prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa

Funkcje

 • wicedyrektor ds. naukowych Instytutu Języka Polskiego PAN (2012-2016)
 • dyrektor Instytutu Językoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim (od 2013)
 • kierownik Studium Doktorskiego przy IJP PAN (2008-2013)
 • wiceprzewodnicząca Rady Naukowej IJP PAN (2007-2010)
 • kierownik Pracowni Geografii Lingwistycznej (od 2005)
 • sekretarz Rady Naukowej IJP PAN (2003-2006)

Obszary badań naukowych

słowiańskie językoznawstwo diachroniczne, etymologia, kontakty językowe, geolingwistyka

Stopnie naukowe

 • tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych – 2013
 • doktor habilitowany – 2003, Instytut Języka Polskiego PAN
 • doktor – 1997, Uniwersytet Jagielloński
 • magister – 1988, Uniwersytet Jagielloński

Zadania badawcze

 • Ogólnosłowiański atlas językowy (OLA)
 • Atlas Linguarum Europae (ALE)
 • Wielki słownik języka polskiego (od 2013)

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych

 • Międzynarodowa Komisja Etymologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (od 2013)
 • Międzynarodowa Komisja Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (przewodnicząca Polskiej Komisji Narodowej w Ogólnosłowiańskim atlasie językowym, od 2005)
 • Komitet Polski w Atlasie Linguarum Europae (przewodnicząca od 2008)
 • Komisja Językoznawstwa przy Krakowskim Oddziale PAN
 • Komisja Słowianoznawstwa przy Krakowskim Oddziale PAN
 • Kolegium redakcyjne czasopisma Język Polski
 • Advisory board czasopisma Studia Etymologica Cracoviensia
 • Rada Naukowa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Rada naukowa czasopisma Onomastica

Publikacje

Monografie

 • Nazwy dni tygodnia w językach indoeuropejskich, Kraków 1998.
 • Polska naukowa terminologia astronomiczna, Kraków 2003.
 • [współred. i współaut.], Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная, t. 9: Человек, Kraków 2009 [współred. z J. Siatkowskim; współaut. z innymi].
 • Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim. Zagadnienia ogólne, Kraków 2012.

Słowniki

 • [współaut.] Słownik gwar polskich, opr. przez Pracownię Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN
  w Krakowie pod kier. J. Reichana, t. IV, z. 3 (12), Kraków 1993, s. 608-614.
 • [współaut.] Słownik gwar polskich, opr. przez Pracownię Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN
  w Krakowie pod kier. J. Reichana, t. V, z. 1 (13), Kraków 1994, s. 156-162.
 • [współaut.] Słownik gwar polskich, opr. przez Pracownię Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN
  w Krakowie pod kier. J. Reichana, t. V, z. 2 (14), Kraków 1996, s. 275-276, 319-346, 348-349, 392-403.
 • [współoprac.] Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Warszawa 1997.
 • [współaut.] Słownik gwar polskich, opr. przez Pracownię Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN
  w Krakowie pod kier. J. Reichana, t. V, z. 3 (15), Kraków 1998, s. 539-547.
 • [współaut.] Słownik gwar polskich, opr. przez Pracownię Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN
  w Krakowie pod kier. J. Okoniowej i J. Reichana, t. VI, z. 1 (16), Kraków 2001.
 • [współaut.] Słownik gwar polskich, opr. przez Pracownię Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN
  w Krakowie pod kier. J. Okoniowej i J. Reichana, t. VI, z. 2 (17), Kraków 2002.
 • [współaut.] Słownik gwar polskich, opr. przez Pracownię Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN
  w Krakowie pod kier. J. Okoniowej i J. Reichana, t. VI, z. 3 (18), Kraków 2003.
 • [współaut.] Słownik gwar polskich, opr. przez Pracownię Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN
  w Krakowie pod kier. J. Okoniowej, t. VI, z. 4 (19), Kraków 2004.
 • [współaut.] Słownik gwar polskich, pod red. J. Okoniowej, J. Reichana i B. Grabki, t. VII, z. 1 (20), Kraków 2005.
 • [współaut.] Słownik gwar polskich, pod red. J. Okoniowej, J. Reichana i B. Grabki, t. VII, z. 2 (21), Kraków 2006.
 • [współaut.] Słownik gwar polskich, pod red. J. Okoniowej, J. Reichana i B. Grabki, t. VII, z. 3 (22), Kraków 2007.
 • [współoprac.] Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim, red. A. Bochnakowa, Kraków 2012.

Artykuły naukowe

 • „Tekst gwarowy z Niemenczyna pod Wilnem”, Język Polski, LXX 3-4, 1990, s. 130-131.
 • „O języku statutu cechu ślusarskiego w Wilnie z połowy XVII wieku”, [w:] XVI Konferencja Młodych Językoznawców. Język - Teoria - Dydaktyka, Zielona Góra 1992, s. 143-152.
 • „Etykieta językowa w gwarach polskich na przykładzie trzech zbiorów tekstów gwarowych”, Socjolingwistyka, XII-XIII, 1993, s. 273-283.
 • „Analiza etymologiczno - słowotwórcza pierwotnych nazw czynności zakończonych na -wla w języku polskim, zawierających l epentetyczne”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 31, 1993, s. 111-120.
 • „O pewnym regionalizmie południowopolskim (nakastlik)”, [w:] Materiały XVII Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków. Bydgoszcz - Wenecja 22-24 maja 1990, pod red. A. Otfinowskiego, Bydgoszcz 1995, s. 179-187.
 • „Les modes d’acceptations de šabbāt hébreu en tant que dénomination d’un jour de la semaine dans les langues indoeuropéennes”, [w:] Analecta Indoeuropaea Cracoviensia Ioannis Safarewicz memoriae dicata, ed. W. Smoczyński, Cracoviae 1995, s. 449-459. rec. [w:] B.W.W. Dombrowski, 1997, „Notes on the Memorial Volume for Jan Safarewicz”, Folia Orientalia, 133, s. 163-175.
 • „Sobota jako ‘dzień Saturna’ w językach indoeuropejskich”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LI, 1995, s. 1-12.
 • „Tajemnicza potucha”, [w:] Studia Dialektologiczne, I, pod red. B. Dunaja i J. Reichana, Kraków 1996, s. 327-334.
 • „Derywaty z ps. rdzeniem tuch- i toch- w języku polskim i innych językach słowiańskich na tle indoeuropejskim”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 33, 1996, s. 225-243.
 • „Nazwy pomidora w językach słowiańskich”, [w:] Język - Teoria - Dydaktyka. Materiały z XXI Konferencji Młodych Językoznawców w Trzcinicy k. Jasła 27-29 maja 1998, pod red. B. Greszczuk, Rzeszów 1999, s. 57-64.
 • „Frazeologia da(wa)ć (się) w gwarach polskich”, [w:] In Memoriam Alfredi Zaręba et Josephi Reczek. Prace Komisji Językoznawstwa 51, pod red. H. Mieczkowskiej, Kraków 1999, s. 155-161.
 • „Nazwy dni tygodnia w języku litewskim”, Acta Baltico-Slavica 24, 1999, s. 33-38.
 • „Die Namen der Wochentage in den indogermanischen Sprachen”, Linguistica Silesiana, 20, 1999, s. 105-111.
 • „Propozycja uogólnionego zapisu cytatów gwarowych w Słowniku gwar polskich”, Język Polski, LXXX 3-4, 2000, s. 270-274.
 • „Jana Śniadeckiego próba stworzenia polskiej terminologii astronomicznej”, [w:] Studia językoznawcze. Dar przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej, pod red. Z. Cygal-Krupowej, Kraków 2001, s. 385-396.
 • [współaut.] „Pisownia cytatów gwarowych”, [w:] Słownik gwar polskich, opr. przez Pracownię Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie pod kier. J. Okoniowej i J. Reichana, t. VI, z. 1 (16), Kraków 2001, [z J. Okoniową].
 • „Na marginesie studium o zmianach fleksyjnych w języku polskim”, Polonica XXI, Kraków 2001, s. 330-335.
 • „O rozrywkach etymologicznych w pracy dialektologa”, Studia Dialektologiczne, II, pod red. J. Okoniowej i B. Dunaja, Kraków 2002, s. 209-214.
 • „Etymologia i semantyka słowiańskiego biegun i greckiego πόλος - geneza terminu naukowego”, [w:] Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci Profesora Franciszka Sławskiego, pod red. J. Ruska, W. Borysia, L. Bednarczuka, Kraków 2002, s. 215-222.
 • „Polska terminologia astronomiczna jako część specjalistycznego języka astronomii”, [w:] Języki Specjalistyczne. Problemy Technolingwistyki, pod red. J. Lewandowskiego, Warszawa 2002, s. 162-168.
 • [współaut.] „Pisownia tekstów gwarowych, czyli co czytelnik Słownika gwar polskich wiedzieć powinien”, [w:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, pod red. S. Gali, Łódź 2002, s. 523-532, [z M. Tokarz].
 • „Wybrane najstarsze polskie słownictwo astronomiczne”, Język Polski, LXXXIII 2, 2003, s. 102-111.
 • „The Polish Astronomical Terminology of Foreign Origin”, [w:] Proceedings of the 3rd International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Lublin 2000, t. I-II, red. S. Warchoł, Lublin 2003, s. 429-437.
 • „Geneza polskiej naukowej terminologii astronomicznej”, Polonica, XXII-XXIII, Kraków 2003, s. 313-328.
 • „Z polskiej etymologii gwarowej: duhan w duhandziaku”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 38, 2002/2003, s. 61-69.
 • „Onimizacja i transonimizacja w nazewnictwie astronomicznym”, Onomastica, rocznik XLVIII, 2003, s. 225-238.
 • „Słownictwo astronomiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej”, Język Polski, LXXXIV 1, 2004, s. 10-15.
 • [współaut.] „O ludowych nazwach roślin na Orawie”, Język Polski, LXXXIV 2, 2004, s. 114-121, [z A. Czesakiem].
 • „Historia polskiego podstawowego słownictwa astronomicznego na tle słowiańskim”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 39, 2004, s. 157-178.
 • „Nawiązania polsko-słowackie w nazwach roślin”, [w:] Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej. Studia słowacko-polskie ofiarowane Profesor Marii Honowskiej, Kraków 2005, s. 137-143.
 • „Język specjalistyczny czy specjalistyczna odmiana języka?”, Polonica XXIV-XXV, Kraków 2005, s. 131-138.
 • „Regionalizmy a gwary na przykładzie nazw roślin”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXI, 2005, s. 119-128.
 • [współaut.] „Zapożyczenia niemieckie w Słowniku gwar polskich”, [w:] Studia Dialektologiczne, III, pod red. J. Okoniowej, Kraków 2006, s. 115-126, [z M. Tokarz].
 • „Nazwy niezapominajki (Myosotis) w gwarach polskich jako przykład ekspansji słownictwa literackiego”, [w:] Studia Dialektologiczne, III, pod red. J. Okoniowej, Kraków 2006, s. 71-79.
 • „Antroponimia w polskich gwarowych nazwach roślin”, [w:] Munuscula linguistica in honorem Alexandrae Cieślikowa, Kraków 2006, s. 493-505.
 • „Deklinacji dzieje długie i zawiłe”, [w:] Staropolszczyzna piękna i interesująca, t. 2, pod red. E. Koniusz i S. Cygana, Kielce 2006, s. 9-14.
 • „Bunch of Persian plants”, [w:] In the Orient where the Gracious Light... Satura orientalis in honorem Andrzej Pisowicz, pod red. Anny Krasnowolskiej, Kingi Maciuszak i Barbary Mękarskiej, Kraków 2006, s. 207-213.
 • „The Forget-me-not, Vergißmeinnicht, ne-m’oubliez-pas, незабудка - a historical and etymological study”, [w:] Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, red. A. Timuška, Riga 2006, s. 527-534.
 • „Słownik astronomiczny Jana Kantego Steczkowskiego z II połowy XIX wieku”, Prace Filologiczne, LI, 2006, s. 439-446.
 • [współaut.] „Skrótowce stylizowane w chrematonimii astronomicznej”, LingVaria, 1 (3), 2007, Kraków, [z W. Waniakiem], s. 145-153.
 • „Projekt Etymologicznego słownika gwar polskich”, Z Polskich Studiów Slawistycznych, seria 11, Językoznawstwo. Prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie, Warszawa 2007, s. 221-226.
 • „Dawne polskie ziela w gwarowej szacie”, [w:] Amoenitates vel lepores philologiae, red. R. Laskowski, R. Mazurkiewicz, Kraków 2007, s. 332-339.
 • „Pokrzyk wilcza jagoda - polskie nazwy gwarowe rośliny magicznej”, [w:] W kręgu dialektów i folkloru. Prace ofiarowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stamirowskiej, red. S. Cygan, Kielce 2007, s. 215-223.
 • „Mandragora and Belladonna – the Names of Two Magic Plants”, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 124, 2007, s. 161-173.
 • „Zróżnicowanie dialektalne Słowiańszczyzny na przykładzie nazw ‘ust’ i ‘warg’, Rocznik Slawistyczny, LVII, 2008, s. 127-136.
 • „Nazwy papieru w językach Europy”, [w:] L. Bednarczuk, W. Smoczyński, M. Wojtyła-Świerzowska (red.), Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin Profesora Tadeusza Milewskiego, PAU. Rozprawy Wydziału Filologicznego, t. LXXVI, Kraków 2008, s. 429-447.
 • „Co ma wspólnego ołówek z tatarakiem, czyli o wędrówce słów i znaczeń”, Studia etymologica Brunensia 6, ed. I. Janyšková, H. Karlíková, Praha 2009, s. 403-411.
 • „O pochodzeniu czes. kníry ‘wąsy’”, Linguistica Brunensia, ročn. 58, seš. 1-2, Brno 2010, s. 217-223.
 • „Bookworm, rat de bibliothèque, книгоед – czyli pochwała mola książkowego”, [w:] Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, pod red. J. S. Gruchały i H. Kurek, Kraków 2010, s. 427-432.
 • „Pochodzenie i znaczenie wyrazu szkulepa”, Acta Baltico-Slavica, t. 34, 2010, s. 25-30.
 • „Blajwas // blejwas – zagadkowa roślina lecznicza”, Język Polski, XCI 1, 2011, s. 41-44.
 • „O pewnych słowiańskich dialektalnych nazwach babki ‘Plantago’”, Rocznik Slawistyczny, LX, 2011, s. 149-160.
 • [współaut.], „Kartacz i kartusz – historia i etymologia dwóch zapożyczeń”, Język Polski, [z P. Dębowiakiem], Język Polski XCII 3, 2012, s. 219-225.
 • „The origin of Slavic dialectal plant names”, Studia etymologica Brunensia 15: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics, ed. I. Janyšková, H. Karlíková, Praha 2012, s. 69-78.
 • „Słowiańskie nazwy roślin w świetle badań etymologicznych (na wybranych przykładach)”, [w:] Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja. Zbornik referatov z mednarodnega znanstvenega simpozija v Ljubljani, 16-18. septembra 2010, uredili: M. Furlan in A. Šivic-Dular, Ljubljana 2012, s. 307-322.
 • „Pochodzenie kilku gwarowych nazw mniszka pospolitego, Taraxacum officinale Web.”, [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red. J. Migdał i A. Piotrowska-Wojaczyk, t. III, Poznań 2013, s. 395-402.
 • [współaut.], „Ogólnosłowiański atlas językowy (OLA) – projekt prof. Zdzisława Stiebera a obecna rzeczywistość atlasowa”, [w:] Zdzisław Stieber (1903-1980). Materiały i wspomnienia, red. D. K. Rembiszewska, s. 77-86, [z J. Siatkowskim].
 • „Wpływ odmiany kościelnej języka na polszczyznę ogólną”, LingVaria 2 (16), 2013, s. 191-200.
 • „Erazm Majewski i jego Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich”, Prace Filologiczne, LXIV, 2013, s. 385-392.
 • “What the pencil and the sweet flag have in common or the migration of words and meanings”, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 130, 2013, s. 317-325.
 • „Etymologiczny słownik gwar polskich – nowe zadanie w badaniach historyczno-porównawczych”, Polonica, XXXIII, 2013, s. 317-325.
 • „Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle nazw słowiańskich i europejskich”, LingVaria 1 (17), 2014, s. 109-122.
 • „Stałość i zmienność w nazwach roślin”, [w:] Stałość i zmienność w kulturach świata, [w:] D. Dziadosz, A. Krzanowska, A. Szlachta (red.), Stałość i zmienność w językach i kulturach świata, t. I, wyd. Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2014, s. 511-523.
 • „Polskie gwarowe łobda // łabda ‘piłka’ – historia i etymologia wyrazu”, [w:] Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska, pod red. L. Bednarczuka, H. Chodurskiej, Anny Mażulis-Frydel, seria: Krakowskie Studia Slawistyczne, II, Kraków 2014, s. 347-352.
 • “Nazwy dziurawca zwyczajnego, Hypericum perforatum L. w gwarach polskich na tle słowiańskim i europejskim”, [w:] Studia Borysiana. Etymologica, diachronica, slavica. W 75. rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia, pod red. M. Jakubowicz i B. Raszewskiej-Żurek, Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna, Warszawa 2014, s. 261-279.
 • „Gwarowe nazwy roślin jako przykład słownictwa ginącego – próba analizy zjawiska”, Socjolingwistyka, XXVIII, 2014, s. 215-224.
 • „Nieistniejący słownik polskich gwarowych nazw roślin”, Prace Filologiczne, LXV, 2014, s. 403-411.
 • „Słowiańskie gwarowe nazwy roślin dziko rosnących – podstawowe problemy badawcze”, [w:] Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku, pod red. H. Mieczkowskiej, E. Solak, P. Fałowskiego, N. Palich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 165-174, ISBN 978-83-233-3858-1.
 • [współaut.] «Papier, бумага, paper, Papier, papel, carta. Carte onomasiologique. Commentaire», [w:] Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Ionuţ Geană (koord.), Atlas Linguarum Europae (ALE); volume I, neuvième fascicule: Commentaires, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2015, s. 295–322 [z P. Dębowiakiem].
 • [współaut.] «Papier, бумага, paper, Papier, papel, carta. Carte onomasiologique. Légende» [+ mapa], [w:] Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Ionuţ Geană (koord.), Atlas Linguarum Europae (ALE); volume I, neuvième fascicule: Cartes linguistiques européennes, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2015, s. 174–181 [z P. Dębowiakiem].
 • [współaut.] «Crayon, карандаш, pencil, Bleistift, lápiz, matita. Carte de motivations. Commentaire», [w:] Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Ionuţ Geană (koord.), Atlas Linguarum Europae (ALE); volume I, neuvième fascicule: Commentaires, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2015, s. 323–376 [z P. Dębowiakiem].
 • [współaut.] «Crayon, карандаш, pencil, Bleistift, lápiz, matita. Carte de motivations. Légende» [+ mapa], [w:] Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Ionuţ Geană (koord.), Atlas Linguarum Europae (ALE); volume I, neuvième fascicule: Cartes linguistiques européennes, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2015, s. 182–200 [z P. Dębowiakiem].
 • „Etymological dictionary of Polish dialectal plant names: project description”, Etymological Research into Old Church Slavonic. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9-11 September Brno, Studia etymologica Brunensia 18, Edited by Ilona Janyšková & Helena Karlíková, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2015, s. 449-457.
 • „The word formative structure of Polish dialectal plant names”, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 132, 2015, s. 53-62, DOI: 10.4467/20834624SL.15.008.3494.
 • „Nazwy zwierząt w nazwach roślin”, [w:] Dialog pokoleń w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury, Z prac Towarzystwa Kultury Języka, praca zbiorowa pod red. Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-64111-09-9, s. 187-194, Warszawa 2015.
 • [współaut.] „Из опыта подготовки этимологических комментариев к "Большому словарю польского языка (онлайн)”, [w:] Этнлингвистика. Ономастика. Этимология: материалы III Международной научной конференции Екатеринбург, 7-11 сентября 2015 г., pod red. Е. Л. Березович, Изд-во Ураль. ун-та, ISBN 978-5-7996-1524-6, Екатеринбург 2015, s. 110-115 [z P. Dębowiakiem i B. Ostrowskim].
 • „Kerygmat – czyli o modzie językowej w kościelnej odmianie języka”, Socjolingwistyka, XXIX, 2015, ISSN 0208-6808, s. 219-226.
 • „Rola słowników łaciny średniowiecznej w badaniach nad słowiańskimi nazwami roślin”, Polonica, XXXV, 2015, ISSN 0137-9712, s. 71-80.
 • „Wybrane nazwy niezapominajki jako część wspólnego dziedzictwa europejskiego”, Zeszyty Łużyckie, t. 49, 2015, ISSN 0867-6364, s. 205-216.
 • „Jak badać pochodzenie i historię gwarowych nazw roślin?”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXXI, 2015, ISSN 0032-3802, s. 289-298.

Inne

 • [współaut.] Indeks alfabetyczny wyrazów z kartoteki „Słownika gwar polskich”, pod red. J. Reichana, t. I-II, Kraków 1999.
 • „Ronald O. Richards, The Pannonian Slavic Dialect of the Common Slavic Proto-Language: The View from Old Hungarian, UCLA Indo-European Studies, vol. 2 (2003), ed. by Vyacheslav V. Ivanov and Brent Vine, University of California, Los Angeles, s. XVII, 234”, Rocznik Slawistyczny, t. LIV, 2004, s. 187-194, [rec.].
 • [współaut.] Standard zapisu fonetycznego polskich tekstów gwarowych, Kraków 2004, [z J. Okoniową i A. Czesakiem].
 • „IV Międzynarodowy Kongres Dialektologów i Geolingwistów i 36 Spotkanie zespołu autorskiego Atlasu Linguarum Europae w Rydze”, Acta Baltico-Slavica 28, 2004, s. 287-291.
 • Ewa Jakus-Borkowa, Polskie nazewnictwo kosmiczne, Uniwersytet Opolski. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Studia i Monografie Nr 345, Opole 2004, s. 280, Język Polski LXXXV 2, 2005, s. 141-145, [rec.].
 • „Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego w Krakowie”, Język Polski, LXXXVI 5, 2006, s. 396-398.
 • [współred.] Polszczyzna i inne języki. Materiały z seminarium naukowego poświęconego pamięci doc. dr. hab. Józefa Reczka, Kraków 2009 [z A. Bochnakową i L. Bednarczukiem].
 • „Językoznawstwo polonistyczne w XXI wieku – ankieta jubileuszowa Języka Polskiego, Język Polski, XCIII, z. 1, 2013, s. 50-52.
 • Krystyna Pisarkowa (30 I 1932 – 27 II 2010), [w:] Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 2008/2009 i 2009/2010, pod red. Andrzeja Kazimierza Banacha, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-940724-1-4, Kraków 2015, s. 442-445.