mgr Mariusz Frodyma

Strona zewnętrzna: https://pjs.ijp.pan.pl/mf.html

Wykształcenie

magister filologii polskiej Uniwersytet Jagielloński (1976 r.)

Przebieg pracy zawodowej

1976 – 1980 Uniwersytet Jagielloński Instytut Filologii Polskiej

1980 – 1993 Instytut Badań Literackich PAN Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w.

1993 – Instytut Języka Polskiego PAN Pracownia Języka Staropolskiego

Obszary badań naukowych

leksykografia, leksykologia, historia języka, socjolingwistyka

Publikacje

Książki

 • Wybór tekstów języka mówionego mieszkańców Krakowa, red. B. Dunaj, Kraków 1979 [współaut.].
 • Bibliografia dialektologii polskiej (do roku 1975 włącznie), red. J. Strutyński, Kraków 1981 [współaut.].
 • Opis źródeł Słownika staropolskiego, red. W. Twardzik we współpracy z E. Deptuchową i L. Szelachowską-Winiarzową, Kraków 2005 [współaut.].
 • Indeksy do Opisu źródeł Słownika staropolskiego, Kraków 2011.


Słowniki [współaut.]

 • Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M. R. Mayenowa, t. XV, Wrocław–Warszawa–Kraków… 1984.
  • T. XVII, 1987.
  • T. XVIII, 1988.
  • T. XXI, 1992.
  • T. XXII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1994.
 • Słownik staropolski, t. XI, zesz. 2 (70), red. S. Urbańczyk, Kraków 1996.
 • Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M. R. Mayenowa, t. XXV, Warszawa 1997.
 • Słownik staropolski, t. XI, zesz. 3 (71), red. S. Urbańczyk, Kraków 1997.
  • Zesz. 4 (72), 1998.
  • Zesz. 5 (73), 1999.
  • Zesz. 6 (74), 2000.
  • Zesz. 7 (75), red. S. Urbańczyk i Zespół, 2001.
  • Zesz. 8 (76), red. Zespół, 2002.
 • Mały słownik zaginionej polszczyzny, red. F. Wysocka, Kraków 2003 [współaut. z E. Deptuchową, L. Szelachowską-Winiarzową i F. Wysocką].
 • Słownik staropolski. Suplement, cz. I (verba absentia), pod red. nauk. E. Deptuchowej, Kraków 2014.


Artykuły

 • Z problematyki badań leksyki języka mówionego, [w:] Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa 1, red. B. Dunaj, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego DLXXIX, Prace Językoznawcze, z. 70, Warszawa – Kraków 1981, s. 57–67 [współaut. z J. Kowalik i K. Ożogiem].
 • W sprawie słownika polszczyzny mówionej, [w:] Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa 1,..., s. 89–92.
 • Kłopoty z transkrypcją średniowiecznych tekstów polskich. Oboczność samogłosek nosowych w temacie, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze t. 7, Poznań 2001, s. 71–75.
 • Skarbnica leksyki staropolskiej, Język Polski XCIV, 2014, zesz. 3, s. 250–264 [współaut. z E. Deptuchową, L. Szelachowską-Winiarzową, Z. Wanicową, F. Wysocką].
 • O kilku piętnastowiecznych wyrazach w utworach Jana Kochanowskiego. Uwagi wstępne, [w:] Wiązanie sobótkowe. Studia o Janie Kochanowskim, pod red. E. Lasocińskiej i W. Pawlaka, Studia Staropolskie. Series Nova, t. XLIII (XCIX), Warszawa 2015 , s. 499-505.
 • O słownictwie mówionej nieoficjalnej odmiany piętnastowiecznej polszczyzny, [w:] System - Tekst - Człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi, pod red. M. Gębki-Wolak, J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Chrzyńskiej, Toruń 2016, s. 43-62.
 • Z doświadczeń w pracy nad Suplementem (cz. I) do Słownika staropolskiego, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny, t. IV, Kraków 2017, s. 11-22.

Recenzje

 • Rec.: J. Wawrzyńczyk, Nad projektem „Polskiego informatorium wyrazowego”, wyd. II zmienione, Toruń 1993. [W:] Język Polski LXXV, 1995, s. 67–68.
 • Rec.: Studia Polonistyczne t. XX (1992), Poznań 1994; Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza t. I (XXI), Poznań 1994. [W:] Język Polski LXXV, 1995, s. 375–377.
 • Rec.: Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza t. II (XXII), Poznań 1995. [W:] Język Polski LXXVI, 1996, s. 395–396.
 • Rec.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska XLIV. Językoznawstwo, Toruń 1994; Filologia Polska XLVI. Językoznawstwo, Toruń 1995. [W:] Język Polski LXXVII, 1997, s. 223–225.

Sprawozdania

 • II Ogólnopolskie Studenckie Sympozjum Socjolingwistyczne (Sosnowiec, 10–12.IV.1978), Poradnik Językowy 1978, zesz. 10, s. 470–471 [współaut. z J. Kąsiem i K. Rudek].
 • Sesja poświęcona pamięci Profesora Mieczysława Karasia, Język Polski LIX, 1979, s. 309–311 [współaut. z K. Rudek].

Publikacje na nośniku elektronicznym [współaut.]

 • Korpus tekstów staropolskich do roku 1500, red. W. Twardzik, Kraków 2003 (pliki pdf na stronie internetowej Instytutu Języka Polskiego PAN).
 • Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego, red. W. Twardzik, Kraków 2006 (na płycie DVD).

Uczestnictwo w projektach badawczych

 • od 2017 udział w projekcie badawczym nr UMO-2016/21/B/HS2/01249 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki "Słownictwo polskie w XV-wiecznych rozariuszach łacińskich. Studium porównawcze", realizowanym pod kierownictwem dr hab. E. Deptuchowej, prof. IJP PAN, w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie
 • od 2013 udział w projekcie "Dokończenie edycji sejmowej Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego", realizowanym pod kierownictwem prof. dra hab. A. Dąbrówki w Instytucie Badań Literackich PAN
 • 2013-2014 udział w projekcie badawczym nr NN 104379440 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki "Słownik pojęciowy języka staropolskiego", realizowanym pod kierownictwem dr hab. B. Sieradzkiej-Baziur, prof. IJP PAN, w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie
 • 2009-2012 udział w projekcie badawczym nr NN104091837 "Skarbnica leksyki staropolskiej", finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanym pod kierownictwem dr hab. E. Deptuchowej, prof. IJP PAN, w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie
 • 2002-2006 udział w projekcie badawczym zamawianym nr PBZ/KBN/064/H01/2001, finansowanym przez Komitet Badań Naukowych "Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego", realizowanym pod kierownictwem prof. dra hab. W. Twardzika w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie
 • 2000-2004 udział w projekcie badawczym nr 1 H01D/018/19, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, "Elektroniczny korpus ciągłych tekstów staropolskich (do 1500 r.)", realizowanym w IJP PAN w Krakowie, pod kierownictwem prof. dra hab. W. Twardzika
 • 977-1980 udział w projekcie badawczym "Język mówiony mieszkańców Krakowa i Nowej Huty", realizowanym pod kierownictwem prof. dra hab. B. Dunaja w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego


Członkostwo w towarzystwach naukowych

członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego