dr Renata Bronikowska

Funkcja

adiunkt w Pracowni Historii Języka Polskiego XVII-XVIII Wieku IJP PAN w Warszawie

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

 • 1993-1998 – studia na Wydziale Prawa i Administracji UW; dyplom magisterski na podstawie pracy Ochrona pracy młodocianych napisanej pod kierunkiem dr Małgorzaty Barzyckiej-Banaszczyk
 • 1994-2000 – studia na Wydziale Polonistyki UW; dyplom magisterski na podstawie pracy Przymiotniki oznaczające doznania smakowe we współczesnej polszczyźnie napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Waszakowej
 • 1998-2000 – studia w Pomagisterskim Studium Logopedycznym UW; dyplom logopedy na podstawie pracy Jąkanie. Studium przypadku napisanej pod kierunkiem dra Krzysztofa Szamburskiego
 • 2000-2001 – praca na stanowisku asystenta w Pracowni Polszczyzny Kresowej IJP PAN
 • 2001-2006 – studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki UW
 • 2007 – obrona pracy doktorskiej pt. Przymiotniki oznaczające cechy odbierane zmysłem dotyku we współczesnej polszczyźnie napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Waszakowej
 • 2009-2010 – studia podyplomowe w zakresie emisji głosu w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie
 • Od 2011 – praca na stanowisku adiunkta w Pracowni Historii Języka Polskiego XVII-XVIII Wieku IJP PAN

Udział w projektach

 • Narodowy Korpus Języka Polskiego, projekt rozwojowy nr R02 0029 10 (kierownik projektu: Adam Przepiórkowski) – anotacja składniowa tekstów
 • Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, projekt rozwojowy nr N R17 0005 06/2009 (kierownik projektu: Włodzimierz Bolecki) – opracowywanie haseł z dziedziny „Lingwistyka”
 • Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, projekt nr POIG.02.03.02-00-043/10 – przygotowywanie do digitalizacji materiałów Pracowni Historii Języka Polskiego XVII-XVIII Wieku IJP PAN
 • ATLAS – Applied Technology for Language-Aided CMS, europejski projekt badawczy nr 250467 (kierownik projektu: Adam Przepiórkowski) – anotacja korpusu streszczeń
 • CESAR – CEntral and South-east europeAn Resources, europejski projekt badawczy nr 271022 (kierownik projektu: Adam Przepiórkowski) – kodowanie nazw geograficznych w słowniku PoliMorf
 • Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.), projekt nr 0036/NPRH2/H11/81/2012 (kierownik projektu: Włodzimierz Gruszczyński) – koordynacja przepisywania i anotacji tekstów
 • Rozbudowa Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich XVII i XVIII Wieku i jego integracja z Elektronicznym słownikiem języka polskiego XVII i XVIII w., projekt nr 0413/NPRH7/H11/86/2018 (kierownik projektu: Włodzimierz Gruszczyński) - koordynacja projektu (wraz z Aleksandrą Wieczorek)

Publikacje

Monografie

2015, Józef Epifani Minasowicz, Pochwała niczego przypisana nikomu. Pochwała czegoś przypisana komuś. W opracowaniu Alicji Bielak i Renaty Bronikowskiej, Warszawa-Kraków.

Artykuły, rozdziały w pracach zbiorowych

 • 2001, Bibliografia prac naukowych Wiaczesława Werenicza [w:] Studia nad polszczyzną kresową, t. X, pod red. J. Riegera, Warszawa, s. 21-27.
 • 2002, O czarach, urokach, bosorkach. Teksty z Łemkowszczyzny [w:] Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce, praca zbiorowa pod kier. J. Riegera, Warszawa, s. 367-381.
 • 2002, Słownictwo zachodniołemkowskiej gwary wsi Szczawnik koło Krynicy [w:] Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce, praca zbiorowa pod kier. J. Riegera, Warszawa, s. 17-64.
 • 2002, Nazwy cech percypowanych zmysłem smaku jako określenia uczuć, „Poradnik Językowy” 6, s. 43-58.
 • 2004, „Twardy” i „sztywny” – określenia obiektu, który trudno odkształcić [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, t V, pod red. E. Komorowskiej i A. Krzanowskiej, Szczecin, s. 27-32.
 • 2007, Przymiotniki oznaczające cechy przedmiotów odbierane zmysłem dotyku we współczesnej polszczyźnie [w:] Studia nad współczesną polszczyzną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka, pod red. A. Dobaczewskiego, Toruń, s. 241-250.
 • 2007, O różnicy znaczeniowej między przymiotnikami szorstki i chropowaty, „Poradnik Językowy” 4, s. 10-17.
 • 2008, Metafory pojęciowe realizowane w przenośnych użyciach przymiotników sztywny, giętki i elastyczny [w:] Pojęcie – słowo – tekst, pod red. R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej, Warszawa, s. 99-105.
 • 2013, Predykatywy odprzymiotnikowe i odprzysłówkowe (można, niepodobna, wiadomo, wolno) w Słowniku języka polskiego XVII i 1. poł. XVIII wieku, „Język Polski” 2, s. 95-104.
 • 2014, Problemy opisu przyimków wtórnych w „Słowniku języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku”, „Polonica” 34, s. 239-246.
 • 2014, Problemy opisu nazw geograficznych w słowniku morfologicznym (na podstawie prac nad PoliMorfem), „Prace Filologiczne” LXV, s. 29-41 (współautorstwo: Aleksandra Krawczyk-Wieczorek).
 • 2015, Możliwości przeszukiwania korpusu barokowego – cele i założenia, „Prace Filologiczne” LXVII, s. 45-56.
 • 2016, The Use of Electronic Historical Dictionary Data in Corpus Design, „Studies in Polish Linguistics” vol. 11, issue 2, s. 47-56 (współautorstwo: Włodzimierz Gruszczyński, Maciej Ogrodniczuk, Marcin Woliński).
 • 2016, Wybór formy hasłowej jako problem opisu w Elektronicznym słowniku języka polskiego XVII i XVIII wieku (na tle tradycji leksykograficznej), „Prace Filologiczne” LXVIII, s. 13-26 (współautorstwo: Dorota Adamiec).
 • 2017, Predykatywne konstrukcje z przymiotnikiem w rodzaju żeńskim w dawnej polszczyźnie - perspektywy badawcze, „Prace Filologiczne” LXXI, s. 33-44.
 • 2018, Elektroniczny korpus tekstów polskich XVII i XVIII wieku (do 1772 r.) [w:] Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, pod red. M. Pastuch i M. Siuciak, Katowice, s. 129-135 (współautorstwo: Aldona Przyborska-Szulc).
 • 2020, Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII w. – problemy teoretyczne i warsztatowe, „Poradnik Językowy” 8, s. 32-51 (współautorstwo: Włodzimierz Gruszczyński, Dorota Adamiec, Aleksandra Wieczorek).
 • 2020, Łacina w KorBie. Użyteczność Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich XVII i XVIII Wieku dla filologa neolatynisty, „Polonica” XL, s. 123-135 (współautorstwo: Katarzyna Kryńska).
 • 2020, The Electronic Dictionary of the 17th- and 18th-century Polish - towards the open formula asset of the historical vocabulary [w:] Proceedings of the XIX EURALEX Congress: Lexicography for Inclusion, t. I, pod red. Z. Gavriilidou, M. Mitsiaki, A. Fliatouras, Democritus University of Thrace, s. 471-475 (współautorstwo: Magdalena Majdak, Aleksandra Wieczorek, Mateusz Żółtak).

Publikacje elektroniczne

 • Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku (hasła podpisane inicjałami RB). http://sxvii.pl
 • Instrukcja korzystania z wyszukiwarki do Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich z XVII i XVIII wieku (do 1772 r.) (współautorstwo: Włodzimierz Gruszczyński). http://korba.edu.pl/manual

Publikacje popularnonaukowe