Magdalena Klapper
Pracownia Języka Staropolskiego
347

dr Magdalena Klapper

Strona zewnętrzna: https://pjs.ijp.pan.pl/mk.html

Funkcje

 • asystent w Pracowni Języka Staropolskiego

Wykształcenie

 • 2004–2009 studia magisterskie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalność edytorstwo
  Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Strycharskiej-Brzeziny: Motyw Bożego Narodzenia w twórczości poetyckiej Antoniego Jana Bogusławskiego. Edycja wybranych dzieł oraz ich analiza językowostylistyczna
 • 2010–2015 studia doktoranckie w Studium Doktorskim Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie; praca doktorska przygotowywana pod kierunkiem dr hab. Ewy Deptuchowej, prof. IJP PAN
 • 2019 doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
  Praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. Ewy Deptuchowej, prof. IJP PAN: Staropolskie słownictwo związane z wojskowością (do końca XV wieku) i jego obecność we współczesnej polszczyźnie

Obszary badań naukowych

 • leksyka polszczyzny średniowiecznej, profesjolekt i socjolekt żołnierski

Udział w projektach badawczych

 • 2017 projekt zrealizowany w ramach programu rozwoju młodych naukowców IJP PAN „Bolesław Erzepki jako wydawca zabytków staropolskiej leksykografii – na przykładzie Przyczynków do średniowiecznego słownictwa polskiego cz. 1 (1908)”
 • 2017-2020 udział w projekcie badawczym nr UMO-2016/21/B/HS2/01249 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki  w latach 2017-2020 pt. „Słownictwo polskie w XV-wiecznych rozariuszach łacińskich. Studium porównawcze” pod kierownictwem dr hab. Ewy Deptuchowej, prof. IJP PAN, realizowanym w IJP PAN w Krakowie
 • od 2018 udział w projekcie badawczym nr 1H 17 0201 85 finansowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2018-2022 pt. „Baza leksykalna średniowiecznej polszczyzny (do 1500 r.) Fleksja” pod kierownictwem dr hab. Ewy Deptuchowej, prof. IJP PAN, realizowanym w IJP PAN w Krakowie

Publikacje książkowe

 • Słownik staropolski. Suplement cz. I (verba absentia), pod red. E. Deptuchowej, Kraków 2014, wyd. LEXIS, 96 s. [opracowali: E. Deptuchowa, M. Eder, M. Frodyma, M. Klapper, D. Kołodziej, M. Kozłowska, M. Leńczuk, L. Szelachowska-Winiarzowa, W. Twardzik, Z. Wanicowa, Z. Wójcikowa, F. Wysocka].

Rozdziały w wieloautorskich monografiach

 • Jasińska K., Klapper M., Kołodziej D. (2019): Which Dictionary is Beautiful, Affluent and Concise at the Same Time? (in 15th-century Poland), [w:] C. Benati, C. Händl (ed.), From Glosses to Dictionaries: The Beginnings of Lexicography,  Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 147–163.
 • Jasińska K., Klapper M., Kołodziej D. (2020): Czym właściwie jest rozariusz? [w:] Rozariusze z polskimi glosami, pod red. nauk. E. Deptuchowej, Kraków, 23-33 (Prace Instytutu Języka Polskiego PAN  161).
 • Klapper M. (2020): Wokabularz lubiński, [w:] Rozariusze z polskimi glosami, pod red. nauk. E. Deptuchowej, Kraków, 161-190 (Prace Instytutu Języka Polskiego PAN  161).
 • Klapper M. (2020): Wokabularze petersburskie, [w:] Rozariusze z polskimi glosami, pod red. nauk. E. Deptuchowej, Kraków, 203-230 (Prace Instytutu Języka Polskiego PAN  161).

Artykuły

 • Mikoś M. (2012): Słownictwo i frazeologia z zakresu wojskowości w Kolendach żołnierskich i Szopce żołnierskiej Antoniego Bogusławskiego, „Język Polski” R. XCII (2012), z. 5., 391–401.
 • Klapper M. (2014): Leksyka żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie jako najmłodsza warstwa polskiego profesjolektu żołnierskiego, „Język Polski” R. XCIV (2014), z. 2., 130–141.
 • Klapper M., Kołodziej D. (2014): Elektroniczny Korpus Tekstów Staropolskich do 1500 r. Perspektywy i problemy, „Prace Filologiczne” R. LXV (2014), 203–210.
 • Klapper M., Kołodziej D. (2015): Elektroniczny Tezaurus Rozproszonego Słownictwa Staropolskiego do 1500 roku. Perspektywy i problemy, „Polonica” t. XXXV (2015), 87–101. (http://dx.doi.org/10.17651/POLON.35.8).
  http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=57751&from=publication
 • Eder M., Klapper M., Kołodziej D. (2015): Dawna polszczyzna i nowe technologie: testowanie metod przetwarzania języka naturalnego na materiale polskiego piśmiennictwa od średniowiecza po wiek XX, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” R. LXXI (2015), 189–202.
 • Klapper M., Kołodziej D. (2017): Glosa w rękopisie, edycji i słowniku — na przykładzie glos polskich z „Katalogu łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej” wykorzystanych w „Słowniku staropolskim”, „Polonica” t. XXXVII, 53–66. (http://dx.doi.org./10.17651/POLON.37.6).
 • Klapper M. (2018): Bolesław Erzepki jako wydawca zabytków staropolskiej leksykografii – na przykładzie „Przyczynków do średniowiecznego słownictwa polskiego cz. 1” (1908), „LingVaria” XIII z. 2 (26), 97–107. (http://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.07).
 • Jasińska K., Klapper M., Kołodziej D. (2018): Polskie glosy w przekazach XV-wiecznych rozariuszy – koncepcja opracowania materiału źródłowego, „Język Polski” R. XCVII (2018), z. 4, 82–93.
 • E. Deptuchowa, K. Jasińska, M. Klapper, D. Kołodziej (2020): O projekcie Korpusu polszczyzny do 1500 roku, „Poradnik Językowy” z. 8, 7-16.

Recenzje

 • Klapper M. (2016): M. Bańko, D. Svobodova, J. Rączaszek-Leonardi, M. Tatjewski: Nie całkiem obce. Zapożyczenia wyrazowe w języku polskim i czeskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ss. 188, „Socjolingwistyka” t. 30 (2016), 289-293 [recenzja]. (https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/download/volumes/30/socjo30-21.pdf).

Referaty konferencyjne i odczyty

 • Klapper M., Kołodziej D., Elektroniczny korpus tekstów staropolskich (do 1500 roku). Perspektywy i problemy; Konferencja „Korpusy tekstów dawnych i gwarowych” (Warszawa 21.11.2013).
 • Klapper M., Kołodziej D., Elektroniczny Tezaurus Rozproszonego Słownictwa Staropolskiego do 1500 r. Perspektywy i problemy, Konferencja „Polska leksykografia latynistyczna. Historia i perspektywy” (Kraków 6.05.2014).
 • Eder M., Klapper M., Kołodziej D., Dawna polszczyzna i nowe technologie: testowanie metod przetwarzania języka naturalnego na materiale polskiego piśmiennictwa średniowiecznego, LXXI Zjazd PTJ „Ciągłość i zmiana w języku i językoznawstwie” (Kraków 22–23.09.2014).
 • Klapper M., Kołodziej D., Glosa w rękopisie, edycji i słowniku – na przykładzie glos polskich z Katalogu łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej, Kongres Historyków Języka, (Katowice 13–15.04.2016).
 • Klapper M., Kołodziej D., Z zagadnień mikrostruktury Słownika staropolskiego – teksty i glosy paralelne jako ilustracja materiałowa haseł, VI Glosa do Leksykografii, (Warszawa 22–23.09.2016).
 • Jasińska K., Klapper M., Kołodziej D., Godny M., Słowniki łacińskie – źródło w badaniach nad staropolszczyzną [poster], LXXV Zjazd PTJ „Źródła w badaniach językoznawczych” (Łódź 18–19.09.2017).
 • Klapper M., Bolesław Erzepki jako wydawca zabytków staropolskiej leksykografii – na przykładzie „Przyczynków do średniowiecznego słownictwa polskiego” (1908), Ogólnopolska konferencja historycznojęzykowa. W kręgu dawnej polszczyzny III (Kraków 04–05.12.2017).
 • Jasińska K., Klapper M., Kołodziej K., Which dictionary is beautiful, affluent and concise at the same time? (in the 15th century Poland), International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL-9), (Santa Margherita Ligure (Italy) 20.06–22.06. 2018).
 • Jasińska K., Klapper M., Kołodziej K., Słowniki łacińskie oraz łacińsko-niemieckie z polskimi glosami z przełomu XV–XVI w. i ich miejsce w historii polskiej leksykografii, VII Glosa do Leksykografii, (Warszawa 24–25.09.2018).
 • Jasińska K., Klapper M., Kołodziej K., Czym właściwie jest rozariusz? – uwagi o średniowiecznych słownikach glosowanych, Hortus Deliciarum, (Kraków 30.11.2018 r.).
 • Klapper M., Zabytki języka polskiego (do 1500 roku) jako źródła do badań nad staropolskim słownictwem związanym z wojskowością, Ogólnopolska konferencja historycznojęzykowa. W kręgu dawnej Polszczyzny IV, (Kraków 5–6.12.2019).
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG