Katarzyna Czarnecka
Pracownia Polszczyzny Kresowej
835

dr Katarzyna Czarnecka

Funkcja

adiunkt

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

 • 1996 – 2001 – studia dzienne na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Jadackiej na temat: Odbicie zjawisk gospodarczych we frazeologii III Rzeczypospolitej (1989 – 2000); dyplom z wyróżnieniem uzyskany 7 maja 2001 r.
 • 2010 r. – obrona rozprawy doktorskiej na temat: Słowotwórstwo gwar polskich na Ukrainie. Rzeczownik. Czasownik napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Janusza Riegera (recenzenci: prof. dr hab. Hanna Jadacka, prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa).

Publikacje

 • Odbicie zjawisk gospodarczych we frazeologii III Rzeczypospolitej (1989 – 2000), „Poradnik Językowy” 2002, z. 4, s. 32-41.
 • Słownik-indeks do zapisów Karola Dejny z Barysza w Tarnopolskiem, [w:] Język mniejszości w otoczeniu obcym, pod red. J. Riegera, Warszawa 2002, s. 167-174.
 • Uwagi o gwarze polskiej w Baryszu w Tarnopolskiem (na podstawie zapisów Karola Dejny), [w:] Studia nad polszczyzną kresową, t. XI pod red. J. Riegera, Warszawa 2004, s.191-199.
 • Uwagi o słowotwórstwie czasowników odczasownikowych w polskich gwarach na Ukrainie, [w:] Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. III, s. 129-142.
 • Władysław Paryl przy współpracy Mirosławy Mieszczanowskiej, Słownik gwary przesiedleńców ze wsi Tuligłowy koło Komarna, przygotowały do druku Katarzyna Czarnecka i Mariola Kłosiewicz-Lepianka, pod kierunkiem Janusza Riegera, Kraków 2004.
 • J. Rieger, I. Masojć, K. Rutkowska, Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie, Warszawa 2006 – współpraca przy opracowaniu materiału.
 • Słownictwo gwarowe przesiedleńców z Ukrainy – słownik porównawczy kilku wsi w Tarnopolskiem, opracowany z materiałów zebranych pod kierunkiem Władysława Paryla przez Katarzynę Czarnecką, Dorotę Kowalską, Elżbietę Rudolf-Ziółkowską pod kierunkiem Janusza Riegera, Kraków 2007.
 • J. Rieger, I. Cechosz-Felczyk, E. Dzięgiel, Język polski na Ukrainie w końcu XX w., cz. 2, Kraków 2007 – opracowanie słowiczka i współpraca redakcyjna nad tomem.
 • Problemy słowotwórstwa południowokresowego na tle polszczyzny ogólnej – na przykładzie rzeczowników ekspresywnych, [w:] Aktualne problemy komparatystyki słowiańskiej, Siedlce 2009, s. 191–201.
 • Polszczyzna trzech pokoleń Polaków na Kresach południowo-wschodnich. Wybrane sytuacje, [w:] Polszczyzna trzech pokoleń. Podobieństwa i różnice, praca zbiorowa pod redakcją naukową Krystyny Wojtczuk i Małgorzaty Jasińskiej, Siedlce 2011, s. 55–66.
 • współredakcja, Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 5, Polskie dziedzictwo językowe na dawnych Kresach. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Riegerowi, pod red. Ewy Dzięgiel, Katarzyny Czarneckiej i Doroty A. Kowalskiej, Warszawa 2012, ss. 426.
 • redakcja tomu: Janusz A. Rieger, Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014, 462 ss.
 • monografia: Słowotwórstwo gwar polskich na Ukrainie. Czasownik, LIBRON, Kraków 2014, ss. 276.
 • współredakcja i współopracowanie: Słownictwo gwarowe przesiedleńców z Ukrainy. Słownik porównawczy kilku wsi we Lwowskiem, z materiałów zebranych pod kierunkiem Władysława Paryla opracowany przez Katarzynę Czarnecką, Dorotę Kowalską i Elżbietę Rudolf-Ziółkowską, pod red. Katarzyny Czarneckiej i Doroty A. Kowalskiej, Kraków 2015, 283 ss.
 • Zróżnicowanie językowe średniego pokolenia mieszkańców Hajnówki na pograniczu wschodnim w świetle wypowiedzi jego reprezentantów, [w:] Wierzbicka-Piotrowska E. (red.), Dialog pokoleń w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury, Z prac Towarzystwa Kultury Języka, Warszawa 2015, s. 263–273.
 • Jak się mówi w Hajnówce — według hajnowian, [w:] Czabańska-Rosada M., Golachowska E., Serafin E., Taborska K., Zielińska A. (red.), Pogranicze wschodnie i zachodnie, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa–Gorzów Wielkopolski 2015, s. 205–210.
 • współautorstwo monografii: Ewa Dzięgiel, Katarzyna Czarneckiej, Dorota A. Kowalska, Lyudmyla Yanushevska „Polskojęzyczna prasa na Ukrainie sowieckiej w latach 1918–1939: przegląd tytułów i treści”. Rozdziały: 2. Oświata, kultura i działalność wydawnicza; 6. Środowisko redaktorów i autorów oraz we współautorstwie z Lyudmylą Yanushevską: 5.2.7. Prasa rejonowa, miejska i dodatki, Kraków 2016.
 • Sytuacja językowa w Hajnówce na Podlasiu z punktu widzenia maturzystów A.D. 2016, [w:] Dialog pokoleń 3, pod red. Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej, Wydawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 121–133.
 • W poszukiwaniu tożsamości językowej – internetowa społeczność „Howorymo po swojomu”, [w:] Język w regionie, region w języku 2, pod red. Błażeja Osowskiego, Justyny Kobus, Pauliny Michalskiej-Góreckiej Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk, Wydawca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2017, s. 65–84.
 • Język Hajnówki jako element stylizacji w powieści kryminalnej „Okularnik” Katarzyny Bondy, [w:] „Rozprawy Komisji Językowej” ŁTN, z. LXV, r. 2018, s. 5–17.
 • współredakcja tomu: Janusz A. Rieger, Język polski na Kresach, Warszawa 2019, 553 ss.
 • Szkolnictwo po polsku na Ukrainie sowieckiej w latach 1918–1939, [w:] Полоністика у столітті: між локальним і глобальним. Збірник з нагоди 190-річчя польської філології у Львівсьому університеті, ред. Алла Кравчук, Ірина Бундза, IНКОС, Київ 2019 (Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym. Praca zbiorowa z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim, pod red. Ałły Krawczuk, Iryny Bundzy, INKOS, Kijów 2019), s. 319–330.
 • Katarzyna Czarnecka, Dorota A. Kowalska, Lyudmyla Yanushevska, Z kresów wschodnich na zachodnie. Relacje przesiedleńców z komentarzem językowym. T. I. Tarnopolskie, red. Katarzyna Czarnecka, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2021, 375 ss., ISBN 978-83-64007-77-4

Nagrody oraz inne ważne osiągnięcia

 • 2001 – Nagroda Dziekana Wydziału Polonistyki UW za zajęcie drugiego miejsca w konkursie na najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2000/2001
 • 2010 – obrona rozprawy doktorskiej

Projekty badawcze

 • 2006–2009
  udział w grancie KBN 1H01D04430 Słowotwórstwo gwar polskich na Ukrainie – grant promotorski pod kierownictwem prof. dra hab. Janusza Riegera (wykonawca)
 • 2012–2016
  udział w grancie NPRH 11H 11 005880 Język polski w prasie i innych źródłach pisanych w początkach sowietyzacji Ukrainy (lata 20. i 30. XX wieku) pod kierownictwem dr hab. Ewy Dzięgiel (wykonawca)
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG