Michał Rzepiela
zastępca dyrektora ds. naukowych Pracownia Łaciny Średniowiecznej
360

 

dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN

Funkcje

 • zastępca dyrektora IJP PAN ds. naukowych od 2016 r.,
 • kierownik Pracowni Łaciny Średniowiecznej i redaktor Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce (Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum) od 2005 r.

Wykształcenie i przebieg kariery naukowej

 • absolwent filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1989)
 • doktorat „Derywacja sufiksalna w łacinie średniowiecznej – rzeczownik” obroniony w Instytucie Języka Polskiego PAN (2000)
 • tytuł doktora habilitowanego nadany przez Radę Naukową IJP PAN (2012)
 • stanowisko profesora nadzwyczajnego w IJP PAN (2012)

 

Publikacje:

 • Michał Rzepiela, Zamek a miasto. Analiza semantyczna terminu castrum w polskiej łacinie średniowiecznej, 2023, Średniowiecze polskie i powszechne, 15 (19), s. 111-133. https://doi.org/10.31261/SPiP.2023.19.09
 • Michał Rzepiela, Na marginesie jubileuszu 50-lecia Instytutu Języka Polskiego PAN, 2023, Polonica 43, s. 207-212. https://doi.org/10.17651/POLON.43.11
 • Lucie Mazalová, Michał Rzepiela, Were Bohemus and haereticus used as synonymous designations?, 2022, Polonica 42, s. 133-151. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/issue/view/34
 • Katarzyna Jasińska, Michał Rzepiela, “Latin Scripts in West Slavic, History of”, in: Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online, Editor-in-Chief Marc L. Greenberg. , Brill, First published online: 2022.
 • Michał Rzepiela, How Humanist Inspiration Entered Medieval Chronicle, in: Fara, Andrea (Ed.): Italia ed Europa centro-orientale tra Medioevo ed Età moderna: Economia, Società, Cultura, Heidelberg: Heidelberg University Publishing, 2022 (Online-Schriften des DHI Rom. Neue Reihe – Pubblicazioni online del DHI Roma. Nuova serie, Vol. 7), p. 65-77.
  https://doi.org/10.17885/heiup.832.c13881
 • Michał Rzepiela, La section du latin médiéval polonais, 2021, Archivum Latinitatis Medii Aevi, 79, s. 297-299.
 • Michał Rzepiela, Interaction Among Borrowing, Inflection and Word Formation in Polish Medieval Latin, 2020, [w:] The Interaction of Borrowing and Word Formation, eds. Pius ten Hacken & Renata Panocová, Edinburgh University Press, s. 259-278.
 • Michał Rzepiela, Word-formation type, its reinterpretations, and possible equivalents, 2019, SKASE, volume 16, No.1, s. 130-145. http://www.skase.sk/
 • Michał Rzepiela, recenzja: Writing History in Medieval Poland. Bishop Vincentius of Cracow and the 'Chronica Polonorum’, ed. by D. von Güttner-Sporzyński (Cursor Mundi 28), Turnhout 2017 (Brepols) XII+289 S. [w:] Mittellateinisches Jahrbuch 54 (3), 2019, s. 512-515.
 • Michał Rzepiela, Krzysztof Pawłowski, Krystyna Bogumiła Weyssenhoff-Brożkowa, [w:] Biographical Dictionary of Polish Women Classicists: 20th Century, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski, 2018, Warszawa, s. 242-245.
 • Michał Rzepiela, O pozycji zawodowej kobiet w średniowieczu w świetle praktyki opisu leksykograficznego w Słowniku łaciny średniowiecznej w Polsce [w:] Średniowieczny „mercator christianus”. Praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne, red. M. W. Bukała i G. Myśliwski (Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, 8), Rzeszów 2018, s. 85-102.
 • Michał Rzepiela, Les temps légendaires et la narration historique à propos des auteurs médiévaux polonais, 2017, [w:] Le sens du temps/The Sense of Time. Actes du VIIe Congrès du Comité International de Latin Médiéval/Proceedings of the 7th … (Lyon, 10-13.09 2014), Pascale Bourgain&Jean-Yves Tilliettes (eds.), Rayon Histoire de la Librairie Droz, Genève, s. 637-648.
 • Michał Rzepiela, Jeszcze o miejscu dziejów legendarnych w polskiej historiografii średniowiecznej: Gall Anonim, Kadłubek, Długosz, 2017, [w:] Jan Długosz – w kręgu badań historyków i literaturoznawców, pod red. Tomisława Giergiela, Sandomierz, s. 45-59.
 • Michał Rzepiela, recenzja: Beata Spieralska-Kasprzyk, Summae Romanorum barbariei signum. Étude lin-guistique sur la „Chronique” de Benoît de Saint André, Wydawnictwo Uniwer-sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, ss. 381 [w:] Studia Źródłoznawcze LV, 2017, s. 266-267.
 • Michał Rzepiela, Chronique Bibliographique polonaise: 2012-2016, 2016, Archivum Latinitatis Medii Aevi, 74, s. 346-348.
 • Michał Rzepiela , Rola frazeologii w narracji Kroniki Jana Długosza, 2016, [w:] Jan Długosz (1415-1480). Życie i Dzieła, pod red. Lidii Korczak, Marka Daniela Kowalskiego, Piotra Węcowskiego, Kraków, s. 237-249.
 • Michał Rzepiela, Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce z perspektywy 60 lat, 2015, Polonica 35, s. 13-23.
 • Michał Rzepiela, Traktat „Decem quaestiones de medicorum statu”. Przekład pracy i komentarz, 2014, Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 77, s. 67-79.
 • Krzysztof Nowak, Michał Rzepiela, Les projets électroniques du Laboratoire de latin médiéval à l’Institut de la langue polonaise, 2014, http://www.menestrel.fr/IMG/pdf/NOWAK-RZEPIELA.pdf
 • Michał Rzepiela, La langue des dépositions dans les comptes rendus judiciaires médiévaux. Étude d’après les sources polonaises, 2013, Archivum Latinitatis Medii Aevi, 71, s. 179-188.
 • Michał Rzepiela, Chronique Bibliographique polonaise: 2007-2012, 2012, Archivum Latinitatis Medii Aevi, 70, s. 317-320.
 • Michał Rzepiela, La phraséologie juridique dans les textes médiévaux – l’influence du polonais, 2011, [w:] Influencias léxicas de otras lenguas en el latín médiéval, ed. M. Peréz, León, s. 263-272.
 • Michał Rzepiela, Chroniques et comptes rendus: Pologne Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum, 2010, Archivum Latnitatis Medii Aevii, 68, s. 351-352.
 • Michał Rzepiela, „Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce” – problemy metodologiczne w pracy nad słownikiem historycznym, 2010, Prace Filologiczne tom LVIII, s. 369-378.
 • Michał Rzepiela, Polska myśl językoznawcza a Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce, 2010, [w:] Język polski – wczoraj, dziś, jutro, red. B. Czopek-Kopciuch i P. Żmigrodzki, Kraków, s. 139-149.
 • Michał Rzepiela, recenzja: Corpus epistularum Ioannis Dantisci, edited by Jerzy Axer and Anna Skolimowska, Part II: Amicorum sermones mutui, volume 1: Ioannes Dantiscus’ Correspondence with Sigismund von Herberstein, transcription from manuscript, commentary and annotations by Marek A. Janicki and Tomasz Ososiński, 2010 [w]: Studia Źródłoznawcze XLVII, s. 261-264.
 • Michał Rzepiela, Struktura narracji „Historii Polski” a Długoszowe rozumienie dziejów, 2009, [w]: Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność (III Kongres Mediewistów Polskich, Łódź 22-24 września 2008 roku), red. T. Wolińska, M. J. Leszka, Łodź, s. 251-259.
 • Michał Rzepiela, Certains aspects cognitifs et extralinguistique de la création lexicale en latin médiéval, 2008, Listy Filologické 131/2008/3-4, Praha, s. 455-468.
 • [współautorstwo monografii] Jan z Dąbrówki, komentarz do „Kroniki polskiej” mistrza Wincentego, zwanego Kadłubkiem, wydał, wstępem i przypisami opatrzył Marian Zwiercan przy współpracy Anny Kozłowskiej i Michała Rzepieli, 2008, Kraków, s. I-XXX i 1-319.
 • Michał Rzepiela, Łacińskie nomina agentis na -tor w polskich przekładach „Statutów prawa ormiańskiego” z 1519 r., 2007, [w:] Amoenitates vel lepores philologiae, Kraków, s. 285-294.
 • Michał Rzepiela, Chronique bibliographique polonaise (2003-2007), 2007, Archivum Latinitatis Medii Aevi 65, Genève, s. 344-350.
 • Michał Rzepiela, Les néologismes créés par suffixation dans le latin polonais, 2005, Archivum Latinitatis Medii Aevi 63, Genève, s. 35-44.
 • Tomasz Jurek, Michał Rzepiela, Lubiąskie epitafium księcia Henryka głogowskiego – nowo odkryty zabytek poezji łacińskiej z początków XIV wieku, 2005, Roczniki Historyczne LXXI, s. 185-199.
 • Michał Rzepiela, Formacje deminutywne w polskiej łacinie średniowiecznej, 2003, Polonica 22/23, s. 443-450.
 • Michał Rzepiela, Chronique bibliografique polonaise (2001-2003), 2003, Archivum Latinitatis Medii Aevi 61, Genève, s. 329-331
 • Michał Rzepiela, Aleksander Strojny – nota edytorska (s. 91-94), 2002, [w]: Poselstwo polsko-litewskie do Moskwy w roku 1678 szczęśliwie przedsięwzięte, opisane przez naocznego świadka Bernarda Tannera (Norymberga 1689), opr. A. Strojny, przeł. z łac. M. Rzepiela, A. Strojny, Kraków, ss. 402.

Dorobek leksykograficzny:

Redakcja zeszytów i autorstwo artykułów hasłowych „Słownika Łaciny Średniowiecznej w Polsce”:

 • tom VIII – zeszyt 4 (66) RETICULUM-SAGITTO, red. K. Weyssenhoff-Brożkowa i M. Rzepiela, Kraków 2006.
 • tom VIII – zeszyt 5 (67) SAGITTO-SCRINIOLUM, red. M. Rzepiela przy współpracy K. Weyssenhoff-Brożkowej, Kraków 2007.
 • tom VIII – zeszyt 6 (68) SCRINIUM-SEPTIMANA, red. M. Rzepiela, Kraków 2008.
 • tom VIII – seszyt 7 (69) SEPTIMANALIS-SIMPLICITER, red. M. Rzepiela, Kraków 2009.
 • tom VIII – zeszyt 8 (70) SIMPLICIUS-SPECIFICATIVE, red. M. Rzepiela, Kraków 2010.
 • tom VIII – zeszyt 9 (71) SPECIFICATIVUS-STO, red. M. Rzepiela, Kraków 2011.
 • tom VIII – zeszyt 10 (72) STOA-SUBLIMATIO, red M. Rzepiela, Kraków, 2014.
 • tom VIII – zeszyt 11 (73) SUBLIMATOR-SUM, red. M. Rzepiela, Kraków, 2021.

Inne słowniki:

 • artykuł hasłowy plaustrum (podpisany imiennie) w naukowym słowniku łaciny starożytnej „Thesuarus Linguae Latinae”, vol. X, 1 fasc. XV, pius-plenarius, München Leipzig 2005.
 • artykuły hasłowe pilleum, pinus, piscatus, piscor, pistrina, pistrinalis, pistrinarius, pistrin(i)ensis, pistrinum, pisum, pituita, pituitaria, pituitas, pituito, pituosus (podpisane imiennie) w naukowym słowniku łaciny starożytnej „Thesuarus Linguae Latinae”, vol. X, 1 fasc. XIV, pictor-pius, München-Leipzig 2003.
 • artykuły hasłowe infantiliter-inglorius oraz irritatio-luculenter w: Słownik łacińsko-polski pod red. J. Korpantego t. 2, WS PWN Warszawa, 2003 oraz te same artykuły hasłowe w: Mały słownik łacińsko-polski pod red. J. Korpantego, WS PWN Warszawa, wyd. I 2001.

Projekty badawcze:

Elektroniczny Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce (A-Q)
Środki: Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (umowa nr 3736/B/H03/2011/40)
Czas realizacji: czerwiec 2011  – czerwiec 2014 Kierownik projektu: dr hab. Michał Rzepiela

Fontes mediae et infimae Latinitatis Polonorum. Elektroniczny korpus języka łacińskiego na ziemiach polskich (1000-1550) Środki: Projekt realizowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (umowa nr 0045/FNiTP/H11/80/2011)
Czas realizacji: styczeń 2012 r. – grudzień 2016 r.
Kierownik projektu: dr hab. Michał Rzepiela

Długosz 2.0. Elektroniczny korpus i narzędzia analizy języka Jana Długosza, czas realizacji: styczeń 2018 – styczeń 2023, Kierownik projektu: dr hab. Michał Rzepiela

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych

 • członek Komisji Filologii Klasycznej PAU (2003)
 • członek Komisji Neolatynistycznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN (2007)
 • członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową unią Akademicką (2012)
 • członek komitetu redakcyjnego Archivum Latinitatis Medii Aevi (2012)
 • członek Management Committee Akcji COST, IS1005, Medioevo Europeo „Medieval Europe – Medieval Cultures and Technological Resources” 2011-2015.

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG