Łukasz Halida
Pracownia Łaciny Średniowiecznej
383

dr Łukasz Halida

Wykształcenie

 • 2023 – stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na podstawie rozprawy pt. „Dynamika słowotwórczo-semantyczna leksyki ze sfery religijno-kościelnej w polskiej łacinie średniowiecznej” napisanej pod kierunkiem dr. hab. Michała Rzepieli, prof. IJP PAN, oraz dr. Krzysztofa Nowaka
 • 2018-2023 – Językoznawcze Studia Doktoranckie – Instytut Języka Polskiego PAN
 • 2014-2016 – studia magisterskie w zakresie filologii klasycznej – Instytut Filologii Klasycznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Praca magisterska: „Problemowe, strukturalne i stylistyczne aspekty I księgi Boskich pouczeń Laktancjusza” (promotor: prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski)
 • 2011-2014 – studia licencjackie w zakresie filologii klasycznej – Instytut Filologii Klasycznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Praca licencjacka: „Konstrukcje imiesłowowe w tekście Ewangelii według Łukasza i sposoby ich interpretacji w polskich przekładach Biblii” (promotor: dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ)

Monografie

 • Halida Łukasz (2022) Laktancjusz. Boskie pouczenia (Divinae institutiones). Księgi I-III. Przekład z języka łacińskiego i opracowanie, Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

Artykuły

 • Halida Łukasz (2021) Kościelne słownictwo prawno-administracyjne w polskiej łacinie średniowiecznej – analiza z wykorzystaniem metod korpusowych, „Academic Journal of Modern Philology” 13, 123-132.
 • Halida Łukasz (2021) Słownictwo specjalistyczne ze sfery religijno-kościelnej w polskiej łacinie średniowiecznej na przykładzie leksemu „columbatio” [W:] „Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym”, B. Malczewska, J. Woźniakiewicz (red.), Kraków: Wydawnictwo Naukowe Unwersytetu Pedagogicznego, 185-197.
 • Halida Łukasz (2021) Analiza leksykalno-semantyczna wybranych leksemów związanych ze śmiechem w łacinie polskiej od średniowiecza do początku XVI wieku [W:] „Komizm historyczny III”, T. Korpysz, A. Krasowska (red.), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 101-118.
 • Halida Łukasz (2020) Studio semantico-lessicale delle espressioni della liturgia come servizio di Dio nel latino medievale polacco [W:] „VI Ciclo di Studi Medievali. Atti del Convegno”, R. Dolce, S. Martini, R. Del Monte (red.), Firenze, 414-419.
 • Halida Łukasz (2016) Contemptus mundi: motywy, sposoby i cel wzgardy światem w życiu mniszym na przykładzie zachodnich tekstów monastycznych z V-VII wieku [W:] „Satura lanx. Studia nad dziejami społecznymi i gospodarczymi świata starożytnego”, B. Kołoczek, W. Duszyński (red.), Kraków, 128-141.
 • Halida Łukasz (2015) „Color affectus” jako źródło semantycznej ewolucji terminu „pietas”, „Littera antiqua” 10, 229-241.

Recenzje i sprawozdania

 • Halida Łukasz (2021) Łacina w późnośredniowiecznej Warszawie. Kilka uwag na temat książki Urszuli Zachary-Związek „Łacina późnośredniowiecznych ksiąg ławniczych Starej Warszawy” (Warszawa 2019, 111 s.), „Forum Lingwistyczne” 8 (8), 1-5.
 • Nowak Krzysztof, Halida Łukasz (2020) I Warsztaty eFontes. Reprezentatywność: gatunki i funkcje, „Polonica” 40, 149-151.

Przekłady

 • Halida Łukasz (2019) Mateusz z Krakowa „Kazanie o Niewiniątkach” [W:] A. Jungiewicz, K. Panuś (red.), „Kazania bożonarodzeniowe”, Kraków, 63-78.
 • Halida Łukasz (2019) Mikołaj z Błonia „Kazanie XIII na niedzielę w oktawie Narodzenia Pańskiego” [W:] A. Jungiewicz, K. Panuś (red.), „Kazania bożonarodzeniowe”, Kraków, 89-114.
 • Halida Łukasz, Śnieżewski Stanisław, Warzocha Michał (2016) Pliniusz Starszy „Historia naturalis. Praefatio”, „Studia Classica et Neolatina” 14, 123-132.

Wystąpienia konferencyjne

 • Leksyka ze sfery religijno-kościelnej w polskiej łacinie średniowiecznej w ujęciu słowotwórczo-semantycznym. Wnioski z przeprowadzonych badań, Warsztaty projektu eFontes, Instytut Języka polskiego PAN, 13-14.04.2023.
 • Łacińska terminologia teologiczna z zakresu trynitologii na przykładzie „Epithome conclusionum theologicalium” Michała Wrocławczyka (1460-1534) – wybrane aspekty, Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce 2, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 9-10.02.2022 (udział w formie zdalnej).
 • Infirmitates corporis – infirmitates animae”. Sin as Illness in Polish Medieval Sermons, International Medieval Congress, Leeds, 5-9.07.2021 (udział w formie zdalnej).
 • La creazione linguistica dell’immagine di Rosa da Viterbo nell’ufficio liturgico in suo onore, Seminario finale pubblico del laboratorio di edizione fonti liturgiche, Centro Studi Santa Rosa da Viterbo, 19.06.2021 (udział w formie zdalnej).
 • Wpływ języka greckiego na leksykę ze sfery religijno-kościelnej w łacinie średniowiecznej – Sesja doktorancka, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, 22-23.04.2021 (udział w formie zdalnej).
 • Norma i nadużycie w średniowiecznej liturgii polskiej – 29. Spotkania Mediewistyczne „Błąd i przygana w piśmiennictwie średniowiecznym”, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, 19-20.11.2020 (udział w formie zdalnej).
 • Słownictwo specjalistyczne ze sfery religijno-kościelnej w polskiej łacinie średniowiecznej: specjalizacja leksemów języka ogólnego – Sesja doktorancka, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, 29.06-1.07.2020 (udział w formie zdalnej).
 • Studio semantico-lessicale delle espressioni della liturgia come servizio di Dio nel latino medievale polacco – VI Ciclo di Studi Medievali, Associazione Culturale NUME – Gruppo di Ricerca sul Medioevo Latino, Florencja, 8-9.06.2020 (udział w formie zdalnej).
 • Łacińska terminologia polskiego ustawodawstwa kościelnego epoki średniowiecza – II Wrocławskie Spotkania Terminologiczne TERMOS 2020 „Granice (w) terminologii”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 5-7.03.2020.
 • „Quae solutio columbatio appellatur”. O terminologii kościelnej w polskiej łacinie średniowiecznej na przykładzie leksemu „columbatio”II Międzynarodowa Konferencja „Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Rybna, 9.01.2020.
 • Liturgia w polskich źródłach średniowiecznych: przegląd gatunkowo-treściowy – I Warsztaty Projektu eFontes. Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej „Reprezentatywność: funkcje i gatunki piśmiennictwa”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, 12-13.12.2019.
 • „In risum maximum est excitatus”. Pole leksykalno-semantyczne określeń śmiechu i żartu w polskiej łacinie średniowiecznej – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komizm historyczny”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 24.10.2019.
 • La Bibbia e le testimonianze pagane nell’apologetica lattanziana: coesistenza e corrispondenza – III Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna „Biblia w epoce patrystycznej. Przekłady i duchowa interpretacja w 1600. rocznicę śmierci św. Hieronima”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 16-17.10.2019.
 • Terminologia kościelna w polskiej łacinie średniowiecznej – Sesja doktorancka, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, 13.04.2019.

Stypendia

 • wrzesień 2017 – czerwiec 2018 – stypendium w ramach programu Erasmus+ – Università degli Studi di Napoli „Federico II” (Sezione del Dipartimento di Studi Umanistici), Neapol (Włochy).

Udział w projektach

 • „Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej. Kontynuacja prac”, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, funkcja: doktorant w projekcie, kierownik projektu: dr Krzysztof Nowak (2018-2023).
 • Opera omnia św. Tomasza z Akwinu i jej wartość dla współczesnej humanistyki”, Nauka dla Społeczeństwa, funkcja: tłumacz, kierownik projektu: ks. prof. dr hab. Piotr Roszak.

Szkoły letnie i warsztaty

 • Laboratorio online Edizione fonti liturgiche, Centro Studi Santa Rosa da Viterbo, listopad 2020 – czerwiec 2021.
 • Digital Humanities Winter School Palermo 2019, Università degli Studi di Palermo, 4-7.03.2019.

Zajęcia dydaktyczne

 • 2021 – teraz – lektorat z języka łacińskiego, Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 • 2018 – teraz – lektorat z języków łacińskiego i greckiego, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie.
 • 2016-2017 – konwersatorium Kultura antyczna w świecie nowożytnym, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Inne

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG