dr Wojciech Włoskowicz

English version of this page

strona prywatna: wojciechwloskowicz.pl

adiunkt w Pracowni Onomastyki IJP PAN

Wykształcenie

  • 2004–2009 – jednolite studia magisterskie, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, dyplom z wyróżnieniem, temat pracy magisterskiej: Österreichisch-ungarische Militärterminologie als Translationsproblem [Austro-węgierska terminologia wojskowa jako problem przekładowy].
  • 2013–2018 – studia III stopnia, Instytut Slawistyki PAN, doktorat z wyróżnieniem, temat rozprawy doktorskiej: Uzus toponimiczny. Zarys problematyki teoretycznej (na podstawie polskiej toponimii Huculszczyzny), promotor prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska, recenzje rozprawy na stronach Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Zainteresowania naukowe

Onomastyka ogólna (teoria onomastyki), toponomastyka (ze szczególnym uwzględnieniem Karpat), teoria językoznawstwa normatywnego, terminologia, translatoryka, semantyka, kultura i historia Huculszczyzny.

Granty indywidualne

Kierownik grantu NCN Sonatina pt. Semantyka i pragmatyka onimiczna. Onomastyczna definicja nazwy własnej a teoria i praktyka polityki nazewniczej (UMO-2018/28/C/HS2/00319).

Stypendia naukowe i staże zagraniczne

  • Stypendium doktorskie NCN Etiuda 4. Wniosek nr 2016/20/T/HS2/00024 pt. Uzus toponimiczny. Zarys problematyki teoretycznej (na podstawie polskiej toponimii Huculszczyzny).
  • Staż naukowy w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego (Institut für Slawistik, Universität Wien) (1.02.2017-31.07.2017). Opiekun naukowy stażu: Prof. Michael Moser.

Publikacje naukowe

1) Teoria uzusu toponimicznego – główne założenia, „Język polski” r. XCIX, z. 1, s. 13–25.

2) Das toponymische Erbe der Habsburgermonarchie in Galizien, „Studia Slavica” [= „Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae”] 63/2 (2018), s. 209–224.

3) Toponymie des Huzulenlandes in der österreichischen Kartographie vom Ende des 18. Jahrhunderts bis 1918, „Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademieder Wissenschaften in Wien” 2018, t. 9, s. 237–267.

4) O pojęciach, systemach pojęciowych i terminologii onomastycznej, „Onomastica” 2018, nr LXII, s. 73–98.

5) Glosy do teorii językoznawstwa normatywnego, „Poradnik Językowy” z. 6/2018, s. 47–65.

6) Functions of Geographical Names and the Use of Endo- and Exonyms, „Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft” 2017, R. 159, s. 323–343, DOI 10.23781/moegg159-323.

7) Między endonimem a egzonimem. Status nazw obiektów transgranicznych, „Acta Onomastica” 1/LVII/2016, s. 141–155.

8) Przekład choronimów „roszczeniowych”. Między teorią tłumaczenia a onomastyką kulturową, „Między Oryginałem a Przekładem” 2016, nr 32, s. 25–40.

9) Trójelementowy model znaczenia onimicznego i pojęciowy model onomastykonu, „Onomastica” 2015, nr LIX, s. 57–76.

10a) Napisy na mapach III zdjęcia topograficznego Austro-Węgier i na zdjęciach Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie w świetle instrukcji, „Polski Przegląd Kartograficzny” 2015, t. 47, nr 1, s. 33–45.

10b) Labels on the maps of the Third Military Survey of Austria-Hungary and on the survey maps of the Military Geographical Institute (Wojskowy Instytut Geograficzny) in Warsaw in the light of survey manuals, „Polish Cartographical Review” 2015, Vol. 47, nr 1, s. 31–43, DOI: 10.1515/pcr-2015-0003.

11) Toponomastyczna praca topografa w Austro-Węgrzech i w II Rzeczypospolitej, „Prace Językoznawcze” 2015, nr XVII/3, s. 137–153.

12) Toponimia Huculszczyzny na austro-węgierskich i polskich mapach topograficznych (od poł. XIX w. do 1939 roku), w: 19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28. – 30. apríla 2014, red. Iveta Valentová, Bratislava 2015, s. 298–307.

13) Feldmarszałek porucznik czy generał dywizji? Przekład nazw austro-węgierskich stopni wojskowych, „Lingwistyka Stosowana” 2015, nr 13, s. 103–111.

Publikacje popularnonaukowe

1a) Słowa na niewysokiej połoninie, „Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk” 2016, nr 1(45), s. 49–51.

1b) Words on the Hutsul Uplands, „Academia. Magazine of the Polish Academy of Sciences”.

Redakcja publikacji naukowych

1) Slavica. Onomastica. Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie, red. M. Biolik, W. Szulowska, E. Wolnicz-Pawłowska, A. Naruszewicz-Duchlińska, W. Włoskowicz, Olsztyn 2016, ss. 239.

Referaty na konferencjach naukowych

1) 19. Słowacka Konferencja Onomastyczna, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, Slovenská onomastická komisia, Bratysława, 28-30 IV 2014, referat: Toponimia Karpat z obszaru tzw. Galicji na austriackich i polskich mapach topograficznych (od końca XVIII w. do 1939 roku).

2) XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Gniezno, 20-22 IX 2014, referat: Trójelementowy model znaczenia onimicznego i pojęciowy model onomastykonu.

3) The Fifth EUGEO Congress on the Geography of Europe, Budapeszt, 30 VIII-2 IX 2015, sesja P51 The role of place names in geographical education, referat: Claim Choronyms as a Toponymic Tool of Propaganda.

4) V konferencja z cyklu Imago mundi pt. Teoria tłumaczenia czy teorie tłumaczeń?, Warszawa, 20-21 XI 2015, referat: Przekład choronimów roszczeniowych: między teorią tłumaczenia a onomastyką kulturową.

5) The 33rd International Geographical Congress, Pekin, 21-25 VIII 2016, sesja C12.36 Toponymy. Place Names As Social Place Names As Social Constructs, referat: Communicative community as the core criterion for the endonymic status of toponyms. An addendum to P. Jordan’s definition of endonym.

6) XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, 21-23 IX 2016, referat: Kryteria endonimiczności. Aspekty teoretyczne a definicja egzonimu.

7) 20. Słowacka Konferencja Onomastyczna „Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére”, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bańska Bystrzyca, 26-28 VI 2017, referat: Funkcje toponimów w perspektywie postnominacyjnej.

8) Sprachwissenschaftliche Dissertationsprojekte der Wiener Germanistik and friends 2017. 7. Workshop, Institut für Germanistik der Universität Wien, Institut für Slawistik der Universität Wien, Institut für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wiedeń, 7-8 IV 2017, referat: Dreiteiliges Modell der onymischen Semantik und seine Bedeutung für die Theorie des toponymischen Sprachgebrauchs.

9) XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, UMCS, Kazimierz Dolny, 4-6 X 2018, referat: Teoria uzusu toponimicznego. Tezy główne.

Inne wystąpienia naukowe

1) Referat pt. Wybrane nazwy geograficzne Huculszczyzny u S. Vincenza i w innych tekstach polskich, „Vincenz. Dialog – Karpaty – Europa Środkowa”, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK / Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, 23–24.11.2018.

2) Referat pt. Teoria uzusu toponimicznego – główne założenia, posiedzenie Sekcji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Kraków, 23.06.2018.

3) Referat pt. Polityka nazewnicza a mechanizmy kształtowania (się) uzusu toponimicznego, konferencja: „Polityka nazewnicza. Trójstronne robocze spotkanie delegacji z Polski, Czech i Słowacji”, Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, 11 kwietnia 2018.

4) Wykład pt. Das toponymische Erbe der Habsburgermonarchie in Galizien, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, 6.04.2017.

5) Wykład pt. Sprachtheoretische Aspekte der Endo- und Exonymie: Semantik, kommunikative Gemeinschaften und Funktionen von Eigennamen, 97. posiedzenie Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde przy Austriackiej Akademii Nauk, Wiedeń, 4.05.2017.

6) Referat pt. Wybrane nazwy geograficzne Huculszczyzny w polskim zwyczaju językowym, Konferencja „Spotkania na Pokuciu – Warsztaty Rafajłowskie 2017”, 1.06.2017, Iwano-Frankiwsk, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy.

7) Wykład pt. Österreichisch-ungarische Militärterminologie im Polnischen, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, 20.06.2017.

Wystąpienia popularnonaukowe

1) Językoznawca: w Polsce są 34 Warszawy, wywiad w serwisie PAP Nauka w Polsce.
2) Polskie Radio, Program Czwarty, audycja Stacja Nauka, 18.06.2019, temat: Czelendżowanie na ASAPie. Czy zawsze jest językowym fakapem? zapis rozmowy dostępny online: https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2326866,Czelendzowanie-na-ASAPie-Czy-zawsze-jest-jezykowym-fakapem
3) Stowarzyszenie Res Carpathica, 8.05.2019, wykład Nazwy geograficzne Huculszczyzny w języku polskim: między adaptacją a cytatem.
4) Polskie Radio, Program Czwarty, audycja Stacja Nauka, 30.04.2019, temat: manipulacja językowa w marketingu, zapis rozmowy dostępny online: https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2302096,Stacja-Nauka-30-kwietnia-godz-1204 (pocz. 12:22).
5) Polskie Radio, Program Czwarty, audycja Stacja Nauka, 19.02.2019, temat: nazwy własne zapożyczone do polszczyzny z języków obcych, zapis rozmowy dostępny online: https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2265825,Stacja-Nauka-19-lutego-godz-1205 (pocz. 08:35).
6) Polskie Radio, Program Czwarty, audycja Stacja Nauka, 22.01.2019, temat: „brzydkie” nazwy geograficzne, zapis rozmowy dostępny online: https://www.polskieradio.pl/10/5366/Artykul/2250199,Stacja-Nauka-22-stycznia-godz-1206 (pocz. 13:00).
7) 8. Warszawskie Targi Książki, 19.05.2017, wykład Nazewnicze dziedzictwo karpackiej wielokulturowości, organizator: Polska Akademia Nauk, relacja z wykładu na www.naukaonline.pl.
8) Wszechnica Polskiej Akademii Nauk, 11.01.2017, tytuł wykładu: Magury, Zwory i Berda. Nazewnicze dziedzictwo karpackiej wielokulturowości. Nagranie wideo z wykładu dostępne online: https://www.youtube.com/watch?v=zFvxksooRRY
9) Radio TOK FM, audycja OFF Czarek, 2.06.2016, rozmowa o Huculszczyźnie, prowadzonych badaniach toponomastycznych, przygotowywanej rozprawie doktorskiej i o roli humanistyki. Zapis rozmowy dostępny online: http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Dlaczego-Huculki-pala-fajki-Rozmowa-z-Wojciechem-Wloskowieczem/37883

 

Inne wystąpienia

1) Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce. Organizatorzy: Rada Młodych Naukowców przy Ministrze NiSW, Akademia Młodych Uczonych PAN, Warszawa, 16.03.2016. Nagranie z debaty (od 1:13:43): https://player.vimeo.com/video/159703554

Przekłady prac naukowych

1) Westerhoff Christian, Praca przymusowa w czasie I wojny światowej. Niemiecka polityka sterowania siłą roboczą w okupowanym Królestwie Polskim i na Litwie w latach 1914-1918, tłum. W. Włoskowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014. s. 440.

2) Rolf Malte, Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie 1864–1915, tłum. W. Włoskowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016. s. 506.

Członkostwo w organizacjach i gremiach

- członek Polskiego Towarzystwa Onomastycznego (prezes Zarządu)
- członek International Council of Onomastic Sciences (ICOS)
- członek American Name Society
- członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
- członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
- członek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki

Funkcje zakończone

  • Członek Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN (przedstawiciel doktorantów)
  • Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów PAN (kadencja 27.11.15-25.11.16)
  • Przewodniczący Komisji ds. PAN przy Zarządzie Krajowej Reprezentacji Doktorantów (kadencja 2016)
  • Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów Instytutu Slawistyki PAN (10.2015-11.2016)