Magdalena Majdak
Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku
811

dr hab. Magdalena Majdak, prof. IJP PAN

kierownik Pracowni Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku IJP PAN

Wykształcenie

 • 2020 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego Głos – wyraz, pojęcie, zjawisko, w tym książki pt. Głos. Studium leksykograficzne, Kraków 2019.
 • 2002 – 2007 studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; 2007 – uzyskanie stopnia doktora na podstawie rozprawy pt. Słownik warszawski: koncepcja – realizacja – recepcja napisanej pod kierunkiem prof. Elżbiety Sękowskiej; dyplom z wyróżnieniem
 • 2002 – 2004 studia na Podyplomowym Studium Emisji Głosu Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom nauczyciela emisji głosu
 • 2001 – 2006 studia licencjackie i magisterskie w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność kroatystyczna); 2009 – dyplom magistra filologii słowiańskiej, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Jerzego Molasa oceniona celująco)
 • 1997 – 2002 studia magisterskie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; dyplom z wyróżnieniem uzyskany na podstawie pracy Kwalifikatory jako narzędzie opisu słowa napisanej pod kierunkiem prof. Elżbiety Sękowskiej
 • 1998 – ukończenie Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. J. Elsnera w Warszawie, Sekcja
  Rytmiki Wydziału Teoretyczno-Pedagogicznego, dyplom muzyka nauczyciela rytmiki

Obszary badań naukowych

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dwóch głównych obszarów tematycznych – leksykografii i zagadnienia głosu.

Publikacje

 • P. Bartyzel, M. lgras-Cybulska, S. K. Tadeja, M. Majdak, G. Łukawski and D. Hekiert, Voice-Responsive Virtual Reality Training Environment for Occupational and Non-Professional Voice Users, 2024 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW), Orlando, FL, USA, 2024, pp. 208-213, doi: 10.1109/VRW62533.2024.00042.
 • Keywords in religious literature of the 17th and 18th centuries in light of the data from the Electronic Corpus of 17th– and 18th-century Polish Texts, „Jazykovedný časopis” ed. K. Gajdošová, A. Žáková, Slovak Academic Press 2023, roč. 74, č. 1., s. 100-107.
 • D. Adamiec, W. Gruszczyński, M. Majdak, M. Żółtak, Barokowa polszczyzna w internecie, czyli Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, „Lingvaria” 1/2023, s. 113–124, https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.08.
 • M. Igras-Cybulska, D. Hekiert, A. Cybulski, S. Tadeja, M. Witkowski, K. Nakonieczny, I. Augustyn, et al. Towards Multimodal VR Trainer of Voice Emission and Public Speaking: Work-in-Progress2023 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW), Apollo – University of Cambridge Repository, https://doi.org/10.17863/CAM.95526.
 • Voice SelfAssessment in the Light of Acoustic Analysis – Case Studies, „Logopaedica Lodziensia” 8/2023, s. 65-78, https://doi.org/10.18778/2544-7238.08.058.
 • Między pięknem a skutecznością – wybrane zagadnienia sztuki kaznodziejskiej w Teologii pasterskiej z 1844 roku, [w:] Viro Vere Academico. Księga poświęcona pamięci profesora Bogdana Walczaka, red. E. Skorupska-Raczyńska, A. A. Niekrewicz, Gorzów Wielkopolski 2022, s. 129-140, http://cwn.ajp.edu.pl/2022/55/.
 • R. Bronikowska, M. Majdak, A. Wieczorek, M. Żółtak, The Electronic Dictionary of the 17th- and 18th-century Polish – Towards the Open Formula Asset of the Historical Vocabulary, [w:] Proceedings of the XIX EURALEX Congress: Lexicography for Inclusion, t. I, red. Z. Gavriilidou, M. Mitsiaki, A. Fliatouras, Democritus University of Thrace 2020, s. 471-475.
 • M. Igras-Cybulska, A. Cybulski, D. Hekiert, M. Majdak, R. Salamon, P. Słomka, A. Szumiec, K. Błaszczyńska, B. Błaszczyński, S. Kacprzak, glossoVR – voice emission and public speech training system, 2020 IEEE, Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW), 2020/3/22, 833-834, doi.org/10.1109/VRW50115.2020.00267.
 • Głos. Studium leksykograficzne, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków 2019.
 • Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku IJP PAN, [w:] Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, red. M. Pastuch i M. Siuciak przy współpracy K. Wąsińskiej i W. Wilczek, Katowice 2018, s. 176-182.
 • W. Gruszczyński, D. Adamiec, M. Majdak, W. Morawski, Wybrane problemy semantyki historycznej. Definiowanie znaczeń w słowniku dawnej polszczyzny, [w:] Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, red. M. Pastuch i M. Siuciak przy współpracy K. Wąsińskiej i W. Wilczek, Katowice 2018, s. 229-242.
 • Językowy obraz głosu – ujęcie diachroniczne, „Język a Kultura” 27/2017, s. 83-92.
 • Słowa ważniejsze niż inne – metoda słów kluczy w badaniu polszczyzny dawnej, „Tekst i dyskurs – text und diskurs” 10/2017, s. 229-243, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-de8b3613-5a2c-44b3-a16f-3b8c671e1899.
 • Kilka uwag o związkach duszy i głosu w świetle wybranych pism filozoficznych, [w:] Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, t. 1, Dusza w oczach świata, red. E. Masłowska, D. Pazio-Wlazłowska, Warszawa 2016, SOW, s. 67-78, https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/56.
 • O pojmowaniu głosu, [w:] Wieloaspektowość komunikacji, red. K. Szafrańska, I. Klonowska, E. Małachowska, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa 2016, s. 147-156.
 • Słowa klucze w materiale historycznym, „Przegląd Humanistyczny” 3/2016, s. 45-56, https://przegladhumanistyczny.pl/resources/html/articlesList?issueId=9708.
 • M. Majdak, M. Igras, Metafory głosu – analiza akustyczna, „Prace Filologiczne” LXVI/2015, s. 179-199.
 • Słownik języka polskiego, Warszawa 1900–1927 red. Jan Karłowicz, Adam Antoni Kryński, Władysław Niedźwiedzki, „Poradnik Językowy” 6/2014, s. 93-100.
 • M. Majdak, M. Igras, A. Domeracka-Kołodziej, Looking for natural voice — The effectiveness of the program of Postgraduate Studies of Voice and Speech Training, 2014, XXII Annual Pacific Voice Conference (PVC) IEEE Xplore Digital Library, IEEE Advancing Technology for Humanity, s. 1-6, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6838204.
 • Głos a emocje – wykładniki językowe (prolegomena), „Prace Filologiczne” 2014/LXIV cz. II, s. 217-232.
 • Terapeutyczne aspekty zajęć z emisji głosu, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie 2014, z. 6, s. 90-97, http://www.ast.krakow.pl/uczelnia/zeszyty-naukowe-ast/.
 • A. E. Piotrowska, M. Majdak, M. Bańko, Etymologiczny słownik języka polskiego A. Bańkowskiego, „Poradnik Językowy” 6/2013, s. 88-92.
 • A. Hącia, M. Majdak, Kaligrafia w polskiej szkole XX i XXI wieku, [w:] Kultura zachowań językowych Polaków, red. M. Krauz, K. Ożóg, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 253-266.
 • Głos w „Pieśni duchowej” św. Jana od Krzyża a biblijny „szmer łagodnego powiewu” (1Krl 19,13) [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red. J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, Wydawnictwo Rys, Poznań 2013, t. II, s. 363-373.
 • Obraz głosu w świetle danych Słownika języka polskiego z roku 1861, [w:] Tělo, smysly, emoce v jazyce a literatuře, red. I. Vaňková, wyd. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2013, s. 176-186.
 • Słownik języka Jana Chryzostoma Paska, Wrocław, 1965–1973, red. Halina Koneczna, Witold Doroszewski, „Poradnik Językowy” 9/ 2012, s. 95-98.
 • Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku, Kraków 1996- IJP PAN, „Poradnik Językowy” 8/ 2012, s. 105-111.
 • Głos w myśli Ojców Kościoła, [w:] Język doświadczenia religijnego IV, red. E. Skorupska-Raczyńska, G. Cyran, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 215-227.
 • M. Bańko, M. Majdak, M. Czeszewski, Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny, Warszawa 2011, http://leksykografia.uw.edu.pl.
 • List elektroniczny jako wyraz przemian kulturowych w środowisku naukowym, [w:] Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś, red. U. Sokólska, wyd. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2011, s. 129-140.
 • Objaśnienia etymologiczne leksyki słowiańskiej w „Słowniku warszawskim”, [w:] Język polski – wczoraj, dziś, jutro…, red. B. Czopek-Kopciuch, P. Żmigrodzki, Kraków 2010, s. 184-191.
 • O natchnieniu, „Poradnik Językowy” 1/2010, s. 57-63.
 • Rola głosu w komunikacji Boga z człowiekiem na przykładzie „Dzienniczka” s. Faustyny, [w:] Język doświadczenia religijnego, t. III, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, wyd. Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 221-232.
 • „Głos cichy i wolny czy huczący i brzmiący” – nad przekładami fragmentu 1Krl 19, 11-13, [w:] Meandry tożsamości. Język – religia – tożsamość t. IV, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny, Gorzów Wielkopolski – Szczecin 2010, s. 151-161.
 • Emisja głosu w kształceniu nauczycieli, „Studia Pragmalingwistyczne” 2010/1, s. 81-88.
 • Językoznawca w e-bibliotece. Wybrane publikacje leksykograficzne w zbiorach internetowych, „Poradnik Językowy” 10/ 2009, s. 90-94.
 • Opisywanie głosu w „Gadkach” Andrzeja Glabera, „Poradnik Językowy” 2009/ 6, s. 11-19.
 • Słownik warszawski a próby normalizacji ortografii w początkach jego powstawania, [w:] Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, Toruń 2008, s. 67-72.
 • Rozmaitości językoznawcze. Prace Językoznawczego Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego 2, red. K. Bielenin-Lenczowska, M. Majdak, Warszawa 2008.
 • Słownik warszawski: koncepcja – realizacja – recepcja, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Łużycko-polskie spotkanie na szlaku tradycji, [w:] Rozmaitości językoznawcze. Prace Językoznawczego Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego 2, red. K. Bielenin-Lenczowska, M. Majdak, Warszawa 2008, s. 119-121.
 • Kultura ludowa – pogranicza Mazowsza (Radomskie), [w:] Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś 2008, http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl.
 • „Cóż ja mam czynić w taką miłość wdany?” Mikołaja Sępa Szarzyńskiego portret melancholijny, [w:] Skarby pilności, red. M. M. Kacprzak, P. Kozioł, Warszawa 2008, s. 19-38.
 • Kilka uwag o definicjach w Słowniku warszawskim, „Prace Filologiczne” LII/2007, s. 223-240.
 • Słownik warszawski w korespondencji jego twórców, „Prace Filologiczne” LI/2006, s. 231-246.
 • Z problemów finansowania Słownika warszawskiego, [w:] Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej, red. H. Karaś, Warszawa 2006, s. 232-238.
 • O metodach analizy materiału przykładowego w słownikach języka polskiego, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Językoznawstwo, red. E. Komorowska, D. Dziadosz, Szczecin 2006, s. 169-172.
 • O cytatach w Słowniku warszawskim, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 41/2006, s. 95-113.
 • „Rječnik hrvatskoga jezika” (1998) a „Veliki rječnik hrvatskoga jezika” (2003) Vladimira Anicia, [w:] Slavica leguntur. Aktualne problemy badawcze slawistyki, red. J. Królak, J. Molas, Warszawa 2006, s. 161-178.
 • Słownik warszawski: koncepcja – realizacja – recepcja, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 40/2005, s. 339-353.
 • Normatywność słowników – teoria a praktyka, [w:] Rozmaitości językoznawcze. Prace Językoznawczego Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, red. K. Bielenin, M. Majdak, Warszawa 2005, s. 173-182.
 • Stratyfikacja polszczyzny a współczesne słowniki języka polskiego, [w:] „Język trzeciego tysiąclecia III”, t. 1, red. G. Szpila, Kraków 2005, s. 255-261.
 • Rozmaitości językoznawcze. Prace Językoznawczego Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, red. K. Bielenin, M. Majdak, Warszawa 2005 (wyd. z płytą CD).
 • Kwalifikatory w największych powojennych słownikach języka polskiego, „Prace Filologiczne” ILIX/2004, s. 283-316.
 • Uwagi do opisu gramatycznego hasła lejce, „Arterie” 1/2004, s. 27-38.

Przeglądy bibliograficzne, recenzje, artykuły popularnonaukowe

 • Działalność Koła Miłośników Żywego Słowa przy Oddziale Warszawskim Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w latach 2016–2020, [w:] Język polski – między tradycją a współczesnością. Księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, red. E. Horyń, E. Młynarczyk, P. Żmigrodzki, Kraków 2021, s. 44–50, https://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/10824.
 • W poszukiwaniu własnego głosu, In gremio. Dwumiesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych 6 (85) 2013, s. 9, https://ingremio.org/wp-content/uploads/IG_arch/IG85.pdf.
 • Bibliografia prac Profesor Elżbiety Sękowskiej, „Poradnik Językowy” 1/ 2010, s. 9-17.
 • Profesor Elżbieta Sękowska, „Poradnik Językowy” 1/ 2010, s. 5-8 (współautorka: K. Bielenin-Lenczowska).
 • 5 lat Językoznawczego Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, [w:] Rozmaitości językoznawcze. Prace Językoznawczego Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego 2, red. K. Bielenin-Lenczowska, M. Majdak, Warszawa 2008, s. 11-16.
 • [recenzja] T. Piotrowski, Zrozumieć leksykografię, Warszawa 2001, „Poradnik Językowy” 10/ 2004, s. 91-94.

Hasła słownikowe

 • Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, red. W. Gruszczyński, Warszawa, http://www.sxvii.pl
 • Wielki słownik wyrazów obcych PWN, red. M. Bańko, Warszawa 2003.
 • Słownik ortograficzny – rejestr wyrazów występujących w języku polskim, red. T. Karpowicz, Warszawa 2001.

Udział w projektach

 • Rozbudowa „Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich XVII i XVIII w.” i jego integracja z „Elektronicznym słownikiem języka polskiego XVII i XVIII w.”, NPRH 2019-2023, IJP PAN
 • Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.), NPRH 2013-2018, IJP PAN
 • Źródła do dziejów Czapskich w XVIII wieku. Egodokumenty członków rodziny wojewody pomorskiego Piotra Jana (1685-1736) – opracowanie filologiczno-historyczne i edycja, NPRH 2022-2027, UWM
 • glossoVR 2.0 – wirtualny trenażer emisji głosu i wystąpień publicznych, NCBiR 2021-2024, AGH
 • Wystąpienia publiczne w interaktywnych środowiskach wirtualnych – postawy publiczności a zachowanie mówcy: podejście biometryczne, MNiSW 2021-2022, AGH
 • glossoVR – wirtualny trenażer emisji głosu i wystąpień publicznych, MNiSW 2019-2020, AGH

Konferencje – wykłady – wystąpienia

 • Tenderness and imagination: On the preacher’s qualities in the light of „pastoral theology” from 1844, Detection of Emotions in Sung and Spoken Voice with Focus on „Vox Profana” & „Vox Sacra”, XXVII Pacific voice conference: Eu/Poland edition Kraków 2019.
 • Znaczenie głosu w perspektywie leksykograficznej, Instytut Języka Polskiego UW, Warszawa 2019.
 • Metoda słów kluczy w badaniu polszczyzny dawnej – na przykładzie tekstów z zakresu polityki, międzynarodowa konferencja „Słowa klucze 2017”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2017.
 • M. Majdak, M. Igras-Cybulska, Między sercem a głosem. Porównawcza analiza akustyczna wypowiedzi liturgicznych i pozaliturgicznych, ogólnopolska konferencja Język nabożeństw, Rada Języka Polskiego, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Żywiec 2017.
 • M. Majdak, M. Igras-Cybulska, How the voice can be changed? International Conference on Music and Sounds, Interdisciplinary Research Foundation and London Centre for Interdisciplinary Research, Warsaw 2017.
 • Tradycje żywego słowa, seminarium Głos i ciało z okazji Światowego Dnia Głosu, Koło Miłośników Żywego Słowa, Oddział Warszawski TMJP, Warszawa 2017.
 • M. Majdak, M. Igras-Cybulska, Czy można zakochać się w głosie. Przyczynki do analizy filologicznej i akustycznej, Lunch z humanistyką cyfrową, Pracownia Metodologiczna IJP PAN, Kraków 2017, https://www.youtube.com/watch?v=bDRJlERY1KA.
 • M. Majdak, M. Igras-Cybulska, Differences between spoken and sung voice qualities, Voice, respiration and brain regulation, COST, Advanced Voice Function Assessment in Europe, Copenhagen 2016.
 • Wokół definicji znaczenia ‘głos’, cz. I i II, Zakład Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 • M. Majdak, M. Igras-Cybulska, „So I will allure her; I will lead her into the desert and speak to her heart, Hos 2. 16. The „speaking to heart” as a subject of the overview of the research, XXIV Pacific voice conference: Eu/Poland edition 2016, The Pacific Voice & Speech Foundation, R-Soft Studio, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Lublin 2016.
 • Słowa ważniejsze niż inne – rozważania na materiale polszczyzny dawnej, międzynarodowa konferencja „Słowa klucze 2016”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016.
 • W. Gruszczyński, D. Adamiec, M. Majdak, W. Morawski, Jak definiować znaczenia haseł w słowniku historycznym? Wybrane problemy semantyki historycznej, Kongres Historyków Języka, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.
 • Związek duszy i głosu w wybranych pismach filozoficznych, międzynarodowa konferencja „Świat oczyma duszy – dusza w oczach świata. Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej”, Fundacja Slawistyczna, Instytut Slawistyki PAN, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 • Wybrane zjawiska akustyczne w perspektywie słowników i tekstów dawnych, ogólnopolska konferencja „Akustyka w językoznawstwie – językoznawstwo w akustyce”, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 • Metafory głosu – analiza akustyczna (wraz z M. Igras), ogólnopolska konferencja „Akustyka w językoznawstwie – językoznawstwo w akustyce”, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 • Looking for natural voice – the effectiveness of the program of Postgraduate Studies of Voice and Speech Training at the University of Social Sciences and Humanities in Warsaw (wraz z M. Igras i A. Domeracką-Kołodziej), XXII Annual Pacific Voice Conference, Pacific Voice and Speech Foundation, Dept. of Bioengineering, Santa Clara University, Otolaryngology Head and Neck Surgery, University of California Los Angeles, Otolaryngology Head and Neck Surgery, University of California Irvine, Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunicationsi AGH UST, Kraków 2014.
 • Zagadnienia związane z emisją głosu, wykład, Prokuratura Okręgowa, Szczecin 2014.
 • Terapeutyczne aspekty zajęć z emisji głosu, ogólnopolska konferencja „Natura głosu ludzkiego”, Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego, Kraków 2013.
  Apel o powszechność zajęć z emisji głosu dla osób różnych profesji, IX Forum Kultury Słowa „Mówi się, czyli o wymowie i wymowności Polaków” Szczecin 2013.
 • Głos a poznanie – zarys problematyki, ogólnopolska konferencja „Z mroku głos przemówił do Mojżesza; i z mroku Słowo przybywa do nas (Abraham Joshua Heschel). Słowo wobec doświadczenia T(t)ajemnicy”, Zakład Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
 • Głos a emocje – wykładniki językowe, sympozjum semantyczne „Człowiek – Język – rzeczywistość”, zorganizowane z okazji 35-lecia konwersatorium Kierunki współczesnej semantyki, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 • O Słowniku języka polskiego XVII i 1. poł XVIII wieku, wykład, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2013.
 • Słownik języka polskiego XVII i 1. poł XVIII wieku, (wraz z R. Bronikowską), Dni Technologii Językowej – Human Language Technology Days, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa 2012.
 • Wszystko gra. Rozważania o duchowości głosu, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język doświadczenia religijnego”, Uniwersytet Szczeciński i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie, Grzybowo 2012.
 • Językowy obraz głosu w świetle danych leksykograficznych, (na materiale Słownika wileńskiego), Česko-polské konference Tělo, smysly, emoce v jazyce a literature, Praha 2012.
 • Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny (wraz z M. Bańką i M. Czeszewskim), „Glosa do leksykografii polskiej w 150-lecie „Słownika wileńskiego” i 100-lecie Słownika gwar polskich Jana Karłowicza”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011.
 • Kaligrafia w polskiej szkole (wraz z A. Hącią), VIII Forum Kultury Słowa „Kultura zachowań językowych Polaków”, Rzeszów 2011.
 • Głos cichy i wolny czy huczący i brzmiący – nad przekładami fragmentu 1Krl 19, 12-13, ogólnopolska konferencja „Język – religia – tożsamość,” Uniwersytet Szczeciński i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie, Głogów, 2010.
 • Co słychać w głosie? wykład na zaproszenie Domu Tańca, Szczebrzeszyn 2010.
 • List elektroniczny jako wyraz przemian kulturowych w środowisku naukowym, ogólnopolska konferencja „Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś”, Uniwersytet w Białymstoku, Supraśl 2010.
 • Głos w myśli Ojców Kościoła, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język doświadczenia religijnego”, Uniwersytet Szczeciński i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie, Grzybowo 2010.
 • Słownik języka polskiego XVII i I. poł. XVIII w. (sesja plakatowa wraz z M. Majewską), LXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Wrocław 2010.
 • Objaśnienia etymologiczne leksyki słowiańskiej w „Słowniku warszawskim”, konferencja Instytutu Języka Polskiego PAN „Język polski – wczoraj, dziś, jutro. W 100. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Urbańczyka”, Polska Akademia Nauk, Kraków 2009.
 • Rola głosu w komunikacji Boga z człowiekiem na przykładzie „Dzienniczka” s. Faustyny, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język doświadczenia religijnego”, Uniwersytet Szczeciński i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie, Grzybowo 2009.
 • Leksyka niesłowiańska w „Słowniku warszawskim” w świetle zawartych w nim objaśnień etymologicznych – wyrazy arabskie, ogólnopolska konferencja „Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Wpływy obce w językach słowiańskich”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.
 • Ewolucja wiedzy i opisu leksykograficznego pojęć z zakresu fonetyki artykulacyjnej na przykładzie dwudziestowiecznych słowników ogólnych, II konferencja „Glosa do leksykografii polskiej”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009.
 • Korpus polszczyzny XVII-XVIII w. – perspektywy rozwoju, sympozjum „Narzędzia informatyczne w leksykografii historycznej w Polsce”, Instytut Języka Polskiego PAN, Warszawa 2009.
 • Słownik polszczyzny XVII i I. poł. XVIII w. na tle polskich słowników historycznych. Wykład w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, Warszawa 2009.
 • Emisja głosu a lingwistyka (wraz z Agnieszką Borowiec), konferencja Instytutu Polonistyki Stosowanej ku czci Profesora Stanisława Dubisza, Warszawa 2008.
 • Słownik warszawski a próby normalizacji ortografii w początkach jego powstawania, II Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza „Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
 • O definicjach w Słowniku warszawskim, Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Historia i współczesność języka polskiego”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.
 • Ilustracja materiałowa w Słowniku Karłowicza-Kryńskiego-Niedźwiedzkiego, VIII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Świat Słowian w języku i kulturze”, Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo 2006.
 • O cytatach w Słowniku warszawskim, ogólnopolska konferencja „Wokół polszczyzny dawnej i obecnej”, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2006.
 • Słownik warszawski w korespondencji jego twórców, ogólnopolska konferencja „Z historii słownictwa języka polskiego – glosa do dziejów leksykografii polskiej poświęcona pamięci Profesora Mieczysława Szymczaka”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.
 • Jan Karłowicz – życie i prace, wystąpienie na posiedzeniu Językoznawczego Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 • Leksykografia i styl, wystąpienie na posiedzeniu Językoznawczego Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 • Stratyfikacja polszczyzny a współczesne słowniki języka polskiego, ogólnopolska konferencja „Język trzeciego tysiąclecia III”, Kraków 2004.
 • Kwalifikatory w największych powojennych słownikach języka polskiego, ogólnopolska konferencja „Przyszłość słowników w Polsce”, Uniwersytet Opolski, Kamień Śląski 2004.
 • Mavro Vetranović – twórca renesansowy? I Sympozjum Kroatystyczne, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003.
 • Cóż będę czynić w taką miłość wdany..? Mikołaj Sęp Szarzyński i jego poezja na tle neoplatońskiej koncepcji miłości. Konferencja studencka „Skarby pilności – polski barok i okolice”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2002.
 • Normatywność słowników – teoria a praktyka. Ogólnopolska studencka konferencja językoznawcza „Językoznawstwo – granice i pogranicza”, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warszawski, Łukęcin 2002.
 • Komunikacja międzyludzka a słowniki języka polskiego. Ogólnopolska studencka konferencja językoznawcza „Język – komunikacja – społeczeństwo”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Obrzycko 2002.
 • Stopień dokładności opisu pragmatycznego jako problem leksykograficzny. Spotkanie Językoznawczego Koła Naukowego UW, Warszawa 2002.
 • Inne kwalifikatory w Innym słowniku języka polskiego. Ogólnopolska studencka konferencja językoznawcza „Funkcje i odmiany języka”, Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo 2001.
 • Uwagi do opisu gramatycznego hasła lejce. Ogólnopolska studencka konferencja językoznawcza „Polszczyzna u progu XXI w.”, Uniwersytet Śląski, Wisła 2001.

Członkostwo w gremiach i organizacjach naukowych

 • Przewodnicząca Koła Miłośników Żywego Słowa w Oddziale Warszawskim TMJP
 • Członkini Zarządu Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
 • Wiceprzewodnicząca Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
 • Członkini Polskiego Towarzystwa Retorycznego
 • Członkini Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu
 • Kierownik i autorka programu studiów podyplomowych Kształcenie głosu i mowy oraz Przygotowanie do prowadzenia zajęć z emisji głosu Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie.
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG