ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW SPORTOWYCH

W INSTYTUCIE JĘZYKA POLSKIEGO PAN

 

Rodzaje kart sportowych w IJP PAN

Od 2015 roku pracownicy IJP PAN zatrudnieni na umowę o pracę mogą korzystać z programu benefitowego w ramach współpracy z firmą Vanity Style. Możliwość wyboru obejmuje karty FitSport i FitProfit.

Użytkownik karty FitSport ma możliwość skorzystania z ośmiu zajęć sportowych w miesiącu we wszystkich obiektach objętych programem (http://www.kartafitsport.pl/obiekty). Niewykorzystane wejścia z jednego miesiąca nie przechodzą na kolejny.

Użytkownik karty FitProfit ma dostęp do obiektów w ilości nielimitowanej (http://www.fitprofit.pl/obiekty)1, może również korzystać ze specjalnej oferty rabatowej (http://www.fitprofit.pl/rabaty).

Użytkownicy aktywnych kart FitSport i FitProfit mają jednocześnie dostęp do cyfrowej platformy Strefa Vanity Syle, udostępniającej filmy treningowe, porady dietetyczne i psychologiczne oraz materiały dla dzieci (https://strefa.vanitystyle.pl/).

Koszt udziału w programie

Od 1 maja 2023 r. miesięczny koszt karty ponoszony przez pracownika IJP PAN wynosi: – w przypadku karty FitProfit: 143,092 – w przypadku karty FitSport: 79,55 zł.

Uwaga: od 1 kwietnia 2024 r. wchodzi w życie nowy cennik: koszt karty FitProfit wynosić będzie 159,40 zł, karty FitSport 88,62 zł.

Zasady dofinansowania kart sportowych w IJP PAN

Zgłaszając się do programu Vanity Style pracownik wyraża zgodę na pokrycie opłat uczestnictwa w programie z własnych środków (opłata za kartę jest odliczana z pensji pracownika). Od dnia 15 marca 2022 r. osoby korzystające z dopłaty do kart benefitowych są rozliczane raz w roku na zasadach obowiązujących przy dofinansowaniu biletów wstępów na imprezy kulturalno-sportowe i rekreacyjne. Podstawą wypłaty dofinansowania w wysokości max. 700,00 zł będzie wystawione (na początku października każdego roku) przez Dział Księgowości IJP PAN zaświadczenie o wysokości poniesionych kosztów na ww. karty. Do zaświadczenia można będzie też dołączyć bilety z innych wydarzeń. Powyższe dokumenty, wraz z wnioskiem o dopłatę do biletów na imprezy kulturalno-sportowe i rekreacyjne należy złożyć w Sekretariacie IJP PAN w terminie do 15 października danego roku.

Osoby towarzyszące

Pracownik może zgłosić do programu osoby towarzyszące oraz dzieci. Rodzaje kart i ich ceny podano w tabeli:

Programy podstawowe Rodzaj Karty obecna cena brutto nowa cena brutto
Karta FitProfit dla jednego Pracownika 143,09 159,40
Karta FitProfit Osoba Towarzysząca dla jednej Osoby Towarzyszącej, usługi z oferty FitProfit (limit zgłoszeń: 1 osoba) 185,24 206,36
Karta FitSport dla jednego Pracownika 79,55 88,62
Karta FitSport Osoba Towarzysząca dla jednej Osoby Towarzyszącej, w ramach programu FitSport (limit zgłoszeń: 1 osoba) 147,95 164,82
Dodatkowe karty FitProfit
Karta Pełna (Dziecko) dla jednego Dziecka – usługi z oferty FitProfit 110,66 123,27
Karta basenowa (Dziecko, Basen) dla jednego Dziecka – usługi basenowe z oferty FitProfit 45,88 51,11
Karta Senior dla Osoby Towarzyszącej, która ukończyła 60 lat – usługi z oferty FitProfit (limit zgłoszeń: 2 osoby) 129,00 143,70
Karta Junior dla Osoby Towarzyszącej, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 r. ż. – usługi z oferty FitProfit (brak limitu zgłoszeń) 119,01 132,57

 

Zgłoszenia Osób Towarzyszących (poza kartami Senior i Junior) odbywają się w obrębie programu, do którego należy dany pracownik, tzn. Osoba Towarzysząca pracownika posiadającego kartę FitSport będzie upoważniała do 8 wejść w miesiącu.

Przystąpienie do programu

Osoby chcące przystąpić do programu benefitowego proszone są o przesłanie takiej informacji na adres pracownika IJP PAN odpowiedzialnego za jego obsługę ( ) oraz wypełnienie: 1. wniosku o wydanie karty (Wniosek o wydanie karty) 2. oświadczenia pracownika w sprawie ochrony danych osobowych (Formularz oświadczenia dla pracownika / RODO)

Podpisane dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu IJP PAN do 15. dnia miesiąca poprzedzającego planowany miesiąc przystąpienia do programu. Złożenie wniosku o przystąpienie do programu benefitowego w IJP PAN oznacza jednoczesne wyrażenie zgody na regulamin firmy Vanity Style dotyczący zasad użytkowania kart FitSport i FitProfit (Regulamin korzystania z kart w ramach programu FitSport; Regulamin korzystania z kart w ramach programu FitProfit; Aneks do Regulaminu z maja 2023).

Rezygnacja z udziału w programie

Pracownik może zrezygnować lub tymczasowo zawiesić swój udział w wybranym programie sportowym (skutkuje to jednoczesnym wyłączeniem z programu zgłoszonych osób towarzyszących). Chęć rezygnacji / zawieszenia udziału należy zgłaszać do 15. dnia miesiąca poprzedzającego planowany miesiąc opuszczenia programu. Karty FitSport i FitProfit dają możliwość przystępowania do i występowania z programu w każdym momencie (zmiany wchodzą w życie w kolejnym okresie rozliczeniowym). Zawieszenie udziału można zgłaszać mailowo na adres: i poprzez platformę VS (https://e.vanitystyle.pl/account/login/). Nie wymaga ono oddawania karty sportowej, która zostaje automatycznie wyłączona na ten okres; aktywacja karty następuje 1. dnia miesiąca ponownego przystąpienia do programu.

By dokonać rezygnacji z uczestnictwa w programie, należy zgłosić chęć rezygnacji mailowo na adres: oraz dostarczyć do sekretariatu podpisane oświadczenie o rezygnacji, wraz z kartą.

1 Pod podanym adresem można sprawdzić ograniczenia czasowe (np. do 90 min. zajęć dziennie) występujące w konkretnym klubie sportowym (ikona zegara przy wybranym obiekcie). Wypełnienie dziennego limitu zajęć w jednym klubie nie wpływa na możliwość korzystania z oferty innego klubu objętego programem.

2 Podane kwoty są kwotami brutto.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG