dr Ewa Rodek

Stanowisko 

asystent w Pracowni Języka Polskiego XVII i XVIII Wieku IJP PAN w Warszawie

Wykształcenie

2015 – doktor nauk humanistycznych, Wydział Polonistyki UW, na podstawie pracy pt. Przejawy świadomości językowej Polaków w pierwszej połowie XVIII wieku napisanej pod kierunkiem dr hab., prof. UW Wandy Decyk-Zięby

2009 – magister filologii polskiej, Wydział Polonistyki UW, na podstawie pracy pt. Imiona jako formy hasłowe w wybranych tomach "Bogactw mowy polskiej" ks. Alojzego Osińskiego napisanej pod kierunkiem dr hab. Ewy Rudnickiej

Publikacje

Artykuły

2016: Rodek E., Przejawy świadomości językowej Polaków w wybranych tekstach z lat 1696-1740, „Prace Filologiczne” LXIX, s. 377-398.

2014: Rodek E., Przejawy świadomości językowej w wybranych przedmowach do dzieł powstałych w epoce saskiej, [w:] Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii, red. Joanna Przyklenk, Katowice, s. 250-260.

2012: Rodek E., Terminologia gramatyczna w polskiej wersji słownika Pierre’a Daneta, „LingVaria” nr 1 (13), s. 99-112.

2011: Rodek E., Styl przedmów Michała Abrahama Troca, „Prace Filologiczne” LXII, s. 255-272.

2010: Rodek E., Źródła materiału imienniczego w „Bogactwach mowy polskiej” Alojzego Osińskiego (na podstawie wybranych tomów), „LingVaria” nr 1 (9), s. 193-203.

2010: Rodek E., Definiowanie haseł opisujących imiona w „Bogactwach mowy polskiej” Alojzego Osińskiego, „Prace Filologiczne” LVIII, s. 361-368.

2009: Kurowska E., Imiona w niepublikowanym dziele Alojzego Osińskiego „Bogactwa mowy polskiej” (na podstawie wybranych tomów), „Prace Filologiczne” LVI, s. 233-261 

Recenzje

2012:  Rodek E., Krzysztof Maćkowiak, „U źródeł polskiej świadomości językowej (X-XV wiek), Poznań 2011, „Poradnik Językowy” nr 9, s. 102-105.

2008: Kurowska E., Bożena Matuszczyk, „Słownik języka polskiego S. B. Lindego. Warsztat leksykografa”, Lublin 2006, „Poradnik Językowy” nr 3, s.77-80.

Publikacje elektroniczne

Rozdziały w monografii pt. Dialektologia polska. Kompendium internetowe, red. H. Karaś, Warszawa 2010: Kultura ludowa Wielkopolski; Kultura ludowa zachodniej Wielkopolski; Kultura ludowa wschodniej Wielkopolski; Kultura ludowa środkowej Wielkopolski; Kultura ludowa południowej Wielkopolski; Kultura ludowa północnej Wielkopolski; Kultura ludowa Krajny; Kultura ludowa Borów Tucholskich; Kultura ludowa ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej; dialektologia.uw.edu.pl

Udział w projektach

2017: Elektroniczny korpus języka polskiego XVII i XVIII wieku (do 1772 roku) (grant MNiSW 0036/NPRH2/H11/81/2012), kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński.

2014-2016: „Poradnik Językowy” on-line (grant MNiSW nr 11H 13 0379 82), kierownik: dr hab., prof. UW Wanda Decyk-Ziemba.

2010-2011: Dialekty polskie. Kompendium internetowe (grant MNiSW ), kierownik: prof. dr hab. Halina Karaś.

2008-2012: Rękopiśmienne „Bogactwa mowy polskiej” ks. Alojzego Osińskiego jako pierwszy normatywny słownik kolokacyjny, (grant MNiSW), kierownik: dr hab. Ewa Rudnicka.