dr Joanna Duska

Zatrudnienie w IJP PAN

od 1993 (w latach 1974-1993 w Krakowskiej Pracowni Słownika Polszczyzny XVI w.)

Wykształcenie

 • 1969-1974 studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • 27 czerwca 1974 obrona pracy magisterskiej O języku Jana Brożka napisanej pod kierunkiem Mieczysława Karasia.
 • 1973-1978 studia na kierunku historia sztuki zakończone absolutorium
 • 2008 obrona rozprawy doktorskiej Synonimy i antonimy w polskiej twórczości Jana Kochanowskiego. Analiza leksykalno-stylistyczna przygotowanej pod kierunkiem doc. dr hab. Felicji Wysockiej

Obszary badań naukowych

język staropolski i współczesny, semantyka, leksykografia, prace edytorskie.

Publikacje

Słowniki

 • Słownik Polszczyzny XVI w. autorstwa 913 sygnowanych artykułów słownikowych w tomach XI, XIV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXV
 • Współautorstwo II-IV tomu Słownika polszczyzny Jana Kochanowskiego w 1/7 części = 360 stron, autorstwo 83 sygnowanych artykułów w V tomie Słownika polszczyzny Jana Kochanowskiego. 113 stron, Kraków 2012

Artykuły

 • Słownik erotyczny fraszek J. Kochanowskiego w: Jan Kochanowski i epoka renesansu w 450 rocznicę urodzin poety 1530-1980, red. Teresa Michałowska, PWN, Warszawa 1984, s. 334-348.
 • Z gwar my wszyscy w: Gwary dziś 2. Regionealne słowniki i atlasy gwarowe, red. Jerzy Sierociuk, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2003, s. 15-19.
 • Recenzja z Monumenta Musicae in Polonia, Polska pieśń wielogłosowa XVI i pocz. XVII w. pod red. Piotra Poźniaka i Wavława Waleckiego, Instytut Sztuki PAN, Instytut Muzykologii UJ, Musica Jagiellonicca, Kraków 2004, w: Język Polski LXXXVIII z.1, s.75-77.
 • O tym, jak „Krystus zdał się Żydom śmieszny”, a „czart brał łapówkę”, czyli próżny trud leksykografa w: Amoenitates vel lepores pholologiae, red. R. Laskowski, R. Mazurkiewicz, Kraków 2007, s. 52-60.
 • Bożena Sieradzka-Baziur, Joanna Duska, Krystyna Kajtoch, Ukończony został Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, wespół z Bożeną Sieradzką-Baziur i Krystyną Kajtoch, Język Polski XCII, z. 4, Kraków 2012
 • Krótka historia wydania, a właściwie niewydania Żywotów Świętych ks. Piotra Skargi SJ pod koniec XX wieku, w: Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie, Kraków 2013, s. 137-145.

Doświadczenia naukowe

 • 1993-1995 prowadzenie zajęć z zagadnień staropolskiej kultury materialnej w Policealnym Studium Sekretarskim w Krakowie.
 • 2001 prowadzenie ćwiczeń z odczytywania rękopisów i druków staropolskich w ramach seminarium zorganizowanego przez Ośrodek Badań nad Tradycja Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej w Warszawie

Udział w konferencjach - wygłoszone nieopublikowane referaty

 • Użycie kwalifikatorów dotyczących regionalizmów w słownikach języka polskiego, LXII Zjazd Naukowy PTJ, Łódź, wrzesień 2004
 • Przedrostki bez-, nie-, przez- w staropolszczyźnie i stan współczesny, LXIV Zjazd Naukowy PTJ, Szczecin, wrzesień 2006
 • Kosmonimy w „Fenomenach Jana Kochanowskiego polsko-greckie pogranicze kulturowe, LXVII Zjazd Naukowy PTJ, Olsztyn 2009
 • Komentarz odautorski Jana Kochanowskiego – funkcjonowanie w tekstach nazw gatunków. Analiza materiałowa, UKSW Konferencja Język Pisarzy III: Problemy metajęzyka i metatekstu, Warszawa, maj 2011
 • Formy adresatywne w obrokach duchownych do „Żywotów Świętych Starego i Nowego Zakonu”, Akademia IGNATIANUM Konferencja Rzecz o dziele Piotra Skargi, Kraków, maj 2012
 • Synonimizacja w polskich utworach Jana Kochanowskiego, UKSW Konferencja Język Pisarzy IV: Środki artystycznego wyrazu, Warszawa, maj 2013.
 • Czy pojęcie OJCZYZNA uległo przewartościowaniu? Zmiany semantyczne wybranych leksemów z zakresu państwowości wespół z D. Miką, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Konferencja Dialog z tradycją II, Kraków, październik 2013
 • Powtórzenia semantyczne w „Rozmyślaniu przemyskim”, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Konferencja Przemyśl, czerwiec 2014
 • Tajemnicza „Gadka” z trzeciej księgi „Fraszek” Jana Kochanowskiego – rozwiązanie zagadki, Katedra Literatury Staropolskiej KUL, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku IBL, Kazimierz Dolny, czerwiec 2014
 • Zmiany semantyczne wyrazu „sprośny” w polszczyie od czasów średniowiecz po współczesność, LXXII Zjazd Naukowy PTJ, Kraków, wrzesień 2014
 • Potoczność jako środek perswazji w obrokach duchownych do „Żywotów Świętych” Piotra Skargi, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, grudzień 2014

Doświadczenia dokumentacyjne edytorskie

 • Piotr Skarga, Żywoty świętych polskich, Opracowanie tekstów i nota wydawnicza Joanna Duska i Anna Karasiowa, Wydawnictwo Apostolstwa i Modlitwy, Kraków 1986
 • Wspólnie z Anna Karasiową nie wydane, ale ukończone i złożone W Instytucie Wydawniczym PAX opracowanie całości Żywotów Świetych Piotra Skargi na podstawie oryginalnych druków (porównanie 7 wersji wydanych za życia P. Skargi) oraz nota wydawnicza
 • Opracowanie Słownika dawnych wyrazów i form do S. Dubingowicz, De libertate politica sive civili O wolności Rzeczypospolitej albo ślacheckiej tł. A. Wolan, wydanie i opracowanie M. Eder i R. Mazurkiewicz, Warszawa 2010