CYFROWA INFRASTRUKTURA BADAWCZA DLA HUMANISTYKI I NAUK O SZTUCE DARIAH-PL

Kierownik projektu: mgr inż. Parkoła Tomasz (IJP dr Krzysztof Nowak)

Numer projektu: POIR.04.02.00-00-D006/20
Data rozpoczęcia: 2021-01-01
Data zakończenia: 2023-12-31
Jednostka finansująca: POIR 4.2 Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki; Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Opis projektu

Projekt „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL” został wpisany na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej w 2020 r. Celem głównym projektu jest utworzenie krajowej inteligentnej cyfrowej infrastruktury badawczej służącej pozyskiwaniu, przechowywaniu, integracji różnorodnych danych badawczych oraz przetwarzaniu, wizualizacji i udostępnianiu zasobów cyfrowych. W tym celu zbudowana zostanie sieć rozproszonych laboratoriów badawczych. Wyposażone w nowoczesne narzędzia do przetwarzania, wielokontekstowej wizualizacji wyników analizy i interpretacji danych, umożliwią prowadzenie szeroko zakrojonych badań z humanistyki i nauk o sztuce, których wyniki znajdą zastosowanie w gospodarce wspierając m.in. rozwój różnych gałęzi przemysłów kreatywnych oraz turystyki regionalnej. Rezultaty projektu DARIAH-PL przyczynią się do zniwelowania barier w prowadzeniu szeroko zakrojonych i wielokryterialnych analiz, badań i wizualizacji, takich jak ograniczona dostępność wysokiej jakości danych w postaci umożliwiającej ich cyfrowe odkrywanie, przetwarzanie i analizę czy brak spójnego systemu powiązań rozproszonych zasobów. Budowa infrastruktury umożliwi tym samym prowadzenie zaawansowanych badań oraz koordynację wysiłków różnych zespołów badawczych w kluczowych obszarach humanistyki cyfrowej i nauk o sztuce, uzyskując efekt synergii oraz stwarzając nowe możliwości badawcze. Realizacja zaplanowanych w projekcie działań zapewni zgodność i powiązanie prowadzonych badań z działaniami na poziomie europejskim i ogólnoświatowym, pozwalając tym samym włączyć polskie instytucje w realizację międzynarodowych inicjatyw, projektów oraz w europejski ekosystem danych. Grupami docelowymi projektu będą członkowie Konsorcjum Projektowego, jednostki naukowo-badawcze, podmioty publiczne (w szczególności instytucje kultury i sztuki), organizacje pozarządowe, a także podmioty gospodarcze. Dotyczy to jednostek zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Link do projektu:
https://dariah.ijp.pan.pl/
https://lab.dariah.pl/

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG