dr Jakub Bobrowski

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

Urodził się w 1986 r. w Zielonej Górze. W 2010 r. ukończył Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (kierunek podstawowy: filologia polska). W 2011 r. został laureatem nagrody II stopnia w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską (w kategorii językoznawstwo). W 2013 r. na Wydziale Polonistyki UJ obronił (z wyróżnieniem) rozprawę doktorską poświęconą archaizmom leksykalnym w dramatach Stanisława Wyspiańskiego, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Śliwińskiego. W tym samym roku został zatrudniony w pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego PAN, obecnie pełni również funkcję sekretarza Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. W 2017 r. otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa (zespołową) w dziedzinie nauki i techniki. Jego zainteresowania naukowe obejmują głównie studia nad językiem i tekstem artystycznym, semantykę i leksykografię.

Udział w projektach badawczych

 • „Wielki słownik języka polskiego. Podstawowy zasób polszczyzny” – projekt rozwojowy MNiSW R17 004-03, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, 2010-2012.
 • „Słownictwo dyferencjalne w dramatach Stanisława Wyspiańskiego. Studia leksykologiczno-leksykograficzne” – praca naukowa finansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 11H 11 025880, kierownik: prof. dr hab. Władysław Śliwiński, 2012-2016.
 • „Wielki słownik języka polskiego. Kontynuacja” – praca naukowa finansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 0016/NPRH2/H11/81/2013, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, 2013-2018.
 • "Wielki słownik języka polskiego - etap trzeci", praca naukowa finansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 11 H 18 0280 86, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, od 2018.

Publikacje

I. Książki:

 • Archaizmy leksykalne jako ewokanty dawności kulturowej i językowej w idiolekcie pisarskim Stanisława Wyspiańskiego. Analiza semantyczna i stylistyczno-funkcjonalna, Kraków: Wydawnictwo Libron, 2015.
 • [współautor:] Słownik osobliwości leksykalnych Stanisława Wyspiańskiego (na materiale utworów dramatycznych), Kraków: Wydawnictwo Libron, 2016.

II. Artykuły w czasopismach i tomach zbiorowych:

 • Leksykalne wykładniki archaizacji w Legendzie I i II Stanisława Wyspiańskiego, „Slavica Iuvenum”, t. X, Filozofická fakulta Ostravské uniwerzity, Ostrava 2009.
 • Strategie stylizacji językowej w Ucieczce do Bagdadu Jarosława Iwaszkiewicza, „Rara Avis”, t. VI, Filozoficka fakulta Uniwerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2009.
 • Słownictwo mitologiczne w Legendzie I i II Stanisława Wyspiańskiego, analiza pola leksykalnego, „Studenckie Zaszyty Językoznawcze”, zeszyt 3, pod red. M. Mycawki i M Rittner, KNJ UJ, Kraków 2010.
 • Stylistyczne wykorzystanie nieleksykalnej frazy nominalnej w poezji Krystyny Miłobędzkiej, „Slavica Iuvenum”, t. XI, Filozofická fakulta Ostravské uniwerzity, Ostrava 2010.
 • Słownictwo dotyczące przyrody w Legendzie I i II Stanisława Wyspiańskiego, analiza pola semantycznego, „Rara Avis”, t. VII, Filozoficka fakulta Uniwerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava 2010.
 • Teoria intertekstualności jako narzędzie opisu znaczenia słowa w języku artystycznym (na przykładzie idiolektu pisarskiego Stanisława Wyspiańskiego), „Slavica Iuvenum”, t. XII, Filozofická fakulta Ostravské uniwerzity, Ostrava 2011.
 • Definicja kognitywna jako narzędzie opisu znaczenia leksemów w języku artystycznym, [w:] Język-styl-tekst w teorii i praktyce badawczej, pod red. W. Śliwińskiego, Kraków 2012.
 • Recenzja: Małgorzta Mazurkiewicz-Brzozowska, Etymologia a konotacja słowa. Studia semantyczne, „Język Polski”, r. XCII, z. 3, 2012.
 • Semantyka rzeczowników niby-osobowych na przykładzie nazw bóstw antycznych w dramatach Stanisława Wyspiańskiego, „Lingvaria”, r. VII, nr 2 (14), 2012.
 • Staropolska tytulatura grzecznościowa w dramatach Stanisława Wyspiańskiego, „Język Polski”, r. XCIV, z. 3, 2014.
 • ‘Rycerz’ w dramatach Stanisława Wyspiańskiego na tle prozy Stefana Żeromskiego i polszczyzny ogólnej (próba analizy porównawczej semantyki leksemu w języku artystycznym), [w:] Słowiański dialog kulturowy. Studia leksykalne i gramatyczne, Banska Bystrica, 2014.
 • Badania nad językiem pisarzy w Polsce po roku 1989 – zarys problematyki, „Język Polski”, r. XCV, 2015.
 •  Płaszczyzny stylizacji językowej w dialogu filmowym, "Polonica", r. XXXV, 2015.
 • Stylizacja językowa w serialach telewizyjnych o tematyce historycznej (na wybranych przykładach), "Język Polski”, r. XCV, z. 5, 2015.
 • Językowa stylizacja historyczna w Rycerzu Lecha Majewskiego, "Przegląd Humanistyczny", r. LX, nr 2 (453), 2016.
 • Stylizacja językowa w filmie fabularnym - zarys koncepcji badawczej, "Poradnik Językowy", nr 1, 2017.
 • Stylizacja językowa w filmach historycznych o początkach państwa polskiego (Bolesław Śmiały, Gniazdo), "Stylistyka" XXVI, 2017.
 • Pojęcie kompetencji stylizacyjnej i jego użyteczność w badaniach nad językową stylizacją historyczną w filmowych listach dialogowych, "Polonica" XXXVII, 2017.
 • Problem poprawności stylizacyjnej na przykładzie stylizacji historycznej w polskim filmie fabularnym, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" LXXIII, 2017.
 • Komponent językowy w filmie fabularnym ze stanowiska lingwistycznego, [w:] A. Racakova (red.), Język Polski i Kultura, t. t. 3: W stronę analizy tekstów użytkowych i artystycznych, Banska Bystrica, 2017.
 • Kwalifikatory w WSJP PAN, [w:] P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska, M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, Kraków 2018.
 • O możliwości wykorzystania filmowych list dialogowych w opisie leksykograficznym współczesnej polszczyzny, "Język Polski", r. XCIX, z. 1, 2019.
 • Recenzja: Małgorzata Miławska-Ratajczak, Dialog w roli głównej. Polszczyzna we współczesnym kinie na przykładzie wybranych autorów, "Język Polski", r. XCIX, z. 4, 2019.

III. Sprawozdania:

 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2014 roku, „Język Polski”, r. XCV, z. 3, 2015.
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2015 roku, „Język Polski”, r. XCVI, z. 2, 2016.
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2016 roku, „Język Polski”, r. XCVII, z. 3, 2017.
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2017 roku, „Język Polski”, r. XCVIII, z. 2, 2018.
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2018 roku, „Język Polski”, r. XCIX, z. 2, 2019.