Marzena Miśkiewicz
Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego
320

dr Marzena Miśkiewicz

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu. W latach 2009–2014 studiowała filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2014 r. obroniła pracę magisterską pt. Językowo-kulturowy obraz społeczności wiejskiej utrwalony w przedwojennej prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie Drogi przez wieś Wincentego Burka), napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Kurek. Tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo uzyskała w 2020 r., obroniwszy z  wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Obraz wsi utrwalony w międzywojennej prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie twórczości Wincentego Burka, Stanisława Młodożeńca i Stanisława Piętaka), przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Kurek. Z Instytutem Języka Polskiego PAN współpracuje od 2015 r. jako autorka haseł do Wielkiego słownika języka polskiego PAN. W Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego zatrudniona od 2018 r. Zajmuje się redakcją i lingwochronologizacją artykułów hasłowych.

Główne kierunki zainteresowań naukowych

Kultura wsi w ujęciu etnolingwistycznym, literatura ludowa, leksyka gwarowa, leksykografia, kultura języka.

Publikacje

Książka:

Obraz społeczności wiejskiej utrwalony w międzywojennej prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie twórczości Wincentego Burka, Stanisława Młodożeńca i Stanisława Piętaka), Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2021.

Artykuły:

 • Frazematyka gwarowa jako wykładnik stylizacyjny w literaturze pięknej (na przykładzie prozy Stanisława Młodożeńca i Wincentego Burka), [w:] Maciej Rak  (red.), Słowiańska frazeologia gwarowa III, Kraków 2024, w druku.
 • O możliwości wykorzystania chronologizacji WSJP PAN do badania zjawiska przenikania wyrazów gwarowych do polszczyzny ogólnej, [w:] Język w regionie, region w języku V, Poznań 2023, w druku.
 • Sportswoman, sportowczyni, sportówka… Problematyczne nazwy kobiety uprawiającej sport, „Język Polski”, w druku.
 • Wykładniki stylizacji gwarowej w Młodości Jasia Kunefała Stanisława Piętaka, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” LXXI, 2023, s. 101–115.
 • Kiedy firanka jest firaną? Semantyka i pragmatyka słowa od XIX w. do czasów współczesnych (na marginesie prac nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN), „Język Polski” CIII, z. 2., 2023, s. 52–65.
 • Recenzja: Andrzej Markowski, Polszczyzna spolegliwa. O języku Dzienników Marii Dąbrowskiej, „Język Polski” XCIX, z. 1, 2019, s. 114–118.
 • Wybrane ekspresywizmy i przezwiska odnoszące się do wyglądu człowieka użyte w Drodze przez wieś W. Burka na tle polszczyzny współczesnej, [w:] E. Wierzbicka-Piotrowska (red.), Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie, Warszawa 2018, s. 337–348.
 • Praca i ziemia jako wartości szczególnie cenione w społeczności wiejskiej (na przykładzie Drogi przez wieś Wincentego Burka), „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” LXIII, 2016, s. 87–98.
 • Obraz pracy w gospodarstwie chłopskim utrwalony w prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie Drogi przez wieś Wincentego Burka),  „Literatura Ludowa” 2016, nr 2, s. 57–66.
 • Familijne zwroty adresatywne w wiejskim i miejskim typie kultury (na przykładzie sposobów zwracania się do matki i ojca w wybranych miejscowościach ziemi sandomierskiej), [w:] M. Pachowicz (red.),  Żywa gwara. Rozważania o gwarach polskich na początku XXI wieku, Tarnów 2015, s. 87–98.

Udział w projektach badawczych

 • „Wielki słownik języka polskiego – etap trzeci”, praca naukowa finansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 11 H 18 0280 86, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, 2018–2021.
 • „Wielki słownik języka polskiego. Kontynuacja”, praca naukowa finansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 0016/NPRH2/H11/81/2013, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, 2013–2018.

Członkostwo w gremiach naukowych

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG