Jadwiga Waniakowa
Pracownia Etymologii i Geolingwistyki
372

prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa

Funkcje

 • wicedyrektor ds. naukowych Instytutu Języka Polskiego PAN (2012-2016)
 • dyrektor Instytutu Językoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim (od 2013)
 • kierownik Studium Doktorskiego przy IJP PAN (2008-2013)
 • wiceprzewodnicząca Rady Naukowej IJP PAN (2007-2010)
 • kierownik Pracowni Geografii Lingwistycznej (od 2005)
 • sekretarz Rady Naukowej IJP PAN (2003-2006)

Obszary badań naukowych

słowiańskie językoznawstwo diachroniczne, etymologia, kontakty językowe, geolingwistyka

Stopnie naukowe

 • tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych – 2013
 • doktor habilitowany – 2003, Instytut Języka Polskiego PAN
 • doktor – 1997, Uniwersytet Jagielloński
 • magister – 1988, Uniwersytet Jagielloński

Zadania badawcze

 • Ogólnosłowiański atlas językowy (OLA)
 • Atlas Linguarum Europae (ALE)
 • Wielki słownik języka polskiego (od 2013)

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych

 • Międzynarodowa Komisja Etymologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (od 2013)
 • Międzynarodowa Komisja Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (przewodnicząca Polskiej Komisji Narodowej w Ogólnosłowiańskim atlasie językowym, od 2005)
 • Komitet Polski w Atlasie Linguarum Europae (przewodnicząca od 2008)
 • Komisja Językoznawstwa przy Krakowskim Oddziale PAN
 • Komisja Słowianoznawstwa przy Krakowskim Oddziale PAN
 • Kolegium redakcyjne czasopisma Język Polski
 • Advisory board czasopisma Studia Etymologica Cracoviensia
 • Rada Naukowa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Rada naukowa czasopisma Onomastica

Publikacje

Monografie

 • Nazwy dni tygodnia w językach indoeuropejskich, Kraków 1998.
 • Polska naukowa terminologia astronomiczna, Kraków 2003.
 • [współred. i współaut.], Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная, t. 9: Человек, Kraków 2009 [współred. z J. Siatkowskim; współaut. z innymi].
 • Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim. Zagadnienia ogólne, Kraków 2012.

Słowniki

 • [współaut.] Słownik gwar polskich, opr. przez Pracownię Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN
  w Krakowie pod kier. J. Reichana, t. IV, z. 3 (12), Kraków 1993, s. 608-614.
 • [współaut.] Słownik gwar polskich, opr. przez Pracownię Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN
  w Krakowie pod kier. J. Reichana, t. V, z. 1 (13), Kraków 1994, s. 156-162.
 • [współaut.] Słownik gwar polskich, opr. przez Pracownię Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN
  w Krakowie pod kier. J. Reichana, t. V, z. 2 (14), Kraków 1996, s. 275-276, 319-346, 348-349, 392-403.
 • [współoprac.] Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Warszawa 1997.
 • [współaut.] Słownik gwar polskich, opr. przez Pracownię Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN
  w Krakowie pod kier. J. Reichana, t. V, z. 3 (15), Kraków 1998, s. 539-547.
 • [współaut.] Słownik gwar polskich, opr. przez Pracownię Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN
  w Krakowie pod kier. J. Okoniowej i J. Reichana, t. VI, z. 1 (16), Kraków 2001.
 • [współaut.] Słownik gwar polskich, opr. przez Pracownię Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN
  w Krakowie pod kier. J. Okoniowej i J. Reichana, t. VI, z. 2 (17), Kraków 2002.
 • [współaut.] Słownik gwar polskich, opr. przez Pracownię Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN
  w Krakowie pod kier. J. Okoniowej i J. Reichana, t. VI, z. 3 (18), Kraków 2003.
 • [współaut.] Słownik gwar polskich, opr. przez Pracownię Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN
  w Krakowie pod kier. J. Okoniowej, t. VI, z. 4 (19), Kraków 2004.
 • [współaut.] Słownik gwar polskich, pod red. J. Okoniowej, J. Reichana i B. Grabki, t. VII, z. 1 (20), Kraków 2005.
 • [współaut.] Słownik gwar polskich, pod red. J. Okoniowej, J. Reichana i B. Grabki, t. VII, z. 2 (21), Kraków 2006.
 • [współaut.] Słownik gwar polskich, pod red. J. Okoniowej, J. Reichana i B. Grabki, t. VII, z. 3 (22), Kraków 2007.
 • [współoprac.] Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim, red. A. Bochnakowa, Kraków 2012.

Artykuły naukowe

 • „Tekst gwarowy z Niemenczyna pod Wilnem”, Język Polski, LXX 3-4, 1990, s. 130-131.
 • „O języku statutu cechu ślusarskiego w Wilnie z połowy XVII wieku”, [w:] XVI Konferencja Młodych Językoznawców. Język – Teoria – Dydaktyka, Zielona Góra 1992, s. 143-152.
 • „Etykieta językowa w gwarach polskich na przykładzie trzech zbiorów tekstów gwarowych”, Socjolingwistyka, XII-XIII, 1993, s. 273-283.
 • „Analiza etymologiczno – słowotwórcza pierwotnych nazw czynności zakończonych na -wla w języku polskim, zawierających l epentetyczne”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 31, 1993, s. 111-120.
 • „O pewnym regionalizmie południowopolskim (nakastlik)”, [w:] Materiały XVII Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków. Bydgoszcz – Wenecja 22-24 maja 1990, pod red. A. Otfinowskiego, Bydgoszcz 1995, s. 179-187.
 • „Les modes d’acceptations de šabbāt hébreu en tant que dénomination d’un jour de la semaine dans les langues indoeuropéennes”, [w:] Analecta Indoeuropaea Cracoviensia Ioannis Safarewicz memoriae dicata, ed. W. Smoczyński, Cracoviae 1995, s. 449-459. rec. [w:] B.W.W. Dombrowski, 1997, „Notes on the Memorial Volume for Jan Safarewicz”, Folia Orientalia, 133, s. 163-175.
 • „Sobota jako ‘dzień Saturna’ w językach indoeuropejskich”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LI, 1995, s. 1-12.
 • „Tajemnicza potucha”, [w:] Studia Dialektologiczne, I, pod red. B. Dunaja i J. Reichana, Kraków 1996, s. 327-334.
 • „Derywaty z ps. rdzeniem tuch- i toch- w języku polskim i innych językach słowiańskich na tle indoeuropejskim”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 33, 1996, s. 225-243.
 • „Nazwy pomidora w językach słowiańskich”, [w:] Język – Teoria – Dydaktyka. Materiały z XXI Konferencji Młodych Językoznawców w Trzcinicy k. Jasła 27-29 maja 1998, pod red. B. Greszczuk, Rzeszów 1999, s. 57-64.
 • „Frazeologia da(wa)ć (się) w gwarach polskich”, [w:] In Memoriam Alfredi Zaręba et Josephi Reczek. Prace Komisji Językoznawstwa 51, pod red. H. Mieczkowskiej, Kraków 1999, s. 155-161.
 • „Nazwy dni tygodnia w języku litewskim”, Acta Baltico-Slavica 24, 1999, s. 33-38.
 • „Die Namen der Wochentage in den indogermanischen Sprachen”, Linguistica Silesiana, 20, 1999, s. 105-111.
 • „Propozycja uogólnionego zapisu cytatów gwarowych w Słowniku gwar polskich”, Język Polski, LXXX 3-4, 2000, s. 270-274.
 • „Jana Śniadeckiego próba stworzenia polskiej terminologii astronomicznej”, [w:] Studia językoznawcze. Dar przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej, pod red. Z. Cygal-Krupowej, Kraków 2001, s. 385-396.
 • [współaut.] „Pisownia cytatów gwarowych”, [w:] Słownik gwar polskich, opr. przez Pracownię Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie pod kier. J. Okoniowej i J. Reichana, t. VI, z. 1 (16), Kraków 2001, [z J. Okoniową].
 • „Na marginesie studium o zmianach fleksyjnych w języku polskim”, Polonica XXI, Kraków 2001, s. 330-335.
 • „O rozrywkach etymologicznych w pracy dialektologa”, Studia Dialektologiczne, II, pod red. J. Okoniowej i B. Dunaja, Kraków 2002, s. 209-214.
 • „Etymologia i semantyka słowiańskiego biegun i greckiego πόλος – geneza terminu naukowego”, [w:] Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci Profesora Franciszka Sławskiego, pod red. J. Ruska, W. Borysia, L. Bednarczuka, Kraków 2002, s. 215-222.
 • „Polska terminologia astronomiczna jako część specjalistycznego języka astronomii”, [w:] Języki Specjalistyczne. Problemy Technolingwistyki, pod red. J. Lewandowskiego, Warszawa 2002, s. 162-168.
 • [współaut.] „Pisownia tekstów gwarowych, czyli co czytelnik Słownika gwar polskich wiedzieć powinien”, [w:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, pod red. S. Gali, Łódź 2002, s. 523-532, [z M. Tokarz].
 • „Wybrane najstarsze polskie słownictwo astronomiczne”, Język Polski, LXXXIII 2, 2003, s. 102-111.
 • „The Polish Astronomical Terminology of Foreign Origin”, [w:] Proceedings of the 3rd International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Lublin 2000, t. I-II, red. S. Warchoł, Lublin 2003, s. 429-437.
 • „Geneza polskiej naukowej terminologii astronomicznej”, Polonica, XXII-XXIII, Kraków 2003, s. 313-328.
 • „Z polskiej etymologii gwarowej: duhan w duhandziaku”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 38, 2002/2003, s. 61-69.
 • „Onimizacja i transonimizacja w nazewnictwie astronomicznym”, Onomastica, rocznik XLVIII, 2003, s. 225-238.
 • „Słownictwo astronomiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej”, Język Polski, LXXXIV 1, 2004, s. 10-15.
 • [współaut.] „O ludowych nazwach roślin na Orawie”, Język Polski, LXXXIV 2, 2004, s. 114-121, [z A. Czesakiem].
 • „Historia polskiego podstawowego słownictwa astronomicznego na tle słowiańskim”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 39, 2004, s. 157-178.
 • „Nawiązania polsko-słowackie w nazwach roślin”, [w:] Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej. Studia słowacko-polskie ofiarowane Profesor Marii Honowskiej, Kraków 2005, s. 137-143.
 • „Język specjalistyczny czy specjalistyczna odmiana języka?”, Polonica XXIV-XXV, Kraków 2005, s. 131-138.
 • „Regionalizmy a gwary na przykładzie nazw roślin”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXI, 2005, s. 119-128.
 • [współaut.] „Zapożyczenia niemieckie w Słowniku gwar polskich”, [w:] Studia Dialektologiczne, III, pod red. J. Okoniowej, Kraków 2006, s. 115-126, [z M. Tokarz].
 • „Nazwy niezapominajki (Myosotis) w gwarach polskich jako przykład ekspansji słownictwa literackiego”, [w:] Studia Dialektologiczne, III, pod red. J. Okoniowej, Kraków 2006, s. 71-79.
 • „Antroponimia w polskich gwarowych nazwach roślin”, [w:] Munuscula linguistica in honorem Alexandrae Cieślikowa, Kraków 2006, s. 493-505.
 • „Deklinacji dzieje długie i zawiłe”, [w:] Staropolszczyzna piękna i interesująca, t. 2, pod red. E. Koniusz i S. Cygana, Kielce 2006, s. 9-14.
 • „Bunch of Persian plants”, [w:] In the Orient where the Gracious Light… Satura orientalis in honorem Andrzej Pisowicz, pod red. Anny Krasnowolskiej, Kingi Maciuszak i Barbary Mękarskiej, Kraków 2006, s. 207-213.
 • „The Forget-me-not, Vergißmeinnicht, ne-m’oubliez-pas, незабудка – a historical and etymological study”, [w:] Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, red. A. Timuška, Riga 2006, s. 527-534.
 • „Słownik astronomiczny Jana Kantego Steczkowskiego z II połowy XIX wieku”, Prace Filologiczne, LI, 2006, s. 439-446.
 • [współaut.] „Skrótowce stylizowane w chrematonimii astronomicznej”, LingVaria, 1 (3), 2007, Kraków, [z W. Waniakiem], s. 145-153.
 • „Projekt Etymologicznego słownika gwar polskich”, Z Polskich Studiów Slawistycznych, seria 11, Językoznawstwo. Prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie, Warszawa 2007, s. 221-226.
 • „Dawne polskie ziela w gwarowej szacie”, [w:] Amoenitates vel lepores philologiae, red. R. Laskowski, R. Mazurkiewicz, Kraków 2007, s. 332-339.
 • „Pokrzyk wilcza jagoda – polskie nazwy gwarowe rośliny magicznej”, [w:] W kręgu dialektów i folkloru. Prace ofiarowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stamirowskiej, red. S. Cygan, Kielce 2007, s. 215-223.
 • „Mandragora and Belladonna – the Names of Two Magic Plants”, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 124, 2007, s. 161-173.
 • „Zróżnicowanie dialektalne Słowiańszczyzny na przykładzie nazw ‘ust’ i ‘warg’, Rocznik Slawistyczny, LVII, 2008, s. 127-136.
 • „Nazwy papieru w językach Europy”, [w:] L. Bednarczuk, W. Smoczyński, M. Wojtyła-Świerzowska (red.), Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin Profesora Tadeusza Milewskiego, PAU. Rozprawy Wydziału Filologicznego, t. LXXVI, Kraków 2008, s. 429-447.
 • „Co ma wspólnego ołówek z tatarakiem, czyli o wędrówce słów i znaczeń”, Studia etymologica Brunensia 6, ed. I. Janyšková, H. Karlíková, Praha 2009, s. 403-411.
 • „O pochodzeniu czes. kníry ‘wąsy’”, Linguistica Brunensia, ročn. 58, seš. 1-2, Brno 2010, s. 217-223.
 • „Bookworm, rat de bibliothèque, книгоед – czyli pochwała mola książkowego”, [w:] Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, pod red. J. S. Gruchały i H. Kurek, Kraków 2010, s. 427-432.
 • „Pochodzenie i znaczenie wyrazu szkulepa”, Acta Baltico-Slavica, t. 34, 2010, s. 25-30.
 • „Blajwas // blejwas – zagadkowa roślina lecznicza”, Język Polski, XCI 1, 2011, s. 41-44.
 • „O pewnych słowiańskich dialektalnych nazwach babki ‘Plantago’”, Rocznik Slawistyczny, LX, 2011, s. 149-160.
 • [współaut.], „Kartacz i kartusz – historia i etymologia dwóch zapożyczeń”, Język Polski, [z P. Dębowiakiem], Język Polski XCII 3, 2012, s. 219-225.
 • „The origin of Slavic dialectal plant names”, Studia etymologica Brunensia 15: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics, ed. I. Janyšková, H. Karlíková, Praha 2012, s. 69-78.
 • „Słowiańskie nazwy roślin w świetle badań etymologicznych (na wybranych przykładach)”, [w:] Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja. Zbornik referatov z mednarodnega znanstvenega simpozija v Ljubljani, 16-18. septembra 2010, uredili: M. Furlan in A. Šivic-Dular, Ljubljana 2012, s. 307-322.
 • „Pochodzenie kilku gwarowych nazw mniszka pospolitego, Taraxacum officinale Web.”, [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red. J. Migdał i A. Piotrowska-Wojaczyk, t. III, Poznań 2013, s. 395-402.
 • [współaut.], „Ogólnosłowiański atlas językowy (OLA) – projekt prof. Zdzisława Stiebera a obecna rzeczywistość atlasowa”, [w:] Zdzisław Stieber (1903-1980). Materiały i wspomnienia, red. D. K. Rembiszewska, s. 77-86, [z J. Siatkowskim].
 • „Wpływ odmiany kościelnej języka na polszczyznę ogólną”, LingVaria 2 (16), 2013, s. 191-200.
 • „Erazm Majewski i jego Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich”, Prace Filologiczne, LXIV, 2013, s. 385-392.
 • “What the pencil and the sweet flag have in common or the migration of words and meanings”, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 130, 2013, s. 317-325.
 • „Etymologiczny słownik gwar polskich – nowe zadanie w badaniach historyczno-porównawczych”, Polonica, XXXIII, 2013, s. 317-325.
 • „Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle nazw słowiańskich i europejskich”, LingVaria 1 (17), 2014, s. 109-122.
 • „Stałość i zmienność w nazwach roślin”, [w:] Stałość i zmienność w kulturach świata, [w:] D. Dziadosz, A. Krzanowska, A. Szlachta (red.), Stałość i zmienność w językach i kulturach świata, t. I, wyd. Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2014, s. 511-523.
 • „Polskie gwarowe łobda // łabda ‘piłka’ – historia i etymologia wyrazu”, [w:] Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska, pod red. L. Bednarczuka, H. Chodurskiej, Anny Mażulis-Frydel, seria: Krakowskie Studia Slawistyczne, II, Kraków 2014, s. 347-352.
 • “Nazwy dziurawca zwyczajnego, Hypericum perforatum L. w gwarach polskich na tle słowiańskim i europejskim”, [w:] Studia Borysiana. Etymologica, diachronica, slavica. W 75. rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia, pod red. M. Jakubowicz i B. Raszewskiej-Żurek, Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna, Warszawa 2014, s. 261-279.
 • „Gwarowe nazwy roślin jako przykład słownictwa ginącego – próba analizy zjawiska”, Socjolingwistyka, XXVIII, 2014, s. 215-224.
 • „Nieistniejący słownik polskich gwarowych nazw roślin”, Prace Filologiczne, LXV, 2014, s. 403-411.
 • „Słowiańskie gwarowe nazwy roślin dziko rosnących – podstawowe problemy badawcze”, [w:] Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku, pod red. H. Mieczkowskiej, E. Solak, P. Fałowskiego, N. Palich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 165-174, ISBN 978-83-233-3858-1.
 • [współaut.] «Papier, бумага, paper, Papier, papel, carta. Carte onomasiologique. Commentaire», [w:] Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Ionuţ Geană (koord.), Atlas Linguarum Europae (ALE); volume I, neuvième fascicule: Commentaires, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2015, s. 295–322 [z P. Dębowiakiem].
 • [współaut.] «Papier, бумага, paper, Papier, papel, carta. Carte onomasiologique. Légende» [+ mapa], [w:] Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Ionuţ Geană (koord.), Atlas Linguarum Europae (ALE); volume I, neuvième fascicule: Cartes linguistiques européennes, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2015, s. 174–181 [z P. Dębowiakiem].
 • [współaut.] «Crayon, карандаш, pencil, Bleistift, lápiz, matita. Carte de motivations. Commentaire», [w:] Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Ionuţ Geană (koord.), Atlas Linguarum Europae (ALE); volume I, neuvième fascicule: Commentaires, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2015, s. 323–376 [z P. Dębowiakiem].
 • [współaut.] «Crayon, карандаш, pencil, Bleistift, lápiz, matita. Carte de motivations. Légende» [+ mapa], [w:] Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Ionuţ Geană (koord.), Atlas Linguarum Europae (ALE); volume I, neuvième fascicule: Cartes linguistiques européennes, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 2015, s. 182–200 [z P. Dębowiakiem].
 • „Etymological dictionary of Polish dialectal plant names: project description”, Etymological Research into Old Church Slavonic. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9-11 September Brno, Studia etymologica Brunensia 18, Edited by Ilona Janyšková & Helena Karlíková, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2015, s. 449-457.
 • „The word formative structure of Polish dialectal plant names”, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 132, 2015, s. 53-62, DOI: 10.4467/20834624SL.15.008.3494.
 • „Nazwy zwierząt w nazwach roślin”, [w:] Dialog pokoleń w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury, Z prac Towarzystwa Kultury Języka, praca zbiorowa pod red. Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-64111-09-9, s. 187-194, Warszawa 2015.
 • [współaut.] „Из опыта подготовки этимологических комментариев к „Большому словарю польского языка (онлайн)”, [w:] Этнлингвистика. Ономастика. Этимология: материалы III Международной научной конференции Екатеринбург, 7-11 сентября 2015 г., pod red. Е. Л. Березович, Изд-во Ураль. ун-та, ISBN 978-5-7996-1524-6, Екатеринбург 2015, s. 110-115 [z P. Dębowiakiem i B. Ostrowskim].
 • „Kerygmat – czyli o modzie językowej w kościelnej odmianie języka”, Socjolingwistyka, XXIX, 2015, ISSN 0208-6808, s. 219-226.
 • „Rola słowników łaciny średniowiecznej w badaniach nad słowiańskimi nazwami roślin”, Polonica, XXXV, 2015, ISSN 0137-9712, s. 71-80.
 • „Wybrane nazwy niezapominajki jako część wspólnego dziedzictwa europejskiego”, Zeszyty Łużyckie, t. 49, 2015, ISSN 0867-6364, s. 205-216.
 • „Jak badać pochodzenie i historię gwarowych nazw roślin?”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXXI, 2015, ISSN 0032-3802, s. 289-298.
 • „Etymologiczny słownik polskich gwarowych nazw roślin jako kontynuacja badań zespołu Prof. Eugeniusza Pawłowskiego”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 190, Studia Linguistica, 10, 2015, ISSN 2083-1765, s. 190-202.
 • „Osobliwe procesy fonetyczne w gwarowych wyrazach zapożyczonych na przykładzie nazw roślin”, [w:] Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Jazykovedné štúdie, XXXII, red. K. Bálleková, Ľ. Králik, G. Múcsková, Veda, Bratislava 2015, ISBN 978-80-224-1494-4, s. 203-210.
 • „Nazwy roślin w Słowniku prasłowiańskim”, Prace Filologiczne, LXVIII, 2016, ISSN 0138-0567, s. 387-394.
 • „Niedosłowność w nazwach roślin”, [w:] Niedosłowność w języku, pod red. M. Odelskiego, A. Knapik, P. Chruszczewskiego i W. Chłopickiego, seria: Język a komunikacja, t. 37, Kraków: Wydawnictwo Tertium 2016, ISBN 978-83-61678-21-2, s. 413-425.
 • [współaut.] „Bakłażan i oberżyna – pierwotne wspólne pochodzenie nazw psianki podłużnej”, Język Polski, XCVI 3, 2016, ISSN 0021-6941, s. 80-89 [z P. Dębowiakiem].
 • [współaut.] „Cercetări dialectologice în Polonia: trecutul şi prezentul”, Fonetică şi Dialectologie, XXXV, 2016, Bucureşti, s. 53-64 [z P. Dębowiakiem].
 • „Słowiańskie gwarowe nazwy roślin z perspektywy socjolingwistycznej”, [w:] Релацијата СЕЛО > ГРАД на словенската територија денес (лингвистичко-социолошка анализа), red. З. Тополињска, М. Марковиќ, А. Панчевска, Скопје: Македонска академија на науките и уметностите 2016, ISBN 978-608-203-173-6, s. 93-101.
 • [rec.] Ľubor Králik, Stručný etymologický slovník slovenčiny (SESS)”, Rocznik Slawistyczny, LXV, 2016, s. 169-177.
 • [rec.] „Ewa Siatkowska, Słowa. Monografie leksykalne”, Rocznik Slawistyczny, LXV, 2016, s. 177-180.
 • „Nazwy roślin w Ogólnosłowiańskim atlasie językowym (OLA) jako materiał do badań nad fitonimią słowiańską”, Jezikoslovni zapiski, 22, cz. 2, 2016, s. 177-184.
 • „Zapożyczenia wschodniosłowiańskie w polskich gwarowych nazwach roślin”, [w:] Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne, red. A. Budziak i W. Hojsak, Studia Ruthenica Cracoviensia 11, Kraków 2016, s. 403-414.
 • “Polish tatarka ‘Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.’ and ‘Fagopyrum esculentum Moench’  in a Slavic and European context”, [w:] M. Németh, B. Podolak, M. Urban (eds.), Essays in the History of Languages and Linguistics. Dedicated to Marek Stachowski on the occasion of his 60th birthday, Kraków 2017, s. 803-817.
 • [współaut.] „Etymology in the Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish”, Lexikos, 27, 2017, s. 597-608 [z P. Dębowiakiem i B. Ostrowskim].
 • [współaut.] „Polska terminologia astronomiczna – historia, stan obecny, tendencje”, [w:] Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich, pod red. R. Przybylskiej i W. Śliwińskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, s. 305-318 [z W. Waniakiem].
 • [rec.] [współaut.] „Todor Bojadžiev, Vladimir Žobov, Georgi Kolev, Maksim Mladenov, Darina Mladenova, Vasilka Radeva, Ideografski dialekten rečnik na bălgarskija ezik, T. I A–D, Sofija 2012, ss. 1055”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 52, 2017, s. 329-338 [z U. Bijak].
 • “Nazwiska w nazwach roślin”, Onomastica,  LXI/2, 2017, ISSN 0078-4648, s. 401-412.
 • „Etymologia w dialektologii – pochodzenie polskiego gwarowego usiatać się ‘zmęczyć się’”, Jezikoslovni zapiski, 23/2 Ob jubileju Ljubov Viktorovne Kurkine, 2017, ISSN 0354-0448, s. 365-371.
 • „Skąd pochodzi pacynka?”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, 12, 2017, ISSN 2083-1765, s. 298-307.
 • “The problem of plant identification in etymological research on Slavic phytonymy”, in: Ilona Janyškova, Helena Karlikova & Vit Boček (eds.), Etymological research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno. Studia etymologica Brunensia vol. 22, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, ISBN 978-80-7422-619-9, p. 459-470.
 • „Polskie nazwy gryki na tle słowiańskim i europejskim”, Jezikoslovni zapiski, 24/1, 2018, ISSN 0354-0448, s. 193-205.
 • „Etymologiczny słownik gwarowych nazw roślin – szanse i wyzwania”, Z Polskich Studiów Slawistycznych, seria 13, t. 2, Językoznawstwo. Prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, s. 347-358.
 • [streszczenie] „Etymologiczny słownik gwarowych nazw roślin – szanse i wyzwania”, [w:] Тезе и резимеи у два тома. Међународни Конгрес Слависта, Београд, 20-27. VIII 2018, Beograd, t. 1: Jезик, s. 145-146.
 • „Славянская фитонимия: эквиваленты и ложные друзья переводчика”, Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова, t. XV: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и иследования 2015-2017, Moskva 2018, s. 100-112.
 • „Polish dialectal wild herbaceous plant names against a Slavic and European background”, Dialectologia et Geolinguistica, 26, 2018, DOI 10.1515/dialect-2018-0005, s. 113-129.
 • “Rola źródeł historycznojęzykowych we współczesnych badaniach etymologicznych”, [w:] M. Pastuchowa, M. Siuciak (red.), „Historia języka w XXI wieku. Stan i  perspektywy”, Katowice 2018, s. 208-216.
 • [współaut.] Dębowiak P., Ostrowski B., Waniakowa J., „Informacja o pochodzeniu wyrazów w WSJP PAN”, [w:] Żmigrodzki P., Bańko M., Batko-Tokarz B., Bobrowski J., Czelakowska A., Grochowski M., Przybylska R., Waniakowa J., Węgrzynek K. (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2018, s. 103-113
 • [współaut.] Dębowiak P., Ostrowski B., Waniakowa J., „Etymologia w Wielkim słowniku języka polskiego PAN”, [w:] Bańko M., Karaś H. (red.), Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii, t. 1, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 31-42.
 • „Współczesne badania etymologiczne – nowe możliwości i perspektywy”, Rocznik Slawistyczny, LXVII, 2018, s. 129-142.
 • [rec.] „Nad pierwszym tomem atlasu leksykalnego ludowych gwar rosyjskich”, Rocznik Slawistyczny, LXVII, 2018, s. 198-208.
 • „Efekty przełomu cyfrowego we współczesnej etymologii”, [w:] Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Praha 20. – 22. 04. 2016, B. Niševa, D. Blažek, I. Krejčířová, K. Skwarska, E. Šlaufová, M. Vašíček (eds.), Slovanský ústav AV ČR, v. v. i, Praha, 2018, s. 531-538.
 • [współaut.] П. Дэмбовяк, Б. Островски, Я. Ванякова, „Этимология в «Большом словаре польского языка Польской АН»”, Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова // Proceedings of the V.V. Vinogradov Russian Language Institute, t.  XVIII:  Этимология // Etymology, ред. А.М. Молдован // editor-in-chief A.M. Moldovan, Изд. // Edit. «Вест-Консалтинг»: Москва // Moscow 2018, s. 95-106, ISSN 2311–150X, ss. 274 [z P. Dębowiakiem i B. Ostrowskim].
 • „Polskie nazwy gwarowe chabra bławatka, Centaurea cyanus L. na tle słowiańskim i europejskim”, Prace Filologiczne, LXXIV, 2019, s. 173-187.
 • „Jubileusz Profesora Janusza Siatkowskiego”, Prace Filologiczne, LXXIV, 2019, s. 13-30.
 • [rec.] „Halina Pelcowa, Słownik gwar Lubelszczyzny, t. V: Świat roślin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 642”, Język Polski, XCIX 2, 2019, s. 133-139.
 • [współaut.] “Semantic Motivation of Plant Names as Part of their Etymology”, [w:] Alina Villalva, Geoffrey Williams (eds.), The Landscape of Lexicography, Lisboa 2019, s. 173-200 [z P. Dębowiakiem].
 • „Norma językowa w praktyce dydaktycznej. Opinie studentów filologii obcych na temat normy języka polskiego”, Poradnik Językowy, 2019, z. 8 (767), s. 58-71.
 • Morszczuk (drobiazg etymologiczny)”, [w:] Studia dialektologiczne, t. V, red. B. Grabka, R. Kucharzyk, A. Tyrpa, Kraków 2019, s. 233-238.
 • „Semantyczna historia obieżyświata”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, tom dedykowany Pani Profesor Józefie Kobylińskiej, XIV, 2019, ISSN 2083-1765, s. 262-267.
 • „90-lecie Profesora Jana Basary”, Polonica, XXXIX, 2019, s. 247-255.

Inne

 • [współaut.] Indeks alfabetyczny wyrazów z kartoteki „Słownika gwar polskich”, pod red. J. Reichana, t. I-II, Kraków 1999.
 • „Ronald O. Richards, The Pannonian Slavic Dialect of the Common Slavic Proto-Language: The View from Old Hungarian, UCLA Indo-European Studies, vol. 2 (2003), ed. by Vyacheslav V. Ivanov and Brent Vine, University of California, Los Angeles, s. XVII, 234”, Rocznik Slawistyczny, t. LIV, 2004, s. 187-194, [rec.].
 • [współaut.] Standard zapisu fonetycznego polskich tekstów gwarowych, Kraków 2004, [z J. Okoniową i A. Czesakiem].
 • „IV Międzynarodowy Kongres Dialektologów i Geolingwistów i 36 Spotkanie zespołu autorskiego Atlasu Linguarum Europae w Rydze”, Acta Baltico-Slavica 28, 2004, s. 287-291.
 • Ewa Jakus-Borkowa, Polskie nazewnictwo kosmiczne, Uniwersytet Opolski. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Studia i Monografie Nr 345, Opole 2004, s. 280, Język Polski LXXXV 2, 2005, s. 141-145, [rec.].
 • „Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego w Krakowie”, Język Polski, LXXXVI 5, 2006, s. 396-398.
 • [współred.] Polszczyzna i inne języki. Materiały z seminarium naukowego poświęconego pamięci doc. dr. hab. Józefa Reczka, Kraków 2009 [z A. Bochnakową i L. Bednarczukiem].
 • „Językoznawstwo polonistyczne w XXI wieku – ankieta jubileuszowa Języka Polskiego, Język Polski, XCIII, z. 1, 2013, s. 50-52.
 • Krystyna Pisarkowa (30 I 1932 – 27 II 2010), [w:] Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 2008/2009 i 2009/2010, pod red. Andrzeja Kazimierza Banacha, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-940724-1-4, Kraków 2015, s. 442-445.
 • [rec.] Ľubor Králik, Stručný etymologický slovník slovenčiny (SESS)”, Rocznik Slawistyczny, LXV, 2016, s. 169-177.
 • [rec.] „Ewa Siatkowska, Słowa. Monografie leksykalne”, Rocznik Slawistyczny, LXV, 2016, s. 177-180.
 • [rec.] [współaut.] „Todor Bojadžiev, Vladimir Žobov, Georgi Kolev, Maksim Mladenov, Darina Mladenova, Vasilka Radeva, Ideografski dialekten rečnik na bălgarskija ezik, T. I A–D, Sofija 2012, ss. 1055”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 52, 2017, s. 329-338 [z U. Bijak].
 • [streszczenie] „Etymologiczny słownik gwarowych nazw roślin – szanse i wyzwania”, [w:] Тезе и резимеи у два тома. Међународни Конгрес Слависта, Београд, 20-27. VIII 2018, Beograd, t. 1: Jезик, s. 145-146.
 • [rec.] „Nad pierwszym tomem atlasu leksykalnego ludowych gwar rosyjskich”, Rocznik Slawistyczny, LXVII, 2018, s. 198-208.
 • „Jubileusz Profesora Janusza Siatkowskiego”, Prace Filologiczne, LXXIV, 2019, s. 13-30.
 • [rec.] „Halina Pelcowa, Słownik gwar Lubelszczyzny, t. V: Świat roślin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 642”, Język Polski, XCIX 2, 2019, s. 133-139.
 • „90-lecie Profesora Jana Basary”, Polonica, XXXIX, 2019, s. 247-255.
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG