dr Katarzyna Czarnecka

Funkcja

adiunkt

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

 • 1996 – 2001 – studia dzienne na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Jadackiej na temat: Odbicie zjawisk gospodarczych we frazeologii III Rzeczypospolitej (1989 – 2000); dyplom z wyróżnieniem uzyskany 7 maja 2001 r.
 • 2010 r. – obrona rozprawy doktorskiej na temat: Słowotwórstwo gwar polskich na Ukrainie. Rzeczownik. Czasownik napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Janusza Riegera (recenzenci: prof. dr hab. Hanna Jadacka, prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa).

Publikacje

 • Odbicie zjawisk gospodarczych we frazeologii III Rzeczypospolitej (1989 – 2000), „Poradnik Językowy” 2002, z. 4, s. 32-41.
 • Słownik-indeks do zapisów Karola Dejny z Barysza w Tarnopolskiem, [w:] Język mniejszości w otoczeniu obcym, pod red. J. Riegera, Warszawa 2002, s. 167-174.
 • Uwagi o gwarze polskiej w Baryszu w Tarnopolskiem (na podstawie zapisów Karola Dejny), [w:] Studia nad polszczyzną kresową, t. XI pod red. J. Riegera, Warszawa 2004, s.191-199.
 • Uwagi o słowotwórstwie czasowników odczasownikowych w polskich gwarach na Ukrainie, [w:] Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. III, s. 129-142.
 • Władysław Paryl przy współpracy Mirosławy Mieszczanowskiej, Słownik gwary przesiedleńców ze wsi Tuligłowy koło Komarna, przygotowały do druku Katarzyna Czarnecka i Mariola Kłosiewicz-Lepianka, pod kierunkiem Janusza Riegera, Kraków 2004.
 • J. Rieger, I. Masojć, K. Rutkowska, Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie, Warszawa 2006 – współpraca przy opracowaniu materiału.
 • Słownictwo gwarowe przesiedleńców z Ukrainy – słownik porównawczy kilku wsi w Tarnopolskiem, opracowany z materiałów zebranych pod kierunkiem Władysława Paryla przez Katarzynę Czarnecką, Dorotę Kowalską, Elżbietę Rudolf-Ziółkowską pod kierunkiem Janusza Riegera, Kraków 2007.
 • J. Rieger, I. Cechosz-Felczyk, E. Dzięgiel, Język polski na Ukrainie w końcu XX w., cz. 2, Kraków 2007 – opracowanie słowiczka i współpraca redakcyjna nad tomem.
 • Problemy słowotwórstwa południowokresowego na tle polszczyzny ogólnej – na przykładzie rzeczowników ekspresywnych, [w:] Aktualne problemy komparatystyki słowiańskiej, Siedlce 2009, s. 191–201.
 • Polszczyzna trzech pokoleń Polaków na Kresach południowo-wschodnich. Wybrane sytuacje, [w:] Polszczyzna trzech pokoleń. Podobieństwa i różnice, praca zbiorowa pod redakcją naukową Krystyny Wojtczuk i Małgorzaty Jasińskiej, Siedlce 2011, s. 55–66.
 • współredakcja, Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 5, Polskie dziedzictwo językowe na dawnych Kresach. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Riegerowi, pod red. Ewy Dzięgiel, Katarzyny Czarneckiej i Doroty A. Kowalskiej, Warszawa 2012, ss. 426.
 • Słowotwórstwo gwar polskich na Ukrainie. Czasownik, LIBRON, Kraków 2014, ss. 276.

Nagrody oraz inne ważne osiągnięcia

 • 2001 – Nagroda Dziekana Wydziału Polonistyki UW za zajęcie drugiego miejsca w konkursie na najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2000/2001
 • 2010 – obrona rozprawy doktorskiej

Projekty badawcze

 • 2006–2009
  udział w grancie KBN 1H01D04430 Słowotwórstwo gwar polskich na Ukrainie – grant promotorski pod kierownictwem prof. dra hab. Janusza Riegera (wykonawca)
 • 2012–2016
  udział w grancie NPRH 11H 11 005880 Język polski w prasie i innych źródłach pisanych w początkach sowietyzacji Ukrainy (lata 20. i 30. XX wieku) pod kierownictwem dr hab. Ewy Dzięgiel (wykonawca)