dr Ewa Kozioł-Chrzanowska

Funkcja

Asystent w Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego

Wykształcenie

 • 2008 r. – magister filologii polskiej (z wyróżnieniem; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego),
 • 2014 r. – doktor nauk humanistycznych (z wyróżnieniem; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego).

Publikacje

 • E. Kozioł-Chrzanowska, 2017, What Do Users of General Electronic Monolingual Dictionaries Search for? The Most Popular Entries in the Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish [in:] Electronic lexicography in the 21st Century. Proceedings of eLex 2017 Conference, eds. I. Kosem et al., Brno, pp. 202–220.
 • E. Kozioł-Chrzanowska, 2017, The Importance of Carnivalesque and Play in Contemporary Language Behaviours. The Case Study of Modern Colloquial Polish Sayings, [in:] Language, Literature, and Popular Culture. Proceedings from the Fifth International Conference at the Faculty of Foreign Languages, Tijana Parezanović, Valentina Budinčić, Danica B. Karić (ed.), Belgrade: Alfa BK University, pp. 169–180.
 • E. Kozioł-Chrzanowska, 2017, Well-known Polish Proverbs in Internet Memes, [in:] Proverbium. Yearbook of International Proverb Scholarship, ed. W. Mieder, Vermont, pp. 179–219.
 • E. Kozioł-Chrzanowska, „Przekrojowa” rubryka Heca hecą jako źródło potocznych reproduktów języka polskiego, Libron, Kraków 2015.
 • E. Kozioł-Chrzanowska, Czy współcześnie powstają przysłowia? [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji 5: frazeologizmy, red. I. Kosek, R. Makarewicz, K. Zawilska, Olsztyn 2015, s. 138–147.
 • E. Kozioł-Chrzanowska, Komiczne przekształcenia utartych związków wyrazowych, „Poradnik Językowy” 2015, nr 6, s. 84-93.
 • E. Kozioł-Chrzanowska, Pogranicza frazeologii. Zarys problematyki badawczej potocznych reproduktów języka polskiego, „Polonica” 2014, nr 34, s. 141-153.
 • E. Kozioł-Chrzanowska, Antyprzysłowia, memy, antyslogany. Kontrmówienie jako strategia komunikacji, „Socjolingwistyka” 2014, XXVIII, s. 49–66.
 • E. Danowska-Florczyk, E. Kozioł-Chrzanowska, B. Pędzich, Wstęp do poprawności leksykalnej, Poprawność leksykalna - szablon językowy, wyrazy modne, Poprawność ortograficzna [w:] Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2014.
 • E. Kozioł-Chrzanowska, U. Zdunek, Słowniki elektroniczne – nowa jakość w polskiej leksykografii, „Prace Filologiczne” 2013, LXIV, s. 139–146.
 • E. Kozioł-Chrzanowska, Funkcjonowanie Wielkiego słownika języka polskiego PAN w Internecie, „Język Polski” 2012, nr 5, s. 348–353.
 • E. Kozioł-Chrzanowska, Frazemy, hece i reprodukty – w poszukiwaniu rozstrzygnięć terminologicznych do opisu wybranych konstrukcji wielowyrazowych, „Język Polski” 2012, nr 4, s. 249–260.
 • E. Kozioł-Chrzanowska, Modyfikacje postaci wyrazów jako przykład środków językowych występujących w potocznych reproduktach języka polskiego [w:] Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych 2, t. I, red. M. Kuczera, Kraków 2012, s. 79–84.
 • E. Kozioł-Chrzanowska, Co się kryje w hecach językowych? [w:] Młodzi naukowcy dla polskiej nauki 6, red. M. Kuczera, Kraków 2012, s. 98–102.
 • E. Kozioł-Chrzanowska, Czy i jak definiować frazemy [w:] Język – styl – tekst w teorii i praktyce badawczej, red. W. Śliwiński, Kraków 2012, s. 23–38.
 • E. Kozioł-Chrzanowska, Kryterium narodowe [w:] Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, red. A. Markowski, Warszawa 2012, s. 68–80.
 • E. Kozioł-Chrzanowska, Dziedzictwo nowomowy PRL-owskiej we współczesnym dyskursie publicznym [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), red. B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2011, s. 211–221.
 • E. Kozioł-Chrzanowska, Nowe spojrzenie na kryteria oceny elementów językowych: kryterium narodowe [w:] Kultura komunikacji językowej. Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Poznań 2011, s. 35–38.
 • E. Kozioł, „Kamasze” i „bure suki” – o sposobach reagowania na nowomowę, „Przegląd Humanistyczny” 2010, z. 4 (421), s. 43–51.

Dorobek leksykograficzny

autorstwo ok. 3000 haseł w Wielkim Słowniku Języka Polskiego.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Sekcja Frazeologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN (współpracownik),
 • Zespół Ortograficzno-Onomastyczny Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (członek),
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (członek).

Udział w projektach badawczych

 • 2009–2012 – Wielki słownik języka polskiego. Podstawowy zasób polszczyzny (nr projektu: R 17 004 03), projekt badawczy rozwojowy MNiSW, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki,
 • 2013–2015 – Potoczne reprodukty języka polskiego. Analiza formalna, semantyczna i pragmatyczna na materiale rubryki „Przekroju” Heca hecą (nr projektu: 2012/05/N/HS2/00627), program „Preludium” Narodowego Centrum Nauki, kierownik projektu: Ewa Kozioł-Chrzanowska,
 • od 2013 – Wielki słownik języka polskiego – kontynuacja (nr projektu: 0016/NPRH2/H11/81/2013), Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki.
 • 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 – środki na realizację projektów badawczych przyznane w ramach konkursów na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki UW (w r. 2011 i 2012) oraz Instytutu Języka Polskiego PAN (w r. 2015, 2016, 2017); funkcja kierownika projektów.

Doświadczenie dydaktyczne

 • lektorat języka polskiego (Centrum „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego),
 • ćwiczenia z kultury języka polskiego (Wydział Polonistyki i Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego),
 • konwersatorium stylistyczne (Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego),
 • szkolenia z poprawnej i komunikatywnej polszczyzny dla pracowników urzędów (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS).

Inne

 • rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw podręczników (w zakresie opiniowania podręczników pod względem językowym).