Monika Buława
Pracownia Dialektologii Polskiej
307

 

dr hab. Monika Buława, prof. IJP PAN

 

Publikacje

Monografie

Sposoby wyrażania sądów wartościujących w tekstach prasowych, Lexis, Kraków 2014, s. 230.

Nazwy chorób w gwarach polskich, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2019, s. 474.

Słowniki

 • [współaut.] Słownik gwar polskich, t. VIII, z. 2 (25) – t. X, z. 4 (35), red. J. Okoniowa, J. Reichan, B. Grabka, R. Kucharzyk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2012–2023.
 • [udział w pracach redakcyjnych] Słownik gwar polskich, t. VII, z. 3 (22) – t. VIII, z. 1 (24) , red. J. Okoniowa, J. Reichan, B. Grabka, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2007, 2010, 2011.
 • [współaut. opracowania naukowego] J. Zborowski, Słownik gwary Zakopanego i okolic, opracowany i uzupełniony z materiałów Autora przez Zespół Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem Joanny Okoniowej, koncepcja i opracowanie naukowe: J. Okoniowa, B. Grabka, R. Kucharzyk, M. Buława, DWN, Zakopane-Kraków 2009.
 • [współaut.] Mały słownik gwar polskich, red. J. Wronicz, Lexis, Kraków 2009 (1. wydanie), 2010 (2. wydanie).
 • [współaut.] Słownik gwar małopolskich, t. I–II, red. J. Wronicz, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2016-2017.
 • Wielki słownik języka polskiego PAN, red. Piotr Żmigrodzki (słownik prymarnie elektroniczny: www.wsjp.pl) – udział w opracowaniu 82 artykułów hasłowych.

Artykuły naukowe

 • Przekleństwa z komponentem 'diabeł’ oraz ich warianty leksykalne w gwarze cieszyńskiej (w druku).
 • Gwarowe nazwy roślin derywowane semantycznie od nazw chorób, „LingVaria”, 18, z. 2, 2023, s. 225–242.
 • Jarmuż, warmuz, farmuga – o kilku pokrewnych etymologicznie germanizmach w gwarowym słownictwie kulinarnym, „Prace Filologiczne”, tom 77, 2022, s. 25–42.
 • Personifikacja chorób jako czynnik motywujący ich gwarowe nazwy, w: Dialog z Tradycją, t. IX: Językowe świadectwo przemian społecznych i kulturowych, red. Ewa Horyń, Ewa Młynarczyk, Collegium Columbinum, Kraków 2021, s. 11–30.
 • Przekleństwa z komponentem szlag/szlak w języku ogólnopolskim i w gwarach, „Język Polski” C, z. 4, 2020, s. 68–83.
 • Święty Walenty we frazeologizmach i przysłowiach polskich, [w:] Słowiańska frazeologia gwarowa II, red. M. Rak, V.M. Mokienko, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, s. 211–223.
 • [współaut.] M. Buława, A. Tyrpa, Leksykalne skutki moru w polszczyźnie potocznej i ludowej, [w:] Studia Dialektologiczne V, red. B. Grabka, R. Kucharzyk, A. Tyrpa, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2019, s. 139–149.
 • Kulturowe aspekty wyodrębniania jednostek chorobowych w medycynie ludowej, [w:] Obraz choroby w dyskursie kulturowym, red. A. Małecka, J. Dębicki, Wydawnictwo AGH, Kraków 2019, s. 259–270.
 • O nowych użyciach czasownika masakrować we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski” XCVII, 2017 z. 1, s. 127-139.
 • Kulturowe uwarunkowania gwarowych nazw chorób, „Polonica” XXXVI, 2016, s. 259–274.
 • Nazwy chorób epidemicznych w przeklęciach gwarowych, „LingVaria” XI, 2016, nr 2 (22), s. 249–264.
 • Paralusz i inne „odmiany złośliwych diabłów”, czyli o związkach między chorobą a diabłem we frazeologii gwarowej, [w:] Słowiańska frazeologia gwarowa, „Biblioteka LingVariów”, t. 23, red. M. Rak, K. Sikora, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, s. 229–248.
 • Leksyka gwarowa w Polskim słowniku lekarskim Franciszka Giedroycia, [w:] Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, red. D.K. Rembiszewska, Instytut Slawistyki PAN, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe, Warszawa – Łomża 2016, s. 9–19.
 • Komparatywy gorszy oraz gorzej jako wykładniki intensyfikacji (w języku ogólnopolskim i gwarach), „Język Polski” XCIV, 2014, s. 289–302.
 • Zagadnienia aksjolingwistyczne w dialektologii – stan i perspektywy badań, [w:] Badania dialektologiczne. Stan, perspektywy, metodologie, red. K. Sikora, M. Rak, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 55–64.
 • Funkcja oceniająca przymiotnika płony w gwarach, „Język Polski” XCIII, 2013, s. 274–286.
 • Słownictwo gwarowe jako źródło wiedzy o wartościach, [w:] Dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu. Pedagogika międzykulturowa i regionalna – aspekty wychowawcze, red. A. Królikowska, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, s. 235–251.
 • Selected issues from research on evaluative vocabulary in local dialects (on the basis of The dictionary of the local dialect of Zakopane and the area by Juliusz Zborowski), [w:] Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, red. Z. Holub, R. Sukač, Slezská univerzita v Opavě, Opava 2011, s. 90–101.
 • Przymiotnik dobry z perspektywy semantyka i leksykografa, „Prace Filologiczne” LVIII, 2010, s. 24–38.
 • [współaut.] J. Okoniowa, B. Grabka, R. Kucharzyk, M. Buława, Słownik gwary Zakopanego i okolic z materiałów Juliusza Zborowskiego, „Prace Filologiczne” LVIII, 2010, s. 283–290.
 • Oligarchia w słowniku IV Rzeczypospolitej, [w:] Język IV Rzeczypospolitej, red. R. Przybylska, M. Czerwiński, P. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 2010, s. 143–153.
 • [współaut.] J. Okoniowa, B. Grabka, R. Kucharzyk, M. Buława, II. Opracowanie redakcyjne, III. Informacje szczegółowe. Budowa artykułu, [w:] Juliusz Zborowski, Słownik gwary Zakopanego i okolic, DWN, Zakopane-Kraków 2009, s. XIX–XXVI.
 • Konotacja semantyczna jako środek wyrażania sądów wartościujących w tekstach prasowych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXIV, 2008, s. 172–183.
 • Postęp i sprawiedliwość społeczna w tygodniku konserwatywno-liberalnym „Najwyższy Czas!”, [w:] Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, s. 339–359.

Recenzje, sprawozdania, bibliografie

 • [rec.] Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, red. M. Marcjanik, „Język Polski” LXXXVIIII, 2008, z. 1, s. 82–85.
 • [współaut.] M. Buława, B. Grabka, Sprawozdanie z konferencji Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, „Język Polski” XCV, 2015, s. 196–200.
 • Konferencja „Dialectology and Geolinguistics in Contemporary Central Europe”, 22–24 VI 2010, Opava, „Socjolingwistyka” XXIV–XXV, 2011, s. 199–200.
 • Gwara w kulturze. W 50. rocznicę śmierci Kazimierza Nitscha, „Język Polski” LXXXIX, 2009, nr 4–5, s. 378–381.
 • [współaut.], M. Buława, D. Suchacka, A. Tyrpa, Język IV RP, Kraków 10–11 lipca 2008 r., „Język Polski” LXXXIX, 2009, nr 4–5, s. 371–376.
 • Konferencja Język polski – wczoraj, dziś, jutro. W 100. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Urbańczyka, „Język Polski” LXXXIX, 2009, z 4–5, s. 395–398.
 • [bibliografia] Spis treści roczników LXXVI (1996) – XCV (2015) „Języka Polskiego”, zestawili: M. Buława, P. Żmigrodzki (online: https://jezyk-polski.pl/pl/archiwum/).

Funkcje

sekretarz naukowy czasopisma „Język Polski” (od 2011)

zastępca sekretarza Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (2018-2022), od 2022 członek Zarządu

Udział w projektach

 • od 2019 – wykonawca w projekcie  Deutsche Lehnwörter in polnischen Dialekten als Spiegel des Sprachkontakts (grant Deutsche Forschungsgemeinschaft; kierownik grantu: prof. Gerd Hentschel); 1 IV 2022 – 31 III 2023: praca na Uniwersytecie w Oldenburgu w ramach realizacji grantu
 • wykonawca w projekcie Leksyka dialektalna w ujęciu dyferencyjnym; 2005–2008; grant Komitetu Badań Naukowych; kierownik grantu: dr hab. Jadwiga Wronicz (udział w latach 2007–2008)
 • Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych; 2007–2013; projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (udział w latach 2011-2012)

 

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG