mgr Jagoda Marszałek

asystent w Pracowni Łaciny Średniowiecznej

Obszary badań naukowych

leksykografia, językoznawstwo historyczne, paleografia łacińska

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

 • 2010-2015 studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: językoznawstwo

 • 2007-2011 studia licencjackie na kierunku Filologia Romańska (specjalizacja: Iberystyka), na Uniwersytecie Jagiellońskim (uzyskany tytuł licencjata)

 • 2003-2009 studia magisterskie na kierunku Filologia Klasyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim (uzyskany tytuł magistra)

Udział w projektach badawczych

 • 2017-2022 Tłumaczenie komentarzy Tomasza z Akwinu do Corpus Paulinum, grant NPRH (moduł Universalia 2.2), kierownik: ks. dr hab. Piotr Roszak (wykonawca projektu)

 • 2018-2019 Długosz 2.0. Korpus i narzędzia analizy języka, grant NPRH, kierownik: dr hab. M. Rzepiela (wykonawca projektu)
 • 2014-2017 Camino de Santiago i grób św. Jakuba: od historii do hermeneutyki wiary, grant NCN,  kierownik: ks. dr hab. Piotr Roszak (wykonawca projektu)

 • 2010-2014 Grupo de Investigación Grammacodex, kierownik: prof. Pedro Manuel Suárez Martínez (Uniwersytet w Oviedo, Hiszpania) (wykonawca projektu)

 • 01-03.2012 Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) (wykonawca projektu)

Szkolenia, staże, stypendia

 • 11.07.2016 Warsztaty Historical Text Reuse Tutorial – Digital Humanities 2016 Kraków (Georg-August-Universität Göttingen, Alliance of Digital Humanities Organizations, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 • 2016 Grant Młodzi Naukowcy: Łacina humanistyczna-ujęcie bibliograficzne (Instytut Języka Polskiego PAN)
 • 19.10.2016 Warsztaty Forces of change in Early Modern Typography in the Southern Netherlands 1473-c.1815 (dr Goran Proot) Kraków (Instytut Języka Polskiego PAN)

 • 07.2015 COST Action Training School Standard Tools and Methods for Retro-Digitising Dictionaries Lizbona, Portugalia (Universidade Nova de Lisboa, EneL, Institute for Dutch Lexicology (INL), Trier Center for Digital Humanities, Belgrade Center for Digital Humanities, Erlandsen Media Publishing ApS)

 • 17-19.06.2015 Letnia Szkoła Humanistyki Cyfrowej Kraków (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Języka Polskiego PAN Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL)

 • 2015 Grant Młodzi Naukowcy: Łacina scholastyczna w pismach Mateusza z Krakowa (Instytut Języka Polskiego PAN)
 • 16-24.09.2014 COST Action Training School, Création et utilisation de corpus de textes médiévaux, Ciutadella de Menorca (Hiszpania), organizatorzy CSIC–IMF (Hiszpania), CNRS–IRHT (Francja), IJP PAN (Polska)

 • 07-08.2012 COST Action Short Term Scientific Mission IS 1005-9680, Uniwersytet w Oviedo

 • 07-08.2011 European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Erasmus Praktyki), Uniwersytet w Oviedo

 • 06.05.2011 Doktorant 2.0: Mendeley. Free reference manager and academic social network, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • 01-03.2010 Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych Atominium, staż studencki (tłumaczenie i korekta, język hiszpański)

 • 2008-2009 European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Erasmus), Uniwersytet w Oviedo

Konferencje

 • 11-16.07.2016 The Latin of Matthew of Cracow (c. 1345 – 1410) – a corpus based study of his language and style, Digital Humanities 2016 (ADHO, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

 • 21-23.09.2015 Idiolekt Mateusza z Krakowa - język łaciński przełomu średniowiecza i renesansu, V Kongres Mediewistów Polskich: Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)

 • 28-29.09.2015 Idiolekt Mateusza z Krakowa – między synchronią a diachronią, LXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego: Granice interpretacji lingwistycznej (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)

 • 06.04.2013 Stylometria komputerowa w pracy filologa klasycznego na przykładzie Ars Moriendi - anonimowego utworu z XV wieku, Linguarum Antiquarum Colloquia: Aliter de veteribus, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • 25.05.2012 Co powiedział niemy filozof, czyli o problemach tłumaczeniowych i próbach ich rozwiązania w tradycji Vita Secundi Philosophi, The Cracow Young Linguists and Translation Researchers Conference, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • 18.03.2011 Metafory pojęciowe w średniowiecznych traktatach teologicznych, Metonimia i metafora w języku, w literaturze, w przekładzie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • 21.04.2009 Un iocus monasticus en la Catedral de Oviedo, XVIII Jornadas de Filología Clásica, Uniwersytet w Oviedo (Hiszpania)

Publikacje

 • Marszałek J., Doburzyński D., Specyficzny kontekst funkcjonowania terminów „pielgrzym” i „pielgrzymujący” we współczesnych tekstach teologicznych oraz kwestia ich czytelności, [w:] P. Roszak, F. Mróz, W. Rozynkowski (red.), Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość. Tom 4, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, str. 231-252
 • Marszałek J.,  Polish Pilgrimages to Santiago de Compostela in the Light of Spanish Archival Resources, [w:] E. Alarcón, P. Roszak (red.), The Way of St. James: Renewing Insights, Ediciones Universidad de Navarra, Navarra 2017, ss. 29-57

 • Chmielewska J., Słownik łaciny średniowiecznej t. 8, z. 10, red. Michał Rzepiela, IJP PAN, Kraków 2014 (współautorstwo)

 • Chmielewska J., Słownik łaciny średniowiecznej t. 8, z. 9, red. Michał Rzepiela, IJP PAN, Kraków 2012 (współautorstwo)

Tłumaczenia i edycje tekstów źródłowych, prace redakcyjne

 • El Colloquium elegans de Bernal Díaz de Luco, Tradición senequista, eclesiástica y picaresca, red. Clark Colahan, Jagoda Marszalek, Pedro Manuel Suárez-Martínez, (Noctes Neolatinae, 31) Olms 2018 (edycja tekstu)

 • Tomasz z Akwinu. Wykład "Listu do Efezjan". Super Epistolam B. Pauli Ad Ephesios Lectura, red. Piotr Roszak, Enrique Alarcón, (Scholastica Thorunensia 3) WN UMK 2017 (współautorstwo tłumaczenia)

 • Rzeczpospolita, obywatelskość, wolność: szkice o polskim pisarstwie politycznym XVI wieku, Krzysztof Koehler, wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2016 (korekta łacińska)

 • Andrzeja Maksymiliana Fredry Kasztelana Lwowskiego kwestia wojskowa, czyli O prawidłach wojny i pokoju dwie księgi wraz z pewnymi pomniejszymi pismami tegoż autora, red. Marek Tracz-Tryniecki, wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015 (współautorstwo tłumaczenia, edycja tekstu)

 • Andrzeja Maksymiliana Fredry Fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju, red. Marek Tracz-Tryniecki, wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014 (współautorstwo tłumaczenia, edycja tekstu)

 • Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1554-1625, red. A. Karabowicz, M. Mikuła, W. Uruszczak, WUJ 2013 (redakcja łacińska dokumentów źródłowych)

 • Antonio Pelacini da Piuro, architetto di Piuro, e i suoi lavori in Polonia. Architettura della chiesa e del convento dei Padri Bernardini a Leżajsk, red. S. Kłosowski [w:] Plurium. Associazione italo-svizzera per gli scavi di Piuro, Piuro 2013 (tłumaczenie, edycja dokumentów źródłowych)

 • Antonio Pelacini da Piuro, architetto-construttore riscoperto. I Piuresi in Polonia tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, red. S. Kłosowski [w:] Plurium. Associazione italo-svizzera per gli scavi di Piuro, Piuro 2012 (tłumaczenie i edycja dokumentów źródłowych)

 • Akta Stanisława Ligońskiego, kleryka archidiecezji gnieźnieńskiej, notariusza publicznego auctoritate apostolica i konsystorza foralnego w Sandomierzu [w:] Matki Boskiej Leżajskiej wędrowanie źródłami Sanu: Krzeszów – Lipiny – Leżajsk, red. A. Szykuła-Żygawska, S. Kłosowski, wyd. Calvarianum, Kraków 2011 (tłumaczenie i edycja dokumentów źródłowych)

 • Kościół św. Mikołaja w Brzezinach na Podkarpaciu, red. A. Szykuła-Żygawska, S. Kłosowski, wyd. Danlex, Brzeziny 2011 (tłumaczenie i edycja dokumentów źródłowych)

Działalność dydaktyczna

 • 2014-2016 wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie (przedmiot: Translatorium łacińskie)

 • 2013-2016 wykładowca w Szkole Kaligrafii i Iluminacji Barbary Bodziony (przedmiot: Paleografia)

 • 2014-2015 wykładowca w Instytucie Filologii Romańskiej UJ (przedmiot: Podstawy łaciny) oraz w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ (przedmiot: Łacina)

 • 2011-2014 asystent w Instytucie Filologii Klasycznej UJ (przedmioty: Praktyczna nauka języka łacińskiego, Praktyczna nauka języka greckiego, Rozumienie tekstu łacińskiego, Paleografia łacińska, Lektorat języka łacińskiego, Lektorat języka greckiego)