dr Katarzyna Jasińska

Adiunkt

 

Wykształcenie

2018 r. stopień naukowy doktora na podstawie pracy pt. "Dziedzictwo praindoeuropejskie w staropolszczyźnie. Rzeczowniki", promotor: prof. dr. hab. Elżbieta Rudnicka-Fira, recenzenci: prof. dr hab. Leszek Bednarczuk, dr hab. Aleksandra Janowska, prof. UŚ

2015 r. tytuł magistra na podstawie pracy pt. "Derywaty z fusiksem -ota w staropolszczyźnie", promotor: prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa

2013 r. tytuł magistra na podstawie pracy pt. "Współczesne nazwy pociągów", promotor: prof. dr. hab. Elżbieta Rudnicka-Fira

 

Uczestnictwo w projektach badawczych

2019 r. wyjazd na kwerendę badawczą w ramach konkursu Miniatura finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki, tytuł projektu: "Łaciński Cornutus czy czeski Roháč? — identyfikacja źródła glos polskich w słowniku CornPaul"

od 2018 r. udział w projekcie badawczym nr 1H 17 0201 85 finansowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2018-2022 pt. "Baza leksykalna średniowiecznej polszczyzny (do 1500 r.) Fleksja" pod kierownictwem dr hab. Ewy Deptuchowej, prof. IJP PAN, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.

od 2017 r. udział w projekcie badawczym nr UMO-2016/21/B/HS2/01249 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Słownictwo polskie w XV-wiecznych rozariuszach łacińskich. Studium porównawcze" pod kierownictwem dr hab. Ewy Deptuchowej, prof. IJP PAN, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.

2014 r. udział w projekcie badawczym nr NN 104379440 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Słownik pojęciowy języka staropolskiego" pod kierownictwem dr hab. Bożeny Sieradzkiej-Baziur, prof. IJP PAN, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.

2014 r. udział w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie nr 2011/03/D/HS2/00859 pt. "Piętnastowieczne przekłady Nowego Testamentu - elektroniczna konkordancja staropolska. Internetowa baza danych" pod kierownictwem dr. Mariusza Leńczuka, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.

 

Artykuły (wybór)

Słowiańskie *dl'gostiĭ 'długość' a hetyckie dalugašti - historia derywacyjna (w druku).

2019, The Indo-European inherited lexicon in Modern Polish - intruductory remarks, The Indo-European legacy in language and culture, ed. A. Dudziak, A. Zlobin, M. Payunena, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, s. 189-197 (współautor: D. Piwowarczyk).

2019, Magister, mistrz czy majster – o drogach przenikania wyrazów łacińskich do polszczyzny, Biuletyn PTJ, vol. LXXV, s. 45-57 (współautor: D. Piwowarczyk; pobierz).

2019, Which dictionary is Beautiful, Affluent and Concise at the same time? (in 15th-century Poland), From Glosses to Dictionaries. The Beginnings of Lexicography, ed. Ch. Benati, C. Händl, Cambridge Scholars Publishing, s. 147-163 (współautorki: M. Klapper, D. Kołodziej).

2018, Polskie glosy w przekazach XV-wiecznych rozariuszy - koncepcja opracowania materiału źródłowego, Język Polski, XCVII , s. 82-93 (współautorki: M. Klapper, D. Kołodziej).

2018, On the Relatinization of the Latin Term 'magister', Classica Cracoviensia, vol. XXI, s. 95-109 (współautor: D. Piwowarczyk; pobierz).

2016, A note on the Latin granicies 'border' and the -(it)ies formations in the Corpus od Medieval Latin in Poland, Classica Cracoviensia, vol. XIX, s. 95-100 (współautor: D. Piwowarczyk; pobierz).

2016, O zaginionej staropolskiej chrapocie, Linguarum Silva, t. 5 , s. 53-60.

Nazwy własne pociągów [w:] "Język w komunikacji", nr 3, (2013), s. 51-58. Od nierządu do niewinnej igraszki - krótkie rozważania o psocie (w druku)

Konferencje z referatem (wybór)

9–11.10.2019 r., "Rosariusgranariusbrevilogus – staropolská adaptace slovníku Vocabularius Ex quo", Diachronní setkání „TÝNEC“ 2019,  Kostelec nad Černými lesy, organizator: Oddělení vývoje jazyka - Ústav pro jazyk český.

12–14.06.2019 r., "The Lexical Database of the Medieval Polish Language – on the investigation of the Old Polish inflection" (wraz z D. Kołodziej), International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL-10), Leeuwarden, organizator: Fryske Akademy.

20.06– 22.06. 2018 r., "Which dictionary is beautiful, affluent and concise at the same time? (in the 15th century Poland)" (wraz z M. Klapper, D. Kołodziej), International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL-9), Santa Margherita Ligure, organizator: Department of Modern Languages and Cultures of the University of Genova.

31.07.-4.08.2017 r., "Towards a typology of paradigm levelling - a computational approach", 23rd International Conference on Historical Linguistics, San Antonio, organizator: University of Texas at San Antonio.

13-15.04.2016 r., "Stare czy nowe? O metodach badania dziedzictwa praindoeuropejskiego w polszczyźnie", Kongres Historyków Języka, Katowice, , organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach.

2-5.09.2015 r., "A computional-linguistic approach to historical phonology" (wraz z D. Piwowarczykiem), SLE 2015 - 48th annual meeting, Leida, organizator: Uniwersytet w Lejdzie.