Wojciech Włoskowicz
Department of Onomastics
357
IPA /ˈvɔjt͡ɕɛx vwɔsˈkɔvit͡ʂ/

Wojciech Włoskowicz, PhD

private site: wojciechwloskowicz.pl

assistant professor (adiunkt) in the Department of Onomastics
principal investigator (PI) in the NCN Sonatina grant

president of the Board of the Polish Onomastic Society

Education

  • 2004–2009 – MA, Institute of Applied Linguistics (University of Warsaw), graduated with honours, MA thesis: Österreichisch-ungarische Militärterminologie als Translationsproblem.
  • 2013–2018 – PhD student, Institute of Slavic Studies (Polish Academy of Sciences), doctorate granted with honours, PhD thesis: Toponymic usus. An outline of theory (on the basis of the Polish toponymy of the Hutsul region), thesis supervisor: prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska, Phd thesis reviews (in Polish).

Research fields

General onomastics (theory of proper names), toponomastics (with particular focus on the Carpathian Mountains), theory of normative linguistics, terminology, theory of translation, semantics, culture and history of the Hutsul region.

Scientific awards

Individual grants

Principal investigator in the Polish National Science Centre (NCN) Sonatina 2 grant: Semantics and pragmatics of proper names. The onomastic definition of proper name and the theory and practice of naming policy (UMO-2018/28/C/HS2/00319).

Scholarships and scientific internships abroad

  • NCN Etiuda 4 doctoral scholarship. Project title: Uzus toponimiczny. Zarys problematyki teoretycznej (na podstawie polskiej toponimii Huculszczyzny) [Toponymic usus. An outline of theory (on the basis of the Polish toponymy of the Hutsul region)]. Project ID: 2016/20/T/HS2/00024.

  • Scientific internship at the Institute of Slavic Studies at the University of Vienna (Institut für Slawistik, Universität Wien) (1.02.2017-31.07.2017). Internship supervisor: Prof. Michael Moser.

Monograph

Wojciech Włoskowicz, Uzus toponimiczny. Zarys teorii na przykładzie polskiej toponimii Huculszczyzny [Toponymic usus. An outline of theory on the example of the Polish toponymy of the Hutsul region], Kraków 2021, pp. 552. ISBN 978-83-64007-61-3.
The aim of this book is to create an outline of a theory of toponymic usus. This goal covers the introduction and the definition of the concept of toponymic usus as well as the description of linguistic and extralinguistic factors that mould a toponymic usus. Thereby an attempt is made to introduce some normative (i.e. descriptive and not prescriptive!) components to the theory of onomastics and to extend the theory of normative linguistics with a more precise description of mechanisms that influence language usus. In the empirical part of the present work the proposed theoretical apparatus has been exemplified with descriptions of formation processes of the Polish toponymic usus regarding some selected geographical names of the Hutsul region (in Ukraine).
 
 

 

Published papers

1) O istocie proprialności. W poszukiwaniu onomastycznej definicji nazwy własnej [On the nature of properhood. On the quest for an onomastic definition of a proper name], „Onomastica”, 2021, vol. 65, issue 2, p. 21–39.

2) Nazwy własne w polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Studium polityki nazewniczej [Proper names in the Polish scientific research and higher education system. A study in naming policy], „Folia onomastica Croatica”, 2021, vol. 30, p. 219–237.

3) Przekład nazw własnych austro-węgierskich jednostek i instytucji wojskowych na język polski [Translating names of Austro-Hungarian military units and institutions into Polish], „Acta Onomastica”, 2021, year LXII, issue 1, p. 151–171.

4) Migrations as the cause of diachronic toponymic layers in the Polish Beskids, in: Place Names and Migration. Proceedings of the Symposium in Vienna, 6–8 November 2019, Allison Dollimore, Peter Jordan (eds.), series: Name & Place – Contributions to Toponymic Literature and Research, vol. 9, Hamburg 2021, p. 183–196.

5) Nazwy austro-węgierskich jednostek wojskowych. Studium polityki nazewniczej z zakresu chrematonimii wojskowej [Names of Austro-Hungarian military units. A study in name policy in the field of military chrematonymy], „Onomastica” 2020, nr LXIV, p. 121–148.

6) Koronawirus jako problem językoznawstwa polonistycznego [Koronawirus as a research topic of Polish linguistics], „Poradnik Językowy” z. 7/2020, p. 98–111.

7) Dissemination and Correctness of Geographical Names. Geographers and Cartographers as Toponym Users and Promoters, „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft” 2019, year 161, p. 291–324, https://doi.org/10.1553/moegg161s291.

8) Nowomowa pseudometanaukowa? O języku polskiej polityki naukowej [Pseudo-metascientific newspeak? On the language of the Polish science policy], „Poradnik Językowy” z. 10/2019, p. 35–47.

9) Nazwy geograficzne Huculszczyzny w „Prawdzie starowieku” S. Vincenza (w świetle badań S. Hrabca) [Geographical names of the Hutsul region in the first volume of the novel “On the High Uplands” by S. Vincenz (in light of S. Hrabec’s research)], „Onomastica” 2019, nr LXIII, p. 157–180.

10) [with Mariusz Rutkowski] Zagadnienia poprawności nazw własnych w świetle pojęcia normy onimicznej [Normative problems of proper names in the light of the notion of onymic norm], in: Problemy polskiej normy językowej i kodyfikacji, red. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Jarosław Liberek, Warszawa 2019, p. 141–166.

11) Teoria uzusu toponimicznego – główne założenia [Theory of toponymic usus – key theses], „Język polski” 2019, year 99, issue. 1, p. 13–25.

12) Das toponymische Erbe der Habsburgermonarchie in Galizien, „Studia Slavica” [= „Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae”] 63/2 (2018), p. 209–224.

13) Toponymie des Huzulenlandes in der österreichischen Kartographie vom Ende des 18. Jahrhunderts bis 1918, „Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademieder Wissenschaften in Wien” 2018, vol. 9, p. 237–267.

14) O pojęciach, systemach pojęciowych i terminologii onomastycznej [On concepts, conceptual systems and terminology of onomastics], „Onomastica” 2018, LXII, p. 73–98.

15) Glosy do teorii językoznawstwa normatywnego [Glosses to the theory of normative linguistics], „Poradnik Językowy” issue 6/2018, p. 47–65.

16) Functions of Geographical Names and the Use of Endo- and Exonyms, „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft” 2017, year 159, p. 323–343, DOI 10.23781/moegg159-323.

17) Między endonimem a egzonimem. Status nazw obiektów transgranicznych [Between endonym and exonym. On the status of the names of transboundary geographical features], „Acta Onomastica” 1/LVII/2016, p. 141–155.

18) Przekład choronimów „roszczeniowych”. Między teorią tłumaczenia a onomastyką kulturową [Claim choronyms in translation. Between a theory of translation and the onomastics of culture], „Między Oryginałem a Przekładem” 2016, vol. 32, p. 25–40.

19) Trójelementowy model znaczenia onimicznego i pojęciowy model onomastykonu [The triple model of onymic meaning and the conceptual model of onomasticon], „Onomastica” 2015, LIX, p. 57–76.

20a) Napisy na mapach III zdjęcia topograficznego Austro-Węgier i na zdjęciach Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie w świetle instrukcji, „Polski Przegląd Kartograficzny” 2015, vol. 47, issue 1, p. 33–45.

20b) Labels on the maps of the Third Military Survey of Austria-Hungary and on the survey maps of the Military Geographical Institute (Wojskowy Instytut Geograficzny) in Warsaw in the light of survey manuals, „Polish Cartographical Review” 2015, Vol. 47, issue 1, p. 31–43, DOI: 10.1515/pcr-2015-0003.

21) Toponomastyczna praca topografa w Austro-Węgrzech i w II Rzeczypospolitej [A Topographer’s Toponymic Work in Austria-Hungary and in the Second Republic of Poland], „Prace Językoznawcze” 2015, XVII/3, p. 137–153.

22) Toponimia Huculszczyzny na austro-węgierskich i polskich mapach topograficznych (od poł. XIX w. do 1939 roku) [Toponymy of the Hutsul Region on Austro-Hungarian and Polish Topographic Maps from the Mid-19th Century to 1939], in: 19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28. – 30. apríla 2014, red. Iveta Valentová, Bratislava 2015, p. 298–307.

23) Feldmarszałek porucznik czy generał dywizji? Przekład nazw austro-węgierskich stopni wojskowych [Feldmarszałek porucznik (Lieutenant Field Marshal) or generał dywizji (Major General)? Translating Austro-Hungarian Military Rank Names into Polish], „Lingwistyka Stosowana” 2015, vol. 13, p. 103–111.

Published conference abstracts

1) Cartographers and geographers as toponym users, creators, and promoters. A linguistic perspective on cartographic and textual dissemination of geographical names, „Abstr. Int. Cartogr. Assoc.” [= „Abstracts of the International Cartographic Association”], vol. 1, 404, https://doi.org/10.5194/ica-abs-1-404-2019, [abstrakt referatu przyjętego na 29th International Cartographic Conference (ICC 2019), 15-20 lipca 2019, Tokio].

Papers for the general public

1a) Słowa na niewysokiej połoninie, „Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk” 2016, issue 1(45), p. 49–51. [PDF]

1b) Words on the Hutsul Uplands, „Academia. Magazine of the Polish Academy of Sciences”. [PDF]

Editing

1) Slavica. Onomastica. Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie, red. M. Biolik, W. Szulowska, E. Wolnicz-Pawłowska, A. Naruszewicz-Duchlińska, W. Włoskowicz, Olsztyn 2016, pp. 239.

Papers at scientific conferences

1) Double Standards: Codified norms and norms of usage in European languages (1600 – 2020), Universität Salzburg, Salzburg, 21-22.04.2022, paper: Toponymic norm and toponymic usus as factors, instruments, and constraints in language and name policy (21 IV 2022).
 
2) Namen im Sprachgebrauch, Gesellschaft für Namenforschung (GfN), Universität Innsbruck, Innsbruck, 20-21.04.2022, paper: Allgemeine Theorie des toponymischen Sprachgebrauchs (20 IV 2022).
 
3) XXII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 14-16 X 2021, paper: Toponimia Bieszczadów Zachodnich w kartografii turystycznej PRL. (14 X 2021).
 
4) 27th International Congress of Onomastic Sciences, Instytut Języka Polskiego PAN, Wydział Polonistyki UJ, Komitet Językoznawstwa PAN, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Trnavská univerzita v Trnave, Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Kraków/online, 22-27 sierpnia 2021, paper: Onomastic definition of proper name. (23 VIII 2021).
 
5) 34th International Geographical Congress, International Geographical Union (IGU), Turkish Geographical Society, İstanbul University, Stambuł/online, 16-20 sierpnia 2021, paper: The military purpose of a topographic map as a factor in cartographic name policy. (19 VIII 2021, sesja C.21.Joint Session-Toponymy with ICA/IGU => Place names as indicators of human perception of space).
 
6) Heritage Geographies: Politics, Uses and Governance of the Past, International Geographical Union (IGU), Università del Salento, Lecce/online, 27-28 May 2021, paper: The Austrian toponymic policy in the late 18th – early 20th c. cartography of selected Slavic countries and its meaning for the regions’ cultural heritage. (28 May 2021).
 
7) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Spotkania onomastyczne. Badania onomastyki pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego”, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, online conference, 15 March 2021, paper: Wybrane nazwy geograficzne Huculszczyzny w polskim zwyczaju językowym jako przejaw działania mechanizmów kształtowania się uzusu toponimicznego.
 
8) American Name Society Annual Meeting 2021, American Name Society, online conference, 22-24 January 2021, paper: General theory of name and naming policy: an outline. (22 January 2021).
 

9) GeoNames Symposium “Place Names and Migration”, Austrian Board on Geographical Names (AKO), UNGEGN Dutch‐ and German‐speaking Division (DGSD), Joint ICA/IGU Commission on Toponymy, Federal Office of Metrology and Surveying (BEV), Austrian Geographical Society (ÖGG), Vienna, 6-8 XI 2019, paper: Migrations as the cause of diachronic toponymic layers in the Bieszczady Mountains.

10) XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, UMCS, Kazimierz Dolny, 4-6 X 2018, paper: Teoria uzusu toponimicznego. Tezy główne.

11) Sprachwissenschaftliche Dissertationsprojekte der Wiener Germanistik and friends 2017. 7. Workshop, Institut für Germanistik der Universität Wien, Institut für Slawistik der Universität Wien, Institut für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, 7-8 IV 2017, paper: Dreiteiliges Modell der onymischen Semantik und seine Bedeutung für die Theorie des toponymischen Sprachgebrauchs.

12) 20. Słowacka Konferencja Onomastyczna „Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére”, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bańska Bystrzyca, 26-28 VI 2017, paper: Funkcje toponimów w perspektywie postnominacyjnej.

13) XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, 21-23 IX 2016, paper: Kryteria endonimiczności. Aspekty teoretyczne a definicja egzonimu.

14) The 33rd International Geographical Congress, Beijing, 21-25 VIII 2016, sesja C12.36 Toponymy. Place Names As Social Place Names As Social Constructs, paper: Communicative community as the core criterion for the endonymic status of toponyms. An addendum to P. Jordan’s definition of endonym.

15) V konferencja z cyklu Imago mundi pt. Teoria tłumaczenia czy teorie tłumaczeń?, Warszawa, 20-21 XI 2015, paper: Przekład choronimów roszczeniowych: między teorią tłumaczenia a onomastyką kulturową.

16) The Fifth EUGEO Congress on the Geography of Europe, Budapest, 30 VIII-2 IX 2015, session P51 The role of place names in geographical education, paper: Claim Choronyms as a Toponymic Tool of Propaganda.

17) XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Gniezno, 20-22 IX 2014, paper: Trójelementowy model znaczenia onimicznego i pojęciowy model onomastykonu.

18) 19. Słowacka Konferencja Onomastyczna, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, Slovenská onomastická komisia, Bratysława, 28-30 IV 2014, paper: Toponimia Karpat z obszaru tzw. Galicji na austriackich i polskich mapach topograficznych (od końca XVIII w. do 1939 roku).

Other scientific talks

1) Paper: Onomastyczna definicja nazwy własnej a teoria polityki nazewniczej, posiedzenie Komisji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, online, 09.11.2021.

2) Paper: Wybrane nazwy geograficzne Huculszczyzny u S. Vincenza i w innych tekstach polskich, „Vincenz. Dialog – Karpaty – Europa Środkowa”, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK / Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, 23–24.11.2018.

3) Paper: Teoria uzusu toponimicznego – główne założenia, posiedzenie Sekcji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Kraków, 23.06.2018.

4) Paper: Polityka nazewnicza a mechanizmy kształtowania (się) uzusu toponimicznego, konferencja: „Polityka nazewnicza. Trójstronne robocze spotkanie delegacji z Polski, Czech i Słowacji”, Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, 11 kwietnia 2018.

5) Lecture: Das toponymische Erbe der Habsburgermonarchie in Galizien, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, 6.04.2017.

6) Lecture: Sprachtheoretische Aspekte der Endo- und Exonymie: Semantik, kommunikative Gemeinschaften und Funktionen von Eigennamen, 97. posiedzenie Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde przy Austriackiej Akademii Nauk, Wiedeń, 4.05.2017.

7) Paper: Wybrane nazwy geograficzne Huculszczyzny w polskim zwyczaju językowym, Konferencja „Spotkania na Pokuciu – Warsztaty Rafajłowskie 2017”, 1.06.2017, Iwano-Frankiwsk, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy.

8) Lecture: Österreichisch-ungarische Militärterminologie im Polnischen, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, 20.06.2017.

Talks for the general public

1) Projekt Alpha, 23.03.2020, Skąd wzięły się nazwy miejscowości? Nagranie rozmowy dostępne online: https://www.youtube.com/watch?v=7mHM0dselxg
2) Polskie Radio, Program Czwarty, audycja Stacja Nauka, 18.03.2020, temat: KoronAwirus czy koronOwirus? O słowotwórczej budowie koronawirusa, zapis audycji (początek wejść 11:35 i 17:45): https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2475971,Stacja-Nauka-18-marca-godz-1204.
3) Pałacowy Salon Naukowy, Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, 23.02.2020, wykład: Nazwy geograficzne Polski – księga dziejów, kultur i języków.
4) Polskie Radio, Program Czwarty, audycja Stacja Nauka, 26.11.2019, temat: czym jest język, czym jest językoznawstwo i dlaczego jest ono naukowe?, zapis rozmowy: https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2410639,Stacja-Nauka-26-listopada-godz-1204 (pocz. 11:50).
5) Radio RDC, audycja Popołudnie RDC, 15.10.2019, temat: nazwa Warszawa, zapis rozmowy: https://www.rdc.pl/podcast/popoludnie-rdc-34-warszawy-w-polsce/.
6) Językoznawca: w Polsce są 34 Warszawy, wywiad w serwisie PAP Nauka w Polsce.
7) Polskie Radio, Program Czwarty, audycja Stacja Nauka, 18.06.2019, temat: Czelendżowanie na ASAPie. Czy zawsze jest językowym fakapem? zapis rozmowy dostępny online: https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2326866,Czelendzowanie-na-ASAPie-Czy-zawsze-jest-jezykowym-fakapem
8) Stowarzyszenie Res Carpathica, 8.05.2019, wykład Nazwy geograficzne Huculszczyzny w języku polskim: między adaptacją a cytatem.
9) Polskie Radio, Program Czwarty, audycja Stacja Nauka, 30.04.2019, temat: manipulacja językowa w marketingu, zapis rozmowy dostępny online: https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2302096,Stacja-Nauka-30-kwietnia-godz-1204 (pocz. 12:22).
10) Polskie Radio, Program Czwarty, audycja Stacja Nauka, 19.02.2019, temat: nazwy własne zapożyczone do polszczyzny z języków obcych, zapis rozmowy dostępny online: https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2265825,Stacja-Nauka-19-lutego-godz-1205 (pocz. 08:35).

11) Polskie Radio, Program Czwarty, audycja Stacja Nauka, 22.01.2019, temat: „brzydkie” nazwy geograficzne, zapis rozmowy dostępny online: https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2250199,Stacja-Nauka-22-stycznia-godz-1206 (pocz. 13:00).

12) 8. Warszawskie Targi Książki, 19.05.2017, wykład Nazewnicze dziedzictwo karpackiej wielokulturowości, organizator: Polska Akademia Nauk, relacja z wykładu na www.naukaonline.pl.
13) Wszechnica Polskiej Akademii Nauk, 11.01.2017, tytuł wykładu: Magury, Zwory i Berda. Nazewnicze dziedzictwo karpackiej wielokulturowości. Nagranie wideo z wykładu dostępne online: https://www.youtube.com/watch?v=zFvxksooRRY
14) Radio TOK FM, audycja OFF Czarek, 2.06.2016, rozmowa o Huculszczyźnie, prowadzonych badaniach toponomastycznych, przygotowywanej rozprawie doktorskiej i o roli humanistyki. Zapis rozmowy dostępny online: http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Dlaczego-Huculki-pala-fajki-Rozmowa-z-Wojciechem-Wloskowieczem/37883

Other speeches

1) Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce. Organizatorzy: Rada Młodych Naukowców przy Ministrze NiSW, Akademia Młodych Uczonych PAN, Warszawa, 16.03.2016. Nagranie z debaty (od 1:13:43): https://player.vimeo.com/video/159703554

Translations of scientific works

1) Westerhoff Christian, Praca przymusowa w czasie I wojny światowej. Niemiecka polityka sterowania siłą roboczą w okupowanym Królestwie Polskim i na Litwie w latach 1914-1918, tłum. W. Włoskowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014. s. 440.

2) Rolf Malte, Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie 1864–1915, tłum. W. Włoskowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016. s. 506.

Memberships

President of the Board of the Polish Onomastic Society

Member of the Commission on Standardization of Geographical Names Outside the Republic of Poland

Member of the International Council of Onomastic Sciences (ICOS)

Member of the ICOS Terminology Group

Member of the American Name Society

Corresponding memeber of the Joint ICA/IGU Commission on Toponymy [Info on the Commission on the UN website]
 
Member of the Commission on Slavic Onomastics (Komisja Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów)

Member of the Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

Member of the Polskie Towarzystwo Językoznawcze

Member of the association Rzecznicy Nauki (The Spokesmen of Science)

 

Wojciech Włoskowicz, PhD

private site: wojciechwloskowicz.pl

assistant professor (adiunkt) in the Department of Onomastics
principal investigator (PI) in the NCN Sonatina grant

president of the Board of the Polish Onomastic Society

Education

  • 2004–2009 – MA, Institute of Applied Linguistics (University of Warsaw), graduated with honours, MA thesis: Österreichisch-ungarische Militärterminologie als Translationsproblem.
  • 2013–2018 – PhD student, Institute of Slavic Studies (Polish Academy of Sciences), doctorate granted with honours, PhD thesis: Toponymic usus. An outline of theory (on the basis of the Polish toponymy of the Hutsul region), thesis supervisor: prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska, Phd thesis reviews (in Polish).

Research fields

General onomastics (theory of proper names), toponomastics (with particular focus on the Carpathian Mountains), theory of normative linguistics, terminology, theory of translation, semantics, culture and history of the Hutsul region.

Scientific awards

Individual grants

Principal investigator in the Polish National Science Centre (NCN) Sonatina 2 grant: Semantics and pragmatics of proper names. The onomastic definition of proper name and the theory and practice of naming policy (UMO-2018/28/C/HS2/00319).

Scholarships and scientific internships abroad

  • NCN Etiuda 4 doctoral scholarship. Project title: Uzus toponimiczny. Zarys problematyki teoretycznej (na podstawie polskiej toponimii Huculszczyzny) [Toponymic usus. An outline of theory (on the basis of the Polish toponymy of the Hutsul region)]. Project ID: 2016/20/T/HS2/00024.

  • Scientific internship at the Institute of Slavic Studies at the University of Vienna (Institut für Slawistik, Universität Wien) (1.02.2017-31.07.2017). Internship supervisor: Prof. Michael Moser.

Monograph

Wojciech Włoskowicz, Uzus toponimiczny. Zarys teorii na przykładzie polskiej toponimii Huculszczyzny [Toponymic usus. An outline of theory on the example of the Polish toponymy of the Hutsul region], Kraków 2021, pp. 552. ISBN 978-83-64007-61-3.
The aim of this book is to create an outline of a theory of toponymic usus. This goal covers the introduction and the definition of the concept of toponymic usus as well as the description of linguistic and extralinguistic factors that mould a toponymic usus. Thereby an attempt is made to introduce some normative (i.e. descriptive and not prescriptive!) components to the theory of onomastics and to extend the theory of normative linguistics with a more precise description of mechanisms that influence language usus. In the empirical part of the present work the proposed theoretical apparatus has been exemplified with descriptions of formation processes of the Polish toponymic usus regarding some selected geographical names of the Hutsul region (in Ukraine).
 
 

 

Published papers

1) O istocie proprialności. W poszukiwaniu onomastycznej definicji nazwy własnej [On the nature of properhood. On the quest for an onomastic definition of a proper name], „Onomastica”, 2021, vol. 65, issue 2, p. 21–39.

2) Nazwy własne w polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Studium polityki nazewniczej [Proper names in the Polish scientific research and higher education system. A study in naming policy], „Folia onomastica Croatica”, 2021, vol. 30, p. 219–237.

3) Przekład nazw własnych austro-węgierskich jednostek i instytucji wojskowych na język polski [Translating names of Austro-Hungarian military units and institutions into Polish], „Acta Onomastica”, 2021, year LXII, issue 1, p. 151–171.

4) Migrations as the cause of diachronic toponymic layers in the Polish Beskids, in: Place Names and Migration. Proceedings of the Symposium in Vienna, 6–8 November 2019, Allison Dollimore, Peter Jordan (eds.), series: Name & Place – Contributions to Toponymic Literature and Research, vol. 9, Hamburg 2021, p. 183–196.

5) Nazwy austro-węgierskich jednostek wojskowych. Studium polityki nazewniczej z zakresu chrematonimii wojskowej [Names of Austro-Hungarian military units. A study in name policy in the field of military chrematonymy], „Onomastica” 2020, nr LXIV, p. 121–148.

6) Koronawirus jako problem językoznawstwa polonistycznego [Koronawirus as a research topic of Polish linguistics], „Poradnik Językowy” z. 7/2020, p. 98–111.

7) Dissemination and Correctness of Geographical Names. Geographers and Cartographers as Toponym Users and Promoters, „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft” 2019, year 161, p. 291–324, https://doi.org/10.1553/moegg161s291.

8) Nowomowa pseudometanaukowa? O języku polskiej polityki naukowej [Pseudo-metascientific newspeak? On the language of the Polish science policy], „Poradnik Językowy” z. 10/2019, p. 35–47.

9) Nazwy geograficzne Huculszczyzny w „Prawdzie starowieku” S. Vincenza (w świetle badań S. Hrabca) [Geographical names of the Hutsul region in the first volume of the novel “On the High Uplands” by S. Vincenz (in light of S. Hrabec’s research)], „Onomastica” 2019, nr LXIII, p. 157–180.

10) [with Mariusz Rutkowski] Zagadnienia poprawności nazw własnych w świetle pojęcia normy onimicznej [Normative problems of proper names in the light of the notion of onymic norm], in: Problemy polskiej normy językowej i kodyfikacji, red. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Jarosław Liberek, Warszawa 2019, p. 141–166.

11) Teoria uzusu toponimicznego – główne założenia [Theory of toponymic usus – key theses], „Język polski” 2019, year 99, issue. 1, p. 13–25.

12) Das toponymische Erbe der Habsburgermonarchie in Galizien, „Studia Slavica” [= „Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae”] 63/2 (2018), p. 209–224.

13) Toponymie des Huzulenlandes in der österreichischen Kartographie vom Ende des 18. Jahrhunderts bis 1918, „Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademieder Wissenschaften in Wien” 2018, vol. 9, p. 237–267.

14) O pojęciach, systemach pojęciowych i terminologii onomastycznej [On concepts, conceptual systems and terminology of onomastics], „Onomastica” 2018, LXII, p. 73–98.

15) Glosy do teorii językoznawstwa normatywnego [Glosses to the theory of normative linguistics], „Poradnik Językowy” issue 6/2018, p. 47–65.

16) Functions of Geographical Names and the Use of Endo- and Exonyms, „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft” 2017, year 159, p. 323–343, DOI 10.23781/moegg159-323.

17) Między endonimem a egzonimem. Status nazw obiektów transgranicznych [Between endonym and exonym. On the status of the names of transboundary geographical features], „Acta Onomastica” 1/LVII/2016, p. 141–155.

18) Przekład choronimów „roszczeniowych”. Między teorią tłumaczenia a onomastyką kulturową [Claim choronyms in translation. Between a theory of translation and the onomastics of culture], „Między Oryginałem a Przekładem” 2016, vol. 32, p. 25–40.

19) Trójelementowy model znaczenia onimicznego i pojęciowy model onomastykonu [The triple model of onymic meaning and the conceptual model of onomasticon], „Onomastica” 2015, LIX, p. 57–76.

20a) Napisy na mapach III zdjęcia topograficznego Austro-Węgier i na zdjęciach Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie w świetle instrukcji, „Polski Przegląd Kartograficzny” 2015, vol. 47, issue 1, p. 33–45.

20b) Labels on the maps of the Third Military Survey of Austria-Hungary and on the survey maps of the Military Geographical Institute (Wojskowy Instytut Geograficzny) in Warsaw in the light of survey manuals, „Polish Cartographical Review” 2015, Vol. 47, issue 1, p. 31–43, DOI: 10.1515/pcr-2015-0003.

21) Toponomastyczna praca topografa w Austro-Węgrzech i w II Rzeczypospolitej [A Topographer’s Toponymic Work in Austria-Hungary and in the Second Republic of Poland], „Prace Językoznawcze” 2015, XVII/3, p. 137–153.

22) Toponimia Huculszczyzny na austro-węgierskich i polskich mapach topograficznych (od poł. XIX w. do 1939 roku) [Toponymy of the Hutsul Region on Austro-Hungarian and Polish Topographic Maps from the Mid-19th Century to 1939], in: 19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28. – 30. apríla 2014, red. Iveta Valentová, Bratislava 2015, p. 298–307.

23) Feldmarszałek porucznik czy generał dywizji? Przekład nazw austro-węgierskich stopni wojskowych [Feldmarszałek porucznik (Lieutenant Field Marshal) or generał dywizji (Major General)? Translating Austro-Hungarian Military Rank Names into Polish], „Lingwistyka Stosowana” 2015, vol. 13, p. 103–111.

Published conference abstracts

1) Cartographers and geographers as toponym users, creators, and promoters. A linguistic perspective on cartographic and textual dissemination of geographical names, „Abstr. Int. Cartogr. Assoc.” [= „Abstracts of the International Cartographic Association”], vol. 1, 404, https://doi.org/10.5194/ica-abs-1-404-2019, [abstrakt referatu przyjętego na 29th International Cartographic Conference (ICC 2019), 15-20 lipca 2019, Tokio].

Papers for the general public

1a) Słowa na niewysokiej połoninie, „Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk” 2016, issue 1(45), p. 49–51. [PDF]

1b) Words on the Hutsul Uplands, „Academia. Magazine of the Polish Academy of Sciences”. [PDF]

Editing

1) Slavica. Onomastica. Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie, red. M. Biolik, W. Szulowska, E. Wolnicz-Pawłowska, A. Naruszewicz-Duchlińska, W. Włoskowicz, Olsztyn 2016, pp. 239.

Papers at scientific conferences

1) XXII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 14-16 X 2021, paper: Toponimia Bieszczadów Zachodnich w kartografii turystycznej PRL. (14 X 2021).
 
2) 27th International Congress of Onomastic Sciences, Instytut Języka Polskiego PAN, Wydział Polonistyki UJ, Komitet Językoznawstwa PAN, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Trnavská univerzita v Trnave, Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Kraków/online, 22-27 sierpnia 2021, paper: Onomastic definition of proper name. (23 VIII 2021).
 
3) 34th International Geographical Congress, International Geographical Union (IGU), Turkish Geographical Society, İstanbul University, Stambuł/online, 16-20 sierpnia 2021, paper: The military purpose of a topographic map as a factor in cartographic name policy. (19 VIII 2021, sesja C.21.Joint Session-Toponymy with ICA/IGU => Place names as indicators of human perception of space).
 
4) Heritage Geographies: Politics, Uses and Governance of the Past, International Geographical Union (IGU), Università del Salento, Lecce/online, 27-28 May 2021, paper: The Austrian toponymic policy in the late 18th – early 20th c. cartography of selected Slavic countries and its meaning for the regions’ cultural heritage. (28 May 2021).
 
5) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Spotkania onomastyczne. Badania onomastyki pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego”, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, online conference, 15 March 2021, paper: Wybrane nazwy geograficzne Huculszczyzny w polskim zwyczaju językowym jako przejaw działania mechanizmów kształtowania się uzusu toponimicznego.
 
6) American Name Society Annual Meeting 2021, American Name Society, online conference, 22-24 January 2021, paper: General theory of name and naming policy: an outline. (22 January 2021).
 

7) GeoNames Symposium “Place Names and Migration”, Austrian Board on Geographical Names (AKO), UNGEGN Dutch‐ and German‐speaking Division (DGSD), Joint ICA/IGU Commission on Toponymy, Federal Office of Metrology and Surveying (BEV), Austrian Geographical Society (ÖGG), Vienna, 6-8 XI 2019, paper: Migrations as the cause of diachronic toponymic layers in the Bieszczady Mountains.

8) XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, UMCS, Kazimierz Dolny, 4-6 X 2018, paper: Teoria uzusu toponimicznego. Tezy główne.

9) Sprachwissenschaftliche Dissertationsprojekte der Wiener Germanistik and friends 2017. 7. Workshop, Institut für Germanistik der Universität Wien, Institut für Slawistik der Universität Wien, Institut für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, 7-8 IV 2017, paper: Dreiteiliges Modell der onymischen Semantik und seine Bedeutung für die Theorie des toponymischen Sprachgebrauchs.

10) 20. Słowacka Konferencja Onomastyczna „Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére”, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bańska Bystrzyca, 26-28 VI 2017, paper: Funkcje toponimów w perspektywie postnominacyjnej.

11) XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, 21-23 IX 2016, paper: Kryteria endonimiczności. Aspekty teoretyczne a definicja egzonimu.

12) The 33rd International Geographical Congress, Beijing, 21-25 VIII 2016, sesja C12.36 Toponymy. Place Names As Social Place Names As Social Constructs, paper: Communicative community as the core criterion for the endonymic status of toponyms. An addendum to P. Jordan’s definition of endonym.

13) V konferencja z cyklu Imago mundi pt. Teoria tłumaczenia czy teorie tłumaczeń?, Warszawa, 20-21 XI 2015, paper: Przekład choronimów roszczeniowych: między teorią tłumaczenia a onomastyką kulturową.

14) The Fifth EUGEO Congress on the Geography of Europe, Budapest, 30 VIII-2 IX 2015, session P51 The role of place names in geographical education, paper: Claim Choronyms as a Toponymic Tool of Propaganda.

15) XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Gniezno, 20-22 IX 2014, paper: Trójelementowy model znaczenia onimicznego i pojęciowy model onomastykonu.

16) 19. Słowacka Konferencja Onomastyczna, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, Slovenská onomastická komisia, Bratysława, 28-30 IV 2014, paper: Toponimia Karpat z obszaru tzw. Galicji na austriackich i polskich mapach topograficznych (od końca XVIII w. do 1939 roku).

Other scientific talks

1) Paper: Onomastyczna definicja nazwy własnej a teoria polityki nazewniczej, posiedzenie Komisji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, online, 09.11.2021.

2) Paper: Wybrane nazwy geograficzne Huculszczyzny u S. Vincenza i w innych tekstach polskich, „Vincenz. Dialog – Karpaty – Europa Środkowa”, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK / Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, 23–24.11.2018.

3) Paper: Teoria uzusu toponimicznego – główne założenia, posiedzenie Sekcji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Kraków, 23.06.2018.

4) Paper: Polityka nazewnicza a mechanizmy kształtowania (się) uzusu toponimicznego, konferencja: „Polityka nazewnicza. Trójstronne robocze spotkanie delegacji z Polski, Czech i Słowacji”, Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, 11 kwietnia 2018.

5) Lecture: Das toponymische Erbe der Habsburgermonarchie in Galizien, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, 6.04.2017.

6) Lecture: Sprachtheoretische Aspekte der Endo- und Exonymie: Semantik, kommunikative Gemeinschaften und Funktionen von Eigennamen, 97. posiedzenie Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde przy Austriackiej Akademii Nauk, Wiedeń, 4.05.2017.

7) Paper: Wybrane nazwy geograficzne Huculszczyzny w polskim zwyczaju językowym, Konferencja „Spotkania na Pokuciu – Warsztaty Rafajłowskie 2017”, 1.06.2017, Iwano-Frankiwsk, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy.

8) Lecture: Österreichisch-ungarische Militärterminologie im Polnischen, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, 20.06.2017.

Talks for the general public

1) Projekt Alpha, 23.03.2020, Skąd wzięły się nazwy miejscowości? Nagranie rozmowy dostępne online: https://www.youtube.com/watch?v=7mHM0dselxg
2) Polskie Radio, Program Czwarty, audycja Stacja Nauka, 18.03.2020, temat: KoronAwirus czy koronOwirus? O słowotwórczej budowie koronawirusa, zapis audycji (początek wejść 11:35 i 17:45): https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2475971,Stacja-Nauka-18-marca-godz-1204.
3) Pałacowy Salon Naukowy, Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, 23.02.2020, wykład: Nazwy geograficzne Polski – księga dziejów, kultur i języków.
4) Polskie Radio, Program Czwarty, audycja Stacja Nauka, 26.11.2019, temat: czym jest język, czym jest językoznawstwo i dlaczego jest ono naukowe?, zapis rozmowy: https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2410639,Stacja-Nauka-26-listopada-godz-1204 (pocz. 11:50).
5) Radio RDC, audycja Popołudnie RDC, 15.10.2019, temat: nazwa Warszawa, zapis rozmowy: https://www.rdc.pl/podcast/popoludnie-rdc-34-warszawy-w-polsce/.
6) Językoznawca: w Polsce są 34 Warszawy, wywiad w serwisie PAP Nauka w Polsce.
7) Polskie Radio, Program Czwarty, audycja Stacja Nauka, 18.06.2019, temat: Czelendżowanie na ASAPie. Czy zawsze jest językowym fakapem? zapis rozmowy dostępny online: https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2326866,Czelendzowanie-na-ASAPie-Czy-zawsze-jest-jezykowym-fakapem
8) Stowarzyszenie Res Carpathica, 8.05.2019, wykład Nazwy geograficzne Huculszczyzny w języku polskim: między adaptacją a cytatem.
9) Polskie Radio, Program Czwarty, audycja Stacja Nauka, 30.04.2019, temat: manipulacja językowa w marketingu, zapis rozmowy dostępny online: https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2302096,Stacja-Nauka-30-kwietnia-godz-1204 (pocz. 12:22).
10) Polskie Radio, Program Czwarty, audycja Stacja Nauka, 19.02.2019, temat: nazwy własne zapożyczone do polszczyzny z języków obcych, zapis rozmowy dostępny online: https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2265825,Stacja-Nauka-19-lutego-godz-1205 (pocz. 08:35).

11) Polskie Radio, Program Czwarty, audycja Stacja Nauka, 22.01.2019, temat: „brzydkie” nazwy geograficzne, zapis rozmowy dostępny online: https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2250199,Stacja-Nauka-22-stycznia-godz-1206 (pocz. 13:00).

12) 8. Warszawskie Targi Książki, 19.05.2017, wykład Nazewnicze dziedzictwo karpackiej wielokulturowości, organizator: Polska Akademia Nauk, relacja z wykładu na www.naukaonline.pl.
13) Wszechnica Polskiej Akademii Nauk, 11.01.2017, tytuł wykładu: Magury, Zwory i Berda. Nazewnicze dziedzictwo karpackiej wielokulturowości. Nagranie wideo z wykładu dostępne online: https://www.youtube.com/watch?v=zFvxksooRRY
14) Radio TOK FM, audycja OFF Czarek, 2.06.2016, rozmowa o Huculszczyźnie, prowadzonych badaniach toponomastycznych, przygotowywanej rozprawie doktorskiej i o roli humanistyki. Zapis rozmowy dostępny online: http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Dlaczego-Huculki-pala-fajki-Rozmowa-z-Wojciechem-Wloskowieczem/37883

Other speeches

1) Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce. Organizatorzy: Rada Młodych Naukowców przy Ministrze NiSW, Akademia Młodych Uczonych PAN, Warszawa, 16.03.2016. Nagranie z debaty (od 1:13:43): https://player.vimeo.com/video/159703554

Translations of scientific works

1) Westerhoff Christian, Praca przymusowa w czasie I wojny światowej. Niemiecka polityka sterowania siłą roboczą w okupowanym Królestwie Polskim i na Litwie w latach 1914-1918, tłum. W. Włoskowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014. s. 440.

2) Rolf Malte, Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie 1864–1915, tłum. W. Włoskowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016. s. 506.

Memberships

President of the Board of the Polish Onomastic Society

Member of the Commission on Standardization of Geographical Names Outside the Republic of Poland

Member of the International Council of Onomastic Sciences (ICOS)

Member of the ICOS Terminology Group

Member of the American Name Society

Corresponding memeber of the Joint ICA/IGU Commission on Toponymy [Info on the Commission on the UN website]
 
Member of the Commission on Slavic Onomastics (Komisja Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów)

Member of the Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

Member of the Polskie Towarzystwo Językoznawcze

Member of the association Rzecznicy Nauki (The Spokesmen of Science)

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG