Anna Niepytalska-Osiecka
Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego
834
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Anna-Niepytalska-Osiecka

dr Anna Niepytalska-Osiecka

ResearchGate 

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Adiunktka w Instytucie Języka Polskiego PAN. Współtwórczyni Wielkiego słownika języka polskiego PAN (autorka ponad 3000 haseł). Od 2009 roku pełni funkcję redaktorki haseł w słowniku.

Ekspertka Centrum Prasowego Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS z dziedziny językoznawstwa: https://www.swps.pl/anna-niepytalska-osiecka.

Prowadzi szkolenia z komunikatywnej i jasnej polszczyzny we współpracy ze spółką Jasnopis (www.jasnopis.pl) i z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS.

Interesuje się się socjolektami, współczesną polszczyzną i jasnym językiem w przestrzeni publicznej.

Udział w projektach badawczych

 • Wielki słownik języka polskiego 4.0. Dla młodzieży, dla seniorów, dla wszystkich – NdS/536903/2021/2022, MEiN – Nauka dla Społeczeństwa.
 • Leksyka, gramatyka i procesy normotwórcze, Wydział „Artes Liberales” UW, rok 2022, Wykonawcy tematu z IJP PAN: Anna Niepytalska-Osiecka, Ewa Kozioł-Chrzanowska.
 • Wielki słownik języka polskiego – podstawowy zasób leksykalny polszczyzny nr R17 00403 (2009-2012).
 • Wielki słownik języka polskiego – kontynuacja (nr 0016/NPRH2/H11/81/2013 (od 2013).
 • Wielki słownik języka polskiego – etap trzeci (nr 11 H 18 028086).
 • Projekt „Wpływ języka angielskiego na polskie słownictwo wspinaczkowe” (Młodzi Naukowcy 2016).
 • Projekt „Jak Polacy i Polki z różnych środowisk używają pojęć feminizm, feministka i feminista? Rekonesans badawczy” (Młodzi Naukowcy 2017).
 • Projekt „Elementy grypsery i słownictwo przestępcze w komunikacji kobiet osadzonych w polskich zakładach karnych” (2019-2020).
 • „Rękopiśmienne Bogactwa mowy polskiej ks. Alojzego Osińskiego jako pierwszy polski normatywny słownik kolokacyjny” – współpraca z zespołem w zakresie opracowania materiału leksykograficznego do edycji elektronicznej (2009 rok).

Inne projekty

2020; Projekt: Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny.

(Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa POWR.04.03.00-00-0140/18).

Publikacje

Artykuły

 • E. Kozioł-Chrzanowska, A. Niepytalska-Osiecka, J. Zandberg-Malec, M. Ogrodniczuk, Prosty język jako gra zespołowa: refleksje trenera, językoznawcy, praktyka, „Poradnik Językowy”, z. 8, 2022, s. 11-21.
 • E. Kozioł-Chrzanowska, A. Niepytalska-Osiecka, W. Romanik, P. Rafałowicz, Świadoma zgoda na znieczulenie dziecka – konstrukcja formularza w świetle badań nad prostym językiem, „Język Polski”, z. 3, 2022, s. 79-94.
 • A. Niepytalska-Osiecka, Słownictwo przestępcze za murami polskich zakładów karnych dla kobiet. Rekonesans badawczy na podstawie badań ankietowych, „Socjolingwistyka”, tom 35, 2021 (https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/index.php/SOCJO/article/view/237; https://doi.org/10.17651/SOCJOLING.35.21).
 • A. Niepytalska-Osiecka, Mieszkańcy i mieszkanki – symetryczne informowanie o płci jako
  przejaw języka niedyskryminującego
  , „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 55, 2021, s. 57-72 (https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica; https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.03).
 • A. Niepytalska-Osiecka, Stadiony świata, żądło i o błysk szprychy. Profesjonalizmy sportowe na materiale rejestrowanym przez Wielki słownik języka polskiego PAN, „Poradnik Językowy”, z. 4, 2021, s. 19-27 (http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/numery/numer.php?nr=4&rok=2021; DOI: 10.33896/PorJ.2021.4.2).
 • A. Niepytalska-Osiecka, Feminizm, feministka i feminista w dyskursie pragmatycznym i etycznym na przykładzie wybranych tekstów feministycznych i portali konserwatywnych, „Język Polski”, z. 2, 2019.
 • A. Niepytalska-Osiecka, Lewak, lewaczka i lewactwo we współczesnej polszczyźnie, „Poradnik Językowy”, nr 9, 2019, s. 81-89.
 • A. Niepytalska-Osiecka, Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych Agnieszki Małochy-Krupy jako przekrojowe ujęcie kategorii feminatywu od II połowy XIX wieku do czasów współczesnych, „Język Polski”, z. 4, 2019, s. 133-137.
 • A. Niepytalska-Osiecka, O najnowszych znaczeniach czasowników „wyautować” i „wyautować się”, „Poradnik Językowy”, z. 6, 2016.
 • A. Niepytalska-Osiecka, Kogo lub co można „zaorać”?, „Język Polski”, z. 3, 2016.
 • A. Niepytalska-Osiecka, Elementy słownictwa przestępczego w wypowiedziach bohaterek książek Katarzyny Bondy „Polskie morderczynie” i Marii Nurowskiej „Drzwi do piekła” , „Socjolingwistyka”, z. 29, 2015, s. 313-323.
 • A. Niepytalska-Osiecka, O fejku, lajku i hejcie w polszczyźnie internetowej, „Język Polski”, z. 4, 2014.
 • A. Niepytalska-Osiecka, English borrowings in the sociolect of Polish climbers, “Explorations: A Journal of Language and Literature”, vol. 2, 2014.
 • E. Dulna-Rak, A. Niepytalska-Osiecka, M. Ciupińska, Sprawozdanie z ogólnopolskiego seminarium Słowa i ich opis. Drogi współczesnej leksykologii, Warszawa, 30–31 maja 2011 roku, „Poradnik Językowy”, nr 10, 2011.
 • A. Niepytalska, Funkcje słownictwa i frazeologii w gwarze środowiskowej wspinaczy skałkowych, „Poradnik Językowy”, nr 5, 2010.
 • A. Niepytalska, Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych – sprawozdanie z VII Forum Kultury Słowa, „Przegląd Humanistyczny, nr 1, 2009.

Książki

 • A. Niepytalska-Osiecka, Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa, LIBRON, Kraków 2014.

Rozdziały w monografiach

 • A. Niepytalska-Osiecka, Nowe spojrzenie na kryterium wystarczalności [w:] Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, red. A. Markowski, Warszawa 2012.
 • A. Niepytalska-Osiecka, Nowe spojrzenie na kryterium funkcjonalne [w:] Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, red. A. Markowski, Warszawa 2012.

Inne publikacje

 • A. Niepytalska-Osiecka, Zapożyczenia wewnętrzne w socjolekcie polskich alpinistów [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, B. Pędzich, Warszawa 2010.
 • A. Markowski, M. Ciupińska, E. Dulna-Rak, E. Kozioł Chrzanowska, M. Łozińska, A. Niepytalska-Osiecka, M. Pawelec-Skurzyńska, U. Zdunek, Nowe spojrzenie na kryteria oceny elementów językowych [w:] Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Poznań 2011.
 • E. Dulna-Rak, A. Niepytalska-Osiecka, Obraz polityków, urzędników i administracji państwowej w „Fakcie” i „Super Expressie” [w:] „Oblicza komunikacji”, nr 4, 2011.
 • A. Niepytalska-Osiecka, Najmłodsze słownictwo wspinaczkowe – najnowsze wpływy angielszczyzny na zasób leksykalny polskich wspinaczy [w:] Dialog pokoleń 2, red. E. Wierzbicka-Piotrowska, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016.

Dorobek leksykograficzny

Autorstwo haseł w Wielkim słowniku języka polskiego PAN (www.wsjp.pl)

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

Szkolenia, staże, wyjazdy konferencyjne

 • Konferencja Od wspólnoty do języka. Od języka do wspólnoty, Łódź, 15-16 maja 2024 r.
 • Wyjazd w ramach programu Erasmus+ do Katedry Polonistyki Uniwersytetu w Lublanie. Prezentacja Wielkiego słownika języka polskiego PAN i warsztaty słownikowe dla studentów i pracowników.
 • Kurs An Introduction to Qualitative Research Methods w ramach programu Erasmus+ (Uniwersytet w Utrecht w Niderlandach), 10-14 lipca 2023 roku.
 • Kurs Research Design for Experimental Linguists w ramach programu Erasmus+ (Uniwersytet w Utrecht w Niderlandach), 4-8 lipca 2022 roku.
 • Referat na konferencji „Wspólnotowe uwarunkowania języka i tekstu”, Uniwersytet Łódzki, 20-21 czerwca 2022 roku.
 • Wirtualne Warsztaty „CLARIN-PL w praktyce badawczej”, 19-20 listopada 2020 roku.
 • Referat na konferencji „Dialog pokoleń” w Warszawie, 4-5 listopada 2015 roku.
 • Letnia Szkoła Humanistyki Cyfrowej. „CLARIN-PL w praktyce badawczej. Cyfrowe narzędzia do analizy języka w naukach humanistycznych i społecznych” (Uniwersytet Pedagogiczny, Centrum Technologii Językowych Clarin-PL, IJP PAN, 17-19 VI 2015).
 • Seminarium JASNOPIS 1.0, czyli narzędzie do mierzenia zrozumiałości tekstów (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, 4 XII 2015).

Doświadczenie dydaktyczne

 • 2009-2011, Wydział Polonistyki UW – ćwiczenia z kultury języka polskiego.
 • 2016, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS – Polszczyzna dla praktyków. Poprawny i zrozumiały język urzędowy; funkcja kierownika merytorycznego (autorski program studiów podyplomowych, wraz z Ewą Kozioł-Chrzanowską).
 • 2016, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS – Efektywna komunikacja między klientem a urzędem (Szkolenie językowe dla Wydziału Komunikacji i Promocji Urzędu Dzielnicy Mokotów).
 • 2016-2019, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW – ćwiczenia ze stylistyki praktycznej.
 • 2019-2020, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW – ćwiczenia z kultury języka.
 • 2019-2020, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS – szkolenia z jasnego języka w przestrzeni publicznej.
 • 2020-2023, współpraca z Jasnopisem, warsztaty i szkolenia z prostego języka dla firm i instytucji publicznych.
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG