dr hab. Jakub Bobrowski

Zainteresowania naukowe

studia nad językiem i tekstem artystycznym, polszczyzna w filmach, semantyka i leksykografia współczesnej polszczyzny

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

2010 - magister filologii polskiej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki: "Analiza dyferencjalna i tematyczna słownictwa w Legendzie I i II Stanisława Wyspiańskiego", promotor prof. dr hab. Władysław Śliwiński, obrona z wyróżnieniem

2013 - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki: "Archaizmy leksykalne jako ewokanty dawności kulturowej i językowej w idiolekcie pisarskim Stanisława Wyspiańskiego. Analiza semantyczna i stylistyczno-funkcjonalna", promotor prof. dr hab. Władysław Śliwiński, rec. prof. dr hab. Janina Labocha i prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, obrona z wyróżnieniem

2013 - specjalista badawczo-techniczny w Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego IJP PAN

2015 - adiunkt w Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego IJP PAN

2021 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na podstawie dorobku naukowego i monografii "Staropolszczyzna filmowa. Osobliwości językowe jako wykładniki stylizacji historycznej w dziełach audiowizualnych", Instytut Języka Polskiego PAN

Pełnione funkcje

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego - sekretarz Zarządu Głównego (od 2014 r.)

Nagrody

2017 - Nagroda Miasta Krakowa (zespołowa) w dziedzinie nauki i techniki za badania nad językiem i twórczością Stanisława Wyspiańskiego

2011 - Nagroda II stopnia w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską (w kategorii językoznawstwo)

Udział w projektach badawczych

 • "Wielki słownik języka polskiego - etap trzeci", praca naukowa finansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 11 H 18 0280 86, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, 2018-2021.
 • „Wielki słownik języka polskiego. Kontynuacja” – praca naukowa finansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 0016/NPRH2/H11/81/2013, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, 2013-2018.
 • „Słownictwo dyferencjalne w dramatach Stanisława Wyspiańskiego. Studia leksykologiczno-leksykograficzne” – praca naukowa finansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 11H 11 025880, kierownik: prof. dr hab. Władysław Śliwiński, 2012-2016.
 • „Wielki słownik języka polskiego. Podstawowy zasób polszczyzny” – projekt rozwojowy MNiSW R17 004-03, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, 2010-2012.

Publikacje

I. Monografie autorskie:

 • "Staropolszczyzna" filmowa. Osobliwości językowe jako wykładniki stylizacji historycznej w dziełach audiowizualnych, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2020.
 • Archaizmy leksykalne jako ewokanty dawności kulturowej i językowej w idiolekcie pisarskim Stanisława Wyspiańskiego. Analiza semantyczna i stylistyczno-funkcjonalna, Wydawnictwo Libron, Kraków 2015.

II. Monografie współredagowane:

 • Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, komitet redakcyjny: Piotr Żmigrodzki, Mirosław Bańko, Barbara Batko-Tokarz, Jakub Bobrowski, Anna Czelakowska, Maciej Grochowski, Renata Przybylska, Jadwiga Waniakowa, Katarzyna Węgrzynek, Instytut Języka Polskiego PAN/LIBRON, Kraków 2018.

III. Słowniki

 • [współautor:] Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki, publikacja elektroniczna: www.wsjp.pl
 • [współautor:] Słownik osobliwości leksykalnych Stanisława Wyspiańskiego (na materiale utworów dramatycznych), red. W. Śliwiński, Wydawnictwo Libron, Kraków 2016.

IV. Artykuły w czasopismach i tomach zbiorowych

 • Historia leksemu badylarz (na marginesie prac nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN), "Język Polski", R. C, z. 3, 2020.
 • Recenzja: Małgorzata Miławska-Ratajczak, Dialog w roli głównej. Polszczyzna we współczesnym kinie na przykładzie wybranych autorów, "Język Polski", R. XCIX, z. 4, 2019.
 • O możliwości wykorzystania filmowych list dialogowych w opisie leksykograficznym współczesnej polszczyzny, "Język Polski", R. XCIX, z. 1, 2019.
 • Kwalifikatory w WSJP PAN, [w:] P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska, M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, Kraków 2018.
 • Komponent językowy w filmie fabularnym ze stanowiska lingwistycznego, [w:] A. Racakova (red.), Język Polski i Kultura, t. 3: W stronę analizy tekstów użytkowych i artystycznych, Banska Bystrica, 2017.
 • Problem poprawności stylizacyjnej na przykładzie stylizacji historycznej w polskim filmie fabularnym, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" LXXIII, 2017.
 • Pojęcie kompetencji stylizacyjnej i jego użyteczność w badaniach nad językową stylizacją historyczną w filmowych listach dialogowych, "Polonica" XXXVII, 2017.
 • Stylizacja językowa w filmach historycznych o początkach państwa polskiego (Bolesław Śmiały, Gniazdo), "Stylistyka" XXVI, 2017.
 • Stylizacja językowa w filmie fabularnym - zarys koncepcji badawczej, "Poradnik Językowy", nr 1, 2017.
 • Językowa stylizacja historyczna w Rycerzu Lecha Majewskiego, "Przegląd Humanistyczny", R. LX, nr 2 (453), 2016.
 • Stylizacja językowa w serialach telewizyjnych o tematyce historycznej (na wybranych przykładach), "Język Polski”, R. XCV, z. 5, 2015.
 • Płaszczyzny stylizacji językowej w dialogu filmowym, "Polonica" XXXV, 2015.
 • Badania nad językiem pisarzy w Polsce po roku 1989 – zarys problematyki, „Język Polski”, R. XCV, z. 1-2, 2015.
 • Rycerz w dramatach Stanisława Wyspiańskiego na tle prozy Stefana Żeromskiego i polszczyzny ogólnej (próba analizy porównawczej semantyki leksemu w języku artystycznym), [w:] Słowiański dialog kulturowy. Studia leksykalne i gramatyczne, Banska Bystrica, 2014.
 • Staropolska tytulatura grzecznościowa w dramatach Stanisława Wyspiańskiego, „Język Polski”, R. XCIV, z. 3, 2014.
 • Semantyka rzeczowników niby-osobowych na przykładzie nazw bóstw antycznych w dramatach Stanisława Wyspiańskiego, „Lingvaria”, R. VII, nr 2 (14), 2012.
 • Recenzja: Małgorzta Mazurkiewicz-Brzozowska, Etymologia a konotacja słowa. Studia semantyczne, „Język Polski”, R. XCII, z. 3, 2012.
 • Definicja kognitywna jako narzędzie opisu znaczenia leksemów w języku artystycznym, [w:] Język-styl-tekst w teorii i praktyce badawczej, pod red. W. Śliwińskiego, Kraków 2012.
 • Teoria intertekstualności jako narzędzie opisu znaczenia słowa w języku artystycznym (na przykładzie idiolektu pisarskiego Stanisława Wyspiańskiego), „Slavica Iuvenum”, t. XII, Filozofická fakulta Ostravské uniwerzity, Ostrava 2011.
 • Słownictwo dotyczące przyrody w Legendzie I i II Stanisława Wyspiańskiego, analiza pola semantycznego, „Rara Avis”, t. VII, Filozoficka fakulta Uniwerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2010.
 • Stylistyczne wykorzystanie nieleksykalnej frazy nominalnej w poezji Krystyny Miłobędzkiej, „Slavica Iuvenum”, t. XI, Filozofická fakulta Ostravské uniwerzity, Ostrava 2010.
 • Słownictwo mitologiczne w Legendzie I i II Stanisława Wyspiańskiego, analiza pola leksykalnego, „Studenckie Zaszyty Językoznawcze”, z. 3, pod red. M. Mycawki i M Rittner, KNJ UJ, Kraków 2010.
 • Strategie stylizacji językowej w Ucieczce do Bagdadu Jarosława Iwaszkiewicza, „Rara Avis”, t. VI, Filozoficka fakulta Uniwerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2009.
 • Leksykalne wykładniki archaizacji w Legendzie I i II Stanisława Wyspiańskiego, „Slavica Iuvenum”, t. X, Filozofická fakulta Ostravské uniwerzity, Ostrava 2009.

V. Książki popularne:

 • Czarty, biesy, zjawy. Opowieści z pańskiego stołu, współautor: Mateusz Wrona, Wydawnictwo Bosz, Olszanica 2019, http://www.bosz.com.pl/books/648/Czarty-biesy-zjawy-Opowiesci-z-panskiego-stolu-Mateusz-Wrona/a,547/.
 • Mitologia słowiańska, współautor: Mateusz Wrona, Wydawnictwo Bosz, wyd. 1 Olszanica 2017, wyd. 2 Olszanica 2020, e-book 2020, audiobook 2020, http://www.bosz.com.pl/books/587/Mitologia-slowianska-Jakub-Bobrowski/. 

VI. Sprawozdania:

 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2019 roku, „Język Polski”, r. C, z. 2, 2020.
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2018 roku, „Język Polski”, r. XCIX, z. 2, 2019.
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2017 roku, „Język Polski”, r. XCVIII, z. 2, 2018.
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2016 roku, „Język Polski”, r. XCVII, z. 3, 2017.
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2015 roku, „Język Polski”, r. XCVI, z. 2, 2016.
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2014 roku, „Język Polski”, r. XCV, z. 3, 2015.