Katarzyna Sobolewska
Pracownia Dialektologii Polskiej (w Warszawie)
832

 

 

 

 

dr hab. Katarzyna Sobolewska

ORCID: 0000-0002-1348-787X

Funkcje

 • profesor w Pracowni Dialektologii Polskiej (Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur)

Wykształcenie

 • 1990 – magister filologii polskiej; temat pracy magisterskiej: Sposoby zwracania się do rozmówców w środowisku Uniwersytetu Warszawskiego (promotor: prof. dr hab. Barbara Bartnicka)
 • 2002 – doktor nauk humanistycznych; temat rozprawy doktorskiej: Słownictwo dotyczące przestrzeni w twórczości Stefana Żeromskiego (promotor: prof. dr hab. Barbara Bartnicka, recenzenci: prof. dr hab. Kwiryna Handke, prof. dr hab. Stanisław Dubisz)
 • 2019 – doktor habilitowana w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Obszary badań naukowych

gwara mazurska, gwara warmińska, kultura Warmii i Mazur, dialektologia, pamięć zbiorowa Mazurów i Warmiaków, język artystyczny, język i styl Stefana Żeromskiego, dzieje rękopisów Stefana Żeromskiego, biografia Stefana Żeromskiego, leksykografia dawna i współczesna, styl i poprawność polskich tekstów naukowych

Najważniejsze publikacje

 1. Katarzyna Sobolewska, Formy zwracania się do rozmówcy w środowisku Uniwersytetu Warszawskiego, „Poradnik Językowy” 1993, z. 1–2.
 2. Katarzyna Sobolewska et al., Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, tom III, red. Z. Stamirowska, H. Perzowa, Warszawa-Kraków 1993.
 3. Katarzyna Sobolewska, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Tom 2: Przestrzeń, Kraków 2002.
 4. Katarzyna Sobolewska et al., Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, tom IV, red. H. Perzowa, D. Kołodziejczykowa, Warszawa-Kraków, 2002.
 5. Katarzyna Sobolewska, Słownictwo związane z przestrzenią w twórczości Stefana Żeromskiego, Warszawa 2004.
 6. Katarzyna Sobolewska, Grzeczność po włosku, [w:] Grzeczność nasza i obca, red. M. Marcjanik, Warszawa 2005.
 7. Katarzyna Sobolewska, Florencja Stefana Żeromskiego, czyli portret miasta¸ [w:] Światy Stefana Żeromskiego, red. M.J. Olszewska, G.P. Bąbiak, Warszawa 2005.
 8. Katarzyna Sobolewska et al., Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, tom V, red. H. Perzowa, D. Kołodziejczykowa, Warszawa-Kraków, 2006.
 9. Katarzyna Sobolewska, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Tom 12: Miasto i wieś, Kraków 2007.
 10. Katarzyna Sobolewska, „Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur”, czyli cierpienia leksykografa, [w:] Język polski – wczoraj, dziś, jutro..., red. B. Czopek-Kopciuch, P. Żmigrodzki, Kraków 2010.
 11. Katarzyna Sobolewska, Leksykograf jako partner historyka literatury, „Prace Filologiczne”, t. 58/2010.
 12. Katarzyna Sobolewska, Stefan Żeromski jako animator kultury, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”, 2, 2012.
 13. Katarzyna Sobolewska, Agnieszka Wełpa, Gwary Warmii i Mazur w „Małym słowniku gwar polskich”, „Prace Filologiczne”, t. 64/2013.
 14. Katarzyna Sobolewska, Dobra pamięć. O „Wspomnieniach” Moniki Żeromskiej, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”, 3, 2013.
 15. Katarzyna Sobolewska, Dokumenty związane z rodziną Żeromskich zgromadzone w Bibliotece Narodowej w Warszawie, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”, 4, 2014.
 16. Katarzyna Sobolewska et al., Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, tom VI, red. D. Kołodziejczykowa, K. Sobolewska, Warszawa-Kraków 2014.
 17. Katarzyna Sobolewska, Dialektolodzy na manowcach. O wpływie niemczyzny na gwary Warmii i Mazur, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2014, tom 21(41), zeszyt 2.
 18. Katarzyna Sobolewska, Zapis gwary jako świadectwo antropologiczne. Na materiale badań terenowych przeprowadzonych na Warmii i Mazurach w latach 50. XX wieku, [w]: Z. Babickiene, L. Peckuviene (red.), Tarmes – Europos tautu kulturos paveldas (Dialects – cultural heritage of European nations). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2015, s. 583–600. Dostępne w: http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/tarms-europos-taut-kultros-paveldas-dialects-cultural-heritage-european-nations#
 19. Katarzyna Sobolewska, Architekt Stefan Ż. Sny, obsesje, projekty i realizacje, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego, 5, 2015.
 20. Katarzyna Sobolewska, „Słownik warmiński” Wiktora Steffena po 30 latach. Idea, metoda i treść, „Poradnik Językowy” nr 10, 2015.
 21. Katarzyna Sobolewska, Żeromski i Reymont. Wyścig po Nobla, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”, 6, 2016.
 22. Katarzyna Sobolewska, „Słownik języka Jana Chryzostoma Paska” odczytany feministycznie, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” v. 23 nr 1, 2016.
 23. Katarzyna Sobolewska, Wiktor Steffen i jego „Słownik warmiński”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” v. 23 nr 2, 2016.
 24. Katarzyna Sobolewska, Żeromski i automobile. Rozwój transportu miejskiego a język pisarza, [w:] Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red. M. Święcicka, M. Peplińska, Bydgoszcz 2016.
 25. Katarzyna Sobolewska, Sprawność komunikacyjna autorów prac naukowych. Z notatek redaktora, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, Kultura komunikacji językowej 4, tom 32, 2016, s. 169-181.
 26. Katarzyna Sobolewska, Zapisy dialektologów jako źródło historyczne, „Poradnik Językowy” nr 4, 2017, s. 7-20.
 27. Katarzyna Sobolewska, Warszawskie adresy młodego Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”, 7, 2017, s. 87-96.
 28. Katarzyna Sobolewska, Warmia i Mazury na styku kultur. Relacje między językiem polskim, niemieckim a gwarą w wypowiedziach autochtonów z lat 50. XX wieku, [w:] Język w regionie, region w języku 2, red. B. Osowski, J. Kobus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk, Poznań 2017, s. 305-319.
 29. Katarzyna Sobolewska, Ochronka w Nałęczowie. Dzieło troski, entuzjazmu i uporu, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”, 8, 2018, s. 27-35.
 30. Katarzyna Sobolewska, Wojna w potocznym doświadczeniu Mazurów i Warmiaków, [w:] Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Poznań 2018, s. 337-348.
 31. Katarzyna Sobolewska, Mówiona historia Mazur. Regina Linka – mazurska Niobe, „Cech – Mazurski Cejtunek” nr 1, październik 2018, https://issuu.com/cech-mazurski.
 32. Katarzyna Sobolewska et al., Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, tom VII, red. K. Sobolewska, Warszawa-Kraków 2018.
 33. Katarzyna Sobolewska, Jak czytać „Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur”. Przewodnik dla użytkownika, [wstęp do:] Katarzyna Sobolewska et al., Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, tom VII, red. K. Sobolewska, Warszawa-Kraków 2018.
 34. Katarzyna Sobolewska, Mówiona historia Mazur. Godi, „Cech – Mazurski Cejtunek” nr 2, styczeń 2019, https://issuu.com/cech-mazurski.
 35. Katarzyna Sobolewska, Spacerowicze. Bohaterowie Żeromskiego w ogrodach i parkach Warszawy, [w:] Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red. M. Święcicka, M. Peplińska, Bydgoszcz 2019, s. 491-504.
 36. Katarzyna Sobolewska, Awantura o „Przedwiośnie”. Spór wokół powieści Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”, 9, 2019, s. 19-32.
 37. Katarzyna Sobolewska (opr.), Wybór prac dotyczących „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”, 9, 2019, s. 63-65.
 38. Katarzyna Sobolewska (opr.), Fragment polemiki wokół „Przedwiośnia”, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”, 9, 2019, s. 97-106.
 39. Katarzyna Sobolewska, Mówiona historia Mazur. Wojna, „Cech – Mazurski Cejtunek” nr 3, maj 2019, https://issuu.com/cech-mazurski.
 40. Katarzyna Sobolewska, Zgubiony i odnaleziony XXI tom Dzienników” Żeromskiego. Osoby, wydarzenia, okoliczności. Raport ze stanu poszukiwań, [w:] Stefan Żeromski. Twórca, działacz, obywatel, Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej pod red. R. Kotowskiego i S. Zacharz, Kielce 2019, s. 63-77; file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/zeromski_konferencja.pdf
 41. Katarzyna Sobolewska, Gwara mazurska na Facebooku. Edukacja, popularyzacja, integracja, „Studia Dialektologiczne” V, red. B. Grabka, R. Kucharzyk, A. Tyrpa, Kraków 2019, s. 315-323.
 42. Katarzyna Sobolewska, Mówiona historia Mazur: Maks Mazuch, „Cech – Mazurski Cejtunek” nr 4, listopad 2019, https://issuu.com/cech-mazurski.
 43. Katarzyna Sobolewska, Drugie życie słownika gwarowego. Współczesne projekty edukacyjne i artystyczne promujące gwarę Warmii i Mazur, „Zeszyty Łużyckie” 53, 2019, s. 139-150.
 44. Katarzyna Sobolewska, Język i kultura Warmii i Mazur w zbiorach Archiwum Fonograficznego UAM, [w:] Język w regionie, region w języku 3, red. B. Ossowski, J. Kobus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk, Poznań 2020, s. 307-317.
 45. Katarzyna Sobolewska, Gwara Mazurów w służbie pamięci, „Znad Pisy” nr 26/2020, s. 208-229.
 46. Katarzyna Sobolewska, Gwarą o krzywdzie. Przemoc językowa w relacjach Mazurów i Warmiaków, [w:] Język zwierciadłem kultury, red. E. Wierzbicka-Piotrowska, Warszawa 2020, s. 221-230.
 47. Katarzyna Sobolewska, Nazwy właścicieli gospodarstw rolnych i ich pracowników w gwarach Warmii i Mazur, „Gwary Dziś” 12/2020, s. 189-197, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/issue/view/1726
 48. Katarzyna Sobolewska et al., Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, tom VIII, red. K. Sobolewska, Warszawa-Kraków 2021.
 49. Katarzyna Sobolewska, Jak czytać „Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur”. Przewodnik dla użytkownika, [wstęp do:] Katarzyna Sobolewska et al., Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, tom VIII, red. K. Sobolewska, Warszawa-Kraków 2021.
 50. Katarzyna Sobolewska, Język świadków historii. Relacja z Mazur, [w:] Język polski – między tradycją a współczesnością. Księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, red. E. Horyń, E. Młynarczyk, P. Żmigrodzki, Kraków 2021, s. 292-305.
 51. Katarzyna Sobolewska, Bieda i bogactwo w życiu dawnych Mazurów i Warmiaków, [w:] Polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją. Tom prac ofiarowanych prof. dr hab. Barbarze Falińskiej w 90. rocznicę urodzin, red. J. Porayski-Pomsta, Katarzyna Sobolewska, Warszawa 2021, s. 79-97.
 52. Katarzyna Sobolewska, Przemoc językowa na Warmii i Mazurach w świetle relacji autochtonów, [w:] Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich, red. J. Kulwicka-Kamińska, A. Moroz, Toruń 2021, s. 141-158.
 53. Katarzyna Sobolewska, Znaczenia nie do uwierzenia. Raport z mazurskich wykopalisk językowych, [w:] Rok Mazurski w gminie Dźwierzuty, red. E. Dolińska-Baczewska, R. Dąbrowski, Dźwierzuty 2021, s. 13-20.
 54. Katarzyna Sobolewska, Agnieszka Wełpa-Siudek, Badania gwaroznawcze na Warmii i Mazurach, „Rocznik Ostrowski. Regionalne pismo popularnonaukowe”, nr 7, Ostrów Mazowiecka, 2021, s. 237–242.
 55. Katarzyna Sobolewska, Zgubiony i odnaleziony XXI tom Dzienników” Żeromskiego. Osoby, wydarzenia, okoliczności. Raport ze stanu poszukiwań, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”, 10, 2022, s. 107-119.
 56. Katarzyna Sobolewska, Mowa pożegnalna (na cześć prof. K. Handke), „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”, 10, 2022, s. 143-144.
 57. Józef Porayski-Pomsta, Katarzyna Sobolewska, Bibliografia prac naukowych prof. dr hab. Barbary Falińskiej, „Poradnik Językowy” 2022, z. 2, s. 13-23.
 58. Katarzyna Sobolewska, Nazwy i skład codziennych posiłków w gwarach Warmii i Mazur, „Prace Filologiczne” 77/2022, s. 425-434, Nazwy i skład codziennych posiłków w gwarach Warmii i Mazur (uw.edu.pl)
 59. Katarzyna Sobolewska, Nazwy kobiet w gwarach Warmii i Mazur, „Poradnik Językowy” 2023, z. 2, s. 57-64.
 60. Katarzyna Sobolewska, Zwolenniczki idei, głosicielki poglądów. Żeromski jako twórca i użytkownik pewnego typu feminatywów, [w:] Horyzonty polszczyzny. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi w pięćdziesięciolecie Jego pracy naukowej i dydaktycznej, pod red. M. Piaseckiej i M. Wojtyńskiej-Nowotki, Warszawa 2023, s. 180-189.
 61. Katarzyna Sobolewska, Tożsamość okiem filologa. Zaimki „nasz” i „naski” w autobiograficznych relacjach Mazurów i Warmiaków z połowy XX wieku, [w:] Tożsamość jako proces. Od Johannesa Bobrowskiego do dyskursu o „poniemieckim”. Literatura  – historia – krajobraz, red. A. Damięcka-Wójcik, A. Matysiak, Warszawa 2023, s. 141-152.
 62. Katarzyna Sobolewska, Daniel Artymowski, Miejsce spotkań. Mieszkanie Stefana Żeromskiego na Zamku Królewskim w Warszawie, „Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”, 11, 2023, s. 101-110.
 63. Katarzyna Sobolewska, 15 lat Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego, „Poradnik Językowy” 2024, z. 4, s. 92-95, https://journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pj/article/view/1377/1040

Recenzje

1.  Słownik stereotypów i symboli ludowych, tom 2: Rośliny, zeszyt 1: Zboża, koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński, Lublin 2017, „Język Polski” 3, 2019.

2. P. Szatkowski, Relacje potomków przedwojennych mieszkańców Mazur jako znikające świadectwo dawnego polsko-niemieckiego pogranicza. Perspektywa socjolingwistyczna (praca doktorska napisana  w Instytucie Slawistyki PAN, 2023).

Uczestnictwo w projektach badawczych

 1. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, 1999-2002, projekt nr  1 H01D01023 13 Komitetu Badań Naukowych; wykonawca.
 2. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, 2002-2005, projekt nr 2H01D01023 Komitetu Badań Naukowych; wykonawca.
 3. Wielki Słownik Języka Polskiego PAN, 2007-2012, projekt nr R 17 004 03 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; redaktor, nadredaktor.
 4. Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, 2011; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 2: infrastruktura strefy B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Poddziałanie 2.3.2.: Projekty w zakresie rozwoju zasobów informatycznych nauki w postaci cyfrowej; lider Pracowni SGOWM.
 5. Wielki Słownik Języka Polskiego PAN, kontynuacja, 2013-2016, projekt NPRH nr 0016/NPRH2/H11/81/2013; redaktor, nadredaktor.
 6. Dialog pokoleń 2019, projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”; organizator konferencji i warsztatów dla młodzieży.
 7. Dialog pokoleń 2020, projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”; organizator badań, konferencji i warsztatów dla młodzieży.
 8. Dialog pokoleń 2021, projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”; organizator badań, konferencji i warsztatów dla młodzieży.
 9. Dialog pokoleń 2022, projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”; organizator badań, konferencji i warsztatów dla młodzieży.
 10. Dialog pokoleń 2023, projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”; organizator badań, konferencji i warsztatów dla młodzieży.
 11. Dialog pokoleń 2024, projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”; organizator badań, konferencji i warsztatów dla młodzieży.

Redakcja naukowa

 1. Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, tom VI, red. D. Kołodziejczykowa, K. Sobolewska, Warszawa-Kraków 2014.
 2. Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, tom VII, red. K. Sobolewska, Warszawa-Kraków 2018.
 3. Stanisław Falkowski, Siły większe niż chaos. Tajemnica „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, Warszawa 2018.
 4. Piotr Szatkowski, Mazurski febel abo mazurska fibla, czyli Elementarz mowy mazurskiej, Ełk 2019.
 5. Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, tom VIII, red. K. Sobolewska, Warszawa-Kraków 2021.
 6. Polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją. Tom prac ofiarowanych prof. dr hab. Barbarze Falińskiej w 90. rocznicę urodzin, red. J. Porayski-Pomsta, K. Sobolewska, Warszawa 2021.

Wykłady, referaty, wystąpienia

 1. Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur”, czyli cierpienia leksykografa, Kraków 2009, konferencja: Język polski wczoraj – dziś – jutro.
 2. Leksykograf jako partner historyka literatury, Warszawa 2009, konferencja: II Glosa do leksykografii polskiej.
 3. Zapis gwary jako świadectwo antropologiczne. Na materiale badań terenowych przeprowadzonych na Warmii i Mazurach w latach 50. XX wieku, Wilno 2013, konferencja: Gwary – kulturowe dziedzictwo Europy.
 4. „Słownik języka Jana Chryzostoma Paska” odczytany feministycznie, Warszawa 2013, konferencja: IV Glosa do leksykografii polskiej.
 5. Wyścig po Nobla Anno Domini 1924, Warszawa 2014, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza.
 6. „Słownik warmiński” Wiktora Steffena. Idea, metoda i treść, Warszawa 2014, konferencja: Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo.
 7. Niemieckie wpływy leksykalne w gwarach Warmii i Mazur – ponowna próba oceny, Poznań 2014, konferencja: Wpływy języka niemieckiego na strukturę gramatyczną i leksykalną dialektów słowiańskich.
 8. Architekt Stefan Ż. Sny, obsesje, projekty i realizacje, Warszawa 2014, konferencja: Stefan Żeromski wobec tradycji i nowoczesności.
 9. „Słownik warmiński” Wiktora Steffena w 30. rocznicę publikacji, Warszawa 2014, konferencja: V Glosa do leksykografii polskiej.
 10. Architekt Stefan Ż. Sny, obsesje, projekty i realizacje, Warszawa 2015, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
 11. Żeromski i Reymont. Wyścig po Nobla, Warszawa 2015, Zamek Królewski w Warszawie.
 12. Gwara mazurska w powieściach Erwina Kruka, Przegorzały 2015, konferencja: Status gwary w języku i kulturze.
 13. Żeromski i automobile. Rozwój transportu a język pisarza, Bydgoszcz 2015, konferencja: Transport miejski w języku i kulturze.
 14. Sprawność komunikacyjna autorów prac naukowych. Z notatek redaktora, Będlewo 2015, konferencja: Kultura komunikacji językowej IV.
 15. Halina Koneczna – dialektolog idealny, Łowicz 2016, sesja na cześć Haliny Konecznej.
 16. Dialektologia i ideologia. Postawy badaczy rejestrujących w latach 50. XX wieku gwarę Warmii i Mazur. Uwagi i komentarze obecne w ich zapisach, Warszawa 2016, posiedzenie Sekcji Dialektologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN.
 17. Warmia i Mazury na styku kultur. Relacje między językiem polskim, niemieckim a gwarą w wypowiedziach autochtonów z lat 50. XX wieku, Poznań 2016, konferencja: Język w regionie, region w języku II.
 18. Gwara w służbie pamięci. Zapisy dialektologów jako źródło historyczne, Warszawa 2016, konferencja: Język jest labiryntem ścieżek.
 19. „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Młoda Polska a sprawa polska, Warszawa 2017, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
 20. „Popioły” – świat młodopolskiej powieści, Warszawa 2017, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
 21. Warszawskie adresy Stefana Żeromskiego, Ciekoty 2017, Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” w Ciekotach.
 22. Warmiacy i Mazurzy opowiadają o swoim losie, Wilamowice 2017, Dzień Języka Ojczystego.
 23. Wojna w potocznym doświadczeniu Mazurów i Warmiaków, Będlewo 2017, konferencja: Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich.
 24. Dawne badania dialektologiczne na Warmii i Mazurach, Sokółka 2018, konferencja: Różnice pokoleniowe w języku ogólnym i w gwarach.
 25. Drugie życie słownika gwarowego. Współczesne projekty edukacyjne i artystyczne promujące gwarę Warmii i Mazur, Warszawa 2018, konferencja: VII Glosa do leksykografii polskiej.
 26. Język i kultura Warmii i Mazur w zbiorach Archiwum Fonograficznego UAM, Poznań 2018, konferencja: Język w regionie, region w języku III.
 27. Słownik gwarowy na Facebooku, Stare Lubiejewo 2018, konferencja: Dialog Pokoleń V.
 28. Mazurski los i mazurska mowa, Warszawa 2018, konferencja: Mały język – wielki temat.
 29. Awantura o „Przedwiośnie”. Spór wokół powieści Stefana Żeromskiego, Warszawa 2018, Zamek Królewski w Warszawie.
 30. Awantura o „Przedwiośnie”. Spór wokół powieści Stefana Żeromskiego, Warszawa 2018, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, oddział warszawski.
 31. Awantura o „Przedwiośnie”. Spór wokół powieści Stefana Żeromskiego, Zagórów 2018, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów.
 32. „Przedwiośnie”. Sprawa niepodległości i wolności w literaturze międzywojennej, Warszawa 2018, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
 33. Awantura o „Przedwiośnie”. Spór wokół powieści Stefana Żeromskiego, Sokołów Podlaski 2018, Sokołowski Ośrodek Kultury.
 34. Awantura o „Przedwiośnie”. Spór wokół powieści Stefana Żeromskiego, Iława 2018, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie.
 35. „Z biegiem lat, z biegiem dni”… do niepodległości, Warszawa 2018, Zamek Królewski w Warszawie.
 36. Awantura o Niepodległą. „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, Warszawa 2019, Zamek Królewski w Warszawie.
 37. Przemoc językowa na Warmii i Mazurach w świetle relacji autochtonów, Toruń 5.09.2019, konferencja: Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich.
 38. Gwarą o krzywdzie. Przemoc językowa w relacjach Mazurów i Warmiaków, Warszawa, 12.10.2019, konferencja z cyklu „Dialog pokoleń”: Gwary polskie na przełomie XX i XXI wieku w badaniach dialektologicznych i w podstawie programowej.
 39. Zgubiony i odnaleziony XXI tom Dzienników” Żeromskiego. Osoby, wydarzenia, okoliczności. Raport ze stanu poszukiwań, Kielce, 15.10.2019, konferencja: Stefan Żeromski. Twórca, działacz, obywatel.
 40. Zgubiony i odnaleziony XXI tom Dzienników” Żeromskiego. Tajemnica Zofii Stamirowskiej, Warszawa, 24.10.2019, posiedzenie Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
 41. Zgubiony i odnaleziony XXI tom Dzienników” Żeromskiego. Tajemnica Zofii Stamirowskiej, Warszawa, 6.11.2019, posiedzenie Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka.
 42. XXI tom „Dzienników” Żeromskiego i jego dziwne przypadki, Zamek Królewski w Warszawie, 23.11.2019, Zamkowe Spotkania Literackie.
 43. Co nowego u Żeromskiego? Życie i twórczość pisarza w epoce popkultury, Siedlce, 26.11.2019, zebranie siedleckiego koła Towarzystwa Kultury Języka.
 44. Podlaskie przypadki Stefana Ż., Siedlce, 27.11.2019, Uniwersytet Trzeciego Wieku.
 45. Bieda i bogactwo na Warmii i Mazurach, Warszawa, 5.10.2020, Dialog Pokoleń 2020.
 46. Rękopis, który nie spłonął, 9.10.2020, wykład inaugurujący rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 na Językoznawczych Studiach Doktoranckich IJP PAN.
 47. Język świadków historii. Relacja z Mazur, Kraków, 27-29 maja 2021, konferencja: Język polski – między tradycją a współczesnością.
 48. Nazwy i skład posiłków w gwarach Warmii i Mazur, 11-12 czerwca 2021, konferencja: Słownictwo związane z pożywieniem w języku ogólnym i odmianach regionalnych polszczyzny.
 49. Znaczenia nie do uwierzenia. „Zwykłe” słowa mazurskie i ich dziwne sensy, Dźwierzuty, 5 sierpnia 2021, Sympozjum naukowe poświęcone mowie Mazurów.
 50. Nazwy właścicieli gospodarstw rolnych i ich pracowników w gwarach Warmii i Mazur, Poznań 15-17 września 2021, konferencja: Aktualne problemy metodologiczne współczesnej dialektologii.
 51. Badania gwaroznawcze na Warmii i Mazurach, Ostrów Mazowiecka 26.11.2021, konferencja: Badania gwaroznawczo-kulturoznawcze w powiecie Ostrów Mazowiecka na tle ogólnopolskim”.
 52. Żołnierze Armii Czerwonej w relacjach Mazurów i Warmiaków z połowy XX w. Sonda leksykalno-semantyczna, Będlewo 16-18 maja 2022, konferencja: Kultura komunikacji w czasach kryzysów.
 53. Koniec świata na Warmii i Mazurach, wykład mistrzowski w Pracowni Polszczyzny Mówionej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 20 maja 2022.
 54. Awantura o „Przedwiośnie”. Spór wokół powieści Żeromskiego, 24 maja 2022, Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba”, Warszawa.
 55. „Rozdzióbią nas kruki, wrony… ”  Młoda Polska a sprawa polska, 7 czerwca 2022, Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba”, Warszawa.
 56. Mazurzy o końcu swojego świata. Językowa i stylistyczna analiza relacji autochtonów, Katowice 7-10 czerwca 2022, konferencja: „Dyskursy pamięci. Praktyki, nośniki, media”.
 57. Nazwy kobiet w gwarach Warmii i Mazur, Ostrów Mazowiecka 27-28 lipca 2022 r., konferencja „Dialogu pokoleń”: Język narzędziem poznawania świata i kultury regionu.
 58. Żeromski i feminatywy. Pisarz wobec luk nazewniczych polszczyzny, Warszawa 26-27 września 2022 r. , LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, „Literatura jako przedmiot badań językoznawczych”.
 59. „Syzyfowe prace” i „Ludzie bezdomni”, czyli przepis na bestseler, 27 września 2022, Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba”, Warszawa.
 60. Co nowego u Żeromskiego? Życie i twórczość pisarza w epoce popkultury, 11 października 2022, Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Sadyba”, Warszawa.
 61. Miejsce spotkań.  Mieszkanie Żeromskiego na Zamku Królewskim w Warszawie, Warszawa 20 października 2022 r. Urodzinowa sesja naukowa organizowana przez Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego oraz Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum (referat wygłoszony wraz z D. Artymowskim).
 62. Los mężczyzny, los kobiety. Biografie Mazurów i Warmiaków nie tylko językowe, Poznań 17-18 listopada 2022 r., konferencja: Język w regionie, region w języku V.
 63. Co z tymi feminatywami? Nazwy kobiet u Żeromskiego i innych pisarzy z przełomu wieków, Siedlce 22 marca 2023, wykład dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 64. Tożsamość w rękach filologa. Zaimki „nasz” i „naski” w autobiograficznych relacjach Mazurów i Warmiaków z połowy XX w., Warszawa, 29.03.2023, posiedzenie Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
 65. Pod bacznym okiem wspólnoty. Mazurskie i warmińskie nazwy ludzi jako nosicieli cech, Suwałki, 25.07.2023, konferencja „Dialogu pokoleń”: „Język wśród ludzi – człowiek w języku”.
 66. Słownik gwarowy jako tekst kultury, Kraków, 22 września 2023 r., Obchody jubileuszu 50-lecia Instytutu Języka Polskiego PAN.
 67. Żeromski i jegoPrzedwiośnie”, 16 października 2023 r., Zespół Szkół w Grójcu.
 68. Żeromski w kapciach, czyli o sumieniu narodu intymnie, 9 listopada 2023 r., Wawerskie Centrum Kultury.
 69. Zagadki ludowe w kulturze Warmii i Mazur. Struktura, poetyka, leksyka, Będlewo, 21 maja 2024 r., konferencja „Kultura komunikacji językowej – powtarzalność i innowacyjność”.
 70. Od nostalgii do rewitalizacji. Elementarz warmiński i mazurski, Warszawa, 14 czerwca 2024, konferencja „Standaryzacja i rewitalizacja gwar ludowych oraz języków lokalnych – moda czy potrzeba?”.

Współorganizacja konferencji

1.  Stefan Żeromski wobec tradycji i nowoczesności, Warszawa 2014.

2. Gwary polskie na przełomie XX i XXI wieku w badaniach dialektologicznych i w podstawie programowej, Warszawa 2019.

3. Rozwój znaczeniowy wyrazów związanych z rolnictwem, Warszawa 2020.

4. Żeromski. Miejsca, pamiątki i ślady. Urodzinowa sesja naukowa organizowana przez Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego oraz Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Warszawa, 20 października 2022 r.

Szkolenia i warsztaty

 • 2011: warsztaty w ramach projektu RCIN
 • 2014: warsztaty dla redaktorów WSJP
 • 2015: warsztat dla redaktorów WSJP
 • 2015: Jasnopis, SWPS Warszawa
 • 2016: warsztat dla redaktorów WSJP
 • 2016: warsztat bibliograficzny w IBL PAN
 • 2016: Poliqarp 2, IPI PAN
 • 2016: Engaged Humanities in practice, UW, Wydział „Artes Liberales”
 • 2017: cykl wykładów i warsztatów CLARIN-PL

Współautorstwo haseł w słownikach PWN

 • Uniwersalny słownik języka polskiego pod red. St. Dubisza.
 • Ilustrowany słownik języka polskiego pod red. E. Sobol.
 • Mały słownik języka polskiego pod red. E. Sobol.
 • Podręczny słownik języka polskiego pod red. E. Sobol.
 • Wielki słownik ortograficzny PWN pod red. E. Polańskiego.
 • Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN pod red. M. Bańki.

Członkostwo w gremiach i organizacjach naukowych

 • prezeska i współzałożycielka Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego: www.stefanzeromski.pl
 • członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
 • sekretarz zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Języka (2019-2022, 2022-2024)
 • członkini Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka (2019-2022), wiceprezeska Zarządu Głównego PTJ (2022-2024)
 • przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oddziału warszawskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (2019-2021, 2022-2024)
 • współpracowniczka Sekcji Dialektologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN
 • członkini Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN w kadencji 2019-2022, 2023-2026.

 

 

 

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG