0

dr Rozalia Słodczyk

Wykształcenie

24.04.2018 – obrona doktoratu na Wydziale Polonistyki UW, uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa z wyróżnieniem (rozprawa: Ekfraza i hypotypoza. Interferencje literatury i malarstwa w prozie włoskiej i eseistyce polskiej XX wieku, promotor: prof. dr hab. Danuta Ulicka)

2008–2013, studia doktoranckie w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

2012 r. – dyplom jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Katedrze Italianistyki UW (praca: L’arte nella letteratura. I motivi pittorici nell’opera di Antonio Tabucchi, promotor: prof. dr hab. Joanna Ugniewska-Dobrzańska)

2011 r. – dyplom jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Instytucie Historii Sztuki UW w ramach studiów w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW (praca: Ucieczka do Egiptu w malarstwie niderlandzkim od końca XV i do połowy XVI wieku, promotor: dr hab. Antoni Ziemba, prof. UW)

2007 r. – dyplom jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Instytucie Literatury Polskiej UW jako dyplom ukończenia filologii polskiej w ramach studiów w Kolegium MISH UW (praca: List w osiemnastowiecznej powieści epistolarnej oraz w malarstwie XVII i XVIII wieku, promotor: prof. dr hab. Danuta Ulicka)

Zainteresowania naukowe

relacje intersemiotyczne i intertekstualne między literaturami oraz między literaturą a innymi dziedzinami sztuki (malarstwo, film, muzyka), teoria sztuki i literatury, teoria i historia filmu, problematyka przekładu, w tym tzw. translacji intersemiotycznej, obszar digital humanities

Otrzymane nagrody

nagroda w 7. edycji Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa za książkę naukową Ekfraza, hypotypoza, przekład. Interferencje literatury i malarstwa w prozie włoskiej i eseistyce polskiej XX wieku (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2020)

II miejsce w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu im. prof. Aliny "Inki" Brodzkiej-Wald na najlepszy doktorat z zakresu nauk humanistycznych

finansowanie tematu badawczego „Ekfraza starożytna a ekfraza nowoczesna – historia pojęcia i jego zastosowania w badaniach literaturoznawczych” w ramach konkursu na prowadzenie badań naukowych młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW w roku akademickim 2012/2013

nagroda im. Pawła Siekierskiego w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu teorii literatury na Wydziale Polonistyki UW w 2007 r.

finalistka ogólnopolskiego konkursu najlepszych polonistycznych prac magisterskich o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego organizowanego przez KUL w 2007 r.

stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu/Ministra Edukacji i Nauki/Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2004, 2005 i 2006 r.

Publikacje

Książka

Ekfraza, hypotypoza, przekład. Interferencje literatury i malarstwa w prozie włoskiej i eseistyce polskiej XX wieku, WUJ, Kraków 2020, książka opublikowana w ramach grantu kierowanego przez dr hab. Tomasza Bilczewskiego, prof. UJ: Literatura narodowa wobec nowoczesnej komparatystyki: interpretacje, reprezentacje, translacje (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki)

Artykuły w czasopismach

Rytm plastyczny i „wewnętrzna matematyka” percepcji. Przypadek włoskiego malarstwa futurystycznego, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2019, nr 4 (327) Organiczność i awangarda, s. 176–185.

Powrót do ekfrazy. Próba systematyzacji oraz propozycja typologii, „Teksty Drugie” 2018, nr 5, s. 352–371

Nieprzezroczystość ekfrazy: reprezentowanie, zapośredniczanie i przekład w opisach artefaktów, „Przestrzenie Teorii” 2018, nr 29, 153–178

Hypotypoza – zapoznana figura na mapie relacji werbalno-wizualnych, „Ruch Literacki” 2018, z. 2 (347), s. 143–159

Ekfraza konotacyjna: „Batszeba” Rembrandta w ujęciu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 2018, tom 39, nr 1, s. 155–170

Terminologiczne konfuzje wokół zagadnienia relacji werbalno-wizualnych: ekfraza a intersemiotyczność, intermedialność, obrazowość, ikoniczność, „Porównania” 2018, 1 (22), s. 107–125

Analiza interartystyczna ekfraz: „Lekcja muzyki” Vermeera w interpretacji Adama Zagajewskiego i Joanny Pollakówny, „Slavia Occidentalis” 2017, nr 74/2, s. 17–37

Modusy ekfrazy: sieneński kondotier Simone Martiniego oczami Zbigniewa Herberta i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, „Przekładaniec” 2017, nr 35, s. 21–38; wersja angielska: Modes of Emphrasis: Simone Martini’s Fresco of the Commander of the Sienese Troops as Seen by Zbigniew Herbert and Gustaw Herling-Grudziński, „Przekładaniec” 2018 (Word and Image in Translation), s. 120–139

Aluzyjne odniesienia do obrazu Jana van Eycka w „Upadku" Alberta Camusa, „Tekstualia” 2011, nr 1(24), s. 85–101

Postać świętego Józefa Oblubieńca w kulturze oraz sztuce XV i początku XVI wieku, „Rerum Artis” 2009, nr 4, s. 6–18

Znaczenie listu w malarstwie XVII i XVIII wieku oraz w ówczesnej powieści epistolarnej, „Przestrzenie Teorii” 2009, nr 12, s. 165–191

Poe a motyw sobowtóra w literaturze XIX wieku, „Tekstualia” 2009, nr 1 (16), s. 35–51

Motyw listu w malarstwie XVII i XVIII wieku, „Rerum Artis” 2007, nr 2, s. 53–85

Znaczenie filozofii nowożytnej dla powieści epistolarnej i malarstwa z motywem listu w XVII i XVIII wieku, „Tekstualia” 2007, nr 3 (10), s. 61–76

Przybyszewski i Munch. Napięcie między kobiecością a męskością w twórczości artystów-rewelatorów nagiej duszy, „Mishellanea” 2007, nr 1(5), s. 87–98

Miłość i melancholia – wczesna twórczość Wojciecha Weissa na tle epoki, „Rerum Artis” 2006, nr 1, s. 81–93

Oblicza metafikcji – na przykładzie „Fikcji” Borgesa, „Tekstualia” 2006, nr 4 (7), s. 41–52

 „Ambasadorzy” Hansa Holbeina Młodszego – przykład malowania i widzenia obrazu w kilku perspektywach percepcyjnych i interpretacyjnych, „Tekstualia” 2006, nr 2 (5), s. 31–44

Redakcja tomu

Pamiętnik – bliżej fikcji czy faktu?, red. M. Pieczara, R. Słodczyk, A. Witkowska, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2012

Rozdziały w książkach zbiorowych

Gatunek nokturnu jako przykład korespondencji sztuk – nokturn i ekfraza w poezji i eseistyce Antonelli Aneddy, artykuł przygotowywany do publikacji w tomie pokonferencyjnym (V ogólnopolska konferencja naukowa „Ko-respondencja. Na styku sztuk”, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina filia w Białymstoku, 22-23 X 2022)

Ekfraza jako zjawisko intersemiotyczne. O ekfrazach eseistów (z odniesieniem do Flamenco Adama Zagajewskiego, [w:] Tekst – Kontekst – Intertekst na przełomie XX i XXI wieku, red. O. Kielak, A. Kowalska, J. Szadura, Polihymnia, Lublin 2013, s. 77–94.

Prezentacja i kreacja. Nowoczesne aspekty autobiografii Sterne’a i Rousseau oraz osiemnastowiecznych autoportretów, [w:] Doświadczenie nowoczesności. Perspektywa polska – perspektywa europejska, red. E. Paczoska, M. Gołubiewski, J. Kulas, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 49–65

Ślady autobiograficzne w prozie fikcjonalnej Antonia Tabucchiego – na przykładzie „Requiem”, [w:] Pamiętnik – bliżej fikcji czy faktu?, red. M. Pieczara, R. Słodczyk, A. Witkowska, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2012, s. 220–229

Zagadnienie intersemiotyczności na przykładzie „Snu Michelangela Merisiego” Antonia Tabucchiego, [w:] Tekst – gatunek – dyskurs na przełomie XX i XXI wieku, red. J. Szadura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 221–239

 „La battaglia di San Romano” Antonia Tabucchiego – o tym, co zapisane w paratekście i niezapisane w tekście, [w:] Niezapisane. Humanistyka XXI wieku, red. A. Pieńkowska, A. Wdowik, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2011, s. 40–53

Na pograniczu sztuki i religii oraz średniowiecza i renesansu – temat Ucieczki do Egiptu w malarstwie Północy XV i początku XVI wieku, [w:] Pongo. Tom 2. Szkice o pograniczu, red. Ł. Bukowiecki, R. Chymkowski, M. Czemarmazowicz, M. Mostek, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2010, s. 202–215

Sztuka w „Powinowactwach z wyboru” Johanna Wolfganga Goethego, [w:] Ars in Artibus. Recepcja sztuk plastycznych w literaturze, muzyce i filmie, red. A. Jezierska, D. Maciejewska, Instytut Historii Sztuki UW, Warszawa 2008, s. 67–78

Profetyzm wiersza „Źródło” Cypriana Norwida, [w:] Bliżej Norwida. Prace finalistów ogólnopolskiego konkursu analizy i interpretacji wiersza Cypriana Norwida, red. H. Kocańda-Kołodziejczyk, Warszawa 2001, s. 117–124

Przekłady

Itamar Even-Zohar, Uniwersalia kontaktów literackich, [w:] Literatura światowa i przekład. Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od szkoły amerykańskiej do biohumanistyki, red. Tomasz Bilczewski, Andrzej Hejmej, Ewa Rajewska, WUJ, Kraków 2022, s. 117–130

Jonathan K. Foster, Pamięć. Krótki kurs, PWN, Warszawa 2022

Anita Collins, Wszystko gra! Jak edukacja muzyczna wspiera rozwój dziecka, PWN, Warszawa 2021

Antonio Tabucchi, Tłumaczenie, „Odra” nr 11, 2017, s. 62

Antonio Tabucchi, Archiwa Makao, „Odra” nr 3, 2018, s. 72–73

Antonio Tabucchi, Głosy przez coś przyniesione, nie sposób powiedzieć przez co, „Literatura na Świecie” nr 9–10, 2018, s. 295–306.

Wybór wystąpień

Referat: Gatunek nokturnu jako przykład korespondencji sztuk – nokturn i ekfraza w poezji i eseistyce Antonelli Aneddy, V ogólnopolska konferencja naukowa „Ko-respondencja. Na styku sztuk”, organizator: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina filia w Białymstoku, 22-23 X 2022

Referat: List i słowa w obrazie – malarskie (re)prezentacje tego, co werbalne, krajowa konferencja „List – w liście – o liście”, organizator: Uniwersytet Warszawski, 12 XII 2012 r.

Referat: Pogranicza literatury i sztuki w prozie oraz związane z tym problemy genologiczne – ekfraza i hypotypoza, międzynarodowa konferencja „IV Symposium Opoliensis. Granice w literaturze – Literatura i jej granice”, organizator: Uniwersytet Opolski, 20–21 IX 2012 r.

Referat: Postacie Świętej Rodziny w temacie Ucieczki do Egiptu i Odpoczynku w czasie Ucieczki – na przykładzie malarstwa niderlandzkiego od końca XIV do połowy XVI wieku, krajowa konferencja „Symbole i postacie biblijne w kulturze”, organizator: Uniwersytet Wrocławski, 24–25 V 2012 r.

Referat: Intersemiotyczność w literaturze – o odmienności ekfrazy eseistów i hypotypozy prozaików, międzynarodowa konferencja „Humanistyka wobec tradycji i współczesności: Tekst-Kontekst-Intertekst”, organizator: UMCS Lublin, 5–6 XII 2011 r.

Referat: Przekład intersemiotyczny, ekfraza czy hypotypoza? Vermeer w twórczości Marty Morazzoni, Zbigniewa Herberta i Gustawa Herlinga Grudzińskiego, międzynarodowa konferencja „Przekraczanie granic – nowoczesna humanistyka”, organizator: UMCS Lublin, 24–25 XI 2011 r.

Referat: Obrazowanie w literaturze – aluzja pikturalna, ekfraza, hypotypoza, ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów „Obraz – pojęcie, natura, miejsce, fenomen”, Łódź, 21-22 X 2011 r., organizator: Katedra Malarstwa i Rysunku Wydziału Sztuk Wizualnych ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Referat: Ołtarz Baranka Mistycznego Jana van Eycka w „Upadku” Alberta Camusa. Tekstowa transpozycja obrazu – aluzja pikturalna czy hypotypoza?, interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja „Między tekstem a obrazem. Ponowoczesność w środkach audiowizualnych”, Lublin, 26–27 V 2011 r., organizator: Studenckie Koło Naukowe Medioznawców Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie

Referat:Słowa na opak” Antonia Tabucchiego a „Las Meninas” Velázqueza – zagadnienie niewidzialnego i odwrotności, ogólnopolska konferencja „Widzialne/niewidzialne, słyszalne/niesłyszalne”, Warszawa, 14–15 IV 2011 r., organizator: Studenckie Koło Kulturoznawcze IKP UW

Referat: Intertekstualność i genologia w twórczości Antonia Tabucchiego, VII międzynarodowa konferencja (z cyklu „Humanista wobec tradycji i współczesności”) „Tekst – gatunek – dyskurs na przełomie XX i XXI wieku”, Lublin, 16–17 XII 2010 r., organizator: Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS

Referat: Tabucchi zapisany w paratekście i niezapisany w tekście, konferencja „Niezapisane – Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki UW”, Warszawa, 13–14 XII 2010 r., organizator: Wydział Polonistyki UW

Referat: Antonio Tabucchi w świecie sztuki i fikcji, ogólnopolska konferencja doktorantów i młodych pracowników nauki „Pamiętnik – bliżej fikcji czy faktu?”, Warszawa, 11–12 X 2010 r., organizator: Instytut Polonistyki Stosowanej UW

Referat: Wątki malarskie w prozie Antoniego Tabucchiego, konferencja „Humanistyka XXI wieku. Badania doktorantów Wydziału Polonistyki UW”, Warszawa, 8–9 XII 2009 r., organizator: Wydział Polonistyki UW

Referat: L’autoritratto nell’arte italiana del Quattro e Cinquecento, międzynarodowa konferencja Lingua italiana tra scienza, arte e tecnica odbywająca się w ramach obchodów IX Tygodnia Języka Włoskiego na Świecie, Warszawa, 21 X 2009 r., organizator: Włoski Instytut Kultury w Warszawie

Referat: Motyw sobowtóra w opowiadaniach E.A. Poego, ogólnopolska konferencja „Poe dawniej i dziś. W dwusetną rocznicę urodzin Edgara Allana Poego”, Warszawa, 12–13 X 2009 r., organizator: Koło Literaturoznawcze UW

Referat: Rodzenie się nowoczesnego podmiotu i nowoczesnej kompozycji dzieła – na przykładzie „Podróży sentymentalnej” Sterne’a, „Wyznań” oraz „Marzeń” Rousseau, a także z odwołaniem do osiemnastowiecznych autoportretów, międzynarodowa konferencja „Doświadczenie nowoczesności w literaturze i teatrze. Perspektywa polska – perspektywa europejska”, Warszawa, 5–7 VI 2009 r., organizatorzy: Koło Literaturoznawcze UW, Zakład Pozytywizmu i Młodej Polski Wydziału Polonistyki UW, Instytut Teatralny w Warszawie

Inne aktywności

od 2010 r. – redaktor językowy książek edukacyjnych, popularnonaukowych i literatury pięknej, współpraca z wydawnictwami: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, PWN, Czytelnik, W.A.B., Arkady, WUW, Prószyński i S-ka

od 2011 r. współpraca z miesięcznikiem „Nowe Książki” – recenzje powieści, rozpraw krytycznoliterackich, esejów, publikacji z zakresu historii i teorii sztuki

od 2023 r. współpraca z miesięcznikiem „Odra” – recenzje z wystaw zagranicznych

semestr zimowy 2015/2016 – prowadzenie seminarium „Analiza literacka” w Katedrze Slawistyki na Uniwersytecie w Tybindze (Slavisches Seminar, Eberhard Karls Universität Tübingen)

semestr letni 2020/2021 – prowadzenie seminarium „Lektury polskich tekstów naukowych” w Katedrze Slawistyki na Uniwersytecie w Tybindze (Slavisches Seminar, Eberhard Karls Universität Tübingen)

III 2018–I 2020 r. – nauczyciel języka polskiego jako obcego w Volkshochschule w Esslingen am Neckar