Katarzyna Konczewska
Pracownia Dialektologii Polskiej
379

Dr Katarzyna Konczewska

adiunkt w Pracowni Dialektologii Polskiej

Wykształcenie

2015 r. – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, obrona z wyróżnieniem na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, promotor prof. dr hab. Leszek Bednarczuk; 2016 r. – doktor nauk humanistycznych (кандыдат філалагічных навук) w zakresie językoznawstwa słowiańskiego, obrona na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku
2009-2013 – studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
1990-1995 – studia magisterskie, filologia polska i białoruska, Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś), dyplom z wyróżnieniem

Dodatkowo:

2003-2005 – Studium dla Nauczycieli Języka Polskiego za Granicą, AP w Krakowie

1994-1997 – Studium Folklorystyczne, UMCS w Lublinie

Obszary zainteresowań naukowych

pogranicza, lingwistyka kontaktowa, geolingwistyka, socjolingwistyka (w tym historyczna), dialektologia

 • kontakty językowe i kulturowe na pograniczu polsko-białorusko-litewskim w aspekcie diachronicznym i synchronicznym
 • język, tożsamość i kultura Polaków na Grodzieńszczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem szlachty grodzieńskiej
 • spuścizna Elizy Orzeszkowej i Wandalina Szukiewicza w aspekcie językowo-kulturowym
 • archiwalia dotyczące białoruskich terenów dawnej Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Sekcja Dialektologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN (od 2019 r., współpracownik)
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (od 2017 r.), Sekcja Studiów nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze (od 2016 r.)
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (od 2015 r.)

Stypendia naukowe

 • 2018 – stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
 • 2016 – stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
 • 2016 – stypendium programu Sample Translations Poland, Instytut Książki
 • 2010–2013 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP

Odznaczenia

 • 2011 r. Dyplom za zajęcie I miejsca w kategorii „artykuł naukowy/esej” za dwa artykuły w IV edycji konkursu dyplomowych i naukowych prac poświęconych problematyce polskiej organizowanego pod patronatem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białoruś
 • 2010 r. Dyplom Uniwersytetu Śląskiego za zdobycie tytułu Orła Polskiej Ortografii w międzynarodowym sprawdzianie z polskiego, kategoria „Nauczyciele języka polskiego za granicą”
 • 2010 r. Dyplom za zajęcie III miejsca w kategorii „artykuł naukowy/esej” w II edycji konkursu dyplomowych i naukowych prac poświęconych problematyce polskiej organizowanego pod patronatem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białoruś
 • 2008 r. Dyplom z wyróżnieniem w I edycji konkursu dyplomowych i naukowych prac poświęconych problematyce polskiej organizowanego pod patronatem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białoruś
 • 2006 r. Dyplom Uznania Stowarzyszenia Wspólnota Polska „Za ofiarną działalność na rzecz rozwoju oświaty polskiej na Białorusi”

Indywidualne projekty badawcze

 • 2020–2021 – „Spuścizna epistolograficzna Wandalina Szukiewicza jako źródło do badań kontaktów językowych na pograniczu bałtycko-słowiańskim”, NCN, Miniatura 4, 2020/04/X/HS2/00306
 • 2018 – „Materiały do badań białoruskich ziem Rzeczypospolitej w zasobach Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie”, program stypendialny MKiDN dla zagranicznych naukowców Thesaurus Poloniae XIX
 • 2016 – „Kultura funeralna pogranicza polsko-białoruskiego”, program stypendialny MKiDN dla zagranicznych naukowców Thesaurus Poloniae XV

Współpraca w projektach badawczych

 • 2021–2022 „Głuchoniemcy (Walddeutsche): przeszłość i teraźniejszość zapomnianych społeczności lokalnych na Pogórzu Karpackim”, kierownik prof. Marcin Solarz, Uniwersytet Warszawski, NCN, Opus 18, 2019/35/B/HS3/01274; wykonawca
 • 2020–2024 „Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme. Slovenske korijenske univerzalije”, kierownik prof. Neda Pintarić-Kujundžić, Sveučilište u Zagrebu; wykonawca
 • 2017–2020, 2022–2023 „Grodzieńszczyzna – symbol wielokulturowych Kresów. Badania i edukacja w oparciu o zbiory MEK oraz współpracę terenową”, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie; główny wykonawca
 • 2017 „Napoleon Orda. Ilustrowana encyklopedia kraju”, Muzeum Narodowe w Krakowie; wykonawca
 • 2016 Instytut Badań Literackich PAN, „Kalendarium życia i twórczości Elizy Orzeszkowej”; wykonawca

Aktywność konferencyjna

udział z wygłoszeniem referatu w 74 konferencjach naukowych, w tym w 52 międzynarodowych: 29 organizowanych w Polsce i 23 zagranicznych (Białoruś, Chorwacja, Czechy, Litwa, Niemcy, Rosja, Słowacja, Słowenia, Ukraina)

Mobilność międzynarodowa

 • Sveučilište u Zagrebu, Chorwacja (2019, 2022)
 • Univerzita Karlova, Czechy (2021)
 • Vilniaus universitetas, Litwa (2023)

Działalność redakcyjna

członek kolegium redakcyjnego pisma «Українська полоністика» („Polonistyka Ukraińska”), seria Filologia, Uniwersytet w Żytomierzu (Ukraina)

Dydaktyka

 • nauczyciel dyplomowany
 • 900 godzin szkolenia w różnych ośrodkach akademickich w zakresie glottodydaktyki polonistycznej
 • prowadzenie lektoratów języka polskiego w polskich szkołach społecznych na Białorusi
 • prowadzenie zajęć na uniwersytetach w Grodnie, Zagrzebiu, Pradze, Krakowie
 • nauczanie polskiego wojennych uchodźców z Ukrainy

Popularyzacja nauki

 • autor licznych artykułów popularnonaukowych w języku polskim i białoruskim w czasopismach wydawanych na Białorusi;
 • prelegent spotkań popularyzujących wiedzę o pograniczu polsko-białoruskim i Polakach na Grodzieńszczyźnie

Translatoryka

 • tłumacz zarejestrowany w Indeksie Tłumaczy Instytutu Książki w Krakowie (język białoruski i rosyjski)
 • autor tłumaczenia 8 książek, wyboru prozy i poezji, artykułów naukowych oraz wykładu i konferencji prasowej kardynała Zenona Grocholewskiego w Grodnie
 • https://www.instytutksiazki.pl/zagranica,4,indeks-tlumaczy,33,katarzyna-konczewska,153.html

 

Publikacje

 

MONOGRAFIE

Polacy i język polski na Grodzieńszczyźnie, Prace Instytutu Języka Polskiego PAN 160, Kraków, 2021, ss. 192, ISBN: 978-83-64007-71-2

Recenzje:

 • Tadeusz Lewaszkiewicz, „Slavia Occidentalis” 77/1, s. 181-183, https://doi 10.14746/so.2020.77.16 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/31089/27495
 • Małgorzata Ostrówka, „Acta Baltico-Slavica” 45, doi: https://doi.org/10.11649/abs.2597; https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/article/view/abs.2597
 • Яфімава Н. В., „Журнал Белорусского государственного университета. Филология”. 2023; 3: 109–112 / Journal of the Belarusian State University. Philology. 2023; 3: 109–112.

[współautor] Neda Pintarić Kujundžić,  Slavenske korijenske univerzalije, współautorzy: Grozdanova Evelina, Komorowska Ewa, Konczewska Katarzyna, Pallasová Eva, Tibenská Eva, Timko Đitko Oksana, Vasung Ana, Zagreb: Srednja Europa, 2024, ss. 994.

 

SŁOWNIKI

[współautor] Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur t. IX, red. Katarzyna Sobolewska, Warszawa–Kraków 2023.

[współautor] Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur t. VIII, red. Katarzyna Sobolewska, Warszawa–Kraków 2021.

 

ARTYKUŁY

2024

 • Granice pogranicza. Studium przypadku dawnej parafii usnarskiej na Grodzieńszczyźnie, „Poradnik Językowy”, 2024/1, s. 89–108.

2023

 • Review of: Reversible transliteration of the historical Ukrainian alphabets in the context of heritage preservation and linguistic technologies development https://doi.org/10.32388/MNOHUZ
 • Топонимы Гродненщины в лингвокультурологическом аспекте, Onomastics in Interaction With Other Branches of Science. Volume 1. Keynote Lectures. Toponomastics, red. Urszula Bijak, Paweł Swoboda, Justyna B. Walkowiak, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 265–284, https://doi.org/10.4467/K7501.45/22.23.18062
 • Strażnik pamięci. Józef Jodkowski jako twórca Muzeum Historycznego w Grodnie w świetle grodzieńskiej prasy międzywojennej, In: A. Smalianczuk, Z. J. Winnicki (red.), Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku. Kultura duchowa i materialna na Grodzieńszczyźnie. Twórcy literatury, kultury i różnych dziedzin sztuki, społecznicy i inteligencja, Białystok: Wydawnictwo Prymat, s. 145-154.
 • Анализ спонтанной устной речи как способ исследования стратификационной вариативности языковых кодов на польско-белорусском пограничье, [w:] M. Krajnc Ivič (red.), Stanje in perspektive uporabe govornih virov v raziskavah govora, Maribor: Univerza v Mariboru (w druku)

2022

 • „Ratuję od zupełnego unicestwienia ślady naszej przeszłości, które zacierają się, nikną z dniem każdym”. Rękopisy Wandalina Szukiewicza jako nowe źródło do badań kontaktów językowych na pograniczu bałtycko-słowiańskim, „LingVaria” 17/1 (33), s. 259-271, doi: 10.12797/LV.17.2022.33.15
 • rec. Maciej Rak, Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka, Kraków: Księgarnia Akademicka 2021, s. 266, „Język Polski” CII, z. 2, s. 122-128, doi: http://dx.doi.org/10.31286/JP.00130.
 • Nazwy pożywienia w gwarach grodzieńskich świadectwem historycznej wielojęzyczności regionu, „Prace Filologiczne” LXXVII, s. 167-183, https://doi.org/10.32798/pf.992
 • Codzienność wielokulturowej społeczności pogranicza polsko-białoruskiego w pamięci językowej autochtonów (na materiałach badań terenowych) / Daugiakultūrės lenkų-baltarusių pasienio visuomenės kasdienybė autochtonų kalbinėje atmintyje (remiantis teritorinių tyrimų medžiaga), In: K. Rutkovska, S. Niebrzegowska-Bartmińska (red.), Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków III: Synchronia i diachronia w języku i kulturze, Kraków, Vilnius: Księgarnia Akademicka, s. 252-269.

2021

 • Трансграничные польско-белорусские языковые контакты по материалам полевых исследований, In: А. Журавлев, М. Алексеева, М. Толстая (ред.), Исследования по славянской диалектологии, вып. 23, Москва: Российская академия наук, Институт Славяноведения, с. 75-98, doi: 10.31168/2618-8589.2021.23.06.
 • Podlaskie słownictwo gwarowe z zakresu budownictwa. Na podstawie archiwalnych niepublikowanych badań terenowych IS PAN i współczesnych eksploracji terenowych, In: „Język w regionie, region w języku” 4, B. Osowski, J. Kobus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk (red.), Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, s. 129-148.
 • Диалектологические исследования в ареале со сложной социолингвистической ситуацией: специфика, методические подходы, перспективы. По материалам современных экспедиций на польско-белорусском пограничье, In: Е. С. Узенёва (red.), Межкультурное и межъязыковое взаимодействие в пространстве Славии (к 110-летию со дня рождения С.Б. Бернштейна), Москва: Российская академия наук, Институт Славяноведения, с. 175-182, doi: 10.31168/0459-6.27.
 • Zapożyczenia polskie w szesnastowiecznych ruskich Aktach Grodzieńskiego Sądu Ziemskiego. In: L. Bednarczuk, W. Boryś, M. Stachowski (red.), Księga pamiątkowa profesora Stanisława Urbańczyka w 110. rocznicę urodzin, Kraków: Wydawnictwo Lexis, s. 143-155.
 • Znachorki, wiedźmarowanie, środki sympatyczne i rośliny czarodziejskie w wierzeniach ludu nadniemeńskiego na Grodzieńszczyźnie. W: M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda (red.), W kręgu dawnej polszczyzny, t. VII, Kraków, s. 83-96.
 • Dialektologiczne badania terenowe na podstawie kolekcji muzealnej jako metoda budowania nowych kontekstów kulturowych, “Gwary Dziś” 14, s. 165-174, doi: 10.14746/gd.2021.14.14
 • Przekłady utworów Elizy Orzeszkowej na język białoruski. Spostrzeżenia i uwagi. In: W. Śliwiński, A. Racakova, G. Olchowa (red.), Styl jako kategoria badawcza języków, tekstów i kultur słowiańskich, t. II, Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 117-124.

2020

 • „Język polski na Kresach” Janusza Riegera na tle badań nad polszczyzną kresową po roku 2015, „Acta Baltico-Slavica” 44, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, s. 238-262.
 • Regionalne słownictwo gwarowe dotyczące obróbki lnu i tkactwa na terenie dawnej parafii usnarskiej na Grodzieńszczyźnie. W: B. Osowski, J. Kobus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk (red.), Język w regionie, region w języku 3, Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Seria Językoznawcza 47, s. 175-189.
 • Nieznany rękopis Wandalina Szukiewicza jako źródło do badań gwar białoruskich, „Slavica Slovaca” 55/1, Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, s. 82-96.
 • Niepodległa w grodzieńskiej prasie polskiej dwudziestolecia międzywojennego. W: R. Przybylska, B. Batko-Tokarz, S. Przęczek-Kisielak (red.), Niepodległa wobec języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 351-363.
 • Пашлi бабы атаваю… Баба у парэмiях гарадзенскiх беларускiх гаворак. W: M. Rak, V. M. Mokijenko (red.) Słowiańska frazeologia gwarowa II, Biblioteka LingVariów, t. 28. Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 181-190.
 • Białoruskie wsie Grodzieńszczyzny i ich mieszkańcy w listach Elizy Orzeszkowej. W: A. Janicka (red.), Pozytywiści warszawscy. Seria II. Świat, Europa, Polska. Białystok: Temida 2, s. 445-457.

2019

 • Pomiędzy światem doczesnym a wiecznym. Demonologia ludowa Grodzieńszczyzny. W: M. Dobríková (red.) Percepcia Nadprirodzena vo frezeologii, Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, s. 176-183.
 • Szlachta grodzieńska na początku XXI wieku – język i tożsamość. Zarys problematyki. „LingVaria” XIV, 1 (27), s. 183-199.
 • Polacy na Grodzieńszczyźnie. Język. Tradycje. Kultura. W: A. Dudek-Szumigaj (red.), Język i kultura pogranicza. Profesorowi Feliksowi Czyżewskiemu w 45-lecie pracy naukowej i dydaktycznej, Warszawa, s. 65-78.
 • Polskie i białoruskie gwary grodzieńskie w ujęciu komparatystycznym. W: N. Pintarić, I. Čagalj, I. Vidović Bolt (red.), Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme, Zagreb, s. 205-215.
 • Dokumenty źródłowe do badań nad stanem ekonomicznym powiatu grodzieńskiego w końcu XIX – pocz. XX ww. w zasobach Działu Rzadkiej Książki Obwodowej Biblioteki Naukowej im. Karskiego w Grodnie. W Z. J. Winnicki, A. Smalianczuk (red.), Znakomici grodnianie przełomu XIX i XX wieku. „Praca organiczna” – ziemiaństwo Grodzieńszczyzny, okoliczna szlachta i pozostały żywioł polski Grodzieńszczyzny w rozwoju ekonomicznym Kraju na przełomie XIX i XX wieku, Grodno, Białystok, s. 65-80.
 • Materiały do badań gwar z terenów dzisiejszej Białorusi w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. W B. Grabka, R. Kucharzyk, A. Tyrpa (red.), Studia Dialektologiczne V, Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, s. 363 – 372.
  O języku Akt Grodzieńskiego Sądu Ziemskiego, „Forum Lingwistyczne” 6, s. 99-110.

2018

 • Archaizmy leksykalne współczesnej polszczyzny grodzieńskiej (socjolektu szlacheckiego), W M. Pastuch, M. Siuciak (red.), Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, Katowice, s. 355-367.
 • Społeczność powiatu grodzieńskiego w powstaniu styczniowym w dokumentach źródłowych Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Grodnie. W Znakomici grodnianie przełomu XIX i XX wieku. Zasięg i skutki powstania styczniowego na Grodzieńszczyźnie. Ludzie powstania, Grodno, Białystok, s. 17-28.
  Świadomość językowa Polaków na Grodzieńszczyźnie na początku odrodzenia narodowego, „Język Polski” XCVIII/3, s. 97-107.
 • „Polacy to z krwi i ducha, prawdziwa złota żyła społeczeństwa naszego”. Szlachta grodzieńska w listach Elizy Orzeszkowej, „Studia Slavica” XXII/1, Ostrawa, s. 19-27.
 • Kultura funeralna Polaków zachodniej Grodzieńszczyzny. W I. Steczko, R. Dźwigoł (red.), Dialog z Tradycją VII. Dawna i współczesna kultura funeralna, Kraków, s. 135-148.
 • Zasoby internetowe jako poradnik kształcenia polonistycznego i glottodydaktycznego nauczycieli na Białorusi na przykładzie witryny polskastrefa.org. W Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym, Lwów, s. 263-268.
 • Metryki parafii usnarskiej jako źródło do badań obrazu onomastycznego dawnego powiatu grodzieńskiego. W R. Przybylska, M. Rak, A. Kwaśnicka-Janowicz (red.), Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych, Kraków, s. 399-409.
 • Nawy roślin w cyklu esejów „Ludzie i kwiaty nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda (red.), W kręgu dawnej polszczyzny VI, Kraków, s. 191-213.

2017

 • Zapożyczenia polskie w materiale „Zbioru przysłów białoruskich” Iwana Nosowicza z 1874 r., W E. Horyń, E. Żmuda (red.), W kręgu dawnej polszczyzny IV, Kraków, s. 53-69.
 • Да пытання даследавання дыялекталагічнай спадчыны Гродзеншчыны. W R. Kaleta (red.), Białoruś w dyskursie naukowym. Lingwistyka, socjologia, politologia, Warszawa, s. 315-336.
 • Polszczyzna grodzieńska. Stan badań i perspektywy. W Język w regionie, region w języku 2, Osowski, J. Kolbus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk (red.), „Poznańskie Studia Polonistyczne”, s. 183-202.
 • Перад абліччам Thanatos. Інскрыпцыі гарадзенскіх францішканскіх могілак, J. Gordziejew (red.),”Гарадзенскі гадавік” V, Kraków-Grodno, s. 95-103.
 • Słownictwo związane z obróbką lnu i tkactwem w gwarach Grodzieńszczyzny na tle gwar podlaskich, „LingVaria” XII| 2 (24), s. 245-260.
 • З досведу дыялектолага. Да пытання даследавання памежных гаворак, „Acta Polono-Ruthenica” XXII, s. 65-74.
 • Ziemia grodzieńska w korespondencji Zygmunta Glogera. Uwagi do 1. edycji „Pism rozproszonych Zygmunta Glogera 1863-1876”, „Studia Białorutenistyczne” 11, s. 43-53.
 • Горадзень, Gardinas, Гародня, Grodno, Гродна, „Беларуская мова як замежная” 1, s. 46-50.

2016

 • Zapożyczenia polskie w białoruskich gwarach Grodzieńszczyzny w zakresie kultury materialnej, W E. Młynarczyk, E. Horyń (red.), Dialog z tradycją V. Językowe świadectwa kultury materialnej, Kraków, s. 79-96.
 • Dział Rzadkiej Książki Biblioteki Naukowej imienia Jefima Karskiego w Grodnie, W J. Ławski, Ł. Zabielski (red.), Bibliotheca mundi. Studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi, „Colloquia Orientalia Bialostocensia” 17, Białystok, s. 251-268.
 • Frazeologizmy i paremie białoruskich gwar grodzieńskich jako źródło rekonstrukcji obrazu świata mieszkańców wielonarodowościowego regionu, W M. Rak, K. Sikora (red.), Słowiańska frazeologia gwarowa, Biblioteka LingVariów. T. 23, s. 109-123.
 • Zróżnicowanie polskich gwar Grodzieńszczyzny. Polszczyzna „szlachty zaindurskiej”, „Język Polski” XCVI (3), s. 43-57.
 • Польскія лексічныя запазычанні ў беларускіх гаворках Гродзенскага раёна, W M. Danilovič (red.), „Filalahičnaje krajaznaustva Hrodz’enščyny” V, Grodno, s. 25-33.
 • Беларускiя гаворкі Гродзеншчыны ў даследаваннях Багуміла Астроўскага, W W. Kurcowa, N. Sniegirowa, M. Jankowiak, M. Ostrówka (red.), Białorusko-polskie stosunki kulturowo-językowe: historia i współczesność, Mińsk, s. 129-136.
 • Польскiя гаворкi Гродзеншчыны ў працах польскiх даследчыкаў у канцы XX- пачатку XXI ст., W I. Э. Багдановiч, М. I. Свiстунова (рэд.), „Беларусiстыка. Albaruthenica” 37. Беларуска-польскiя моўныя, лiтаратурныя, гiстарычныя i культурныя сувязi, Мiнск, с. 117-128.

2015

 • „Dalibóg, ubij mię na ciele i duszy”. Językowy obraz religijności szlachty grodzieńskiej w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, W E. Horyń, E. Żmuda (red.),W kręgu dawnej polszczyzny I, Kraków, s. 101-111.
 • Wspólnota żydowska Grodna i guberni grodzieńskiej pocz. XX wieku w dokumentach źródłowych grodzieńskiej Biblioteki Naukowej imienia Karskiego, W A. Janicka, J. Ławski, B. Olech (red.), Żydzi Wschodniej Polski, t. 3. Kobieta żydowska, Białystok, s. 327-347.
 • „Jak Feniks z popiołu”. Polszczyzna pisana lidzkich Polaków, W R. Dźwigoł, I. Steczko (red.), Dialog z tradycją III, Kraków, s. 447-458.
 • Paradoks małej ojczyzny, „Bibliotekarz Podlaski”, XVI nr 1, Białystok, s. 113-121.
 • Даследаванне польскіх гаворак польска-беларуска-літоўскага памежжа ў канцы XX- пачатку XXI стагоддзя, W С.Ф. Мусиенко (ред.), Хоревские чтения. T. 2, Гродно, s. 139-153.
 • Współczesna sytuacja socjolingwistyczna na Grodzieńszczyźnie, „Socjolingwistyka” XXIX, s. 149-169.

Przed doktoratem

2014

 • Język polski inskrypcji nagrobnych na Grodzieńszczyźnie, W L. Bednarczuk, H. Chadurska, A. Mażulis-Frydel (red.), Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska, „Krakowskie Studia Slawistyczne” II, Kraków, s. 127-138.
 • Polszczyzna grodzieńska w mediach, W E. Rudnicka-Fira, M. Błasiak-Tytuła (red.), Język w środowisku wiejskim. T.2, Kraków, s. 183-191.
 • Nauczanie języka polskiego na Grodzieńszczyźnie. Diagnozy i perspektywy, W K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska (red.), Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 3, Kraków, s. 128-138.
 • Uwagi o polszczyźnie inskrypcji nagrobnych na Grodzieńszczyźnie, „Acta Baltico-Slavica” 38, Warszawa, s. 67-88.

2013

 • Nauczanie języka polskiego na Wschodzie. Zagadnienia lepsze a gorsze, W B. Skowronek, E. Rudnicka-Fira (red.), Gorszenie w literaturze, języku, mediach i edukacji, Kraków, s. 215-228.
 • Miasto Lida w historii i twórczości Aleksandra Jurewicza, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” VIII, Kraków, s. 139-148.

2012

 • Eliza Orzeszkowa a Grodzieńszczyzna – studium pamięci, W G. Borkowska, M. Rudkowska, I. Wiśniewska (red.), Sekrety Orzeszkowej, IBL PAN, Warszawa, s. 172-181.
  Sytuacja języka polskiego na Grodzieńszczyźnie, W J. Rieger (red.), „Język polski dawnych Kresów Wschodnich” 5, Warszawa, s. 133-142.
 • Pamięć rzeczy minionych. Kresy i literatura wobec współczesnego poczucia tożsamości, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione” VII, Kraków, s. 15-20.

2011

 • Język bohaterów Elizy Orzeszkowej a współczesny język polski na Grodzieńszczyźnie, W Творчество Элизы Ожешко в эстетическом пространстве современности, Grodno, s. 246-253.
 • Чалавек культуры памежжа, W Droga ku wzajemności, Grodno, s. 144-150.
 • Polski język religijny w Grodnie i na Grodzieńszczyźnie, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” VI, Kraków, s. 124-134.
 • Człowiek kultury pogranicza – na przykładzie Grodzieńszczyzny, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopedica” IV, Kraków, s. 270-277.
  Wychowanie do odpowiedzialności, W Filozofia i pedagogika twórczości – główne problemy, zasadnicze rozstrzygnięcia, Warszawa, s. 253-262.

2010

 • Język polskich mieszkańców miasta Lida na Grodzieńszczyźnie, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” V, Kraków, s. 117-125.
 • Ptak pstry, czyli dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów źródłem tolerancji współczesnej Białorusi, „Wspólnotowość i postawa uniwersalistyczna”, nr 7, Warszawa, s. 80-90.

2009

Wielokulturowość i wielojęzyczność: człowiek kresowy wobec wyzwań współczesności, [w:] J. Łaszczyk (red.), Uniwersalizm i twórczość: księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Andrzejowi Góralskiemu, s. 163–170. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.

2007

O wychowaniu uwag kilka, [w:] A. Góralski (red.), Postawa uniwersalistyczna: przesłanki, zasady, formy, wartości i ograniczenia. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu.

2004

O twórczości raz jeszcze, [w:] A. Góralski (red.), Twórczość i dialog – teoria i praktyka: intelektualiści i młoda inteligencja w Europie przemian. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu.

2003

Twórczość i dialog – pomost łączący ludzi i państwa we wspólnej Europie, „Wspólnotowość i postawa uniwersalistyczna”, nr 3, Warszawa, s. 93-97.

2002

Quo vadis, terra incognita? O zadaniach i powinnościach białoruskiej inteligencji, [w:] A. Góralski (red.), Indywidualizm, racjonalizm i uniwersalizm jednoczącego się kontynentu – o powinnościach intelektualistów i młodej inteligencji w Europie przemian. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu.

2001

Problem białoruskiej państwowości w pryzmacie historii i współczesności, [w:] A. Góralski (red.), Mądrość a synergia zniewolenia. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu.

2000

Regionalizm we wspólnej Europie, [w:] A. Góralski (red.), Współczesne problemy i rozwój uniwersalizmu w Europie Środkowej i Wschodniej wspólnotowość, regionalizm, globalizm. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu.

1999

Małe Ojczyzny Europy, [w]: A. Góralski (red.), Wspólnotowość i Postawa Uniwersalistyczna. Warszawa: Zarząd Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG