Ewa Rodek
Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku
811

dr Ewa Rodek

Stanowisko

adiunkt w Pracowni Języka Polskiego XVII i XVIII Wieku IJP PAN

Wykształcenie

2015 – doktor nauk humanistycznych, Wydział Polonistyki UW, na podstawie pracy pt. Przejawy świadomości językowej Polaków w pierwszej połowie XVIII wieku napisanej pod kierunkiem dr hab., prof. UW Wandy Decyk-Zięby

2009 – magister filologii polskiej, Wydział Polonistyki UW, na podstawie pracy pt. Imiona jako formy hasłowe w wybranych tomach „Bogactw mowy polskiej” ks. Alojzego Osińskiego napisanej pod kierunkiem dr hab. Ewy Rudnickiej

Publikacje

Monografia

2020: Rodek E., Przejawy świadomości językowej Polaków w pierwszej połowie XVIII wieku, Kraków.

Artykuły

2023: Rodek E., Rzeczowniki żeńskoosobowe zakończone na -yni/ -ini, -ica, -iczka, -aczka, -anka, -arka w XVII i XVIII wieku (na materiale z Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich z XVII i XVIII w.), „Prace Filologiczne” t. 78, s. 337-358.

2023: Rodek E., Komunikacja z czytelnikiem w sytuacji kryzysu czytelnictwa końca XVII i początku XVIII wieku, „Poradnik Językowy” z. 1, s. 58-72.

2022: Rodek E., O apostrofie łaskawy czytelniku i formule pożegnalnej bądź łaskaw w przedmowach do dzieł wydanych w latach 1650–1750, „Język Polski” CII, z. 2, s. 93-106.

2021: Rodek E., Sylwetka odbiorcy w przedmowach z okresu II poł. XVII i I poł. XVIII wieku w ujęciu chronologicznym, [w:] Język polski między tradycją a współczesnością. Księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, red. E. Horyń, E. Młynarczyk, P. Żmigrodzki, Kraków, s. 527-535.

2021: Rodek E., Metody badania historycznej świadomości językowej, [w:] Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich, red. J. Kulwicka-Kamińska, A. Moroz, Toruń, s. 123-140.

2020: Bilińska J., Rodek E., Paper Quotation Slips to the Electronic Dictionary of the 17th- and 18th-Century Polish – Digital Index and its Integration with the Dictionary, [w:] Proceedings of XIX EURALEX Congress of the European Association for Lexicography: Lexicography for Inclusion, Vol. I, red. Zoe Gavriilidou, Maria Mitsiaki, Asimakis Fliatouras, Alexandroupolis, s. 465-470.

2019: Rodek E., Przedmowa jako forma dialogu z odbiorcą w epoce saskiej, [w:] Odmiany dialogiczności w kulturze, red. Anna Czajka, Dorota Dąbrowska, Warszawa, s. 81-101.

2016: Rodek E., Przejawy świadomości językowej Polaków w wybranych tekstach z lat 1696-1740, „Prace Filologiczne” LXIX, s. 377-398.

2014: Rodek E., Przejawy świadomości językowej w wybranych przedmowach do dzieł powstałych w epoce saskiej, [w:] Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii, red. Joanna Przyklenk, Katowice, s. 250-260.

2012: Rodek E., Terminologia gramatyczna w polskiej wersji słownika Pierre’a Daneta, „LingVaria” nr 1 (13), s. 99-112.

2011: Rodek E., Styl przedmów Michała Abrahama Troca, „Prace Filologiczne” LXII, s. 255-272.

2010: Rodek E., Źródła materiału imienniczego w „Bogactwach mowy polskiej” Alojzego Osińskiego (na podstawie wybranych tomów), „LingVaria” nr 1 (9), s. 193-203.

2010: Rodek E., Definiowanie haseł opisujących imiona w „Bogactwach mowy polskiej” Alojzego Osińskiego, „Prace Filologiczne” LVIII, s. 361-368.

2009: Kurowska E., Imiona w niepublikowanym dziele Alojzego Osińskiego „Bogactwa mowy polskiej” (na podstawie wybranych tomów), „Prace Filologiczne” LVI, s. 233-261

Recenzje

2012:  Rodek E., Krzysztof Maćkowiak, „U źródeł polskiej świadomości językowej (X-XV wiek), Poznań 2011, „Poradnik Językowy” nr 9, s. 102-105.

2008: Kurowska E., Bożena Matuszczyk, „Słownik języka polskiego S. B. Lindego. Warsztat leksykografa”, Lublin 2006, „Poradnik Językowy” nr 3, s.77-80.

Publikacje elektroniczne

Rozdziały w monografii pt. Dialektologia polska. Kompendium internetowe, red. H. Karaś, Warszawa 2010: Kultura ludowa Wielkopolski; Kultura ludowa zachodniej Wielkopolski; Kultura ludowa wschodniej Wielkopolski; Kultura ludowa środkowej Wielkopolski; Kultura ludowa południowej Wielkopolski; Kultura ludowa północnej Wielkopolski; Kultura ludowa Krajny; Kultura ludowa Borów Tucholskich; Kultura ludowa ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej; dialektologia.uw.edu.pl

Udział w projektach

od 09.2021: Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL (projekt nr POIR.04.02.00-00-D006/20), kierownik projektu po stronie IJP PAN: dr Krzysztof Nowak.

od 2019: Rozbudowa „Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich XVII i XVIII w.” i jego integracja z „Elektronicznym słownikiem języka polskiego XVII i XVIII w.” (grant nr 0413/NPRH7/H11/86/2018, kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński.

2017: Elektroniczny korpus języka polskiego XVII i XVIII wieku (do 1772 roku) (grant MNiSW 0036/NPRH2/H11/81/2012), kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński.

2014-2016: „Poradnik Językowy” on-line (grant MNiSW nr 11H 13 0379 82), kierownik: dr hab., prof. UW Wanda Decyk-Ziemba.

2010-2011: Dialekty polskie. Kompendium internetowe (grant MNiSW ), kierownik: prof. dr hab. Halina Karaś.

2008-2012: Rękopiśmienne „Bogactwa mowy polskiej” ks. Alojzego Osińskiego jako pierwszy normatywny słownik kolokacyjny, (grant MNiSW), kierownik: dr hab. Ewa Rudnicka.

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG