Rafał Ludwik Górski
Pracownia Metodologiczna
322

dr hab. Rafał Ludwik Górski, prof. IJP PAN

Funkcja

kierownik Pracowni Metodologii Gramatyki

Obszary badań naukowych

Składnia, językoznawstwo korpusowe, metody tworzenia korpusów.

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

 • 1990 – magister filologii klasycznej, Uniwersytet Jagielloński
 • 1999 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego PAN, na podstawie pracy Teoria drzewek przypadka, a teoria drzewek poziomych w opisie faktów składniowych łacińskich i polskich
 • 2009 – doktor habilitowany z zakresie językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego PAN, na podstawie pracy Diateza nacechowana w polszczyźnie. Studium korpusowe.

Publikacje

Monografia

Diateza nacechowana w polszczyźnie. Studium korpusowe. Kraków: Lexis, 2008

Hasła słownikowe

Lexicon Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum/Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce, 1953 nn (wybrane hasła na litery O i P)

Artykuły

 • Rafał L. Górski (1994): Średniowieczne rękopisy autorów klasycznych w bibliotekach krakowskich. Filomata 423 – 424.
 • Rafał L. Górski, Jadwiga Konieczna – Twardzikowa, Georgi Minczew, Monserrat Pruna i Mercader (1996): Rodzaj męskoosobowy / żywotny łączy czy dzieli języki. Analiza kontrastywna wybranych języków romańskich i słowiańskich na przykładzie rzeczownika. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LII.
 • Rafał L. Górski (1997): O pewnym sposobie generowania zdań podrzędnych w języku polskim i łacinie w ramach teorii drzewek poziomych. Polonica XVIII, 95-101.
 • Ireneusz Bobrowski, Rafał L. Górski (1997): Interpretacja łacińskiego prasłowiańskiego i staropolskiego supinum w ramach teorii drzewek poziomych [w:] Marian Kucała (red.): Studia historycznojęzykowe II. Kraków, 299-306.
 • Rafał L. Górski (1998): Czy desgnat bywa w pogardzie? [w:] Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Magdalena Stoch (red.): Między oryginałem a przekładem III. Kraków: Universitas, 53-58.
 • Rafał L. Górski, Jadwiga Konieczna – Twardzikowa, Georgi Minczew, Monserrat Pruna i Mercader (1999): ¿El gènere animat / personal divideix o uneix les llengües? Estudios Hispánicos VII. Lenguas iberorromanicas y eslavas.
 • Ireneusz Bobrowski, Rafał L. Górski (2001): Staropolska konstrukcja accusativus cum infinitivo. Interpretacja formalna. [w:] Zdzisława Krążyńska i Zygmunt Zagórski: Poznańskie Spotkania Językoznawcze. Tom VII. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 43-52.
 • Rafał L. Górski (2002): Kilka uwag na temat diatezy biernej w języku polskim i łacińskim w aspekcie porównawczym. Polonica XXI, 141-163.
 • Beata Chachulska, Rafał L. Górski (2002): Frekwencja form wyrażających kategorię bierności. Język Polski LXXXII/ 4, 252-259.
 • Beata Chachulska, Rafał L. Górski (2003): Passive voice in written Polish. [w:] Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (red.), PALC 2001: Practical Applications in Language Corpora. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 281-294.
 • Wacław Twardzik (2003): Korpus staropolski Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie. [w:] Stanisław Gajda (red.) Językoznawstwo w Polsce. Stan i prespektywy. Opole, 155-157.
 • Rafał L. Górski (2003) Korpus współczesnego języka polskiego IJP PAN, tzw. korpus krakowski. [w:] Stanisław Gajda (red.) Językoznawstwo w Polsce. Stan i prespektywy. Opole, 158-161.
 • Rafał L. Górski (2005): Frekwencja przytoczeń przy verba dicendi. Polonica XXIV-XXV.
 • Beata Chachulska, Rafał L. Górski (2005): Komputerowe korpusy języków słowiańskich. Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 40, 483-507.
 • Rafał L. Górski (2006): Aspekt a klasy semantyczne. Analiza frekwencji. [w:] Ireneusz Bobrowski i Krystyna Kowalik (red.): Od fonemu do tekstu. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Laskowskiemu. Kraków: Lexis.
 • Rafał L. Górski: Litotes w polskim przymiotniku. Uwagi o kolokacjach przymiotnikowych.
 • Rafał L. Górski (2007): A question of Polish passive: być vs. zostać. [w:] František Šticha, Josef Šimandl: Gramatika a korpus. Česka Akademie Ved. Praha,
 • Anna Górska, Rafał L. Górski (2007): Tworzenie i udostępnianie korpusów tekstowych- problemy na gruncie prawa autorskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, zeszyt 97. Kraków: Oficyna A Wolters Kluwer Business.
 • Rafał L. Górski (2007) Baza materiałowa, cytowanie, źródła i korpus dla Wielkiego słownika języka polskiego [w:] Piotr Żmigrodzki, Renata Przybylska: Nowe studia leksykograficzne. Kraków.
 • Adam Przepiórkowski, Rafał L. Górski, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Marek Łazinski (2008): Towards the National Corpus of Polish. [w:] Proceedings of the 6th Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2008), Marrakesh, Morocco.
 • Rafał L. Górski (2008): Representativeness of a written part of a Polish general-reference corpus. Primary notes. [w:] Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (red.): Corpus Linguistics, Computer Tools, and Applications – State of the Art. PALC 2007, Frankfurt/M etc: Peter Lang, 119-123.
 • Rafał L. Górski (2008): Pragmatic aspects of the Polish full passive. [w:] František Šticha, Mirjam Fried (red.): Grammar & Corpora, Selected contributions from the conference Grammar and Corpora, Sept. 25-27, 2007. Praha: Academia.
 • Adam Przepiórkowski, Rafał L. Górski, Marek Łaziński, Piotr Pęzik: Recent Developments in the National Corpus of Polish. [w:] Jana Levická, Radovan Garabík: NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research: Proceedings of the Fifth International Conference, Smolenice, Slovakia, 25—27, November 2009. Tribun: Brno: 2009, s. 302-309.
 • Adam Przepiórkowski, Rafał L. Górski, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Marek Łaziński. Narodowy Korpus Języka Polskiego. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXV 2009, s. 48-55.
 • Adam Przepiórkowski, Rafał L. Górski, Marek Łaziński, Piotr Pęzik. (2010). Recent Developments in the National Corpus of Polish. [w:] LREC 2010 proceedings, La Valetta.
 • R.L. Górski, M. Łaziński (2010) Wzór stylu i wzór na styl. Zróżnicowanie stylistyczne tekstów Narodowego Korpusu Języka Polskiego, [w:] Małgorzata
  Milewska-Stawiany i Ewy Rogowska-Cybulska: Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych. Materiały VII Forum Kultury Słowa Gdańsk, 9-11 października 2008 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 41-55, 2010.
 • Rafał L. Górski i Marek Łaziński (2012): Typologia tekstów Narodowego Korpusu Języka Polskiego. [w:] A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.): Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rafał L. Górski i Marek Łaziński (2012): Reprezentatywność Narodowego korpusu Języka Polskiego [w:] A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.): Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rafał L. Górski: Zastosowania korpusu w badaniu gramatyki [w:] A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.): Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
 • Rafał L. Górski (2013): Polish derived expressive adjectives, a corpus-based study. [w:] Monika Połczyńska, Łukasz Piotr Pakuła, and Dorota Jaworska. Young Linguists’ Insights: Taking interdisciplinary approaches to the fore. Wydział Anglistyki UAM, pp. 65-80.
 • Mirosław Bańko, Rafał L. Górski (2014): Praktyczny przewodnik po korpusie języka polskiego. [w:] Milena Hebal-Jezierska (ed.): Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, ISZiP, Warszawa, pp. 11-28.
 • Rafał L. Górski (2014): Przymiotniki nowe, zapomniane i trwałe – Narodowy Korpus Języka Polskiego wobec Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego. [in:] A. Moroz, P. Sobotka, M. Żabowska (eds.) Maiuscula linguistica. Studia in honorem Professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata, Warszawa, pp. 319-328.
 • Rafał L. Górski (2016): Jeszcze raz o produktywności formantów przymiotnikowych, Prace Filologiczne 2016 (LXVIII), pp 111-128.
 • Maciej Eder, Rafał L. Górski (2016): Historical Linguistics’ New Toys, or Stylometry Applied to the Study of Language Change,   [w:] Digital Humanities 2016: Conference Abstracts. Jagiellonian University & Pedagogical University, Kraków, pp. 182-184.
 • Rafał L. Górski (2017): Tłumaczenie bez oryginału czyli o stylu prozy Maurice’a S. Andrewsa, Joe Alexa i Noëla Randona. Teksty Drugie, 5, pp. 264-276.
 • Michał Woźniak, Agnieszka Wołos, Urszula Modrzyk, Rafał L. Górski, Jan Winkowski, Michał Bajczyk, Sara Szymkuć, Bartosz A. Grzybowski, Maciej Eder. (2018): Linguistic measures of chemical diversity and the “keywords” of molecular collections, Scientific Reports 8, 7598  doi:10.1038/s41598-018-25440-6
 • Rafał L. Górski, Magdalena Król (2018): Polish adverbial perfect participles. A corpus-based study. [w:] Wojciech Guz, Bogdan Szymanek (red.): Canonical and non-canonical structures in Polish. Studies in Linguistics And Methodology 12, pp. 55-70.
 • Rafał L. Górski, Anna Górska (2018): Reprodukcja znaków towarowych w słownikach. [w:] J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, i P. Wasilewski (red.), Qui bene dubitat, bene sciet : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej. Warszawa : Wolters Kluwer, pp. 171–186.
 • Rafał L. Górski (2018): Metody korpusowe i kwantytatywne w językoznawstwie historycznym, [w:] Piotr Stalmaszczyk (red.) Metodologie językoznawstwa. Od diachronii do panchronii. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 65-81.
 • Rafał L. Górski (2018): Polskie konstrukcje porównawcze, [w:] A. Dobaczewski, A. Moroz i P. Sobotka (red.), Sens i konwencje w języku: studia dedykowane Profesorowi Maciejowi Grochowskiemu. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pp. 133–142.
 • Magdalena Król, Magdalena Derwojedowa, Rafał L. Górski, Włodzimierz Gruszczyński, Krzysztof W. Opaliński, Patrycja Potoniec, Marcin Woliński, Witold Kieraś, Maciej Eder (2019): Narodowy Korpus Diachroniczny Polszczyzny. Projekt,  Język Polski, XCIX 1,  pp. 92-101. doi:99. 92-101. 10.31286/JP.99.1.8.
 • Helena Grochola-Szczepanek, Rafał L. Górski, Ruprecht von Waldenfels, Michał Woźniak (2019): Korpus języka mówionego mieszkańców Spisza. LingVaria, 14(27), pp. 165-180.
 • Maciej Eder, Rafał L. Górski (2019): Typologia tekstów oparta na miarach kwantytatywnych: studium korpusowe o zróżnicowaniu polszczyzny, Język PolskiXCIX 3, pp. 5-17.
 • Rafał L. Górski, Piotr Rybka (2019): Fonetyka samogłosek w gwarze spiskiej (przyczynek do analizy akustycznej), [w:] Barbara Grabka, Renata Kucharzyk, Anna Tyrpa (red.) Studia dialektologiczne V, Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, pp. 47-62.

Wybrane wystąpienia konferencyjne

 • Rafał L. Górski, Maciej Eder (2016): Piotrowski’s Law and Four Cases in the History of Polish, Olinco 2016, Olomouc.
 • Maciej Eder, Rafał L. Górski (2016): Historical Linguistics’ New Toys, or Stylometry Applied to the Study of Language Change. Digital Humanities 2016.

Recenzje

 • Witold Mańczak: Problemy językoznawstwa ogólnego, Język Polski 2000.
 • Apollonios Dyskolos: O składni. Przekład, interpretacja, wstęp Michał Bednarski, Polonica XX 2000.
 • Michał Rudolf: Metody automatycznej analizy korpusu tekstów polskich. Pozyskiwanie, wzbogacanie i przetwarzanie informacji lingwistycznych, Uniwersytet Warszawski, Wydział polonistyki, Warszawa, 2004. Polonica XXIV/XXV, 2005

Tłumaczenia łacińskich fragmentów z książek

 • Marian Łodyński, Uzależnienie Polski od Papiestwa a kanonizacja św. Stanisława. (Seria Bestsellery z przeszłości) Kraków 1995.
 • Adam Chmiel: Pieczęcie Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Seria Bestsellery z przeszłości). Kraków 1996
 • Jan Fijałek: Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej. (Seria Bestsellery z przeszłości). Kraków 1997.
 • Tomas Merton: O świętym Bernardzie. (Seria: Duchowość Wschodu i Zachodu). Kraków, 2005.

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych

Polskie Towarzystwo Językoznawcze, wiceprzewodniczący zarządu.

Szkolenia i seminaria

Szkolenia dla redaktorów WSJP w zakresie techniki zbierania danych językowych z korpusów na potrzeby opracowywania haseł słownikowych.
Wykład dla uczestników Studium Doktorskiego.

Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym

Sporządzanie opinii z zakresu językoznawstwa (interpretacji tekstu) dla Sądu Okręgowego w Warszawie oraz kancelarii adwokackich.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG