dr Marzena Miśkiewicz

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu. W latach 2009-2014 studiowała filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2014 r. obroniła pracę magisterską pt. Językowo-kulturowy obraz społeczności wiejskiej utrwalony w przedwojennej prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie Drogi przez wieś Wincentego Burka), napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Kurek. Tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo uzyskała w 2020 r., obroniwszy z  wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Obraz wsi utrwalony w międzywojennej prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie twórczości Wincentego Burka, Stanisława Młodożeńca i Stanisława Piętaka), przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Kurek. Z Instytutem Języka Polskiego PAN współpracuje od 2015 r. jako autor haseł do Wielkiego słownika języka polskiego PAN. W Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego zatrudniona od 2018 r. Zajmuje się redakcją i lingwochronologizacją artykułów hasłowych.

Główne kierunki zainteresowań naukowych

Język i kultura wsi w ujęciu etnolingwistycznym, literatura ludowa, leksyka gwarowa, leksykografia, kultura języka.

Publikacje

Artykuły:

  • Wybrane ekspresywizmy i przezwiska odnoszące się do wyglądu człowieka użyte w Drodze przez wieś W. Burka na tle polszczyzny współczesnej, [w:] E. Wierzbicka-Piotrowska (red.), Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie, Warszawa 2018, s. 337–348.
  • Praca i ziemia jako wartości szczególnie cenione w społeczności wiejskiej (na przykładzie Drogi przez wieś Wincentego Burka), „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” LXIII, 2016, s. 87–98.
  • Obraz pracy w gospodarstwie chłopskim utrwalony w prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie Drogi przez wieś Wincentego Burka),  „Literatura Ludowa” 2016, nr 2, s. 57–66.
  • Familijne zwroty adresatywne w wiejskim i miejskim typie kultury (na przykładzie sposobów zwracania się do matki i ojca w wybranych miejscowościach ziemi sandomierskiej), M. Pachowicz (red.),  Żywa gwara. Rozważania o gwarach polskich na początku XXI wieku, Tarnów 2015, s. 87–98.

Recenzja:

  • Andrzej Markowski, Polszczyzna spolegliwa. O języku Dzienników Marii Dąbrowskiej, „Język Polski” XCIX, z. 1, 2019, s. 114–118.

Wystąpienia

  • Konferencja „Różnice pokoleniowe w języku ogólnym i w gwarach”, Sokółka, 1–2 VIII 2018. Referat: Ty siafanduło, ty rapuło… – obraz świata utrwalony w ekspresywizmach i nieoficjalnych antroponimach w międzywojennej prozie i języku współczesnym.
  • Ogólnopolska Studencka Konferencja Dialektologiczna „Żywa gwara", Tarnów, 6 VI 2013. Referat: Familijne zwroty adresatywne w wiejskim i miejskim typie kultury (na przykładzie sposobów zwracania się do matki i ojca w wybranych miejscowościach ziemi sandomierskiej)

Udział w projektach badawczych

  • „Wielki słownik języka polskiego - etap trzeci”, praca naukowa finansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 11 H 18 0280 86, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, 2018-2021.
  • „Wielki słownik języka polskiego. Kontynuacja”, praca naukowa finansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 0016/NPRH2/H11/81/2013, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, 2013–2018.

Członkostwo w gremiach naukowych

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego