OPIEKUNOWIE DOKTORANTÓW

dr hab. Urszula Bijak, prof. IJP PAN – onomastyka polska i słowiańska (metodologia badań onomastycznych, historyczne i współczesne procesy kształtowania się nazw własnych, zwłaszcza miejscowych, wodnych, terenowych), leksykografia onomastyczna, etymologia

prof. zw. dr hab. Ireneusz Bobrowski – teoria językoznawstwa, współczesny język polski

prof. zw. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch – teoria i metodologia badań onomastycznych, toponomastyka, interferencja językowa

dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. IJP PAN – staropolszczyzna, leksykologia i leksykografia historyczna

dr hab. Ewa Dzięgiel, prof. IJP PAN – język polski na dawnych kresach wschodnich: historia i współczesność, kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie

dr hab. Halszka Górny, prof. IJP PAN – dawna i współczesna onomastyka uzualna i literacka, leksykografia onomastyczna, nazewnictwo a kultura, teoria nazw własnych

dr hab. Rafał L. Górski, prof. IJP PAN – gramatyka (ze szczególnym uwzględnieniem składni); językoznawstwo korpusowe; gramatyka porównawcza łacińsko-polska; łacina średniowieczna

dr hab. Barbara Grabka, prof. IJP PAN – dialektologia, słownictwo gwarowe, leksykografia gwarowa

dr hab. Helena Grochola-Szczepanek, prof. IJP PAN – geografia lingwistyczna, badania języka mieszkańców wsi, leksyka gwarowa, socjolingwistyka

prof. zw. dr hab. Maciej Grochowski – współczesne językoznawstwo polonistyczne; semantyka, leksykologia, gramatyka, nauka o tekście

prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński – historia języka ze szczególnym uwzględnieniem historii leksykografii; leksykografia historyczna (metodologia, problemy dyskusyjne itp.); leksykologia historyczna (zwłaszcza na materiale słownictwa XVII- i XVIII-wiecznego); formalny opis gramatyczny języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem fleksji; język mediów polskich (dawnych i współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem języka gazet ulotnych z XVI, XVII i początku XVIII wieku)

dr hab. Anna Kostecka-Sadowa, prof. IJP PAN – polszczyzna kresowa, kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie, języki wschodniosłowiańskie, dialektologia polska i wschodniosłowiańska, leksykologia (etymologia, zapożyczenia), socjolingwistyka

dr hab. Renata Kucharzyk, prof. IJP PAN – dialektologia, leksykologia, socjolingwistyka

dr hab. Małgorzata Magda-Czekaj, prof. IJP PAN – onomastyka historyczna i współczesna: historyczne procesy kształtowania się nazw własnych, szczególnie nazwisk; funkcjonowanie nazw własnych w powiązaniu ze zjawiskami kulturowymi, społecznymi i obyczajowymi; leksykografia antroponimiczna; chrematonimia

dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. IJP PAN – etymologia, słowotwórstwo diachroniczne, lingwistyka arealna, pogranicza językowe, dialektologia słowiańska, socjolingwistyka, etnolingwistyka

prof. zw. dr hab. Renata Przybylska – semantyka i syntaktyka języka polskiego

dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN – łacina średniowieczna: językoznawstwo (słowotwórstwo, pragmatyka, leksykologia, leksykografia), edytorstwo, literaturoznawstwo (zwł. historiografia); filologia klasyczna

prof. dr hab. Katarzyna Skowronek – tekstologia, analiza tekstu i dyskursu, socjolingwistyka, etnolingwistyka, onomastyka

dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, prof. IJP PAN – leksykologia i leksykografia historyczna i współczesna, język osobniczy, język religijny, język polski jako obcy

prof. zw. dr hab. Anna Tyrpa – etnolingwistyka: językowy obraz różnych elementów rzeczywistości, stereotypy narodów i grup etnicznych, tabu, eufemizmy (na materiałach dialektów polskich i tekstów folklorystycznych jak i języka artystycznego)

prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa – leksykologia (leksykologia historyczna; etymologia; zapożyczenia; teoria terminu; leksyka dialektalna w ujęciu historycznym i porównawczym); geolingwistyka oraz dialektologia

prof. zw. dr hab. Piotr Żmigrodzki – teoria języka, syntaktyka, metaleksykografia, analiza zjawisk współczesnego języka polskiego

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG