dr Paweł Swoboda

Wykształcenie

2019: doktor, Instytut Języka Polskiego PAN; tytuł rozprawy: Imiona w Polsce w XX w. i na początku XXI w. w ujęciu statystycznym i socjolingwistycznym (promotor: prof. dr hab. Katarzyna Skowronek), https://doi.org/10.5281/zenodo.3786902

2009: magister, Instytut Filologii Słowiańskiej (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego); praca magisterska: Toponimy kulturowe i odantroponimiczne na wyspie Pašman (promotor: dr hab. Barbara Oczkowa)

Zainteresowania badawcze

onomastyka, geografia nazewnicza, socjolingwistyka, GIS, lingwistyka komputerowa

Pełnione funkcje

2021-obecnie: członek Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (MSWiA)

2019-obecnie: sekretarz redakcji czasopisma Onomastica

2010-2014 - sekretarz Rady Naukowej IJP PAN

Członkostwo w organizacjach naukowych

2018- Polskie Towarzystwo Onomastyczne

Publikacje naukowe

Inne publikacje

Udział w konferencjach i spotkaniach naukowych

 • Swoboda, P. (2021, August 22-27). Spatio-temporal differentiation of first names system in Poland: a quantitative approach [Paper presentation]. 27th International Congress of Onomastic Sciences (ICOS 2021). Kraków (online). [abstract]
 • Swoboda, P., Słowiński, M., & Związek, T. (2021, June 18). Past use of the forest and its resources reflected in Polish toponymy [Paper presentation]. Extraction and distribution of forest resources in Pre-modern Europe. King’s College London, UK (online). [book of abstracts]
 • Swoboda, P. (2021, March 15). Dystrybucja przestrzenna elementów polskich i wschodniosłowiańskich w toponimii Podlasia w XVI w. i dziś [Paper presentation]. Spotkania onomastyczne. Badania onomastyki pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, Warszawa - Lublin. 
 • Kapetanović, A., & Swoboda, P. (2020, October 23-24). Stilometrija u pomoć Maruliću (Stylometry in aid of Marulić) [Paper presentation]. Trideseti Marulićevi dani (COLLOQVIVM MARVLIANVM XXX): Rukopisi hrvatskoga humanizma i renesanse (II), Split, Croatia (online).
 • Swoboda, P. (2018, October 4-6). Kartografia onomastyczna - metody, narzędzia i źródła danych [Paper presentation]. XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. „Terminologia onomastyczna – Nazwotwórstwo”, Kazimierz Dolny.
 • Swoboda, P. (2016, November 25). Wykorzystanie metod stylometrycznych w badaniu dystrybucji geograficznej imiennictwa w Polsce [Paper presentation]. Digital Humanities Lunch (Lunch z Humanistyką Cyfrową). Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
 • Swoboda, P. (2016, September 21-23). Metody stylometryczne w badaniu zróżnicowania regionalnego imiennictwa w Polsce [Paper presentation]. XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. „Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne”, Kraków.
 • Swoboda, P. (2015, October 22-23). Wprost do Rzepy. Intertekstualne nawiązania w tytułach nowych mediów społeczno-politycznych [Paper presentation]. Ogólnopolska konferencja naukowa „Onomastyka medialna”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. [presentation]
 • Swoboda, P. (2015, June 29-July 1). The Electronic dictionary of hydronyms in Poland – history and realization of the project [Paper presentation]. The 17th Meeting of the Baltic Division of the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), Warszawa. [presentation]
 • Swoboda, P. (2014, October 23-25). Kulturni toponimi na otoku Pašmanu [Paper presentation]. VIII. Skokovi etimološko-onomastički susreti, Zadar, Croatia.
 • Swoboda, P. (2014, September 20-22). Zróżnicowanie ilościowe i jakościowe imiennictwa w Polsce w XX i XXI w. – wybrane zagadnienia metodologiczne [Paper presentation]. XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji”, Gniezno.
 • Bijak U., & Swoboda, P. (2013, June 11-12). Nazwy wodne Polski – słownik elektroniczny [Paper presentation]. Konferencja jubileuszowa Instytutu Języka Polskiego PAN „Przyszłość językoznawstwa — językoznawstwo przyszłości”, Kraków. 
 • Swoboda, P. (2012, October 27). Narzędzia i źródła do badań onomastycznych w Internecie [Paper presentation]. Posiedzenie Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Łódź. [prezentacja1|prezentacja2]
 • Swoboda, P. (2012, October 27-29). (Nie)autentyczność mikrotoponimii na Śląsku i Pomorzu Zachodnim po 1945 r. [Paper presentation]. XVIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Mikrotoponimia i makrotoponimia”, Łódź.
 • Swoboda, P. (2011, September 21-22). Elektroniczny słownik nazw wodnych Polski [Paper presentation]. Seminarium „Nazwy geograficzne jako rejestr referencyjny” (VI Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne), Polanica-Zdrój.
 • Swoboda, P. (2010, September 8-10). Nazwy komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w województwie śląskim w 2006 roku [Paper presentation]. XVII Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Chrematonimy jako fenomen współczesności”, Olsztyn.

Udział w projektach badawczych

 • Długosz 2.0. Elektroniczny korpus i narzędzia analizy języka Jana Długosza, Instytut Języka Polskiego PAN, 2018-2022 (udział od 2019 r. w ramach umowy) (projekt NPRH nr 31H 17 0444 84)
 • Atlas historyczny Polski XVI wieku - dopełnienie serii, Instytu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 2015-2020 (udział od 2019 r. w ramach umowy) (projekt NPRH nr 1aH 15 0373 83)
 • Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 2016-2019 (udział od 2018 r. w ramach umowy) (projekt NPRH nr 2b H15 0216 83)
 • Słownik prasłowiański. Tom XI (wersja cyfrowa), Instytut Slawistyki PAN, 2017-2022 (projekt NPRH nr 11H 16 0266 84)
 • Wisła – wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko-małopolskiego, Muzeum Miejskie w Tychach, 2017-2018 (projekt dofinansowany przez MKiDN)
 • Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI w., Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 2012-2017 (udział od 2016 r. w ramach umowy) (projekt NPRH nr 11H 11 004080)
 • The Dictionary of American Family Names (second edition, DAFN2), University of the West of England, Bristol, UK, Oxford University Press (udział od 2015 r.)
 • Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, t. XVII - Suplement A-Ż, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, 2014-2016 (projekt NPRH nr 11H 11 005082)
 • Kontynuacja Słownika prasłowiańskiego, Instytut Slawistyki PAN, 2012-2016 (projekt NPRH nr 11H 11 026480)
 • Elektroniczny słownik hydronimów Polski, Instytut Języka Polskiego PAN, 2012-2015 (projekt NPRH nr 11H 12 025881)