czwartek 05 paź

Pracownicy i doktoranci Instytutu na LXXX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Aktualności

W tegorocznym, jubileuszowym, LXXX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbywał się w dniach 18 i 19 września 2023 r. na Uniwersytecie w Białymstoku, uczestniczyła dość liczna grupa pracowników i doktorantów Instytutu Języka Polskiego PAN. Temat Zjazdu Język i języki na pograniczach okazał się atrakcyjny dla osób prowadzących badania na różnych polach lingwistyki oraz wykorzystujących odmienne metody badawcze. Większość referatów wygłoszonych przez pracowników i doktorantów Instytutu sytuuje się w zakresie dialektologii polskiej. Wystąpienie dr Eweliny Grześkiewicz dotyczyło pogranicza językowego na terenie dawnych Prus Wschodnich, z kolei prof. Ewa Dzięgiel oraz prof. Anna Kostecka-Sadowa podjęły w swoich referatach problematykę gwar polskich na Kresach Południowo-Wschodnich. Autorzy dwóch innych wystąpień, również opartych na materiale dialektalnym, posłużyli się metodami cyfrowymi: prof. Rafał Górski przedstawił, przygotowany wspólnie z prof. Heleną Grocholą-Szczepanek, referat dotyczący faktów z pogranicza polszczyzny ogólnej i gwary spiskiej. Z kolei dr Dorota Mika oraz doktorant Wojciech Łukasik zaprezentowali, przygotowane wspólnie z dr. Krzysztofem Nowakiem, wystąpienie na temat cyfrowych zasobów do badań nad gwarami i językiem pogranicza, którymi dysponuje Instytut Języka Polskiego PAN. Różnych obszarów badawczych dotyczyły trzy inne referaty. Prof. Mariusz Leńczuk skupił się na wyrażaniu granicy obszaru ziemskiego w leksyce staropolskiej, doktorant Jacek Bąkowski poruszył złożoną problematykę przekładu literackiego z hindi na język polski, a wystąpienie dr. Emila Popławskiego odnosiło się do granicy temporalnej w przysłowiach kalendarzowych w polszczyźnie. Referatom towarzyszyły ożywione dyskusje, które kontynuowano w kuluarach.

Podczas walnego zgromadzenia członków PTJ-otu prof. Rafał Górski, zastępca przewodniczącego Towarzystwa, przedstawił sylwetki zmarłych członków w minionym roku (od ostatniego Zjazdu). Dr Krystyna Data, wieloletnia członkini, a od 2019 r. członkini honorowa Towarzystwa, wygłosiła jubileuszowe wspomnienie. Z kolei prof. Renata Przybylska, redaktor naczelna „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, również członkini honorowa Towarzystwa, przedstawiła bieżącą sytuację czasopisma.

Na podkreślenie zasługuje przyjazna atmosfera, o którą zadbali przede wszystkim gospodarze – organizatorzy tegorocznego, jubileuszowego Zjazdu, pod przewodnictwem prof. Urszuli Sokólskiej.

Program Zjazdu dostępny jest na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Językoznawczego: https://ptj.civ.pl/download/polskie/zjazdy_ptj/Program-PTJ-2023.pdf.

Przyszłoroczny Zjazd Towarzystwa odbędzie się w Lublinie. Organizacji podjęły się Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a temat będzie dotyczył antropocentrycznych wątków w badaniach lingwistycznych.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG