811

dr Wiesław Morawski

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej w Instytucie Języka Polskiego PAN:

 • 1977 – ukończenie studiów na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • 01.10.1986 – rozpoczęcie pracy w Instytucie Języka Polskiego PAN w Pracowni Historii Języka Polskiego, w zespole Słownika Polskiego XVII i XVIII w., kolejno jako:
  • pracownik inżynieryjno-techniczny (01.10.1986 – 31.07.1987)
  • adiunkt naukowo-badawczy (01.08.1987 – 31.10.2006)
  • starszy specjalista inżynieryjny (02.11.2006 – 31.12.2010)
  • specjalista w grupie pracowników badawczo-technicznych (01.01.2011 – do chwili obecnej)
 • 1987 – obrona pracy doktorskiej, napisanej pod kierownictwem prof. Mieczysława Szymczaka, a po jego śmierci – prof. Władysława Kupiszewskiego

Publikacje

 • Język pamiętników amerykańskopolskich nadesłanych z USA w 1958 roku /w:/ Z badań nad językiem polskim środowisk emigracyjnych. Praca zbiorowa pod redakcją Salomei Szlifersztejnowej, Ossolineum, Wrocław 1981, s.131-147.
 • O stronie językowej edycji pamiętników ukazujących się w Polsce o ostratnim trzydziestoleciu. Poradnik Językowy, 1/1983, s. 42-49.
 • Jerzy Bańczerowski: Systems of Semantics and Syntax. Recenzja. Poradnik Językowy, 3/1983, s. 195-200.
 • Angielskie cytaty w tekstach badanych pamiętników amerykańskich i kanadyjskich. Poradnik Językowy, 2/1985, s. 98-111.
 • Wpływ języka angielskiego na zasób leksykalny Polaków mieszkających stale w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie /w:/ Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Językoznawców i Dydaktyków “Język-Teoria-Dydaktyka”, Trzemeśnia, czerwiec 1982, wyd. Kielce 1986, s. 109-128.
 • Procesy słowotwórcze zapożyczeń angielskich w języku emigrantów polskich w USA i w Kanadzie /w:/ Materiały VIII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Językoznawców i Dydaktyków “Język-Teoria-Dydaktyka”, Karpacz, marzec 1983, wyd. Kielce 1987, s. 283-292.
 • Problematyka adaptacji paradygmatycznej zapożyczonych wyrazów angielskich w języku polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Polonica XIV, 1989, s. 157-166.
 • Adaptacja angielskich elementów leksykalnych w języku polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie do polskiego systemu fleksyjnego. Prace Filologiczne, tom XXXV, s. 129-134.
 • Stan i perspektywy badań języka polskiego używanego poza granicami kraju /w:/ Materiały IX Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Językoznawców i Dydaktyków “Język-Teoria-Dydaktyka”, Lublin, maj 1984, wyd. Kielce 1990, s. 229-241.
 • O tak zwanych zapożyczeniach homonimicznych w języku polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Prace Filologiczne, tom XXXVI, s. 301-308.
 • Zróżnicowanie semantyczne elementów leksykalnych o genezie angielskojęzycznej występujących w dialektach polskich emigrantów w USA i w Kanadzie (na podstawie przekazów pamiętnikarskich) /w:/ Język polski w świecie. Zbiór studiów pod redakcją Władysława Miodunki, Warszawa – Kraków 1990, s. 235-249.
 • Angielskie elementy leksykalne w języku polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie (praca doktorska), Kraków 1992.
 • O stronie semantycznej angielskich zapożyczeń leksykalnych w języku środowisk polonijnych usytuowanych otoczeniu anglojęzycznym /w:/ Język polski w kraju i za granicą. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonistów, Warszawa, 14-16 września 1995, t. I, s. 91-98, wyd. Warszawa 1997.
 • Małgorzata B. Majewska, Wiesław Morawski: Zapożyczenia angielskie w Słowniku wileńskim. Poradnik Językowy, 2/2014, s. 66-77.

Udział w organizacjach naukowych

członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego od 1983.