Renata Przybylska
Pracownia metodologiczna
358

prof. dr hab. Renata Przybylska

Wykształcenie i stopnie naukowe

1980 – magister filologii polskiej, Uniwersytet Jagielloński

1987 – doktor nauk humanistycznych, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej

2002 – doktor habilitowany Wydział Filologiczny Uniwerystet Jagielloński

2008 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

Zainteresowania naukowe

leksykologia, leksykografia, semantyka, językoznawstwo kognitywne, socjolingwistyka, pragmatyka językowa, onomastyka

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych

 • Rada naukowa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Komitet Językoznawstwa PAN – członek
 • Komisja Językoznawstwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – członek
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego – członek Zarządu Głównego
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze – prezes w latach 2008 – 2013
 • Zespół Języka Religijnego Rady Języka Polskiego

Praca w redakcjach czasopism naukowych

 • Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – redaktor naczelny od 2014 r.
 • LingVaria – członek Rady Naukowej
 • Słowo. Studia Językoznawcze. Uniwersytet Rzeszowski – członek Komitetu Redakcyjnego
 • „Studia z metodologii i filozofii językoznawstwa. Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego – członek rady redakcyjnej serii wydawniczej
 • Biuletyn Polonistyczny – członek Rady Naukowej

Wybrane publikacje

Monografie

 • Wyrażanie stosunków czasowych w polskim zdaniu pojedynczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1990, s. 138.
 • Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej, Kraków: Universitas 2002, s. 610.
 • Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych do-, od-, prze-, roz-, u-, , Universitas, Kraków 2006
 • (współautorzy: Sebastian Borowicz, Joanna Hobot) Stara rebeliantka Studia nad semantyką obrazu, WUJ, Kraków, 2010
 • (współautor: Wiesław Przyczyna) Zasady pisowni słownictwa religijnego, wyd. Biblos, Tarnów 2004

Słownik

 • /współautorstwo z B. Dunajem, J. Kąsiem, M. Mycawką i K. Sikorą/, Słownik współczesnego języka polskiego, red. Bogusław Dunaj, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996.

Podręczniki

 • Czas to pieniądz. Wyrażanie czasu w polskim zdaniu pojedynczym. Ćwiczenia., Uniwersytet Jagielloński, Instytut Polonijny, skrypty uczelniane nr 669, Kraków 1992, s. 88.
 • O języku polskim. Podręcznik dla klas 1-3 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, dla klas 1-4 technikum, zakres podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s.470.
 • Wstęp do nauki o języku polskim. Podręcznik dla szkół wyższych, Wydawnictwo Literackie , Kraków 2004., ISBN 83-08-03530-2
 • Jak najkrócej o sztuce publicznego przemawiania, [w:] Uczeń w roli mówcy. Inspiracje i wskazówki metodyczne, Wydawnictwo KAGA-DRUK, Katowice,

Redakcja prac zbiorowych

 • Renata Przybylska i Wiesław Przyczyna (red.), Retoryka dziś – teoria i praktyka, Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, Kraków 2001
 • Renata Przybylska i Wiesław Przyczyna (red.), Zasady pisowni słownictwa religijnego, wyd. Biblos, Tarnów 2004
 • Piotr Żmigrodzki, Renata Przybylska (red.) , Nowe Studia Leksykograficzne, Lexis.Kraków 2007
 • Piotr Żmigrodzki, Renata Przybylska (red.) , Nowe Studia Leksykograficzne, Lexis, Kraków 2008
 • Renata Przybylska, Wiesław Przyczyna (red.) , Język katechezy, Biblos, Tarnów 2008
 • Renata Przybylska, Józef Kąś i Kazimierz Sikora (red.), Symbolae Grammaticae In Honorem Boguslai Dunaj, Kraków: Księgarnia Akademicka 2010
 • Renata Przybylska, Paweł Nowak, Czerwiński, (red.), Język IV RP, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010
 • Renata Przybylska, Wiesław Przyczyna (red.) , Funkcje wypowiedzi religijnych, Biblos, Tarnów
 • Krzysztof Biedrzycki, Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Renata Przybylska (red.), Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t.1-3, Universitas, Kraków, 2014
 • oraz ponad 100 artykułów naukowych, głównie w Języku Polskim, Polonicach, LingVariach i tomach zbiorowych

Artykuły z ostatnich lat

2012

 • Między wykładem a mową polityczną. O niektórych cechach językowo-stylistycznych Listów patriotycznych Józefa Wybickiego, [w:], Grzegorz Zając (red.), Byle w ludziach światło było…Księga pamiatkowa ku czci profesora Wacława Woźnowskiego w dziesiątą rocznicę Jego śmierci, Kraków 2012, s. 227-234
 • Na marginesie nazw kobiet na –ara, -ówa, [w:] Sprache im Kulturkontext, Festschrift für Alicja Nagórko, Herausgegeben von Hanna Burkhardt, Robert Hammel und Marek Łaziński, ISBN 978-3-631-61877-6, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2012, 2.145=151.
 • Polonistyka zdezintegrowana – jak jest, jak mogłoby być. Kilka myśli pod dyskusję, [w:] Postscriptum Polonistyczne 2012 1(9), s. 29-32.
 • Rodzaj gramatyczny skrótowców angielskich w polszczyźnie, [w:] Małgorzata Pachowicz, Krystyna Choińska (red.), Mundus verbi in honorem Sophiae Cygal-Krupa, Tarnow 2012, s. 326-331, ISBN 978-83-932770-4-9
 • Archaiczny czy nowoczesny, wzniosły czy potoczny, żargon czy nowomowa? Język polski w Kościele Rzymskokatolickim, (z W. Przyczyną), [w:] Andrzej Markowski, Radosław Pawelec (red.), Oblicza polszczyzny, Warszawa 2012, s. 105-112, ISBN 978-83-63631-11-6
 • (współautorstwo z: K.Węgrzynek, P. Żmigrodzki, Opis jednostek nieciągłych w Wielkim słowniku języka polskiego PAN , Język Polski XCII, 2012, z. 5, s. 353,-367
 • (współautorstwo z P.Żmigrodzki), Kilka uwag w związku z dyskusją nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN, Język Polski XCII, 2012, z. 5, s. 368-373
 • Nowe nazwy nowych inwestycji mieszkaniowych w Polsce, [w:] Izabela Łuc, Małgorzata Pogłódek (red.), W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych, s.281-288 ISBN 978-83-226-2111-0

2013

 • (współautorstwo P. Żmigrodzki, K.Węgrzynek), Zasady opisu związków frazeologicznych w „Wielkim słowniku języka polskiego PAN”, w: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Między teorią a praktyką leksykograficzną, red. Gabriela Dziamska-Lenart, Jarosław Liberek, s. 17-28., Poznań, Wydawnictwo UAM, ISBN 978-83-232-2651-2
 • O niektórych cechach języka „Ustaw Domu Panieńskiego” Matki Zofii Czeskiej, w: Błogosławiona Matka Zofia Czeska. Prekursorka integralnego wychowania dzieci i młodzieży, red. s. Renata Gąsior, ks Jan Machniak, s. 120129, Kraków, Wydawnictwo św. Stanisława BM, ISBN 978-83-7422-590-8
 • Język polski w aspekcie kulturoznawczym w nauczaniu akademickim, [w:] Anna Pilch, Magdalena Trysińska, (red.), Nowoczesność w polonistycznej edukacji. Pytania, problemy, perspektywy, Kraków, 2013, s. 203-207, ISBN 978-83-233-3533-7

2014

 • Jak najkrócej o sztuce publicznego przemawiania, „Polonistyka” nr 1 2014, s. 14-15
 • Czy w Polsce naukowiec jeszcze może pisać po polsku? W: Oceny nauki. Debaty PAU. Tom I, red. Szczepan Biliński, Kraków 2014, s. 37-40, ISBN 978-83-7676-173-2
 • Językoznawstwo praktyczne czy stosowane- jaka przyszłość, Polonica XXXIII, s. 25-32,
 • Czy słowo grzeczny się psuje, [w: ] Jagoda Bloch, Dorota Lewandowska-Jaros, Radosław Pawelec (red.), Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Język, działanie, kultura, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Społecznych UW, Warszawa, s. 285-292.
 • Religijny ślad w języku – o metaforyzacji wybranych antroponimów biblijnych: Mesjasz [w:] Alicja Nagórko (hrg), Sprachliche Saekularisirung. Semantik und Pragmatik, Georg Olms Verlag, Hildesheim – Zurich – New York, 2014, s. 315-326,
 • (współautorstwo z Moniką Biesagą), Wielki słownik języka polskiego w pracy nauczyciela polonisty, [w:] Krzysztof Biedrzycki, Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Renata Przybylska (red.), Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. 2, s.168-180,
 • Nowe tendencje w nazewnictwie osiedli mieszkaniowych w Polsce, [w:], Artur Gałkowski, Renata Gliwa (red.), Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, Wydawnictwo UŁ, s. 227-234
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG