WSPÓŁCZESNA POLSZCZYZNA. SŁOWNIK NEOLOGIZMÓW

Kierownik projektu: prof. dr hab. Teresa Smółkowa

Wykonawcy: prof. dr hab. Teresa Smółkowa, dr Krystyna Holly, mgr Anna Żółtak, Nowakowska Beata

Numer projektu: N N104 178836

Data rozpoczęcia: 25.06.2009

Data zakończenia: 24.06.2012

Jednostka finansująca: NCN

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Publikacja:

Smółkowa Teresa, Holly Krystyna, Nowakowska Beata, Żółtak Anna, Słowa, słowa… Czy je znacie?, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2013, 606 s..

Słownik neologizmów SŁOWA, słowa… Czy je znasz? jest w Polsce pierwszym leksykograficznym opracowaniem nowej warstwy leksykalnej obejmującym ok. 5600 artykułów hasłowych. Znajdują się w nim wyłącznie wyrazy ustabilizowane należące do różnych warstw słownictwa, wyekscerpowane z prasy niespecjalistycznej (głównie gazety codzienne, tygodniki). Za neologizmy redaktorki uznały wyrazy, które powiększyły zasób leksykalny polszczyzny w ostatnim dwudziestoleciu. Przyjęcie takich granic wynikało z założenia, że zmiany, jakie zaszły po 1898 r., znalazły swoje odbicie w leksyce. Istotnym kryterium doboru haseł była także częstotliwość ich występowania w naszej bazie danych i w Internecie. […] Znajdujący się w słowniku materiał wyrazowy może być wszechstronnie wykorzystywany przez lingwistów w zakresie językoznawstwa wewnętrznego i zewnętrznego. Materiał ten może być wyzyskany także w badaniach interdyscyplinarnych przez historyków kultury materialnej, semiotyków, antropologów, psychologów społecznych. Jednak głównym walorem słownika jest to, że ma on charakter słownika skierowanego, ze względu na sposób opracowania materiału, do szerokiego kręgu odbiorców szukających wyjaśnienia znaczeń nowych wyrazów, i dzięki cytatom, niespecjalistycznych informacji o nowych klasach obiektów i nowych zjawiskach (za: Raport końcowy z realizacji projektu badawczego własnego).

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG