Renata Kucharzyk
Pracownia Dialektologii Polskiej
338

dr hab. Renata Kucharzyk, prof. IJP PAN

Stopnie naukowe

 • 1996 – magister filologii polskiej, Uniwersytet Jagielloński
 • 2001 – doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński
 • 2010 – doktor habilitowany, Instytut Języka Polskiego PAN

Obszary badań naukowych

dialektologia, leksykografia gwarowa, socjolingwistyka

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Komisja Językoznawstwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Komisja Socjolingwistyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

Publikacje

Monografie

 • System fonetyczny i leksykalny wsi Rzepiennik Strzyżewski w ujęciu socjolingwistycznym, Prace Instytutu Języka Polskiego PAN 116, Kraków 2003.
 • Słownictwo odantroponimiczne w gwarach polskich, Kraków 2010.

Słowniki

 • [współautor] Słownik gwar polskich, oprac. przez Zakład Dialektologii Polskiej IJP PAN w Krakowie, t. VI–IX, red. J. Okoniowa, J. Reichan, B. Grabka, Kraków 2003–2014.
 • [współautor] Mały słownik gwar polskich, pod red. J. Wronicz, Kraków 2009 (I wydanie), Kraków 2010 (II wydanie).
 • [współudział w oprac. naukowym] Juliusz Zborowski, Słownik gwary Zakopanego i okolic, opracowany i uzupełniony z materiałów Autora przez Zespół Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem Joanny Okoniowej, Zakopane-Kraków 2009.
 • [red. naukowa razem z B. Grabką] A. Wietrzyk, Słownik gwary Pogórzan (z okolic Gorlic), Gorlice 2011.
 • [autorstwo] Góralsko godacka. Ilustrowany słownik dla ceprów, Warszawa 2011.

Wybrane artykuły

 • Język wsi z perspektywy autochtonów, [w:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Karolowi Dejnie, red. S. Gala, Łódź 2002, s 277–286.
 • Zmiany w gwarowym systemie leksykalnym w ujęciu socjolingwistycznym. Propozycje metodologiczne, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. VII. Obraz życia i kultury mieszkańców regionu utrwalony w słownictwie gwarowym i regionalnym, red. H. Sędziak, Łomża 2003, s. 117–125.
 • Apelatywizacja w gwarach na przykładzie Judasza, „Język Polski” LXXXV, 2005, s. 124–130.
 • O podziałach dialektu małopolskiego, [w:] Studia Dialektologiczne III, red. J. Okoniowa, Kraków 2006, s. 33–46.
 • Elementy dialektalne w mowie wykształconych mieszkańców wsi, [w:] Gwary dziś 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, red. J. Sierociuk, Poznań 2006, s. 175–180.
 • [współautorstwo z B. Grabką] Dialekty i ich status w polskiej kulturze, [w:] W kręgu dialektów i folkloru, red. S. Cygan, Kielce 2007, s. 55–70.
 • Imiona a gwarowe nazwy ptaków, „Onomastica” LII, 2007, s. 253–266.
 • Miejsce apelatywizacji we współczesnych badaniach językoznawczych, „Poradnik Językowy” 2008, z. 9, s. 54–63.
 • Z problematyki apelatywizacji imion żydowskich w gwarach polskich, „Język Polski” LXXXIX, 2009, s. 14–23.
 • Baba w Słowniku gwary Zakopanego i okolic Juliusza Zborowskiego, „Język Polski” LXXXIX, 2009, s. 339–347.
 • Co ma wspólnego harpagan z Harpagonem?, „Poradnik Językowy”, 2009, z. 9, s. 76–84.
 • Badania świadomości językowej mieszkańców wsi, „Poradnik Językowy” 2011, z. 4, s. 26–38.
 • Z zagadnień leksyki gwarowej – polskie ludowe nazwy ważek, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 47, Warszawa 2012, s. 69–85.
 • Z zagadnień leksyki ekspresywnej – syc, czyli skąpiec, „LingVaria” VIII (2012)/ 2 (14), s. 163–173.
 • O potrzebie socjolingwistycznego badania zmian w słownictwie gwarowym, [w:] Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym, red. H. Kurek, Kraków 2012, s. 67–76.
 • Z historii ekspresywizmów – zdeb, „Poradnik Językowy” 2013, z. 7, s. 79–89.
 • Z zagadnień leksyki ekspresywnej – pilch, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 48, Warszawa 2013, s. 9–19.
 • Gwarowe ekspresywizmy osobowe w polszczyźnie potocznej, [w:] Bogactwo współczesnej polszczyzny, red. P. Żmigrodzki, S. Przęczek-Kisielak, Kraków 2014, s. 407–417.
 • Z problematyki zmian w obrębie słownictwa ekspresywnego – przypadek szturmaka, „Socjolingwistyka” XXVIII, 2014, s. 203–214.
 • Formacje z sufiksem -ok w polszczyźnie potocznej, „Język Polski” XCIV, 2014, s. 417–427.
 • Dialektologia polska po 1989 roku, „Język Polski” XCV 1–2, 2015, s. 125–134.
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG