dr Paweł Swoboda

Wykształcenie

2009 - magister, Instytut Filologii Słowiańskiej (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego), praca magisterska: Toponimy kulturowe i odantroponimiczne na wyspie Pašman (promotor: dr hab. Barbara Oczkowa)

2019 - doktor, Instytut Języka Polskiego PAN, tytuł rozprawy: Imiona w Polsce w XX w. i na początku XXI w. w ujęciu statystycznym i socjolingwistycznym (promotor: prof. dr hab. Katarzyna Skowronek), https://doi.org/10.5281/zenodo.3786902

Zainteresowania badawcze

onomastyka, geografia nazewnicza, socjolingwistyka, GIS, lingwistyka statystyczna

Pełnione funkcje

2010-2014 - sekretarz Rady Naukowej IJP PAN

2019- sekretarz redakcji czasopisma Onomastica

Członkostwo w organizacjach naukowych

2018- Polskie Towarzystwo Onomastyczne

Publikacje naukowe

 1. Swoboda, P. (2011). O kilku polskich toponimach z nagłosowym O(b)- na tle słowiańskim. Onomastica, 55, 53–71.
 2. Swoboda, P. (2011). [rec.] Jerzy Duma, Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po ujście do Odry (z wyłączeniem dorzecza Noteci), Część I: Nazwy rzek, Część II: Nazwy jezior, Warszawa 2010. Onomastica, 55, 226–232.
 3. Swoboda, P. (2011). Nazwy komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w województwie śląskim w 2006 roku. Socjolingwistyka24–25, 135–146.
 4. Bijak, U. i Swoboda, P. (2011). Nazwiska mieszkańców powiatu grójeckiego : pochodzenie - frekwencja - geografia. Grójec : Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.
 5. Swoboda, P. (2012). Elektroniczny słownik nazw wodnych Polski. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23, 407–417.
 6. Swoboda, P. (2013). Imiona częste w Polsce w latach 1995-2010 oraz ich zróżnicowanie w czasie i przestrzeni. Onomastica, 57, 19–69.
 7. Swoboda, P. (2013). [rec.] Monika Choroś, Nazwy złożone w toponimii śląskiej, Opole 2011. Onomastica, 57, 251–255.
 8. Swoboda, P. (2013). [hasła w:] Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany (T. 9: Po-Q). Kraków: IJP PAN.
 9. Swoboda, P. (2014), O niektórych błędach przy ustalaniu i gromadzeniu nazewnictwa fizjograficznego po 1945 roku i ich konsekwencjach. W: M. Jakubowicz, B. Raszewska-Żurek (red.), Studia Borysiana : Diachronica – Etymologica – Slavica (s. 521–530). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 10. Swoboda, P. (2015). (Nie)autentyczność mikrotoponimów ustalonych po 1945 r. na tzw. Ziemiach Zachodnich. W: A. Gałkowski, R. Gliwa, Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze (s. 41–54). Łódź: Wyd. UŁ . [PREPRINT]
 11. Swoboda, P. (2015). [hasła w:] K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak (red.), Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany (T. 10: Ra-Re). Kraków: IJP PAN.
 12. Swoboda, P. (2015). [hasła w:] K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak (red.), Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany (T. 11: Rę-Rs). Kraków: IJP PAN.
 13. Swoboda, P. (2015). [hasła w:] K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak (red.), Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany (T. 12: Ru-Rż). Kraków: IJP PAN.
 14. Swoboda, P. (2015). Regionalne zróżnicowanie ilościowe imiennictwa w Polsce. Socjolingwistyka, 29, 21–37.
 15. Swoboda, P. (2016). Hydronim Szywra — efekt polsko-niemieckich kontaktów językowych. Onomastica, 60, 273–285.
 16. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T. 17 - Suplement, A-Ż, red. S. Sochacka. Opole 2016. (współautorstwo ok. 500 haseł)
 17. Swoboda, P. (2016). [hasła w:] K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak (red.), Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany (T. 13: Sa-Si). Kraków: IJP PAN.
 18. Swoboda, P. (2017). Akcja i rekacja. Zmiany w imiennictwie Polaków w czasie drugiej wojny światowej. Onomastica, 61(2), 219–237.
 19. Swoboda, P. (2017). [hasła w:] K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak (red.), Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany (T. 14: Sk-Sn). Kraków: IJP PAN.
 20. Swoboda, P. (2017). Nazewnictwo. W: K. Chłapowski, M. Słoń, Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku. Cz. 2, Komentarz, indeksy (Seria: Atlas historyczny Polski) (s. 258-267). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii PAN.
 21. Swoboda, P. (2018). [hasła w:] B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak (red.), Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany (T. 15: So-Stą). Kraków: IJP PAN. 
 22. Swoboda, P. (2020). Zmiana w nazwie czy zmiana nazwy?. W: B. Szady (red.), Metodologia tworzenia czasowo-przestrzennych baz danych dla rozwoju osadnictwa oraz podziałów terytorialnych [raport z projektu: „Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej", Instytut Historii PAN, kier. B. Szady] (s. 563-572). http://doi.org/10.5281/zenodo.3751266

Inne publikacje

 1. Swoboda, P. (2014). Nazwy z odzysku. HA!ART, 48, 4/2014, s. 42–44.
 2. Swoboda, P. (2015, 30-31 maja). Skuwanie niemieckiego tynku. Rzeczpospolita (Plus Minus), 125, 11-12.
 3. Swoboda, P. (2017). Firmonimy - wprowadzenie do Firm. W: Piotr Puldzian Płucienniczak, Firmy (s. 9-19). Warszawa - Kraków - Internet.

Udział w projektach badawczych

 1. Elektroniczny słownik hydronimów Polski, Instytut Języka Polskiego PAN, 2012-2015 (projekt NPRH nr 11H 12 025881)
 2. Kontynuacja Słownika prasłowiańskiego, Instytut Slawistyki PAN, 2012-2016 (projekt NPRH nr 11H 11 026480)
 3. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, t. XVII - Suplement A-Ż, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, 2014-2016 (projekt NPRH nr 11H 11 005082)
 4. The Dictionary of American Family Names (second edition, DAFN2), University of the West of England, Bristol, UK, Oxford University Press (udział od 2015 r.)
 5. Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI w., Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 2012-2017 (udział od 2016 r. w ramach umowy) (projekt NPRH nr 11H 11 004080)
 6. Wisła – wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko-małopolskiego, Muzeum Miejskie w Tychach, 2017-2018 (projekt dofinansowany przez MKiDN)
 7. Słownik prasłowiański. Tom XI (wersja cyfrowa), Instytut Slawistyki PAN, 2017-2022 (projekt NPRH nr 11H 16 0266 84)
 8. Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 2016-2019 (udział od 2018 r. w ramach umowy) (projekt NPRH nr 2b H15 0216 83)
 9. Atlas historyczny Polski XVI wieku - dopełnienie serii, Instytu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 2015-2020 (udział od 2019 r. w ramach umowy) (projekt NPRH nr 1aH 15 0373 83)
 10. Długosz 2.0. Elektroniczny korpus i narzędzia analizy języka Jana Długosza, Instytut Języka Polskiego PAN, 2018-2022 (udział od 2019 r. w ramach umowy) (projekt NPRH nr 31H 17 0444 84)

Udział w konferencjach i spotkaniach naukowych

 1. XVII Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Chrematonimy jako fenomen współczesności”, Olsztyn, 8–10 września 2010 r, referat: Nazwy komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w województwie śląskim w 2006 roku
 2. Seminarium „Nazwy geograficzne jako rejestr referencyjny” (VI Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne), Polanica-Zdrój, 21–22 września 2011 r., referat: Elektroniczny słownik nazw wodnych Polski.
 3. XVIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Mikrotoponimia i makrotoponimia”, Łódź, 27–29 października 2012 r., referat: (Nie)autentyczność mikrotoponimii na Śląsku i Pomorzu Zachodnim po 1945 r.
 4. Posiedzenie Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Łódź, 27 października 2012 r., odczyt: Narzędzia i źródła do badań onomastycznych w Internecie. [prezentacja1|prezentacja2]
 5. Konferencja jubileuszowa Instytutu Języka Polskiego PAN „Przyszłość językoznawstwa — językoznawstwo przyszłości”, Kraków, 11–12 czerwca 2013 r., referat: Nazwy wodne Polski – słownik elektroniczny (wspólnie z U. Bijak)
 6. XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. „Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji”, Gniezno, 20–22 września 2014 r., referat: Zróżnicowanie ilościowe i jakościowe imiennictwa w Polsce w XX i XXI w. – wybrane zagadnienia metodologiczne.
 7. VIII. Skokovi etimološko-onomastički susreti, Zadar (Chorwacja), 23–25 października 2014 r., referat: Kulturni toponimi na otoku Pašmanu.
 8. The 17th Meeting of the Baltic Division of the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) / 17. Posiedzenie Sekcji Regionalnej Bałtyckiej Grupy Ekspertów ONZ do spraw Nazw Geograficznych (UNGEGN). Warszawa, 29 czerwca – 1 lipca 2015 r., referat: The electronic dictionary of hydronyms in Poland – history and realization of the project.
  [prezentacja]
 9. Ogólnopolska konferencja naukowa „Onomastyka medialna”. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 22-23 października 2015 r., referat: Wprost do Rzepy. Intertekstualne nawiązania w tytułach nowych mediów społeczno-politycznych.
  [prezentacja]
 10. XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. „Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne”, Kraków, 21–23 września 2016 r., referat: Metody stylometryczne w badaniu zróżnicowania regionalnego imiennictwa w Polsce.
 11. Digital Humanities Lunch (Lunch z Humanistyką Cyfrową). Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 25 listopada 2016 r., referat: Wykorzystanie metod stylometrycznych w badaniu dystrybucji geograficznej imiennictwa w Polsce.
  [nagranie]
 12. XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. „Terminologia onomastyczna – Nazwotwórstwo”, Kazimierz Dolny, 4–6 października 2018 r., referat: Kartografia onomastyczna - metody, narzędzia i źródła danych.
 13. Trideseti Marulićevi dani (COLLOQVIVM MARVLIANVM XXX): Rukopisi hrvatskoga humanizma i renesanse (II). Split, 23-24.10.2020; referat: Stilometrija u pomoć Maruliću [Stylometry in aid of Marulić] (wspólnie z A. Kapetanoviciem).
 14. Spotkania onomastyczne. Badania onomastyki pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Warszawa-Lublin, 15.03.2021; referat: Dystrybucja przestrzenna elementów polskich i wschodniosłowiańskich w toponimii Podlasia w XVI w. i dziś.