Monika Wandtke
Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego
308

dr Monika Wandtke

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

Urodziła się w 1986 r. w Chorzowie. W 2005 r. rozpoczęła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (kierunek: filologia polska, specjalność: komunikacja społeczna). W 2010 r. obroniła pracę magisterska pt. Sposoby definiowania wybranych grup leksemów w Słowniku ilustrowanym języka polskiego M. Arcta, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Żmigrodzkiego. Następnie została doktorantką w Studium Doktorskim Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W 2019 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych, broniąc rozprawy doktorskiej pt. Korpus tekstów jako narzędzie weryfikacji kwalifikatorów w słowniku ogólnym na przykładzie Narodowego Korpusu Języka Polskiego, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Żmigrodzkiego.

Obszary badań naukowych

leksykografia, metaleksykografia, językoznawstwo korpusowe, semantyka

Publikacje

  • Słownik ilustrowany języka polskiego M. Arcta jako dzieło popularnonaukowe 1 połowy XX w., „Język Polski” XCII, 2012, z. 1, s. 43-54.
  • O możliwości wykorzystania automatycznej analizy źródeł w NKJP przy wyborze kwalifikatora dla jednostki słownikowej, „Język Polski” XCIV, 2014, z. 5, s. 399-416.

Recenzja

  • Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, praca zbiorowa pod redakcją Mileny Hebal-Jezierskiej, „Polonica” XXXV, 2015, s. 231-233.

Udział w projektach badawczych

  • VII 2011-XII 2012 Wielki słownik języka polskiego. Podstawowy zasób polszczyzny, nr projektu: R 17 004 03, projekt badawczy rozwojowy, MNiSW, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki.
  • VIII 2013 do chwili obecnej Wielki słownik języka polskiego – kontynuacja, nr projektu: 0016/NPRH2/H11/81/2013, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki.

Członkostwo w towarzystwach naukowych oraz międzynarodowych sieciach badawczych

  • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (od 2014 r.)
  • European Network for e-Lexicography, Working Group 3: Innovative e-Dictionaries, EU COST Action IS1305: Individuals, Societies, Cultures and Health, www.elexicography.eu (od 2014 r.)
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG