SZKIELETOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO TŁUMACZA NA POLSKI JĘZYK MIGOWY WYKORZYSTUJĄCY MECHANIZM WIRTUALNEJ POSTACI LUDZKIEJ

Kierownik projektu: Bez kierownika (IJP prof. dr hab. Maciej Eder)

Numer projektu: GOSPOSTRATEG-IV/0002/2020-00
Data rozpoczęcia: 2021-03-01
Data zakończenia: 2023-08-31
Jednostka finansująca: NCBiR – Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych

Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie szkieletowego rozwiązania pozwalającego na translację wypowiedzi w języku polskim na język
migowy z wykorzystaniem wirtualnej postaci ludzkiej. Innowacyjność rozwiązania polega na uwzględnieniu emocji i elementów pozawerbalnych wypowiedzi w wizualizacji gestów. Podstawą podjęcia badań jest potrzeba opracowania rozwiązania, które zwiększy aktywność oraz wpłynie na likwidację barier społecznych osób głuchych, poprzez zapewnienie im narzędzia wspomagającego komunikację w ich rodzimym języku (Polski Język Migowy, PJM). Planowane jest uzyskanie wyników w dwóch obszarach: technologicznym i diagnozy społecznej. W ramach celu technologicznego projekt zakłada opracowanie metody translacji i metody utrwalania wyników translacji treści oraz emocji i dynamiki postaci w przestrzeni, jak również metody wizualizacji wyrażeń języków opartych o gesty i mechanizm sterowania postacią wirtualną do zastosowań aplikacyjnych wraz z silnikiem sterowania awatarem. W wyniku analizy treści zawartych na portalach administracji publicznej powstanie Korpus Usług Publicznych Administracji oraz słownik gestów i fraz oparty na postaci wirtualnej. Przeprowadzona zostanie instalacja systemu w wybranej domenie administracji publicznej, która pozwoli na walidację wyników projektu i badanie akceptowalności wariantów postaci wirtualnej przez osoby głuche. W kontekście diagnozy społecznej przeprowadzone zostaną badania potencjału zawodowego środowiska osób głuchych oraz badania satysfakcji z kontaktu z administracją publiczną przed i po zastosowaniu systemu awatara PJM. Pozwoli to na określenie barier społeczno-ekonomicznych osób głuchych w kontakcie z administracją publiczną i na rynku pracy. Przeprowadzona zostanie analiza potencjału zawodowego środowiska osób głuchych oraz określenie metod gromadzenia danych na uzyskanie jak największej skali aktywizacji. Wyniki projektu pozwolą na trwałą likwidacje barier, z jakimi borykają się ludzie posługujący się PJM.

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG