dr Monika Szymańska

Wykształcenie

 • 2007−2011 Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, studia doktoranckie; specjalność: językoznawstwo; temat rozprawy doktorskiej: Regionalizmy językowe w świadomości użytkowników języka polskiego
 • 1995−2000 Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, studia magisterskie; kierunek: filologia polska

Publikacje:

Artykuły:

 • Między znaczeniem relacyjnym a jakościowym. Semantyczne właściwości przymiotników mityczny i biblijny w świetle wyników analizy korpusowej (w druku)
 • Wybrane wykładniki intensywności cechy określanej przymiotnikiem piękny w prasie codziennej po 1989 r. Analiza korpusowa (w druku)
 • Dziedzictwo czy balast? Wybrane aspekty konceptualizacji przeszłości w świetle analizy kolokacji leksemu przeszłość w języku polskim, Prace Językoznawcze XXII, 2020, z. 1, s. 271-282, DOI 10.31648/pj.4985
 • O bierniku liczby pojedynczej rzeczowników męskich. Ujęcie kognitywne, "Poradnik Językowy", 2019, nr 5, s. 67-78, DOI 10.33896/PorJ.2019.5.6.
 • Piękny – pięknie – piękno. Eksplikacja znaczeń i profile pojęcia piękna (na podstawie wyników analizy korpusowej), [w:] Kaczor M., Steciąg M. (red.): Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018. Estetyka językowa w komunikowaniu, Zielona Góra 2019, s. 41-54.
 • Wyrażenia językowe związane z pojęciem zagrożenia wśród słów dnia z roku 2017 – analiza semantyczna, Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs 11, 2018 (s. 477-485), DOI 10.7311/tid.11.2018.22.
 • "The coral of your lips, the stars of your eyes" – the function of the genitive case in a particular kind of genitive metaphor compared to other semantic functions of this case (based on examples in the Polish language). "Cognitive Studies | Études cognitives", 2018 (18), DOI 10.11649/cs.1617.
 • Regionalizmy a dialektyzmy − rozróżnienie w literaturze przedmiotu i w świadomości użytkowników języka, „Język Polski” XCV, 2015, z 4, s. 366−377.
 • Regionalizmy językowe a zasady oceniania poprawności językowej prac uczniów, „Język Polski w Szkole IV−VI” XVI, 2014/2015, nr 1, s. 27−36.
 • Dostosowanie formy i warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych do specjalnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, [w:] Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, t. 2, red. A. Guzy, B. Niesporek-Szamburska, Kielce 2013, s. 52−60.

Recenzja:

 • Anna Seretny, Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego, „Język Polski”, z. 2, 2017.

Udział w projektach badawczych:

 • „Wielki słownik języka polskiego. Kontynuacja” – praca naukowa finansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 0016/NPRH2/H11/81/2013, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, 2013-2018.
 • "Wielki słownik języka polskiego - etap trzeci", praca naukowa finansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 11 H 18 0280 86, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, od 2018.

Członkostwo w gremiach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego; Oddział w Krakowie
 • Komisja Językoznawstwa w Oddziale Polskiej Akademii Naukowej w Katowicach

Inne funkcje:

 • Zastępca sekretarza naukowego "Języka Polskiego"
 • Rzeczoznawca do spraw podręczników szkolnych (na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej, z rekomendacji Uniwersytetu Śląskiego)

Udział w konferencjach:

 • Cognitive Linguistics in the Year 2019, Białystok, 26–28 września 2019, Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego, referat: Przysłówkowe kolokacje polskiego przymiotnika piękny w ujęciu kognitywnym

 • Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś (język – kultura – media)”, 3-5 grudnia 2018, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, referat:  Między znaczeniem relacyjnym a jakościowym. Semantyczne właściwości przymiotników "mityczny" i "biblijny" w świetle wyników analizy korpusowej

 • "Słowa klucze 2017", Uniwersytet Warszawski, 6–7 listopada 2017 r., referat: Słowa dnia z pierwszej połowy 2017 roku w ujęciu kognitywnym

 • "Estetyka językowa w komunikowaniu", Uniwersytet Zielonogórski, 8–9 czerwca 2017 r., referat: Piękny – pięknie – piękno. Eksplikacja znaczeń i profile pojęcia piękna (na podstawie wyników analizy korpusowej)

 • XVIII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej "Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne", Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej i Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 21−23 września 2012 r.,– referat: Regionalizmy językowe a kryteria oceny poprawności językowej prac uczniów
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych", 29–30 marca 2012 r., Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Polonistyczne Koło Naukowe „Bakałarz”; referat: Dostosowanie wymagań edukacyjnych i formy egzaminów do szczególnych potrzeb edukacyjnych uczniów

Doświadczenie dydaktyczne:

Zajęcia dydaktyczne z zakresu: języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, leksykologii i leksykografii, dialektologii, kultury języka polskiego (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego)