Katarzyna Jasińska-Różycka
Pracownia Języka Staropolskiego
370

dr Katarzyna Jasińska-Różycka

Adiunkt

 

Wykształcenie

2018 r. stopień naukowy doktora na podstawie pracy pt. „Dziedzictwo praindoeuropejskie w staropolszczyźnie. Rzeczowniki”, promotor: prof. dr. hab. Elżbieta Rudnicka-Fira, recenzenci: prof. dr hab. Leszek Bednarczuk, dr hab. Aleksandra Janowska, prof. UŚ

2015 r. tytuł magistra na podstawie pracy pt. „Derywaty z fusiksem -ota w staropolszczyźnie”, promotor: prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa

2013 r. tytuł magistra na podstawie pracy pt. „Współczesne nazwy pociągów”, promotor: prof. dr. hab. Elżbieta Rudnicka-Fira

 

Uczestnictwo w projektach badawczych

2019 r. wyjazd na kwerendę badawczą w ramach konkursu Miniatura finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki, tytuł projektu: „Łaciński Cornutus czy czeski Roháč? — identyfikacja źródła glos polskich w słowniku CornPaul”

od 2018 r. udział w projekcie badawczym nr 1H 17 0201 85 finansowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2018-2022 pt. „Baza leksykalna średniowiecznej polszczyzny (do 1500 r.) Fleksja” pod kierownictwem dr hab. Ewy Deptuchowej, prof. IJP PAN, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.

2017 -2021 udział w projekcie badawczym nr UMO-2016/21/B/HS2/01249 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Słownictwo polskie w XV-wiecznych rozariuszach łacińskich. Studium porównawcze” pod kierownictwem dr hab. Ewy Deptuchowej, prof. IJP PAN, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.

2014 r. udział w projekcie badawczym nr NN 104379440 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Słownik pojęciowy języka staropolskiego” pod kierownictwem dr hab. Bożeny Sieradzkiej-Baziur, prof. IJP PAN, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.

2014 r. udział w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie nr 2011/03/D/HS2/00859 pt. „Piętnastowieczne przekłady Nowego Testamentu – elektroniczna konkordancja staropolska. Internetowa baza danych” pod kierownictwem dr. Mariusza Leńczuka, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.

 

Publikacje książkowe

2022, Jasińska K., Kołodziej D.,  Leńczuk M., Dwa łacińskie rozariusze z polskimi glosami. Rozariusz dominikański. Rozariusz wrocławski, Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

2021, Dziedzictwo indoeuropejskie w staropolszczyźnie. Rzeczowniki, Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

2020, Rozariusze z polskimi glosami, pod red. nauk. E. Deptuchowej, opracowali: E. Deptuchowa, M. Frodyma, K. Jasińska, M. Klapper, D. Kołodziej, M. Leńczuk, L. Szelachowska-Winiarzowa, Z. Wanicowa, Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

 

Artykuły (wybór)

2022, Jasińska, Katarzyna and Rzepiela, Michał, “Latin Scripts in West Slavic, History of”, in: Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online, Editor-in-Chief Marc L. Greenberg. , Brill, First published online: 2022.

2021, The beginnings of Polish lexicography: How to present glosses in the medieval dictionary in the digital age?, Diacronia 14, s. 1-5, pobierz. // Începuturile lexicografiei poloneze: care este modalitatea de prezentare a gloselor din dicționarul medieval în epoca digitală?, Diacronia 14, s. 1-5, pobierz.

2021, The Musical Instruments in the Early Vernacular Translations of the Psalms (3), Museikon 5, s. 91-107 (praca zbiorowa, współautorzy: Fabienne Toupin, Ileana Sasu, Katarzyna Jasińska, Vladimir Agrigoroaei, pobierz).

2021, Gramatyka języka polskiego Jana Otrębskiego, Poradnik Językowy, z. 10, s. 77-89 (współautor: D. Piwowarczyk, pobierz).

2021, Znad badań nad wpływem języka czeskiego na język staropolski – łaciński Cornutus z glosami polskimi i czeskimi, Księga pamiątkowa Profesora Stanisława Urbańczyka w 110. rocznicę urodzin, Kraków: Lexis, s. 132-138.

2020, The Musical Instruments in the Early Vernacular Translations of the Psalms (2), Museikon 4, s. 257-302 (praca zbiorowa, współautorzy: Ana Maria Gânsac, Alin Suciu, Andrea Svobodová, Constanţa Burlacu, Iosif Camară, Ileana Sasu, Jacopo Bisagni, Kateřina Voleková, Mădălina Ungureanu, Stephen Morrison, Vladimir Agrigoroaei, Vlad Bedros, pobierz).

2020, O staropolskich derywatach z sufiksem –ota, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia linguistica 15, s. 110-118, pobierz.

2020, O projekcie Korpusu Polszczyzny do 1500 roku, Poradnik Językowy, z. 8 (777), s. 7-16 (współautorki: E. Deptuchowa, M. Klapper, D. Kołodziej; pobierz).

2019, Słowiańskie *dl’gostiĭ 'długość’ a hetyckie dalugašti – historia derywacyjna, Etymologia Slavica. Studia etymologiczne poświęcone prof. Franciszkowi Sławskiemu z okazji setnej rocznicy urodzin, red.  M. Jakubowicz, Sz. Pogwizd, B. Raszewska-Żurek, Prace Slawistyczne. Slavica, nr 146, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, s. 73-79 (współautor: D. Piwowarczyk; pobierz).

2019, The Indo-European inherited lexicon in Modern Polish – intruductory remarks, The Indo-European legacy in language and culture, ed. A. Dudziak, A. Zlobin, M. Payunena, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, s. 189-197 (współautor: D. Piwowarczyk).

2019, Magister, mistrz czy majster – o drogach przenikania wyrazów łacińskich do polszczyzny, Biuletyn PTJ, vol. LXXV, s. 45-57 (współautor: D. Piwowarczyk; pobierz).

2019, Which dictionary is Beautiful, Affluent and Concise at the same time? (in 15th-century Poland), From Glosses to Dictionaries. The Beginnings of Lexicography, ed. Ch. Benati, C. Händl, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, s. 147-163 (współautorki: M. Klapper, D. Kołodziej).

2018, Polskie glosy w przekazach XV-wiecznych rozariuszy – koncepcja opracowania materiału źródłowego, Język Polski, XCVII , s. 82-93 (współautorki: M. Klapper, D. Kołodziej).

2018, On the Relatinization of the Latin Term 'magister’, Classica Cracoviensia, vol. XXI, s. 95-109 (współautor: D. Piwowarczyk; pobierz).

2016, A note on the Latin granicies 'border’ and the –(it)ies formations in the Corpus od Medieval Latin in Poland, Classica Cracoviensia, vol. XIX, s. 95-100 (współautor: D. Piwowarczyk; pobierz).

2016, O zaginionej staropolskiej chrapocie, Linguarum Silva, t. 5 , s. 53-60.

Nazwy własne pociągów [w:] „Język w komunikacji”, nr 3, (2013), s. 51-58. Od nierządu do niewinnej igraszki – krótkie rozważania o psocie (w druku)

Konferencje z referatem (wybór)

9-11.06.2022, Dissecting the manuscript fragment of the Old Czech Tobit and its relations to Old Polish translations, Translation Automatisms in Early Vernacular Texts: Units, Clusters, Networks, Werona, organizator: University of Verona.

27-28.05.2021 r., The beginnings of Polish lexicography – how to present glosses in the medieval dictionary in digital age?, Romanian Academic Lexicography. The challenges of digitalization. International Colloquim, organizator: Universitatea Alexandru Ioan Cuza.

9–11.10.2019 r., „Rosariusgranariusbrevilogus – staropolská adaptace slovníku Vocabularius Ex quo„, Diachronní setkání „TÝNEC“ 2019,  Kostelec nad Černými lesy, organizator: Oddělení vývoje jazyka – Ústav pro jazyk český.

12–14.06.2019 r., „The Lexical Database of the Medieval Polish Language – on the investigation of the Old Polish inflection” (wraz z D. Kołodziej), International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL-10), Leeuwarden, organizator: Fryske Akademy.

20.06– 22.06. 2018 r., „Which dictionary is beautiful, affluent and concise at the same time? (in the 15th century Poland)” (wraz z M. Klapper, D. Kołodziej), International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL-9), Santa Margherita Ligure, organizator: Department of Modern Languages and Cultures of the University of Genova.

31.07.-4.08.2017 r., „Towards a typology of paradigm levelling – a computational approach”, 23rd International Conference on Historical Linguistics, San Antonio, organizator: University of Texas at San Antonio.

13-15.04.2016 r., „Stare czy nowe? O metodach badania dziedzictwa praindoeuropejskiego w polszczyźnie”, Kongres Historyków Języka, Katowice, , organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach.

2-5.09.2015 r., „A computional-linguistic approach to historical phonology” (wraz z D. Piwowarczykiem), SLE 2015 – 48th annual meeting, Leida, organizator: Uniwersytet w Lejdzie.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG