Bajor, M. J. Janecki, D. Poirel, wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2021 [w druku].
 • Baltazar Smosarski, Sąd astronomiczny na rok 1521 [oraz] Koniunkcje i opozycje, przeł. Zdzisław Koczarski [w:] Baltazar Smosarski z Ciechanowa w Księstwie Mazowieckim i jego prognostyki astrologiczne, red. A.Magalska-Banach, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Ciechanów 2023.

Ważniejsze wystąpienia i referaty na konferencjach

 • Modalizing Particles in Medieval Latin Historical Discourse. The case of Jan Długosz’ Chronicles – 7th „Linguistics Beyond And Within International Linguistics Conference, Katolicki Uniwerystet Lubelski w Lublinie, 17-18.10.2019;
 • Jan Długosz czyta Petrarkę – świadectwa lektury i wykorzystania dzieł Petrarki w „Rocznikach” – Seminarium Mediaevale, Instytut Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 22.11.2019;
 • W sporze o Długosza argument nowy: przejątki z Petrarki w Rocznikach Jana Długosza – Seminarium Doktorskie, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, 29.11.2019;
 • Prezentacja projektu „Długosz 2.0” (współautorzy: mgr Iwona Krawczyk, dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN) – I Warsztaty eFontes „Reprezentatywność: gatunki i funkcje łaciny średniowiecznej”, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie, 12-13.12.2019;
 • Długosz a Petrarka – Hortus Deliciarum, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie, 15.05.2020 [referat dostępny on-line].
 • The early knowledge of Petrarch’s works in medieval Poland: the case of Jan Długosz – VI Ciclo di Studi Medievali, NUME Gruppo di Ricerca sul Medioevo Latino we Florencji, 7-9.06.2020 [referat dostępny on-line].
 • Jan Długosz – kronikarz średniowieczny czy renesansowy? (współautor: dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN) – II Warsztaty eFontes „Granice, cezury, epoki w łacińskim piśmiennictwie polskiego średniowiecza”, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie, 03-04.12.2020.
 • Reminiscences of Crusades in the Polish Medieval Historiography: the Case of Jan Długosz’ Chronicles – Society for the Study of the Crusades and the Latin East Early Career Conference 2021, University of London, 30.06-01.07.2021.
 • The Lexical Evidence of Historian’s Degree of Certainty: The Case of Jan Długosz – International Medieval Congress 2021, University of Leeds, 05-09.07.2021.
 • The Długosz 2.0 Project. A Corpus and Tools for Linguistic Analysis (współautorzy: mgr Iwona Krawczyk, dr Krzysztof Nowak, dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN) – 9th International Conference of the Medieval Chronicle Society, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 15-17.07.2021.
 • The Chronicler’s Knowledge through the Prism of Linguistics. Some Remarks on Epistemic Modality in Jan Długosz’ Annals – 9th International Conference of the Medieval Chronicle Society, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 15-17.07.2021.
 • “Magistri Hugonis sermo ad milites templi”. Few Remarks Concerning the Text and its Polish Translation – International Conference „The Parisian School of Saint Victor in the Middle Ages: A European-wide Thought”, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, 20-22.06.2022.
 • Language of Desire for Change: Wish Particle 'utinam’ in Jan Długosz’ Annales – International Medieval Latin Congress “Medialatinitas IX: Nostalgia in/and the Middle Ages”, Charles University in Prague, 22-24.09.2022.
 • New Leads on Polish Early Humanism: Guarino da Verona’s Works in Annals of Jan Długosz (1415–1480) – IX Ciclo di Studi Medievali, NUME Gruppo di Ricerca sul Medioevo Latino we Florencji, 6-7.06.2023.
 • Humanist Library of Jan Długosz, 1415-1480: New Discoveries and Current Research – International Medieval Congress 2023, University of Leeds, 03-06.07.2023.
 • Glosses on Glosses: Some Editorial Remarks on Glossae de Isagogis (CCCC ms. 206) – 7th European Congress of Medieval Studies, FIDEM, Uniwersytet w Bazylei, 6-9.09.2023.

Członkostwo w stowarzyszeniach, komitetach organizacyjnych itp.

 • członek Societas Victorina (od 06.2022)
 • członek NUME Gruppo di Ricerca sul Medioevo Latino (od 05.2023)
 • członek komitetu organizacyjnego 8th International Conference „Grammar and Corpora 2020” – moderacja i wsparcie techniczne
 • członek komitetu organizacyjnego 27th International Congress of Onomastic Sciences – moderacja i wsparcie techniczne
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG