Katarzyna Skowronek
Pracownia Onomastyki
363

prof. dr hab. Katarzyna Skowronek

Wykształcenie

 • 2007 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego na podstawie pracy habilitacyjnej: Między sacrum a profanum. Studium językoznawcze listów pasterskich Konferencji Episkopatu Polski (1945-2005); Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
 • 1998 – uzyskanie stopnia doktora na podstawie pracy doktorskiej: Współczesne nazwiska polskie i ich struktura słowotwórcza w ujęciu statystycznym; promotor: prof. dr hab. K. Rymut; recenzenci: prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa, prof. dr hab. Jadwiga Sambor; Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
 • 1991 – uzyskanie stopnia magistra na podstawie pracy magisterskiej: Reklama w świetle badań pragmalingwistycznych; promotor: prof. dr hab. J. Strutyński; Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Zatrudnienie, pełnione funkcje

 • od października 2012 – prodziekan ds. kształcenia i studentów, Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie
 • od października 2008 – profesor nadzwyczajny na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie (Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii, Pracownia Badań Współczesnych Form Duchowości, od 1 X 2010 r.: Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej).
 • październik 2007 – wrzesień 2008 – profesor nadzwyczajny w Instytucie Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.
 • od stycznia 2011 – kierownik Pracowni Antroponimicznej w Zakładzie Onomastyki IJP PAN
 • od października 2010 – stanowisko profesora nadzwyczajnego w tym samym Zakładzie
 • od lipca 2007 – stanowisko docenta w tym samym Zakładzie.
 • 1998-2007 – stanowisko adiunkta w tym samym Zakładzie.
 • 1991-1998 – stanowisko asystenta w Zakładzie Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie (Pracownia Antroponimiczna).

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • członek Międzynarodowej Komisji Onomastyki Słowiańskiej (od 2008)
 • członek Międzynarodowej Komisji Języka Religijnego (od 2013)
 • członek Komisji Onomastycznej przy Wydziałach PAN (od 2005)
 • członek Komisji Języka Religijnego przy Prezydium Rady Języka Polskiego (od 2007)
 • członek Komisji Języka w Mediach przy Prezydium Rady Języka Polskiego (od 2008 do 2012)
 • członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 1998)
 • członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (od 2011)

Wykaz publikacji naukowych

1) Publikacje książkowe

a) autorskie

1993 – Reklama. Studium pragmalingwistyczne, I wydanie, Kraków: IJP PAN.
2001 – – // – , II wydanie, Kraków: RABID.
2001 – Współczesne nazwisko polskie. Studium statystyczno-kognitywne, Kraków: IJP PAN.
2004 – Szkolny słownik wyrazów obcych i trudnych, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
2004 – Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej (współautor: M. Rutkowski), Kraków: Lexis.
2006 – Między sacrum a profanum. Studium językoznawcze listów pasterskich Konferencji Episkopatu Polski (1945-2005), Kraków: Lexis.
2013 – Nowa duchowość w kulturze popularnej. Studia tekstologiczne, Kraków: Libron (współautor Z. Pasek).
– planowane

Metaonomastyka. Polski dyskurs onomastyczny w obrębie nauk humanistycznych. Kraków 2014.
Nazwy Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce. Studium z onomastyki kulturoznawczej (współautor Z. Pasek), Kraków 2015.

b) redakcja naukowa monografii naukowych

2006 – współredaktorka tomu: Munuscula linguistica in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata, [red. K. Rymut, K. Skowronek, B. Czopek-Kopciuch, M. Malec], Kraków: IJP PAN.
2007 – współredaktorka tomu: Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, K. Skowronek, B. Czopek-Kopciuch, Kraków: IJP PAN.
2009, 2011, 2013 – współredaktorka tomów: Antroponimia Polski XVI-XVIII w., t. II, III, IV (redaktor główny: A. Cieślikowa).
2011 – Wokół teorii i empirii socjologii języka (współredaktorka K. Leszczyńska), Kraków, Wydawnictwa AGH.
2012 – Performatywne wymiary kultury (współredaktorka K. Leszczyńska), Kraków, Libron.
2013 – Pozareligijne wymiary duchowości (współredaktorzy: Z. Pasek, R. Tyrała), Kraków, Libron.

c) zespołowe

2000/2001 – Podręcznik multimedialny do nauki języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum; wersja CD; Gdańsk: YDP Multimedia (współautorzy: P. Andrusiewicz, B. Skowronek, K. Wądolny-Tatar; zatwierdzony do użytku szkolnego przez MEN).
2002 – Mały słownik odmiany nazw własnych, IJP PAN – TMJP, Kraków-Cieszyn (współautorzy: B. Czopek-Kopciuch, E. Supranowicz pod kier. A. Cieślikowej), I wydanie (2007 – reedycja).
2003 – Suplement do Słownika etymologiczno-motywacyjnego staropolskich nazw osobowych, tom VII, hasła E-Ki, red. A. Cieślikowa, Kraków: IJP PAN (współautorzy: zespół Pracowni Antroponimicznej).
2007 – Antroponimia Polski XVI-XVIII w., t.1, red. A. Cieślikowa, Kraków: IJP PAN (współautorzy: zespół Pracowni Antroponimicznej), hasła (autorskie) E-F.
2009 – Antroponimia Polski XVI-XVIII w., t.2, red. A. Cieślikowa, K. Skowronek, Kraków: IJP PAN (współautorzy: zespół Pracowni Antroponimicznej), hasła (autorskie) I-J.

2) Artykuły naukowe

a) opublikowane przed uzyskaniem stopnia doktora

 • Imiona dwuczłonowe motywujące współczesne nazwiska polskie, Onomastica 1995, XL, 73-100.
 • Współczesne, najczęściej używane nazwiska polskie, w: Antroponimia słowiańska, red. E. Wolnicz-Pawłowska, J. Duma, 1996, Warszawa: SOW, 291-299.
 • Czy reklama kłamie? O językowych mechanizmach perswazji, Nowa Polszczyzna 4, 1997, 47-50.
 • Polskie nazwiska a kultura. Propozycja badań kognitywnych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LIII, 1997, 145-156.
 • Bladaczki i Gałkiewicza portrety ciągle prawdziwe. O szkolnym stereotypie językowym. Nowa Polszczyzna 1998, z.3, 28-34 (współautor: B. Skowronek).

b) opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora

 • Tajemniczy Lewandowski. O etymologiach onomastycznych, Onomastica XLV, 2000, 27-41.
 • Między Bluszczem a Cosmopolitan. Tytuły polskich czasopism kobiecych XX wieku, Onomastica XLV, 2000, 269-289.
 • „Kłaniamy się Józefowi Piłsudskiemu”. Krytyczna analiza nazw własnych w polskim dyskursie politycznym, w: Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze, red. Ł. Szewczyk, Bydgoszcz 2000, 81-95 (współautor: D. Galasiński).
 • Naming the Nation: A Critical Analysis of Names in Polish Political Discourse, Political Communication, 18, 2001, 51-66 (współautor: D. Galasiński).
 • Z Idzikowic na Wyspy Hula-Gula droga niedaleka… Funkcja nazw geograficznych w czasopismach dla kobiet, Onomastica XLVI, 2001, 31-61.
 • O Kowalskim bez nudzenia. Jak uczyć onomastyki w szkole?, w: W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej. Księga jubileuszowa ku czci prof. E. Polańskiego, red. H. Synowiec, 2002, Katowice: UŚl, 109-116 (współautor: B. Skowronek).
 • Mieszkańcy światów równoległych, czyli między „Przedwiośniem” a Matrixem”. Jak uczyć dziś języka polskiego?, w: Horyzonty edukacji językowej, literackiej i kulturowej, seria: Szkoła w dobie globalizacji, red R. Mrózek, 2003, Cieszyn: UŚl (współautor: B. Skowronek).
 • Polskie nazewnictwo mediów – próba rekonesansu, w: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiej onomastyki, red. R. Łobodzińska, Wrocław 2003, 247-260 (współautor: M. Rutkowski).
 • O niektórych funkcjach nazw własnych w dyskursie religijnym. Na materiale listów pasterskich Episkopatu Polski, Onomastica XVLIII, 2003, 79-114.
 • Motywy franciszkańskie w listach pasterskich episkopatu Polski (1945-2003). Z rozważań językoznawcy, W nurcie franciszkańskim 12, 2003, 243-269.
 • Ideonimy polskich filmów fabularnych (1947-2002), w: Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, 2003, Olsztyn: OBN, 610-628 (współautor: B. Skowronek).
 • Od „Trybuny Robotniczej” do „Polish News Bulletin On Line” – o polskim nazewnictwie medialnym, Nowa Polszczyzna 2, 2004, s. 37-44.
 • Współczesne polskie nazewnictwo medialne, w: Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej, red. R. Mrózek, Katowice: UŚl, 2004, 189-216 (współautor: M. Rutkowski).
 • Uwagi o współczesnym polskim nazewnictwie medialnym (nazwy audycji radiowych), w: Współczesne odmiany języka narodowego, red. K. Michalewski, Łódź 2004, UŁ, 230-237 (współautor: M. Rutkowski).
 • Nazwy programów telewizyjnych w świetle współczesnych teorii mediów, w: Z najnowszych tendencji w polskim nazewnictwie, red. R. Łobodzińska, 2005, Łask:
 • Oficyna Wydawnicza Leksem, 117-130 (współautor: M. Rutkowski).
 • O sprawności komunikacyjnej w listach pasterskich Episkopatu Polski, w: Laudate Dominum. Ks. Profesorowi J. Stefańskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, red. K. Konecki, 2005, Gniezno: Wydawnictwo Archidiecezjalne, 439-453 (współautor: ks. W. Przyczyna).
 • Obraz kontaktów Kościoła z władzami PRL-u w listach pasterskich episkopatu Polski (1949-1964), w: Język religijny dawniej i dziś II, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, 2005, Poznań, 176-187.
 • O roli deskrypcji jednostkowej w tekście. Od teorii logicznej do pragmatyki języka, w: Munuscula linguistica in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata, [red. K. Rymut, K. Skowronek, B. Czopek-Kopciuch, M. Malec], 2006, Kraków: IJP PAN, 437-456.
 • Jak onomaści piszą o onomastyce i o… sobie. Kilka spostrzeżeń w pięćdziesięciolecie czasopisma „Onomastica”, „Onomastica” L, 2005 (2006), 35-54.
 • Język Kościoła a powojenne przemiany kulturowe (na przykładzie listów pasterskich episkopatu Polski na temat mediów), w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, red. A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski, 2006, Olsztyn, 149-161.
 • Sprawność komunikacyjna w listach pasterskich (na przykładzie listów KEP w latach 2000-2004), w: Zielonogórskie Seminaria Polonistyczne 2005, red. S. Borawski, M. Hawrysz, Zielona Góra 2006 (współautor: W. Przyczyna).
 • Raport o stanie języka polskiego w Kościele Rzymskokatolickim w świetle Ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (na przykładzie listów pasterskich episkopatu Polski w latach 2000-2004), w: Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, red. E. Wolańska, Warszawa 2007, 49-69 (współautor: W. Przyczyna).

c) opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego

 • Język listów pasterskich episkopatu Polski w latach 2000-2004, w: Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze. Materiały pokonferencyjne pod red. D. Sarzyńskiej i R. Tokarskiego, Sandomierz 2006 (2007), 13-32 (współautor: W. Przyczyna).
 • Szkolny „świat odwrócony”. Analiza lingwistyczno-kulturowa uczniowskich taśm wideo (na materiale filmu z Torunia), w: Kreowanie światów w języku mediów („czerwona seria”), red. P. Nowak, R. Tokarski, Lublin 2007, 37-52 (współautor: B. Skowronek).
 • Obraz współczesnej kobiety w listach pasterskich Konferencji Episkopatu Polski, w: Język religijny dawniej i dziś III, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007, 172-181.
 • Raport (cząstkowy za lata 2005-2007) o stanie języka polskiego w podręcznikach do nauczania religii katolickiej w szkole w świetle Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 roku; przedłożony Komisji Sejmowej, 2008 (współautor: W. Przyczyna).
 • Funkcje religijne tytułów maryjnych w listach episkopatu Polski, w: Księga poświęcona prof. J. Zaleskiemu i prof. E. Klisiewiczowi, Studia Lingusitica III – Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 51, red. T. Szymański, E. Stachurski, S. Koziara, Kraków 2008, 312-321.
 • Język w podręcznikach do nauczania religii w świetle Ustawy o języku polskim, „Katecheta” 6/2008 , s. 21-30 (współautor: W. Przyczyna).
 • „Plon niesiemy, plon…” Jak onomaści piszą o nazwach własnych? Próba refleksji metaonomastycznej, „Onomastica” LII, 2007 (2008), s. 25-42.
 • Polska onomastyka wobec językoznawstwa i humanistyki. Przeszłość, stan obecny i perspektywy, Studies of Slavic Languages (Korea 2009, vol.1).
 • Kazania świętokrzyskie – liczby i słowa; w: Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja i nowe propozycje badawcze, red. P. Stępień, I. Winiarska-Górska, H. Tchórzewska-Kabata, Warszawa 2009 (Biblioteka Narodowa), 167-176.
 • Ideologia przekazu telewizyjnego (na przykładzie stacji telewizyjnej AXN), w: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język – semiotyka – edukacja, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2009, 314-330 (współautor: B. Skowronek).
 • O amalgamatycznej strategii komunikacyjnej Kościoła katolickiego w Polsce, w: Język religijny dawniej i dziś IV, red. S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2009, 325-336.
 • Listy specjalnej troski, W drodze 6 (430), 2009, 58-71.
 • Co onomasta ma z religioznawcą? Ku onomastyce interdyscyplinarnej (na przykładzie nazw Kościołów i związków wyznaniowych współczesnej Polski), w: „Onomastica” LIII, 2008/2009, 9-32 (współautor: Z. Pasek).
 • Discursive construction of post-communism in pastoral letters of the Polish Episcopate’s Conference 1990-2005, w: Dilemmas of the post-communist condition.
 • Polish discourses on transformation, red. A. Galasinska, D. Galasinski; seria: Discourse Approaches to Politics, Society and Culture, series John Benjamins, 2010, 131-150.
 • Społeczne konstruowanie nowej duchowości a kultura popularna, w: Kultura popularna – tożsamość – edukacja, red. D. Hejwosz i W. Jakubowski, Kraków 2010, 361-378 (współautor Z. Pasek).
 • Między prokreacją, pornografią a prostytucją. Ciało w dyskursie prasy katolickiej (na przykładzie „Niedzieli”) w: Dyskurs religijny w mediach, seria: Teolingwistyka 8, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2010, 313-329.
 • Kim jest Rysio z „Klanu”? Medialne symulakra w dyskursie publicznym, [w:] Współczesne media – wolne media?, tom. 2, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Lublin 2010, 164-177 (współautor M. Rutkowski)
 • Onomastyka dyskursu: zakres, problematyka i metody badawcze, w: Nazwy własne a społeczeństwo, red. R. Łobodzińska, Wrocław-Łask 2010, 87-96 (współautor M. Rutkowski).
 • Jeden film – wielu widzów – różnorodność odczytań. Relatywizm interpretacji w świetle filozofii pragmatyzmu, w: Relatywizm w języku i kulturze („czerwona seria”), red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin 2010, 249-259 (współautor B. Skowronek).
 • Przetrwają najpiękniejsi… Nazwy kosmetyków i ich socjobiologiczne (ewolucyjne) uwarunkowania w: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky, IV. ceska onomasticka konference 15.-17. zari 2009, Ostrava – sbornik prispevku, red. J. David et al., 2010, Ostrava-Praha, 437-445.
 • Nazwy współczesnych, polskich partii i organizacji politycznych jako językowe konstrukcje ideologiczne, w: H. Pelcowa red., W świecie nazw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2010, 371-382.
 • Kulturoznawstwo i lingwistyka. Granice – miejsca wspólne – związki, w: Granice kultury, red. A. Gwóźdź (przy współpracy M. Kempnej-Pieniążek), Katowice 2010, 298-307 (współautor B. Skowronek).
 • Nowa duchowość – w nowych serialach telewizyjnych, w: M. Filiciak, B. Giza (red.) Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, seria: Warszawa 2011, 43-61 (współautor Z. Pasek).
 • Kaczor (i) Donald: Medialne konstrukcje ideowe premierów RP w świetle teorii amalgamatów, w: A. Ogonowska (red.), Oblicza nowych mediów, Kraków 2011, 61-81 (współautor: M. Rutkowski).
 • Duchowość jako kategoria analizy kulturoznawczej, w: Kultura jako cultura, red. K. Łukasiewicz, I. Topp, „Prace Kulturoznawcze” XII, Wrocław 2011, s. 69-83 (współautor Z. Pasek).
 • Socjologia języka / socjolingwistyka a społeczna analiza dyskursu. Perspektywa socjologa i językoznawcy, „Socjolingwistyka” XXIV/XXV, 2010/2011, 7-28 (współautorka K. Leszczyńska).
 • Rola mediów w kreowaniu konfliktów społecznych. Trzy przypadki obrazy uczuć religijnych, w: Media a religia, red. I. Borkowski, B. Jastrzębski, D. Lewiński, Wrocław 2011, 93-113 (współautor Z. Pasek).
 • Wokół teorii i empirii socjologii języka. Kilka (nie)potrzebnych refleksji? (współautorka Katarzyna Leszczyńska), [w:] Wokół teorii i empirii socjologii języka (współredaktorka Katarzyna Leszczyńska), Kraków: Wydawnictwa AGH 2011, s. 5-25.
 • Językoznawstwo subwersywne, w: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 107. Studia Linguistica VI. Dialog z tradycją, część 1, Kraków 2011, s. 30-40.
 • Sex i shopping – związki i paralele. Refleksja kulturoznawcza, „Studia Humanistyczne AGH” 1/2012, s.
 • Słowo katastrofa we współczesnej polszczyźnie. I co z tego dla kulturoznawcy może wynikać? w: Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, Colloquia Anthropologica et Communicativa, vol. 4., red. K. Konarska, Wrocław 2012, s. 223-233.
 • Wolność i wierność. O roli „zwrotów” w humanistyce i naukach społecznych (współautorka K. Leszczyńska), [w:] Performatywne wymiary kultury (współredaktorka K. Leszczyńska), Kraków, Libron, s. 9-25.
 • Insynuacja w polskich tabloidach a kontekst językowo-społeczny, w: W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Red. I. Łuc, M. Pogłódek, Katowice 2012, s. 497-512.
 • Atlas anatomiczny piłkarza. Tekstowe obrazy męskiego ciała (i męskiej niedojrzałości?), „Konteksty” 2012.
 • „Atrakcyjność” języka nowych ruchów religijnych z perspektywy językoznawczo-kulturoznawczej, [w:] Oblicza polszczyzny, red. nauk. A. Markowski, R. Pawelec, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012; s. 128-146 (współautor Z. Pasek); adres internetowy http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1360&Itemid=50
 • Konstrukcje przyszłości w popularnych poradnikach psychologicznych (typu self-help), „Prace Kulturoznawcze” XV, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3487, Wrocław 2013, s. 259-272.
 • Najnowsze imiona „wielkomiejskie” w perspektywie statystyczno-onomastycznej i społeczno-kulturowej, „Onomastica” LVII, 2013.
 • Czy istnieje duchowość bez sacrum? Kilka słów o duchowości niereligijnej (współautor: Z. Pasek), w: Pozareligijne wymiary duchowości (współredaktorzy: Z. Pasek, R. Tyrała), Kraków, Libron.

d) w druku, przedłożone do recenzji, manuskrypty, planowane

 • Inspiracje socjologiczne w onomastyce – stare i nowe związki, „Socjolingwistyka” 2013 (2014) (w druku).
 • Jan Kalwin „dla opornych”. Popularyzacja kalwinizmu w Internecie i kulturze popularnej (oddane do recenzji).
 • Nazwy własne jako elementy strategii kaznodziejskiej (na przykładzie wybranych homilii arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia) (manuskrypt).
 • Nazwy własne w nowej duchowości. Refleksja onomastyczno-kulturoznawcza (współautor Z. Pasek, manuskrypt).
 • Zbawienie – w języku, tekście i dyskursie, w: Kultura jako zbawienie, Kraków (planowane, druk 2014).
 • Współczesne świętowanie Polaków – w perspektywie socjologicznej i kulturoznawczej, Kraków (planowane, druk 2014).
 • Narracyjność w popularnych poradnikach psychologicznych typu self-help. Charakterystyka i uwarunkowania kulturowe (planowane, druk „Studia Humanistyczne”, 2015).

3) Recenzje prac opublikowanych i recenzje wydawnicze

 • rec.: Jarosław Maciej Zawadzki, 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce, Warszawa 2002, Świat Książki, w: Onomastica XLVI, 2001, 357-362.
 • rec.: Bogusław Kreja, Słowotwórstwo polskich nazwisk. Struktury sufiksalne, Kraków 2001, DWN, w: Onomastica XLVI, 2001, 347-354.
 • rec.: Halszka Górny, Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV-XIX w.), Rzeszów 2003, w: Onomastica XLIX, 2004, 210-216.
 • rec.: Elżbieta Rudnicka-Fira, Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII. Proces kształtowania się nazwiska, w: Onomastica XLIX, 2004, 217-224.
 • rec.: A Gałkowski, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, Onomastica XLIV, 2010.
 • rec.: Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, red. R. Przybylska, J. Kąś, K. Sikora, Kraków 2010, Onomastica XLV, 2011.
 • recenzja monografii: Mirosław Boruta, Nazwisko, tożsamość i więzi rodzinne. Interdyscyplinarne konteksty socjologii rodziny, „Studia Humanistyczne AGH”, 2009.
 • recenzja wydawnicza tomu: Paradoksy Internetu. Konteksty społeczno-kulturowe, pod red. M. Szpunar, dla Wydawnictwa Adam Marszałek, 2010.
 • recenzja naukowa tomu: Wyzwania współczesnego świata. Perspektywa młodego badacza, pod red. M. Stojkow, 2010.
 • recenzja naukowa tomu: Przestrzenie Seniorów. Starość i relacje międzygeneracyjne pod red. J. Skrzypaszek i M. Chorobik, Kraków 2011.
 • recenzja wydawnicza tomu: E. Stachurski, Dowcipy językowe z dawnych czasów (od powstania styczniowego do II wojny światowej), dla Wydawnictwa Universitas, Kraków 2011.
 • recenzja naukowa tomu: Rola zmysłów w kulturze pod red. D. Faber i S. Bednarskiej, Kraków 2012.

4) Referaty konferencyjne

a) przed uzyskaniem stopnia doktora

 • Współczesne, najczęściej używane nazwiska polskie. IX Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Warszawa, wrzesień 1994.
  Nazwiska polskie w kontekście kultury. Perspektywa kognitywna. LV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zielona Góra, czerwiec 1997.
 • „Kłaniamy się Józefowi Piłsudskiemu”. Krytyczna analiza nazw własnych w polskim dyskursie politycznym (współautor D. Galasiński), XI Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Bydgoszcz, czerwiec 1998.

b) po uzyskaniu stopnia doktora

 • Mieszkańcy światów równoległych, czyli między „Przedwiośniem” a „Matrixem”. Jak uczyć dziś języka polskiego? (współautor: B. Skowronek). Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szkoła – szanse i zagrożenia w dobie globalizacji”, Cieszyn, listopad 2001 r.
 • Ideonimy polskich filmów fabularnych (1947-2002) (współautor: B. Skowronek), XIII Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Olsztyn-Kalbornia, wrzesień 2002.
 • Uwagi o współczesnym polskim nazewnictwie medialnym (współautor: M. Rutkowski), Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza „Współczesne odmiany języka narodowego”, Łódź, maj 2003.
 • Nazwy audycji telewizyjnych w świetle współczesnych teorii mediów (współautor: M. Rutkowski), konferencja onomastyczna „Najnowsze tendencje we współczesnym nazewnictwie”, Wrocław, październik 2003.
 • Globalizacja i tożsamość lokalna w nazewnictwie medialnym (współautor: M. Rutkowski), konferencja „Onomastyka regionalna ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur”, listopad 2003.
 • Obraz kontaktów Kościoła z władzami PRL-u w listach pasterskich episkopatu Polski (1949-1964), II Międzynarodowa Konferencja „Język religijny dawniej i dziś”, Gniezno, czerwiec 2004.
 • Język Kościoła a powojenne przemiany kulturowe, ogólnopolska konferencja „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji”, Olsztyn, maj 2005.
 • Szkolny świat na opak. Analiza lingwistyczno-kulturowa uczniowskich taśm wideo (na materiale filmu z Torunia) (współautor: B. Skowronek), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kreowanie świata w tekstach – kreacje świata w języku mediów”, Kazimierz nad Wisłą, październik 2005 r.
 • Obraz współczesnej kobiety w listach pasterskich Konferencji Episkopatu Polski, III Międzynarodowa Konferencja „Język religijny dawniej i dziś”, Poznań, kwiecień 2006.

c) po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego:

 • Między prokreacją, pornografią a prostytucją. Ciało w dyskursie prasy katolickiej (na przykładzie tygodnika „Niedziela”), konferencja Komisji Języka Religijnego „Dyskurs religijny w mediach” Warszawa, listopad 2007.
 • Jeden film – wielu widzów – różnorodność odczytań. Relatywizm interpretacji a filozofia pragmatyzmu; konferencja: „Relatywizm w języku i kulturze”, Sandomierz, czerwiec 2008 (współautor B. Skowronek).
 • ’Zabieramy głos…’. Amalgamatyczne strategie komunikacyjne Kościoła katolickiego w Polsce w wystąpieniach medialnych, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język religijny dawniej i dziś”, Gniezno, wrzesień 2008.
 • Onomastyka dyskursu a tradycja onomastyczna. Zakres, problematyka i metody badawcze, XVI Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Wrocław, wrzesień 2008 (współautor M. Rutkowski).
 • Od Stanowczych Chrześcijan do Braci Politeistów. Nazwy Kościołów i związków wyznaniowych współczesnej Polski w perspektywie kulturoznawczej, XVI Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Wrocław, wrzesień 2008 (współautor Z. Pasek).
 • Ideologia przekazu telewizyjnego i jej konstrukcje (na przykładzie stacji AXN), Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język – semiotyka – edukacja”, Warszawa, październik 2008.
 • Bo miłość musi boleć… Mit autorytetu mężczyzny w narracjach kobiet z rodzin dotkniętych przemocą, konferencja naukowa „Mit autorytetu – autorytet mitu”, Białystok, grudzień 2008.
 • Nowa duchowość – w nowych serialach telewizyjnych, ogólnopolska konferencja naukowa „Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia”, Warszawa, marzec 2009 (współautor Z. Pasek).
 • Kim jest Rysio z „Klanu”? Medialne symulakra w dyskursie publicznym, konferencja Współczesne media2. Wolne media? Lublin, kwiecień 2009 (współautor M. Rutkowski).
 • Lifting, liposukcja, dermabrazja… Społeczne gry (z) ciałem i ich serialowe reprezentacje, ogólnopolska konferencja Kół Naukowych Studentów socjologii Socjoagora 2009, „Inspirowani społeczeństwem”, Kraków, maj 2009.
 • Przetrwają najpiękniejsi… Nazwy kosmetyków i ich socjobiologiczne uwarunkowania, IV Czeska Konferencja Onomastyczna, Ostrava, Republika Czeska, wrzesień 2009.
 • Kultura popularna i społeczne konstruowanie duchowości, konferencja ogólnopolska: „Kultura popularna i społeczne konstruowanie tożsamości”, Gniezno, wrzesień 2009 (współautor Z. Pasek).
 • Czy istnieje onomastyka interdyscyplinarna? zaproszenie do dyskusji – wykład na posiedzeniu Komisji Onomastycznej przy Komitecie Językoznawczym PAN, Kraków, IJP PAN, październik 2009 (współautor Z. Pasek).
 • Kulturoznawstwo i lingwistyka. Granice – miejsca wspólne – związki, I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Katowice – Cieszyn, październik 2009 (współautor B. Skowronek).
 • Jan Kalwin w Internecie i kulturze popularnej, sesja z okazji 500-lecia urodzin Kalwina „Jan Kalwin i jego dziedzictwo”, październik 2009, Kraków.
  Kaczor (i) Donald: medialne konstrukcje ideowe na przykładzie prezydenta i premiera, konferencja „Oblicza nowych mediów”, marzec 2010, Kraków (współautor M. Rutkowski).
 • Insynuacja w polskich tabloidach a kontekst językowo-społeczny, konferencja „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. Kontekst a komunikacja”, maj 2010, Olsztyn.
 • Najbardziej żałuję wyzwania losu, którego nie podjąłem. Kategoria starości we współczesnym polskim filmie fabularnym, studenckie seminarium naukowe „Przestrzenie Seniorów – Starość i relacje międzygeneracyjne”, czerwiec 2010, WH AGH Kraków.
 • Duchowny-detektyw jako główny bohater współczesnej powieści (i filmu), V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja „Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)”, wrzesień 2010, Gniezno.
 • Współczesna duchowość a telewizja (na przykładzie kanału myZen TV), konferencja „Duchowy wymiar człowieka”, październik 2010, Łódź.
 • Duchowość jako kategoria analizy kulturoznawczej, konferencja kulturoznawcza „Kultura jako cultura”, listopad 2010, Wrocław (współautor Z. Pasek)
 • Językoznawstwo subwersywne, konferencja naukowa „Dialog tradycji z kulturą (język – kultura – media)”, grudzień 2010, Kraków.
 • Sapiencjalno-duchowy wymiar nowych seriali amerykańskich, konferencja naukowa „Oblicza nowych mediów” II, marzec 2011, Kraków
 • Od scjentologów do wiccan. O atrakcyjności języka nowych ruchów religijnych, Kongres Języka Polskiego, maj 2011, Katowice (współautor Z. Pasek).
 • Słowo katastrofa we współczesnej polszczyźnie. I co z tego dla kulturoznawcy wynika?, Konferencja naukowa „Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy” z cyklu: „Colloquia Anthropologica et Communicativa”, maj/czerwiec 2011, Lądek Zdrój.
 • Rola mediów w kreowaniu konfliktów na tle obrazy uczuć religijnych, I Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Media a religia”, październik 2011, Wrocław (współautor Z. Pasek).
 • Sex & shopping – „gorszące” związki i paralele. Refleksja kulturoznawcza, Międzynarodowa konferencja naukowa: „GORSZEnie w językoznawstwie, (glotto)dydaktyce polonistycznej, kulturze, literaturze i mediach”, październik 2011, Kraków.
 • Poznanie zmysłowe a język, konferencja studencka „Kulturowe aspekty zmysłowej sfery człowieka”, WH AGH Kraków, listopad 2011.
 • Duchowość jako obszar i narzędzie badań kultury, referat wygłoszony na zebraniu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, grudzień 2011, Kraków (współautor Z. Pasek).
 • Konstrukcja przyszłości w popularnych poradnikach psychologicznych typu self-help, konferencja naukowa „Przyszłość w kulturze”, Wrocław UWr, listopad 2012.
 • Inspiracje socjologiczne w onomastyce – stare i nowe związki, Konferencja jubileuszowa Instytutu Języka Polskiego PAN, „Przyszłość językoznawstwa – językoznawstwo przyszłości”, Kraków – Przegorzały , czerwiec 2013.
 • Nazwy własne jako elementy strategii kaznodziejskiej (na przykładzie wybranych homilii arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia), konferencja naukowa „Język homilii i kazań po 1989 roku”, Kalwaria Zebrzydowska, wrzesień 2013 r.
 • Nazwy własne w nowej duchowości. Refleksja onomastyczno-kulturoznawcza, konferencja naukowa „Nowe oblicza duchowości”, Kraków, październik 2013 r. (współautor Z. Pasek).

d) planowane:

 • Tabloidowe obrazy „Boga” i sacrum; ogólnopolska konferencja naukowa „Współczesne media 6. Medialny obraz świata”, Lublin, 10-11 kwietnia 2014, UMCS.
 • Współczesne świętowanie Polaków – w perspektywie socjologicznej i kulturoznawczej, konferencja naukowa „Świętowanie w pluralistycznym społeczeństwie. Propozycja chrześcijańska w teorii i w praktyce”, Kraków, 10 V 2014, UPJPII.

5) Granty badawcze

Współczesne nazwiska polskie i ich struktura słowotwórcza w ujęciu statystycznym. Projekt promotorski; kierownik projektu: prof. Kazimierz Rymut. Komitet Badań Naukowych. Badania ukończono: marzec 1998.
Współczesna fleksja nazw własnych. Grant zespołowy; kierownik grantu: prof. Aleksandra Cieślikowa. Komitet Badań Naukowych. Badania ukończono: maj 1999.
– złożone wnioski:

Współczesne nazwiska polskie – współczesność i historia. Słownik elektroniczny, III edycja konkursu NPRH; rozstrzygnięcie konkursu: I kwartał 2014 r.

6) Prace zespołowe

 • opracowanie komputerowe Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych pod kier. K. Rymuta (1991-1994).
 • opracowanie komputerowe Słownika imion współcześnie w Polsce używanych pod kier. K. Rymuta (1994-1995).
 • Suplement do Słownika etymologiczno-motywacyjnego staropolskich nazw osobowych pod kier. A. Cieślikowej; część od E do Ki.
 • Antroponimia Polski XVI-XVIII wiek pod kier. A. Cieślikowej; t. I, część autorska: litery E-F.
 • Antroponimia Polski XVI-XVIII wiek pod kier. A. Cieślikowej; t. II, część autorska: litery I-J.

7) Doświadczenie dydaktyczne akademickie wykładane przedmioty, udział w kształceniu kadry naukowej

– dialektologia,
– etnolingwistyka,
– gramatyka opisowa języka polskiego,
– język Internetu,
– język reklamy,
– językoznawstwo ogólne,
– komunikacja społeczna,
– kultura języka,
– kultura popularna i audiowizualna,
– leksykologia i leksykografia,
– seminaria licencjackie i magisterskie,
– semiotyka,
– socjologia języka i socjolingwistyka,
– socjologia kultury,
– stylistyka,
– teoria literatury

Promotorstwo i opieka prac doktorskich

M. Machura, Środki retoryczne w kazaniach ks. P. Pawlukiewicza, otwarty przewód doktorski; planowana obrona: 2014 r.
P. Swoboda, Zasób polskiego imiennictwa w perspektywie statystycznej i onomastycznej; planowana obrona: 2015.
D. Faber, Dyskurs polskiego wegetarianizmu a inne ideologie współczesności. Relacje, związki, napięcia. Studia doktoranckie UJ, Wydział Polonistyki.

Recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych

 • recenzja pracy doktorskiej: M. Hodalska, Środki językowe w kształtowaniu mitu Jana Pawła II na przykładzie relacji prasowych, Kraków IJP PAN 2009.
 • recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej, A. Dudziak, “Informacyjne i perswazyjne funkcje reklamy społecznej w świetle antropologii i aksjologii”, Olsztyn 2013.
 • recenzja dorobku naukowego i tezy habilitacyjnej M. Haładewicz-Grzelak, „Język aksjomatyczny poprzez mechanizmy kultury: studia z języka reklam i propagandy”, Olsztyn 2013/2014.

8) Prace organizacyjno-naukowe

 • współorganizacja XV Ogólnopolskiej Konferencji Nowe nazwy własne. Nowe stanowiska metodologiczno-badawcze, Kraków, wrzesień 2006 r.
 • współorganizacja konferencji naukowej „Performatywne wymiary kultury” – 12-13 maja 2011, WH AGH (wspólnie z K. Leszczyńską).
 • współorganizacja konferencji naukowej „Pozareligijne wymiary duchowości” – 6-7 grudnia 2012, WH AGH (wspólnie z Z. Paskiem i R. Tyrałą).
 • współorganizacja sesji tematycznej Język w kulturze i społeczeństwie. Wokół teorii i empirii socjologii języka na XIV Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, wrzesień 2010 r. (wspólnie z K. Leszczyńską).
 • cykl spotkań interdyscyplinarnych w Instytucie Języka Polskiego PAN – 2007-2008.
 • sekretarz redakcji czasopisma naukowego Onomastica (od 2006 do 2011); członek reakcji (od 2012)
 • członek redakcji czasopisma naukowego Studia Humanistyczne AGH (od 2008); redaktor prowadzący i współprowadzący numerów: 9/2010, 13/2012 i 2015).
 • członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej: „Idee i Myśliciele”.
 • udział w Forum on German-Polish Research Co-operation, Leipzig, grudzień 2007, kwiecień 2008.
 • członek Komisji Dydaktycznej WH AGH (2008-1012).
 • członek Komisji ds. Oceny Pracowników IJP PAN
 • współprzygotowanie programu studiów II stopnia Wydziału Humanistycznego AGH, kierunek: kulturoznawstwo, specjalność: Kultura nowych mediów (współpraca: J. Guja), luty-maj 2010.
 • opiekun I roku studiów I stopnia, specjalność kulturoznawstwo, WH AGH, 2010/2011.
 • członek jury konkursu studenckiej sesji kół naukowych AGH, WH AGH (2009, 2010, 2013).
 • praca w komisji egzaminacyjnej i rekrutacyjnej WH AGH (m.in. przewodniczenie obronom prac na stopień licencjacki i magisterski, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).

9) Działalność popularyzatorska

 • seria artykułów popularnonaukowych dotyczących problemów poprawnościowych w dyskursie zawodowym, zamieszczonych w czasopiśmie branżowym Rynki Alkoholowe, 2001 (współautor: A. Cieślikowa):
  – Między słowem a brzegiem kieliszka. O nazwach win i nie tylko – spojrzenie językoznawcy.
  – Czy wojna o Belvedere?
  – O użyciu wielkiej i małej litery w dyskursie degustacyjnym.
 • O radości – poważnie. Wykład inauguracyjny z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2009/2010 Wydziału Humanistycznego AGH, październik 2009.
 • O radości – nielingwistycznie, wykład na studium doktorskim IJP PAN, grudzień 2009.
 • S. O. S., czyli Semiotyczne Oswajanie Skowronka, wykład z okazji zakończenia studiów przez studentów II roku studiów II Stopnia na kierunku socjologia WH AGH, Kraków, czerwiec 2010.
 • wywiad pt. Media nie strzelają, Gazeta Wyborcza, 6 VIII 2010, adres internetowy: http://wyborcza.pl/1,96165,8223664,Media_nie_strzelaja.html?as=1&startsz=x
 • wywiad dla Radia Kraków „Slogany reklamowe we współczesnej polszczyźnie” (luty 2011)
 • fragment artykułu F. Łobodzińskiego, Tytuł, który jest podobny” Newsweek, 46/2011, 104-105.
 • wypowiedź dla Gazety Wyborczej: http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,11955756,Nowe_obyczaje__Nazwisko_panienskie_takze_po_slubie.html
 • wypowiedź dla czasopisma „Idziemy”, Warszawa, 2012.
 • wypowiedź dla Radia Kraków: – Seriale – Za co je kochamy? , listopad 2012.

10) Inne

 • nauczyciel akademicki, Akademia Pedagogiczna w Krakowie (leksykologia i leksykografia) (1991-1993)
 • nauczyciel języka polskiego w prywatnym liceum ogólnokształcącym (1993-1999)
 • wykładowca w seminarium duchownym Księży Misjonarzy w Krakowie (2004-2007)
 • wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ (2008/2009)
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG