Piotr Żmigrodzki
Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego
385

prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki

Funkcje

aktualnie:

Kierownik Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego (od 2008)

Redaktor naukowy Wielkiego słownika języka polskiego PAN

dawniej:

Dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN (2008–2016)

Obszary badań naukowych

składnia, semantyka, leksykografia języka polskiego, metaleksykografia (w tym historia polskiej leksykografii),

teoria języka i metodologia opisów języka

Stopnie naukowe:

 • magister filologii polskiej – 1989 r.,
 • doktor – 1994 r.,
 • doktor habilitowany – 2001 r.,

Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych – 2009 r.

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych:

aktualnie:

dawniej:

Praca w redakcjach czasopism naukowych:

Publikacje :

Monografie:

 • Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, red.: P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska, M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2018, 264 s.  (autorstwo rozdziałów: Geneza słownika i historia projektu, s. 9-16; Ogólna charakterystyka słownika, s. 17-23; Makro-i mikrostruktura słownika. Sposób prezentacji materiału, s. 25–38; Ogólne zasady opisu znaczenia w WSJP PAN, s. 39–49;  Noty o użyciu – idea i przykłady jej realizacji w WSJP PAN, s. 151-153; Informacja normatywna w WSJP PAN, s. 143–150; Nazwy własne w WSJP PAN, s. 183–189 oraz współautorstwo koncepcji całości książki).
 • Słowo – słownik – rzeczywistość . Z problemów leksykografii i metaleksykografii. Kraków 2008, Wydawnictwo Lexis, 230 s.
 • Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Katowice 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 269 s.; wydanie drugie uzupełnione, 2005, 288 s.; wydanie trzecie rozszerzone , 2009, 310 s.
 • Właściwości składniowe analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych w języku polskim. Katowice 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 230 s.
 • Słownik polskich zwrotów werbo-nominalnych. Zeszyt próbny. Red. E. Jędrzejko. [współaut.: E. Jędrzejko, I. Loewe]. Warszawa 1998, Wyd. Energeia, 150 s.
 • Zdania metaforyczne w języku polskim. Opis semantyczno-składniowy. Katowice 1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 151 s.

Słowniki:

 • Wielki słownik języka polskiego PAN (redaktor naukowy), Kraków 2007-2022.
 • Słownik synonimów i antonimów . Wrocław 2004. Wydawnictwo Europa.
 • Słownik wyrazów bliskoznacznych. Warszawa 2001. Wydawnictwo Skrypt.
 • Leksykon ortograficzny. Warszawa 2001. Wydawnictwo Szkolne PWN (wspólnie z E. Polańskim).
 • Mały słownik antonimów (wyrazów o znaczeniach przeciwstawnych). Kraków -Warszawa. Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego 2001. Wyd. 2, 2006: Oficyna Wydawnicza Rytm.
 • Słownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji. Kraków 1999. Wyd. Znak (wspólnie z E. Polańskim).
 • Mały słownik synonimów . Kraków – Warszawa 1997. Towarzystwo Miłośników Języka Pol­skiego. Wyd. 2, 2006. Oficyna Wydawnicza Rytm.

Redakcja prac zbiorowych:

Ważniejsze artykuły naukowe:

Wybrane recenzje:

 • Leksykografia. Słownik specjalistyczny, red. M. Bielińska, Białostockie Archiwum Językowe, t. 20, s. 189–196. 
 • Adam Dobaczewski, Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe. Repetycje, reduplikacje i quasi-tautologie w języku polskim, Język Polski 100, 2020, z. 2, s. 126–131.
 • Nad korespondencją językoznawców [Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa III. Korespondencja Kazimierza Nitscha i Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej 1925–1958, opracowanie Mirosław Skarżyński, Elżbieta Smułkowa, część 1: 1925–1945, część 2: 1946–1958], Język Polski 99, 2019, z. 2 ,s. 140-145.
 • Trzy książki o polskich słownikach dawniejszych , Język Polski 97, 2017 z. 2, s. 121-129.
 • Piotr Wojdak, Wielorodzajowość wśród rzeczowników współczesnej polszczyzny , Język Polski 94, 2014, z. 3, s. 281-284.
 • Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych. Materiały VII Forum Kultury Słowa. Gdańsk, 9-11 października 2008 roku, Gdańsk 2011, Język Polski XCIII, 2013, z. 2, s. 126-128.
 • Narodowy Korpus Języka Polskiego, praca zbiorowa pod redakcją Adama Przepiórkowskiego, Mirosława Bańko, Rafała L. Górskiego, Barbary Lewandowskiej-Tomaszczyk, Język Polski 93, 2013, z. 2, s. 128-129.
 • Problemy leksykografii. Historia — metodologia — praktyka, red. Włodzimierz Gruszczyński, Laura Polkowska, Język Polski, 92, 2012, z. 5, s. 403-405.
 • Collins Dictionary & Thesaurus, w: Nowe studia leksykograficzne, red. P. Żmigrodzki i R. Przybylska, Kraków 2007, s. 123-133.
 • Język polski. Kompendium. Język Polski 86, 2006, z.3, s. 230-234.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. Język Polski 83, 2003, z. 3, s. 223-229.
 • K. Ożóg: Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów 2001, 264 s. Poradnik Językowy 2002, z.2, s. 65-68.
 • G. Vetulani: Rzeczowniki predykatywne języka polskiego. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predykatywnych na tle porównawczym. Poradnik Językowy 2000, z. 9, s. 62-69.
 • I. Burkhanov, Lexicography. A Dictionary of Basic Terms. Poradnik Językowy 2000, z. 2, s. 70-73.
 • I. Bobrowski: Zaproszenie do językoznawstwa. Kraków 1998. Poradnik Językowy 1998, z. 4-5, s. 44-49.
 • Słownik ortograficzny dla najmłodszych – Edwarda Polańskiego. Warszawa 1997. Język Polski 78, 1998, s. 266-268.
 • Komputerowy słownik języka polskiego PWN. Język Polski 77, 1997, z. 2-3, s. 207- 210.
 • A. Nagórko: Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1996, Język Polski 77, 1997 z. 1, s. 52-54.
 • K. Kallas: Składnia współczesnych polskich konstrukcji współrzędnych. Polonica, t. 18, 1997, s. 234-236.
 • M. Grochowski: Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów. Przegląd Humani­styczny, 1996 nr 3, s. 175-178 [współautor: Bożena Żmigrodzka].
 • J. Labocha: Gramatyka polska, t 3: Składnia. Język Polski. 76, 1996, z. 2-3, s. 213-214.
 • Ibis [Andrzej Wróblewski]: Byki i byczki. Warszawa 1995. Język Polski 76, 1996, z. 2-3, s. 200-202.
 • T. Piotrowski: Z zagadnień leksykografii. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3, s. 172-176.
 • Bobrowski, Gramatyka opisowa języka polskiego (zarys modelu transformacyjno-generatywnego). Poradnik Językowy 1995 z. 4, s. 59-63.
 • Cognitive Linguistics, 1990 vol.1-1. Berlin-New York: Mouton de Gruyter. Polonica, t. 15, 1994, s. 153-156.
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG