RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

  • Zdzisław Koczarski – przewodniczący
  • Łukasz Halida – zastępca przewodniczącego
  • Joanna Byszuk – sekretarz

Sąd Koleżeński

  • Iwona Krawczyk – przewodnicząca
  • Matylda Sokół – zastępca przewodniczącej
  • Krystian Pilch – sekretarz

Przedstawiciel doktorantów do Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN

Zdzisław Koczarski

 

Kontakt do doktorantów:

 

Regulamin Samorządu Doktorantów Instytutu Języka Polskiego PAN

§ 1

Zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zmianami) wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie Języka Polskiego PAN, zwanym dalej Instytutem, tworzą Samorząd Doktorantów IJP PAN.

§ 2

Samorząd Doktorantów działa na podstawie powołanej w § 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w szczególności na podstawie jej art. 202, ust. 2–8, art. 206, 207, 208 i 209, a ponadto zgodnie ze Statutem Instytutu i niniejszym Regulaminem.

§ 3

Prawa i obowiązki członków Samorządu Doktorantów

1. Członkowie Samorządu mają prawo do:

a)      uczestniczenia w pracach Samorządu;

b)      zgłaszania opinii i wniosków do Rady Samorządu;

c)      prawa wyborczego do organów Samorządu.

2. Członkowie Samorządu są zobowiązani do przestrzegania jego Regulaminu.

§ 4

Samorząd Doktorantów działa poprzez swoje organy. Organy Samorządu Doktorantów, wyłonione w trybie określonym niniejszym Regulaminem, a także przedstawiciel doktorantów w Radzie Naukowej Instytutu są wyłącznymi reprezentantami ogółu uczestników studiów doktoranckich w Instytucie.

§ 5

Organami Samorządu Doktorantów są:

a)      Rada Samorządu Doktorantów;

b)      Sąd Koleżeński.

§ 6

Kadencja organów Samorządu Doktorantów trwa rok. Rozpoczyna się w dniu inauguracji roku akademickiego, a kończy w dniu inauguracji kolejnego roku akademickiego.

§ 7

Kandydatów do organów Samorządu Doktorantów mają prawo zgłaszać wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich.

§ 8

Członkowie organów Samorządu Doktorantów są wybierani w głosowaniu jawnym, w którym mają prawo brać udział wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich. Głosowanie odbywa się w dniu uroczystej inauguracji roku akademickiego.

§ 9

Rada Samorządu Doktorantów

Członkami Rady Samorządu Doktorantów są: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
Rada Samorządu Doktorantów podejmuje uchwały i decyzje w obecności większości swoich członków.
Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów organizuje jej prace.
Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów zwołuje jej przewodniczący:
a)      z własnej inicjatywy;

b)      na pisemny wniosek co najmniej połowy uczestników studiów doktoranckich;

c)      na pisemny wniosek Kierownika studiów doktoranckich lub Dyrekcji Instytutu.

Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów prowadzi jej przewodniczący.
Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów mogą być protokołowane przez sekretarza.
Zadania Rady Samorządu Doktorantów:
a)      obrona praw doktorantów;

b)      reprezentowanie interesów doktorantów w Instytucie i poza nim;

c)     wyrażanie opinii w imieniu społeczności doktorantów (z własnej inicjatywy lub na prośbę władz Instytutu);

d)     występowanie z wnioskami do władz Instytutu.

§ 10

Sąd Koleżeński

Podstawę działania Sądu Koleżeńskiego oraz zasady postępowania przed nim określają przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niniejszy Regulamin.
Sąd Koleżeński składa się z trzech osób, które spośród siebie wybierają przewodniczącego.
Sąd Koleżeński orzeka w imieniu Samorządu Doktorantów.
O przekazaniu sprawy do Sądu Koleżeńskiego decyduje Dyrektor Instytutu z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Samorządu Doktorantów.
Sąd Koleżeński może wymierzyć kary:
a)      upomnienia;

b)      nagany;

c)      nagany z ostrzeżeniem.

Sąd Koleżeński zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco informacji Dyrektorowi Instytutu, a także Kierownikowi studiów doktoranckich o podjętych decyzjach we wszystkich rozpatrywanych sprawach.

Sąd Koleżeński może przekazać sprawę do komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów działającej w Instytucie.

§ 11

Samorząd Doktorantów ma swojego przedstawiciela w Radzie Naukowej Instytutu, który wybierany jest według ordynacji wyborczej obowiązującej w wyborach do tej Rady.

§ 12

Instytut zapewnia warunki lokalowe niezbędne do funkcjonowania organów Samorządu Doktorantów.

§ 13

Regulamin może zostać zmieniony uchwałą Rady Samorządu Doktorantów.

§ 14

Regulamin Samorządu Doktorantów wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Radę Naukową Instytutu w zakresie jego zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Instytutu.

§ 15

Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów, opierając się na przepisach Kodeksu cywilnego.

Kraków, 04 marca 2015 r.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG