/  Samorząd Doktorantów IJP PAN

Rada Samorządu Doktorantów

  • Zdzisław Koczarski – przewodniczący
  • Łukasz Halida – zastępca przewodniczącego
  • Joanna Byszuk – sekretarz

Sąd Koleżeński

  • Iwona Krawczyk – przewodnicząca
  • Matylda Sokół – zastępca przewodniczącej
  • Krystian Pilch – sekretarz

Przedstawiciel doktorantów do Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN

Zdzisław Koczarski

 

Kontakt do doktorantów:

 

Regulamin Samorządu Doktorantów Instytutu Języka Polskiego PAN

§ 1

Zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zmianami) wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie Języka Polskiego PAN, zwanym dalej Instytutem, tworzą Samorząd Doktorantów IJP PAN.

§ 2

Samorząd Doktorantów działa na podstawie powołanej w § 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w szczególności na podstawie jej art. 202, ust. 2–8, art. 206, 207, 208 i 209, a ponadto zgodnie ze Statutem Instytutu i niniejszym Regulaminem.

§ 3

Prawa i obowiązki członków Samorządu Doktorantów

1. Członkowie Samorządu mają prawo do:

a)      uczestniczenia w pracach Samorządu;

b)      zgłaszania opinii i wniosków do Rady Samorządu;

c)      prawa wyborczego do organów Samorządu.

2. Członkowie Samorządu są zobowiązani do przestrzegania jego Regulaminu.

§ 4

Samorząd Doktorantów działa poprzez swoje organy. Organy Samorządu Doktorantów, wyłonione w trybie określonym niniejszym Regulaminem, a także przedstawiciel doktorantów w Radzie Naukowej Instytutu są wyłącznymi reprezentantami ogółu uczestników studiów doktoranckich w Instytucie.

§ 5

Organami Samorządu Doktorantów są:

a)      Rada Samorządu Doktorantów;

b)      Sąd Koleżeński.

§ 6

Kadencja organów Samorządu Doktorantów trwa rok. Rozpoczyna się w dniu inauguracji roku akademickiego, a kończy w dniu inauguracji kolejnego roku akademickiego.

§ 7

Kandydatów do organów Samorządu Doktorantów mają prawo zgłaszać wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich.

§ 8

Członkowie organów Samorządu Doktorantów są wybierani w głosowaniu jawnym, w którym mają prawo brać udział wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich. Głosowanie odbywa się w dniu uroczystej inauguracji roku akademickiego.

§ 9

Rada Samorządu Doktorantów

Członkami Rady Samorządu Doktorantów są: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
Rada Samorządu Doktorantów podejmuje uchwały i decyzje w obecności większości swoich członków.
Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów organizuje jej prace.
Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów zwołuje jej przewodniczący:
a)      z własnej inicjatywy;

b)      na pisemny wniosek co najmniej połowy uczestników studiów doktoranckich;

c)      na pisemny wniosek Kierownika studiów doktoranckich lub Dyrekcji Instytutu.

Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów prowadzi jej przewodniczący.
Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów mogą być protokołowane przez sekretarza.
Zadania Rady Samorządu Doktorantów:
a)      obrona praw doktorantów;

b)      reprezentowanie interesów doktorantów w Instytucie i poza nim;

c)     wyrażanie opinii w imieniu społeczności doktorantów (z własnej inicjatywy lub na prośbę władz Instytutu);

d)     występowanie z wnioskami do władz Instytutu.

§ 10

Sąd Koleżeński

Podstawę działania Sądu Koleżeńskiego oraz zasady postępowania przed nim określają przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niniejszy Regulamin.
Sąd Koleżeński składa się z trzech osób, które spośród siebie wybierają przewodniczącego.
Sąd Koleżeński orzeka w imieniu Samorządu Doktorantów.
O przekazaniu sprawy do Sądu Koleżeńskiego decyduje Dyrektor Instytutu z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Samorządu Doktorantów.
Sąd Koleżeński może wymierzyć kary:
a)      upomnienia;

b)      nagany;

c)      nagany z ostrzeżeniem.

Sąd Koleżeński zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco informacji Dyrektorowi Instytutu, a także Kierownikowi studiów doktoranckich o podjętych decyzjach we wszystkich rozpatrywanych sprawach.

Sąd Koleżeński może przekazać sprawę do komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów działającej w Instytucie.

§ 11

Samorząd Doktorantów ma swojego przedstawiciela w Radzie Naukowej Instytutu, który wybierany jest według ordynacji wyborczej obowiązującej w wyborach do tej Rady.

§ 12

Instytut zapewnia warunki lokalowe niezbędne do funkcjonowania organów Samorządu Doktorantów.

§ 13

Regulamin może zostać zmieniony uchwałą Rady Samorządu Doktorantów.

§ 14

Regulamin Samorządu Doktorantów wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Radę Naukową Instytutu w zakresie jego zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Instytutu.

§ 15

Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów, opierając się na przepisach Kodeksu cywilnego.

Kraków, 04 marca 2015 r.

Facebook

Facebook Pagelike Widget

YouTube

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content