Jagoda Marszałek
Pracownia Łaciny Średniowiecznej
811

mgr Jagoda Marszałek

Funkcja: asystent w Pracowni Łaciny Średniowiecznej IJP PAN (od 2011 r.)

Obszary badań naukowych: leksykografia, językoznawstwo historyczne, paleografia łacińska, edytorstwo źródeł, humanistyka cyfrowa, translatoryka

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej:

 • 2010-2015 studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: językoznawstwo
 • 2007-2011 studia licencjackie na kierunku Filologia Romańska (specjalizacja: Iberystyka), na Uniwersytecie Jagiellońskim (uzyskany tytuł licencjata)
 • 2003-2009 studia magisterskie na kierunku Filologia Klasyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim (uzyskany tytuł magistra)

Udział w projektach badawczych:

 • 08-11.2022 Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL (projekt nr POIR.04.02.00-00-D006/20), kierownik projektu: dr Krzysztof Nowak (na podstawie umowy: korekta cyfrowej wersji słowników)
 • 2017-2022 Tłumaczenie komentarzy Tomasza z Akwinu do Corpus Paulinum, grant NPRH (moduł Universalia 2.2), kierownik: ks. dr hab. Piotr Roszak (wykonawca projektu, tłumaczenie tekstu łacińskiego)
 • 2018-2019 Długosz 2.0. Korpus i narzędzia analizy języka, grant NPRH, kierownik: dr hab. M. Rzepiela (na podstawie umowy: anotacja tekstu łacińskiego)
 • 2014-2017 Camino de Santiago i grób św. Jakuba: od historii do hermeneutyki wiary, grant NCN, kierownik: ks. dr hab. Piotr Roszak (wykonawca projektu, kwerendy archiwalne)
 • 2009-2012 Grupo de Investigación Grammacodex, kierownik: prof. Pedro Manuel Suárez Martínez (Uniwersytet w Oviedo, Hiszpania) (wykonawca projektu, katalogizacja średniowiecznych rękopisów)
 • 01-03.2012 Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) (wykonawca projektu, digitalizacja materiałów źródłowych)

Publikacje:

 • Morreale, L. & Sánchez Argüelles, G. & Baldwin, T. & Champeau, E. & Consagra, P. & Conway, M. & Dameri, D. & de Bakker, A. & Fadel, C. & Davis, L. & Francis, K. & Francis, S. & Hebbard, E. & Iacobellis, L. D. & Jaime, R. & Kaplan, S. & Kozlowski, B. & Gauthier, C. & Lacarrière, N. & Lahey, S. J. & Lazaro, N. A. & Mahoney-Steel, T. & Marszałek, J. & Meiselman, L. & Pedersen, F. & Pokorny, L. D. & Postal, C. & Powell, S. & Reppert, J. & Siebach-Larsen, A. & Strinati, S. & Strutzenbladh, E. & Taylor, T. B., (2022) “Transcribing „Le Pèlerinage de Damoiselle Sapience”: Scholarly Editing Covid19-Style”, Digital Medievalist 15(1). doi: https://doi.org/10.16995/dm.8071
 • Marszałek J., Słownik łaciny średniowiecznej t. 8, z. 11 (73), red. Michał Rzepiela, IJP PAN, Kraków 2021 (współautorstwo)
 • Marszałek J., Doburzyński D., Specyficzny kontekst funkcjonowania terminów „pielgrzym” i „pielgrzymujący” we współczesnych tekstach teologicznych oraz kwestia ich czytelności, [w:] P. Roszak, F. Mróz, W. Rozynkowski (red.), Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 4, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, str. 231-252
 • Marszałek J., Polish Pilgrimages to Santiago de Compostela in the Light of Spanish Archival Resources, [w:] E. Alarcón, P. Roszak (red.), The Way of St. James: Renewing Insights, Ediciones Universidad de Navarra, Navarra 2017, str. 29-57
 • Chmielewska J., Słownik łaciny średniowiecznej t. 8, z. 10 (72), red. Michał Rzepiela, IJP PAN, Kraków 2014 (współautorstwo)
 • Chmielewska J., Słownik łaciny średniowiecznej t. 8, z. 9 (71), red. Michał Rzepiela, IJP PAN, Kraków 2012 (współautorstwo)

Tłumaczenia:

 • Andrzeja Maksymiliana Fredry Vir consilii Monitis Ethicorum nec non Prudentiae Civilis, red. Marek Tracz-Tryniecki, wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2023 (współautorstwo tłumaczenia, edycja tekstu)
 • Tomasz z Akwinu. Wykład 1 Listu do Koryntian. Super 1 Epistolam B. Pauli Ad Corinthios Lectura, red. Jagoda Marszałek, Marcin Jan Janecki, (Scholastica Thorunensia 11) WN UMK, Toruń 2022 (tłumaczenie i współredakcja tomu)
 • Tomasz z Akwinu. Wykład 2 Listu do Koryntian. Super 2 Epistolam B. Pauli Ad Corinthios Lectura, red. Marcin Jan Janecki, (Scholastica Thorunensia 12) WN UMK, Toruń 2022 (tłumaczenie)
 • Tomasz z Akwinu. Wykład Listu do Tytusa. Super Epistolam B. Pauli Ad Titum Lectura, red. Piotr Roszak, Jagoda Marszałek, (Scholastica Thorunensia 7) WN UMK, Toruń 2021 (tłumaczenie i współredakcja tomu)
 • Włoscy architekci i muratorzy z Piuro i ich działalność na ziemiach Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku, red. Stanisław Kłosowski, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Warszawa 2021 (współautorstwo tłumaczenia łacińskich tekstów źródłowych)
 • Tomasz z Akwinu. Wykład Listu do Efezjan. Super Epistolam B. Pauli Ad Ephesios Lectura, red. Piotr Roszak, Enrique Alarcón, (Scholastica Thorunensia 3) WN UMK, Toruń 2017 (współautorstwo tłumaczenia)
 • Andrzeja Maksymiliana Fredry Kasztelana Lwowskiego kwestia wojskowa, czyli O prawidłach wojny i pokoju dwie księgi wraz z pewnymi pomniejszymi pismami tegoż autora, tom 1, red. Marek Tracz-Tryniecki, wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015 (współautorstwo tłumaczenia, edycja tekstu)
 • Andrzeja Maksymiliana Fredry Fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju, red. Marek Tracz-Tryniecki, wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014 (współautorstwo tłumaczenia, edycja tekstu)
 • Antonio Pelacini da Piuro, architetto di Piuro, e i suoi lavori in Polonia. Architettura della chiesa e del convento dei Padri Bernardini a Leżajsk, red. S. Kłosowski [w:] Plurium. Associazione italo-svizzera per gli scavi di Piuro, Piuro 2013 (tłumaczenie i edycja dokumentów źródłowych)
 • Antonio Pelacini da Piuro, architetto-construttore riscoperto. I Piuresi in Polonia tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo, red. S. Kłosowski [w:] Plurium. Associazione italo-svizzera per gli scavi di Piuro, Piuro 2012 (tłumaczenie i edycja dokumentów źródłowych)
 • Akta Stanisława Ligońskiego, kleryka archidiecezji gnieźnieńskiej, notariusza publicznego auctoritate apostolica i konsystorza foralnego w Sandomierzu [w:] Matki Boskiej Leżajskiej wędrowanie źródłami Sanu: Krzeszów – Lipiny – Leżajsk, red. A. Szykuła-Żygawska, S. Kłosowski, wyd. Calvarianum, Kraków 2011 (tłumaczenie i edycja dokumentów źródłowych)
 • Kościół św. Mikołaja w Brzezinach na Podkarpaciu, red. A. Szykuła-Żygawska, S. Kłosowski, wyd. Danlex, Brzeziny 2011 (tłumaczenie i edycja dokumentów źródłowych)

Edycje tekstów źródłowych, prace redakcyjne:

 • El Colloquium elegans de Bernal Díaz de Luco, Tradición senequista, eclesiástica y picaresca, red. Clark Colahan, Jagoda Marszalek, Pedro Manuel Suárez-Martínez, (Noctes Neolatinae, 31) Olms 2018 (edycja tekstu)
 • Rzeczpospolita, obywatelskość, wolność: szkice o polskim pisarstwie politycznym XVI wieku, red. Krzysztof Koehler, wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2016 (redakcja tekstu łacińskiego)
 • Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1554-1625, red. A. Karabowicz, M. Mikuła, W. Uruszczak, WUJ 2013 (redakcja łacińska dokumentów źródłowych)

Szkolenia (wybór):

 • 28.01.2021 Webinarium „Bonus IDM Lemmatization Workshop” („Pyrrha”), École Nationale des Chartes and the Center for Medieval Studies at Fordham University, Paryż
 • 9, 16, 23.11.2020 Webinarium „Dane badawcze w badaniach literackich”, CHC IBL PAN, Warszawa
 • 19-20.11.2020, Warszaty CLARIN-PL, Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL, PolLinguaTec – Centrum Wiedzy CLARIN Technologii Językowej dla Języka Polskiego (Politechnika Wrocławska), Wrocław
 • 19-21.10.2020 Webinarium „Working with Corpora and Digital Tools in Language and Translation Studies: Practical issues and methodological challenges”, Universidad Complutense Madrid, Madryt
 • 11.07.2016 Warsztaty Historical Text Reuse Tutorial – Digital Humanities 2016 Kraków (Georg-August-Universität Göttingen, Alliance of Digital Humanities Organizations, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • 19.10.2016 Warsztaty Forces of change in Early Modern Typography in the Southern Netherlands 1473-c.1815 (dr Goran Proot) Kraków (Instytut Języka Polskiego PAN)
 • 07.2015 COST Action Training School Standard Tools and Methods for Retro-Digitising Dictionaries Lizbona, Portugalia (Universidade Nova de Lisboa, EneL, Institute for Dutch Lexicology (INL), Trier Center for Digital Humanities, Belgrade Center for Digital Humanities, Erlandsen Media Publishing ApS)
 • 17-19.06.2015 Letnia Szkoła Humanistyki Cyfrowej Kraków (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Języka Polskiego PAN Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL)
 • 16-24.09.2014 COST Action Training School, Création et utilisation de corpus de textes médiévaux, Ciutadella de Menorca (Hiszpania), organizatorzy CSIC–IMF (Hiszpania), CNRS–IRHT (Francja), IJP PAN (Polska)
 • 02. – 06.2013 Praktyczny kurs paleografii łacińskiej: „Tajniki źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych”, prowadzenie: dr hab. Marian Wołkowski-Wolski (Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski, IH PAN, Kraków)

Staże:

 • 07-08.2012 COST Action Short Term Scientific Mission IS 1005-9680, Uniwersytet w Oviedo
 • 07-08.2011 European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Erasmus Praktyki), Uniwersytet w Oviedo
 • 01-03.2010 Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych Atominium (Kraków), staż studencki (tłumaczenie i korekta tekstów w języku hiszpańskim)
 • 2008-2009 European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Erasmus), Uniwersytet w Oviedo

Konferencje:

 • 10-14.07.2023 Towards Diachronic Corpus of Polish Latin, Annual International Conference of the Alliance of Digital Humanities Organizations (DH) 2022, Graz, Austria, wraz z: Krzysztof Nowak & Iwona Krawczyk (Instytut Języka Polskiego, Polska Akademia Nauk)
 • 29-30.09.2022 First Medieval Latin Transcribathon from Polish Sources – Presentation of the Project, Transkribus User Conference 2022, Innsbruck, Austria, wraz z: Iwona Krawczyk (Instytut Języka Polskiego, Polska Akademia Nauk)
 • 5.07.2022 Tracing the Modes of Expressing Doubts and Textual Coherence in the TreatiseDe praxibus curiae Romanae” by Matthew of Kraków, IMC Leeds 2022, University of Leeds (UK)
 • 8.12.2020 Cohesión textual de tratados latinos medievales: El latín de Mateo de Cracovia, I Jornadas Virtuales de Estudios Medievales, Universidad Autónoma de México
 • 11-16.07.2016 The Latin of Matthew of Cracow (c. 1345 – 1410) – a corpus based study of his language and style, Digital Humanities 2016 (ADHO, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • 21-23.09.2015 Idiolekt Mateusza z Krakowa – język łaciński przełomu średniowiecza i renesansu, V Kongres Mediewistów Polskich: Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
 • 28-29.09.2015 Idiolekt Mateusza z Krakowa – między synchronią a diachronią, LXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego: Granice interpretacji lingwistycznej (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
 • 06.04.2013 Stylometria komputerowa w pracy filologa klasycznego na przykładzie Ars Moriendi – anonimowego utworu z XV wieku, Linguarum Antiquarum Colloquia: Aliter de veteribus, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 25.05.2012 Co powiedział niemy filozof, czyli o problemach tłumaczeniowych i próbach ich rozwiązania w tradycji Vita Secundi Philosophi, The Cracow Young Linguists and Translation Researchers Conference, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 18.03.2011 Metafory pojęciowe w średniowiecznych traktatach teologicznych, Metonimia i metafora w języku, w literaturze, w przekładzie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 21.04.2009 Un iocus monasticus en la Catedral de Oviedo, XVIII Jornadas de Filología Clásica, Uniwersytet w Oviedo (Hiszpania)

Popularyzacja nauki / inne:

 • 15.09.-06.10.22 organizacja (wraz z Iwoną Krawczyk, Instytut Języka Polskiego, PAN) 1. Transkribathonu łacińskich dokumentów polskiego średniowiecza, DOI: 10.34055/osf.io/dnhcw (dokumentacja projektowa: Zenodo & BodoArxiv)
 • 7.03.-11.05.2022 udział w seminarium w ramach projektu Documentary Archeology of Late Medieval Europe: “Editing Florentine Inventories: A DALME Digital Seminar”, seminarium poświęcone transkrypcji i edycji średniowiecznych inwentarzy miasta Florencji (Włochy), organizatorzy wydarzenia: Laura Morreale (Georgetown University, USA), Daniel Lord Smail (Harvard University, USA) (strona i dokumentacja projektu: https://dalme.org/)
 • 8-22.01.2021 udział w The Image du Monde Challenge, Phase II (strona projektu: https://imagedumonde.wordpress.com/); team 5: transkrypcja i kodowanie średniowiecznego rękopisu, organizator Laura Morreale (Georgetown University, USA) przy współpracy IIIF Consortium, FromThePage, oraz Stanford Libraries (DOI: 10.34055/osf.io/ep3b6
 • 18-20.11.2020 udział w trzydniowym crowdsourcingu naukowym Scholarly Editing Covid19-Style (strona projektu: https://damoisellesapience.wordpress.com/, team submission: współredakcja artykułu naukowego, organizator: Laura Morreale, Georgetown University, USA), w ramach konferencji 13th Annual (Virtual) Schoenberg Symposium on Manuscript Studies in the Digital Age, Manuscript Studies in the Digital Covid-19 Age (University of Pennsylvania, USA; https://www.library.upenn.edu/about/exhibits-events/ljs-symposium13; opis projektu: https://zenodo.org/record/4315586#.YJE2maEwjIU)
 • 2014 funkcja sekretarza konferencji „Polska leksykografia latynistyczna. Historia i perspektywy” (Pracownia Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków, 6 maja 2014)
 • 2014 współautorstwo (wraz z dr hab. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Steffenem Huberem) Internetowego skryptu do nauki greki klasycznej (platforma e-learningowa dla studentów Filozofii UJ)

Współpraca naukowa (długoterminowa):

 • 2018 – 2022 – współpraca z l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Institut de France); aktualizacja bibliografii wydań tekstów łacińskich; korekta cyfrowej wersji Novum Glossarium Mediae Latinitatis (l’Union Académique Internationale, projet Nouveau Du Cange: https://glossaria.eu/ngml/)
 • od 2016 – współpraca z Pracownią Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku IJP PAN (konsultacje latynistyczne, https://sxvii.pl/autorzy)

Działalność dydaktyczna:

 • 2014-2016 wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie (https://kolegium.dominikanie.pl/, przedmiot: Translatorium łacińskie)
 • 2013-2016 wykładowca w Szkole Kaligrafii i Iluminacji Barbary Bodziony (obecnie Atelier Landowska&Bodziony http://szkolakaligrafii.com/, przedmiot: Paleografia)
 • 2014-2015 wykładowca w Instytucie Filologii Romańskiej UJ (https://ifr.filg.uj.edu.pl/, przedmiot: Podstawy łaciny) oraz w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ (https://ifw.filg.uj.edu.pl/, przedmiot: Łacina)
 • 2011-2014 asystent naukowy w Instytucie Filologii Klasycznej UJ (https://ifk.filg.uj.edu.pl/, przedmioty: Praktyczna nauka języka łacińskiego, Praktyczna nauka języka greckiego, Rozumienie tekstu łacińskiego, Paleografia łacińska, Lektorat języka łacińskiego, Lektorat języka greckiego)

Działalność organizacyjna:

 • Od 2015 obsługa programu sportowego dla pracowników IJP PAN (w ramach umowy z firmą VanityStyle Sp. z o.o.)

Członkowstwo:

 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
 • Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
 • Związek NSZZ „Solidarność”

Inne:

 • Od 2011 współpraca z biurami tłumaczeń: Atominium, Columbus, CQuest, ExLibro, LinguaLab, Petruk
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG