REGULAMIN JĘZYKOZNAWCZYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W INSTYTUCIE JĘZYKA POLSKIEGO PAN W KRAKOWIE

ROZDZIAŁ I – PODSTAWA PRAWNA

§ 1

 

Regulamin określa organizację i tok Językoznawczych studiów doktoranckich w Instytucie Języka Polskiego PAN prowadzonych zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności:

a) ustawą z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.);

b) ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.);

c) rozporządzeniem MNiSW w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych z dnia 1.09.2011 r. (Dz. U. Nr 196.1169);

d) rozporządzeniem MNiSW z dnia 14.09.2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214.1271);

e) rozporządzeniem MNiSW z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz.1480);

f) rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów.

 

ROZDZIAŁ II – PRZEPISY OGÓLNE

§ 2

 

1. Instytut Języka Polskiego PAN prowadzi Językoznawcze studia doktoranckie. Studia kształcą kandydatów do stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

2. Studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego PAN stwarzają warunki do:

a) prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie;

b) współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych;

c) przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;

d) realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe i fakultatywne;

e) przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką: opiekuna naukowego, promotora i promotora pomocniczego;

f) uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą;

g) składania wniosków grantowych w konkursach projektów zewnętrznych i realizowania ich w Instytucie.

3. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa Instytutu Języka Polskiego PAN.

4. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi prowadzonymi przez Instytut oraz inne jednostki naukowe. Zadania poszczególnych jednostek oraz sposób finansowania studiów doktoranckich regulują odpowiednie umowy zawarte między tymi placówkami.

5. Uczestnikami studiów doktoranckich mogą być obywatele polscy oraz osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, głównie w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

6. Zasady podejmowania i odbywania studiów doktoranckich przez cudzoziemców, jak również sposób kwalifikacji tytułów zawodowych uzyskanych w innych państwach regulują odrębne przepisy.

 

§ 3

 

1. Studia doktoranckie są tworzone i likwidowane przez Dyrektora Instytutu Języka Polskiego PAN na wniosek Rady Naukowej Instytutu, zgodnie z procedurą regulowaną odrębnymi przepisami.

2. Studia mają charakter stacjonarny lub niestacjonarny.

3. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.

4. Na wniosek Rady Naukowej Instytutu Dyrektor podejmuje decyzję o odpłatnym charakterze niestacjonarnych studiów doktoranckich i określa wysokość opłat w drodze zarządzenia.

 

§ 4

 

1. Studia doktoranckie trwają programowo cztery lata. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres studiów może zostać skrócony lub przedłużony.

2. Studia trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata.

3. Kierownik studiów doktoranckich na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo promotora, może przedłużyć okres studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata.

4. Kierownik studiów doktoranckich na wniosek doktoranta może ponadto przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach w przypadku:

a) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą;

b) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;

c) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności;

d) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności łącznie nie dłużej niż o rok.

5. Kierownik studiów doktoranckich na wniosek doktoranta może dodatkowo przedłużyć odbywanie studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w odrębnych przepisach, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach.

6. Doktorant korzystający z przedłużenia studiów doktoranckich ponad czas określony w programie studiów zachowuje status doktoranta wraz z prawem do korzystania ze świadczeń funduszu pomocy materialnej na zasadach określonych w przepisach o przyznawaniu świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.

7. Terminy wykonania obowiązków przez doktoranta ulegają wydłużeniu o czas, o który przedłużono mu okres odbywania studiów.

8. W wypadku przyznania przedłużenia na okres inny niż pełny rok lub dwa lata studiów Kierownik studiów doktoranckich określa warunki kontynuowania studiów przez doktoranta po upływie okresu przedłużenia, a w szczególności terminy realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z Regulaminu studiów. O warunkach kontynuowania studiów Kierownik studiów doktoranckich informuje doktoranta na piśmie.

9. Doktorant może złożyć wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich, o którym mowa w pkt 4., bezpośrednio po zaistnieniu jego przyczyny.

10. Niedopuszczalne jest wyrażenie zgody na przedłużenie studiów doktoranckich za okres miniony.

 

ROZDZIAŁ III – REKRUTACJA NA STUDIA

§ 5

 

1. Rekrutacja na bezpłatne stacjonarne studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego PAN odbywa się w drodze konkursu. Warunki i tryb rekrutacji na studia oraz ich formę określa uchwała Rady Naukowej Instytutu. Informację o rekrutacji podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany rok akademicki.

2. Warunki i tryb rekrutacji uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi.

3. Do postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego PAN może być dopuszczona osoba posiadająca tytuł magistra lub równorzędny, która złożyła w przewidzianym terminie wszystkie dokumenty.

4. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza powołana przez Dyrektora Instytutu do tego celu co najmniej pięcioosobowa komisja rekrutacyjna. W skład tej komisji obligatoryjnie wchodzą: Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Języka Polskiego PAN, Kierownik studiów doktoranckich (jako przewodniczący), Sekretarz naukowy studiów oraz co najmniej dwie osoby posiadające tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego, zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy.

5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

6. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Dyrektora Instytutu Języka Polskiego PAN w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji, o których mowa w Rozdziale III § 5 pkt 1. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV – TOK STUDIÓW

§ 6

 

Szczegółowy tok studiów określają odrębne dokumenty, zwłaszcza plan i program studiów.

 

§ 7

 

1. Zaliczenia z przedmiotów objętych planem i programem studiów kończą się wystawieniem oceny, chyba że plan lub program studiów przewiduje inaczej.

2. Oceny za zaliczenie przedmiotów wystawia się według następującej skali:

bardzo dobry – 5,0

dobry plus – 4,5

dobry – 4,0

dostateczny plus – 3,5

dostateczny – 3,0

niedostateczny – 2,0

3. Oceny za zaliczenie przedmiotów podlegają wpisowi do indeksu.

 

§ 8

 

1. Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki.

2. Organizacją i przebiegiem studiów doktoranckich w Instytucie kieruje Kierownik studiów doktoranckich.

3. Sekretarz naukowy studiów wraz z Kierownikiem studiów doktoranckich zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów. Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich określi Dyrektor Instytutu w drodze zarządzenia.

4. Program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia obowiązkowe i fakultatywne. Wymiar tych zajęć i odpowiadające im punkty ECTS stanowią podstawę zaliczania kolejnych lat studiów.

5. Więcej niż połowa programu stacjonarnych studiów doktoranckich wymaga obecności uczestników tych studiów w prowadzącej je jednostce organizacyjnej i jest realizowana w formie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej wymagających bezpośredniego udziału zarówno wykładowców, opiekunów naukowych, promotorów, promotorów pomocniczych, jak i doktorantów.

6. Doktoranci, którzy uzyskają zgodę Dyrektora Instytutu na odbywanie części studiów doktoranckich za granicą bądź są uczestnikami międzynarodowych programów naukowo-dydaktycznych, mogą ubiegać się o ustalenie indywidualnego planu i programu studiów.

7. Podstawę zaliczenia roku akademickiego stanowi:

a) uzyskanie zaliczeń z zajęć obowiązkowych;

b) wywiązanie się z kolejnych etapów przygotowania pracy doktorskiej;

c) złożenie do 15 września każdego roku sprawozdania zaopiniowanego pozytywnie przez opiekuna naukowego lub promotora.

Rozliczenie roku akademickiego następuje z dniem 30 września .

8. Zaliczenia roku dokonuje Kierownik studiów doktoranckich na podstawie sprawozdania uczestnika studiów zaopiniowanego pozytywnie przez opiekuna naukowego lub promotora oraz zapisów w indeksie.

9. Doktorant, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków określonych w Rozdziale V § 16, może zostać skreślony przez Kierownika studiów doktoranckich z listy uczestników studiów. Od decyzji Kierownika studiów doktorant może złożyć odwołanie do Dyrektora Instytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o skreśleniu. Odwołanie z uzasadnieniem należy składać za pośrednictwem Kierownika studiów doktoranckich. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

10. Skreślenie z listy uczestnika studiów doktoranckich, a także rezygnacja z kontynuowania studiów powoduje wygaśnięcie uprawnień doktoranta. Wypłatę ewentualnych świadczeń wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

11. Decyzja o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich jest decyzją administracyjną i zawiera uzasadnienie.

 

§ 9

 

1. Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia, tj. uzyskaniem, w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, potwierdzonym odpowiednim dyplomem.

2. Warunki i przebieg egzaminów doktorskich oraz publicznej obrony rozprawy doktorskiej, a także zasady wydawania dyplomów nadania stopnia doktora regulują odrębne przepisy.

3. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, wydaje się zaświadczenie o przebiegu studiów.

 

§ 10

 

Za zgodą Rady Naukowej Instytutu zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy doktorskie mogą być prowadzone w języku obcym.

 

§ 11

 

1. Doktorantowi nie przysługuje prawo powtarzania roku studiów.

2. Doktorantowi przysługuje prawo do zaliczenia poprawkowego.

3. W przypadku niezaliczenia zajęć wynikających z planu i programu studiów doktoranckich doktorant może powtórzyć te zajęcia za zgodą Kierownika studiów doktoranckich pod warunkiem, że nie wydłuży to okresu trwania studiów ponad termin określony w Rozdziale II § 4 pkt 1. Uprawnienie to przysługuje doktorantowi jeden raz w ramach całego toku studiów doktoranckich.

 

§ 12

 

1. Na wniosek doktoranta, zaopiniowany przez opiekuna naukowego lub promotora oraz Kierownika studiów doktoranckich, Dyrektor Instytutu może mu przyznać urlop naukowy lub jednorazowo urlop udzielony przez Dyrektora.

2. Udzielenie urlopu stwierdza się wpisem do indeksu.

3. Urlop naukowy może być przyznany na okres do 24 miesięcy w celu prowadzenia pracy naukowej poza Instytutem. Czas tego urlopu wlicza się do czasu studiów doktoranckich. W okresie urlopu naukowego doktorant zachowuje swoje uprawnienia.

4. Urlop udzielony przez Dyrektora może być przyznany na okres do 12 miesięcy z przyczyn losowych lub osobistych. Czasu tego urlopu nie wlicza się do czasu studiów doktoranckich. W okresie urlopu udzielonego przez Dyrektora doktorant zachowuje swoje uprawnienia z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej i stypendium doktoranckiego.

5. W trakcie urlopu doktorant może za zgodą Kierownika studiów doktoranckich brać udział w zajęciach oraz przystępować do zaliczeń.

 

§ 13

 

1. Doktoranci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie organizacji studiów doktoranckich do rodzaju ich niepełnosprawności.

2. Do doktorantów, o których mowa w pkt 1., zalicza się osoby:

a) niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny;

b) przewlekle chore, nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuację zdrowotną potwierdza przedłożona dokumentacja medyczna;

c) u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza przedłożona dokumentacja specjalistyczna.

3. Rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w pkt 1. podejmuje Kierownik studiów doktoranckich w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjnych.

4. Dostosowanie sposobu realizacji studiów doktoranckich do potrzeb osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju ich niepełnosprawności i innych trudności związanych ze stanem zdrowia może polegać w szczególności na:

a) modyfikacji trybu odbywania zajęć;

b) zmianie terminów i form zaliczeń;

c) udostępnianiu i dostosowaniu materiałów dydaktycznych do potrzeb związanych z określoną niepełnosprawnością;

d) korzystaniu z rozwiązań technologicznych wspierających proces uczenia się;

e) dostępności architektonicznej (np. budynków, sal, w których odbywają się zajęcia).

 

ROZDZIAŁ V – PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA

§ 14

 

Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania o treści określonej w Statucie Instytutu Języka Polskiego PAN.

 

§15

 

Doktorant ma prawo do:

a) przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych;

b) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

c) zaliczenia do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, okresu odbywania studiów, jednak nie dłuższego niż 4 lata w sytuacji, gdy uzyska stopień doktora;

d) zaliczenia do okresu, o którym mowa w podpunkcie c) również okresu odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w instytucjach naukowych;

e) opieki naukowej i prowadzenia badań naukowych;

f) przedłużenia studiów doktoranckich na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie;

g) zmiany opiekuna naukowego na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie;

h) ubiegania się o przyznanie stypendium doktoranckiego na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w odrębnym regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich;

i) uzyskania pomocy materialnej na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i w regulaminie przyznawania pomocy materialnej;

j) innych świadczeń socjalnych w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

k) odbywania zajęć w formie uzgodnionej z opiekunem naukowym;

l) otrzymania legitymacji uczestnika studiów doktoranckich;

m) zrzeszania się w samorządzie doktorantów i kołach naukowych.

 

§ 16

 

1. Obowiązkiem doktoranta jest:

a) postępowanie zgodne z treścią ślubowania, regulaminem i planem studiów doktoranckich;

b) uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem i planem studiów doktoranckich;

c) terminowe realizowanie programu studiów doktoranckich oraz prowadzenie badań naukowych i składanie sprawozdań z ich przebiegu opiekunowi naukowemu lub promotorowi;

d) składanie Kierownikowi studiów doktoranckich pisemnych sprawozdań rocznych z przebiegu studiów i postępów w badaniach naukowych, zaopiniowanych pozytywnie przez opiekuna naukowego lub promotora, stanowiących podstawę zaliczenia kolejnych lat studiów. Wzór sprawozdania opracowuje i przekazuje do publicznej wiadomości Kierownik studiów doktoranckich;

e) wszczęcie przewodu doktorskiego nie później niż w szóstym semestrze studiów; (USUNIĘTY 12.12.2018 r. – ANEKS nr 1)

f) informowanie Kierownika studiów doktoranckich o fakcie i wymiarze podjętego zatrudnienia w przypadku pobierania stypendium doktoranckiego;

g) złożenie pracy doktorskiej;

h) przestrzeganie przepisów wewnętrznych obowiązujących w Instytucie Języka Polskiego PAN;

i) dbanie o dobre imię Instytutu Języka Polskiego PAN.

2. Doktoranci, którzy nie wywiązują się z obowiązków, mogą zostać skreśleni z listy uczestników studiów doktoranckich. Decyzję o skreśleniu podejmuje Kierownik studiów.

 

ROZDZIAŁ VI – KIEROWNIK I SEKRETARZ NAUKOWY STUDIÓW

§ 17

 

1. Kierownika studiów doktoranckich powołuje Dyrektor Instytutu po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Instytutu i właściwego organu samorządu doktorantów.

2. Kierownik studiów doktoranckich powoływany jest na kadencję nieprzekraczającą terminu zakończenia kadencji Dyrektora Instytutu.

3. Kierownik studiów doktoranckich powoływany jest spośród pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (ZAPIS USUNIĘTY 11.12.2019 r. – ANEKS nr 2)

4. Właściwy organ samorządu doktorantów wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie, z tym, że wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony również w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu.

5. Wymóg zasięgnięcia opinii nie dotyczy powołania Kierownika pierwszych studiów doktoranckich w Instytucie.

6. Kierownika studiów doktoranckich odwołuje Dyrektor Instytutu w trybie określonym w pkt 1.

 

§ 18

 

1. Kierownik studiów doktoranckich wykonuje swoje zadania zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszego regulaminu, w szczególności:

a) czuwa nad realizacją programu studiów doktoranckich;

b) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;

c) zalicza doktorantom kolejne lata studiów doktoranckich;

d) pełni funkcję przewodniczącego komisji stypendialnej;

e) podejmuje decyzje o skreśleniu doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich;

f) opiniuje podania o przyznanie urlopów;

g) jest odpowiedzialny za całą dokumentację dotyczącą prowadzenia studiów doktoranckich;

h) uczestniczy w opracowywaniu planu finansowego jednostki w części dotyczącej studiów doktoranckich;

i) jest odpowiedzialny za sprawozdawczość dotyczącą studiów i doktorantów oraz prowadzenie spraw związanych z ogólnopolskim wykazem doktorantów, normowanym odrębnymi przepisami;

j) wyraża zgodę na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich;

k) w czasie posiedzenia Rady Naukowej Instytutu (po 30 października każdego roku) składa sprawozdanie z postępów doktorantów w minionym roku akademickim.

 

§ 19

 

1. Sekretarza naukowego studiów doktoranckich powołuje Dyrektor Instytutu po zasięgnięciu opinii Kierownika studiów doktoranckich na okres nie dłuższy niż kadencja Kierownika studiów.

2. Zakres czynności Sekretarza naukowego określa Kierownik studiów.

 

ROZDZIAŁ VII – OPIEKUN NAUKOWY

§ 20

 

1. Każdy doktorant ma wyznaczonego opiekuna naukowego, który sprawuje nad nim bezpośrednią opiekę, ustala program badawczy, wspiera w samodzielnej pracy badawczej, przeprowadza bieżące konsultacje, opiniuje jego prace, także przy staraniach o stypendia i udział w programach badawczych, pomaga w przygotowaniu dokumentów do wszczęcia przewodu doktorskiego.

2. Na podstawie postępowania rekrutacyjnego (złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej) Dyrektor Instytutu wraz ze swoim Zastępcą ds. naukowych oraz Kierownikiem studiów doktoranckich ustala, w której jednostce organizacyjnej Instytutu oraz pod czyją opieką może być wykonana praca doktorska danego doktoranta. Niezbędna jest pisemna zgoda przyszłego opiekuna naukowego.

3. Na wniosek opiekuna naukowego Dyrektor Instytutu może powołać opiekuna pomocniczego, który współpracuje z doktorantem w zakresie wykonywanych badań.

4. W uzasadnionych wypadkach doktorant ma prawo wystąpić do Kierownika studiów doktoranckich o zmianę opiekuna naukowego, nie później jednak niż do końca II roku studiów.

5. W uzasadnionych wypadkach opiekun naukowy może wystąpić do Kierownika studiów doktoranckich o rezygnację z opieki nad doktorantem, nie później jednak niż do końca II roku studiów. W takim wypadku Kierownik studiów doktoranckich wnioskuje do Dyrektora Instytutu o powołanie nowego opiekuna naukowego.

6. Po wszczęciu przewodu doktorskiego wyznaczony przez Radę Naukową Instytutu promotor przejmuje obowiązki dotychczasowego opiekuna naukowego.

7. Po wszczęciu przewodu doktorskiego dotychczasowy opiekun pomocniczy może zostać powołany przez Radę Naukową Instytutu na promotora pomocniczego.

 

ROZDZIAŁ VIII – PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 21

 

1. Uczestnicy Studium Doktorskiego przy Instytucie Języka Polskiego PAN, mający w dniu 30 września 2015 r. status uczestnika tego Studium, nabywają z dniem 1 października 2015 r. status doktoranta IV roku Językoznawczych studiów doktoranckich w Instytucie.

2. Doktoranci wymienieni w pkt 1. otrzymują w terminie 7 dni od nabycia statusu uczestnika Językoznawczych studiów doktoranckich pisemną decyzję wydaną przez Kierownika studiów doktoranckich, zawierającą informację o liczbie punktów ECTS uzyskanych w latach ubiegłych wraz z uzasadnieniem ich przyznania.

3. Doktoranci wymienieni w pkt 1. zobowiązani są do złożenia ślubowania podczas inauguracji roku akademickiego, zgodnie z treścią podaną w Statucie Instytutu.

 

ROZDZIAŁ IX – PRZEPISY KOŃCOWE

§ 22

 

1. Tryb, warunki, wysokość i kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich regulują odrębne przepisy.

2. Tryb i warunki przeprowadzania przewodów doktorskich oraz nadawania stopnia naukowego doktora regulują odrębne przepisy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują podane na wstępie przepisy prawa o szkolnictwie wyższym i rozporządzenia wykonawcze do tego prawa.

4. Sprawy odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów regulują przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; organizację i tryb postępowania przed sądem koleżeńskim określa Regulamin samorządu doktorantów, natomiast sposób powoływania, kadencję i tryb działania komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów regulują przepisy Rozdziału IV a § 202 i 3 Statutu Instytutu Języka Polskiego PAN.

5. Zmiany Regulaminu Językoznawczych studiów doktoranckich wymagają zachowania trybu przewidzianego dla jego uchwalenia.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Naukową Instytutu.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG