Regulamin studiów doktorskich w Instytucie Języka Polskiego PAN

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595) a także rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich (Dz.U. nr 115, poz. 964) ustala się poniższy regulamin.

I. ORGANIZACJA STUDIÓW

1. Studium doktorskie jest tworzone i likwidowane przez dyrektora Instytutu. Są to studia o kierunku językoznawczym, zgodnym z profilem Instytutu Języka Polskiego PAN. Studia te trwają cztery lata.

2. Studium jest finansowane ze środków pozostających w dyspozycji placówki naukowej. Słuchacze nie ponoszą kosztów związanych ze studiami.

3. Rada Naukowa Instytutu uchwala

a) Warunki i tryb rekrutacji na studium doktorskie, w tym zasady powoływania komisji rekrutacyjnej;

b) program i regulamin studium doktorskiego, określając w szczególności:

b.a) liczbę godzin zajęć obowiązkowych,

b.b) szczegółowe zasady zaliczania poszczególnych lat studiów.

4.1. Program i regulamin studium doktorskiego zatwierdza Dyrektor Instytutu.

4.2. Harmonogram zajęć podawany jest do wiadomości słuchaczy każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego.

4.3. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki. Zaliczenie jest uzyskiwane na podstawie sprawozdania opatrzonego opinią promotora, które składa słuchacz kierownikowi studiów, który z kolei przedstawia ocenę Radzie Naukowej wraz z wnioskami.

4.4. Warunkiem zaliczenia trzeciego roku jest decyzja Rady Naukowej w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego.

4.5. W uzasadnionych przypadkach słuchacz może uzyskać zgodę Dyrektora Instytutu na przedłużenie odbywania studiów, nie dłużej jednak niż o rok.

4.6. W przypadku pobytu naukowego za granicą słuchacz może ubiegać się o udzielenie urlopu. Urlopu udziela Dyrektor Instytutu.

5. Bezpośrednim przełożonym słuchaczy jest kierownik studium doktorskiego, powołany przez Dyrektora Instytutu spośród osób posiadających tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w jednostce organizacyjnej w pełnym wymiarze czasu pracy.

5.1. Kierownik studium doktorskiego przedstawia Dyrektorowi Instytutu wnioski w sprawach:

a) przyjęcia na studium doktorskie;

b) skreślenia z listy słuchaczy;

5.2. Od decyzji kierownika studium doktorskiego służy odwołanie do Dyrektora Instytutu, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

5.3. Kierownik studium powołuje dla słuchaczy I roku studiów opiekunów naukowych spośród pracowników Instytutu posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego. Opiekunowie ci są kandydatami na promotorów w przewodzie doktorskim. Decyzję kierownika zatwierdza Rada Naukowa.

6. Słuchacz otrzymuje legitymację oraz indeks słuchacza studium doktorskiego (koszt 30 zł).

II. REKRUTACJA NA STUDIA

1. Na studium doktorskie może być przyjęta osoba, która posiada stopień magistra filologii polskiej lub pokrewny.

2. Rekrutacja odbywa się według zasad ustalonych przez Radę Naukową placówki, które podaje się do wiadomości publicznej w Internecie przynajmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem zajęć. Kandydaci powinni składać podania (wraz z adresem e-mailowym), dyplom ukończenia studiów filologicznych lub pokrewnych oraz curriculum vitae. Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna oraz znalezienie przez kandydata opiekuna naukowego spośród samodzielnych pracowników Instytutu, który składa pisemną zgodę na opiekę.

III. OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

1.1. Słuchacze obowiązani są do:

a) realizacji programu i składania w wyznaczonych terminach pisemnych sprawozdań z pracy naukowej, aktywnego udziału w życiu naukowym Instytutu w odpowiednich zakładach i pracowniach zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy, a w szczególności: udziału w zebraniach naukowych zakładów lub pracowni; wykonywania prac zleconych przez opiekuna naukowego w obrębie badań prowadzonych w zakładzie/pracowni w wymiarze ustalonym przez opiekuna; udziału w posiedzeniach naukowych, np. Komisji Językoznawstwa w Krakowie (dla studentów mieszkających w Krakowie); opracowania przynajmniej jednego tekstu naukowego w roku akademickim,

b) zdania egzaminów określonych przez Radę Naukową Instytutu w chwili otwarcia przewodu doktorskiego (wybrana dziedzina inna niż językoznawstwo, egzamin z języka obcego, egzamin kierunkowy),

2.1. Słuchacz, który nie wywiązuje się z obowiązków zostaje skreślony z listy uczestników. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik studium w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego/promotora. Słuchacz skreślony z listy uczestników zwraca legitymację.

IV. UKOŃCZENIE STUDIÓW

1. Studia uważa się za zakończone po zrealizowaniu przez słuchacza wszystkich obowiązków wynikających z regulaminu studiów, a więc po przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu do publicznej obrony. Słuchacz, któremu Rada Naukowa nie wszczęła przewodu doktorskiego najpóźniej w ciągu trzeciego roku studiów doktorskich, zostaje skreślony z listy słuchaczy.

2. Z upływem terminu ukończenia studium kierownik ma obowiązek skreślić absolwenta z listy słuchaczy i wydać mu zaświadczenie o odbyciu studiów (opłata za wydanie świadectwa 30 zł).

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG