Renata Bronikowska
Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku
811

dr Renata Bronikowska

Funkcja

adiunkt w Pracowni Historii Języka Polskiego XVII-XVIII Wieku IJP PAN w Warszawie

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

 • 1993-1998 – studia na Wydziale Prawa i Administracji UW; dyplom magisterski na podstawie pracy Ochrona pracy młodocianych napisanej pod kierunkiem dr Małgorzaty Barzyckiej-Banaszczyk
 • 1994-2000 – studia na Wydziale Polonistyki UW; dyplom magisterski na podstawie pracy Przymiotniki oznaczające doznania smakowe we współczesnej polszczyźnie napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Waszakowej
 • 1998-2000 – studia w Pomagisterskim Studium Logopedycznym UW; dyplom logopedy na podstawie pracy Jąkanie. Studium przypadku napisanej pod kierunkiem dra Krzysztofa Szamburskiego
 • 2000-2001 – praca na stanowisku asystenta w Pracowni Polszczyzny Kresowej IJP PAN
 • 2001-2006 – studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki UW
 • 2007 – obrona pracy doktorskiej pt. Przymiotniki oznaczające cechy odbierane zmysłem dotyku we współczesnej polszczyźnie napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Waszakowej
 • 2009-2010 – studia podyplomowe w zakresie emisji głosu w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie
 • Od 2011 – praca na stanowisku adiunkta w Pracowni Historii Języka Polskiego XVII-XVIII Wieku IJP PAN

Udział w projektach

 • Narodowy Korpus Języka Polskiego, projekt rozwojowy nr R02 0029 10 (kierownik projektu: Adam Przepiórkowski) – anotacja składniowa tekstów
 • Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, projekt rozwojowy nr N R17 0005 06/2009 (kierownik projektu: Włodzimierz Bolecki) – opracowywanie haseł z dziedziny „Lingwistyka”
 • Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, projekt nr POIG.02.03.02-00-043/10 – przygotowywanie do digitalizacji materiałów Pracowni Historii Języka Polskiego XVII-XVIII Wieku IJP PAN
 • ATLAS – Applied Technology for Language-Aided CMS, europejski projekt badawczy nr 250467 (kierownik projektu: Adam Przepiórkowski) – anotacja korpusu streszczeń
 • CESAR – CEntral and South-east europeAn Resources, europejski projekt badawczy nr 271022 (kierownik projektu: Adam Przepiórkowski) – kodowanie nazw geograficznych w słowniku PoliMorf
 • Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.), projekt nr 0036/NPRH2/H11/81/2012 (kierownik projektu: Włodzimierz Gruszczyński) – koordynacja przepisywania i anotacji tekstów
 • Rozbudowa Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich XVII i XVIII Wieku i jego integracja z Elektronicznym słownikiem języka polskiego XVII i XVIII w., projekt nr 0413/NPRH7/H11/86/2018 (kierownik projektu: Włodzimierz Gruszczyński) – koordynacja projektu (wraz z Aleksandrą Wieczorek)

Publikacje

Monografie

Józef Epifani Minasowicz, Pochwała niczego przypisana nikomu. Pochwała czegoś przypisana komuś. W opracowaniu Alicji Bielak i Renaty Bronikowskiej, Warszawa-Kraków 2015.

Artykuły, rozdziały w pracach zbiorowych

 • Renata Bronikowska 2001. Bibliografia prac naukowych Wiaczesława Werenicza [w:] Studia nad polszczyzną kresową, t. X, pod red. J. Riegera, Warszawa, s. 21–27.
 • Renata Bronikowska 2002. O czarach, urokach, bosorkach. Teksty z Łemkowszczyzny [w:] Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce, praca zbiorowa pod kier. J. Riegera, Warszawa, s. 367–381.
 • Renata Bronikowska 2002. Słownictwo zachodniołemkowskiej gwary wsi Szczawnik koło Krynicy [w:] Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce, praca zbiorowa pod kier. J. Riegera, Warszawa, s. 17–64.
 • 2002, Nazwy cech percypowanych zmysłem smaku jako określenia uczuć, „Poradnik Językowy” 6, s. 43–58.
 • Renata Bronikowska 2004. „Twardy” i „sztywny” – określenia obiektu, który trudno odkształcić [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, t V, pod red. E. Komorowskiej i A. Krzanowskiej, Szczecin, s. 27–32.
 • Renata Bronikowska 2007. Przymiotniki oznaczające cechy przedmiotów odbierane zmysłem dotyku we współczesnej polszczyźnie [w:] Studia nad współczesną polszczyzną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka, pod red. A. Dobaczewskiego, Toruń, s. 241–250.
 • Renata Bronikowska 2007. O różnicy znaczeniowej między przymiotnikami szorstki i chropowaty, „Poradnik Językowy” 4, s. 10–17.
 • Renata Bronikowska 2008. Metafory pojęciowe realizowane w przenośnych użyciach przymiotników sztywny, giętki i elastyczny [w:] Pojęcie – słowo – tekst, pod red. R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej, Warszawa, s. 99–105.
 • Renata Bronikowska 2013. Predykatywy odprzymiotnikowe i odprzysłówkowe (można, niepodobna, wiadomo, wolno) w Słowniku języka polskiego XVII i 1. poł. XVIII wieku, „Język Polski” 2, s. 95–104.
 • Renata Bronikowska 2014. Problemy opisu przyimków wtórnych w „Słowniku języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku”, „Polonica” 34, s. 239–246.
 • Renata Bronikowska, Aleksandra Krawczyk-Wieczorek, Problemy opisu nazw geograficznych w słowniku morfologicznym (na podstawie prac nad PoliMorfem), „Prace Filologiczne” 2014, t. LXV, s. 29–41.
 • Renata Bronikowska 2015. Możliwości przeszukiwania korpusu barokowego – cele i założenia, „Prace Filologiczne” LXVII, s. 45–56.
 • Renata Bronikowska, Włodzimierz Gruszczyński, Maciej Ogrodniczuk, Marcin Woliński 2016. The use of electronic historical dictionary data in corpus design, „Studies in Polish Linguistics” vol. 11, issue 2, s. 47–56.
 • Dorota Adamiec, Renata Bronikowska 2016. Wybór formy hasłowej jako problem opisu w Elektronicznym słowniku języka polskiego XVII i XVIII wieku (na tle tradycji leksykograficznej), „Prace Filologiczne” LXVIII, s. 13–26.
 • Renata Bronikowska 2017. Predykatywne konstrukcje z przymiotnikiem w rodzaju żeńskim w dawnej polszczyźnie – perspektywy badawcze, „Prace Filologiczne” LXXI, s. 33–44.
 • Renata Bronikowska, Aldona Przyborska-Szulc 2018. Elektroniczny korpus tekstów polskich XVII i XVIII wieku (do 1772 r.) [w:] Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, pod red. M. Pastuch i M. Siuciak, Katowice, s. 129–135.
 • Włodzimierz Gruszczyński, Dorota Adamiec, Renata Bronikowska, Aleksandra Wieczorek 2020. Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII w. – problemy teoretyczne i warsztatowe, „Poradnik Językowy” 8, s. 32–51.
 • Renata Bronikowska, Katarzyna Kryńska 2020. Łacina w KorBie. Użyteczność Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich XVII i XVIII Wieku dla filologa neolatynisty, „Polonica” XL, s. 123–135.
 • Renata Bronikowska, Magdalena Majdak, Aleksandra Wieczorek, Mateusz Żółtak 2020. The Electronic Dictionary of the 17th- and 18th-century Polish – Towards the Open Formula Asset of the Historical Vocabulary, [w:] Z. Gavriilidou, M. Mitsiaki, A. Fliatouras (red.), Proceedings of the XIX EURALEX Congress: Lexicography for Inclusion, t. I, Democritus University of Thrace, s. 471–475.
 • Włodzimierz Gruszczyński, Dorota Adamiec, Renata Bronikowska, Witold Kieraś, Emanuel Modrzejewski, Aleksandra Wieczorek, Marcin Woliński 2021. The Electronic Corpus of 17th- and 18th-century Polish Texts, „Language Resources & Evaluation”, t. 56, z. 1, s. 309-332.
 • Renata Bronikowska 2021, Unfinished “verbization” process – the development of predicative constructions with an adjective of the feminine gender in the 17th and 18th centuries in the light of corpus data, „Polonica”, 41(1), s. 97-110. https://doi.org/10.17651/POLON.41.7
 • Renata Bronikowska 2021, Predykatywne użycia przymiotników w rodzaju żeńskim w dawnej polszczyźnie – semantyczna charakterystyka na podstawie danych korpusowych, „Prace Filologiczne” 76, s. 49-65. https://doi.org/10.32798/pf.869

Publikacje elektroniczne

 • Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku (hasła podpisane inicjałami RB). http://sxvii.pl
 • Włodzimierz Gruszczyński, Renata Bronikowska, Instrukcja korzystania z wyszukiwarki do Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich z XVII i XVIII wieku (do 1772 r.). http://korba.edu.pl/manual

Publikacje popularnonaukowe

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG