348

dr hab. Iwona Nobis

Stopnie naukowe

1999 – magister filologii polskiej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny

2007 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

2017 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Obszary badań naukowych

Onomastyka polska i słowiańska (badania nad historycznymi i współczesnymi procesami kształtowania się nazw własnych różnych kategorii, zwłaszcza nazw miejscowych), leksykografia onomastyczna, etymologia

Publikacje

Monografie

Rozwój fleksji nazw miejscowych w języku polskim, Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 149, Kraków 2016, ss. 511.

Służebne nazwy miejscowe w Polsce piastowskiej, Rozprawy Wydziału Filologicznego, T. LXXXII, Wydawnictwo Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2013, ISBN 978-83-7676-161-9, ss. 284.

Bibliografia onomastyki polskiej od roku 2001 do roku 2005 włącznie, przy współpracy R. Przybytek, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2016, ss. LII + 358.

Bibliografia onomastyki polskiej od roku 2006 do roku 2010 włącznie, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2016, ss. LVII + 378 s.

Bibliografia onomastyki polskiej. Suplement. Uzupełnienia za lata ubiegłe. Indeks autorów. Indeks omówionych wyrazów, przy współudziale R. Przybytek, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2016, ss. 348.

Słowniki

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, B. Czopek-Kopciuch, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, K. Rymut, U. Wójcik, Z. Zierhoffer, Instytut Języka Polskiego PAN, t. V: Ko–Ky, Kraków 2003, 533 s.

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, U. Wójcik, Z. Zierhoffer, Instytut Języka Polskiego PAN, t. VI: L–Ma, Kraków 2005, 565 s.

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, U. Wójcik, Z. Zierhoffer, Wydawnictwo PANDIT, t. VII: Mą–N, Kraków 2007, 548 s.

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta i B. Czopek-Kopciuch, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, U. Wójcik, Z. Zierhoffer, Wydawnictwo PANDIT, t. VIII: O–Pn, Kraków 2009, 560 s.

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta i B. Czopek-Kopciuch, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, P. Dudek, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, U. Wójcik, K. Zawodzińska, Z. Zierhoffer, Instytut Języka Polskiego PAN, t. IX: Po–Q, Kraków 2013, 416 s. [Aktualizacja wykazu źródeł, opracowań i czasopism przy współudziale R. Przybytek i P. Swobody].

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, B. Czopek-Kopciuch i U. Bijak, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, P. Dudek, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, U. Wójcik, K. Zawodzińska, Z. Zierhoffer, Instytut Języka Polskiego PAN, t. X: Ra–Re. Kraków 2015, 160 s.

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, B. Czopek-Kopciuch i U. Bijak, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, P. Dudek, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, U. Wójcik, K. Zawodzińska, Z. Zierhoffer, Instytut Języka Polskiego PAN, t. XI: Rę–Rs. Kraków 2015, 146 s.

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, B. Czopek-Kopciuch i U. Bijak, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, P. Dudek, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, U. Wójcik, K. Zawodzińska, Z. Zierhoffer, Instytut Języka Polskiego PAN, t. XII: Ru–Rż. Kraków 2015, 170 s.

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, B. Czopek-Kopciuch i U. Bijak, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, P. Dudek, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, P. Swoboda, U. Wójcik, K. Zawodzińska, Z. Zierhoffer, Instytut Języka Polskiego PAN, t. XIII: S–Six. Kraków 2016, 215 s.

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. K. Rymuta, B. Czopek-Kopciuch i U. Bijak, autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, P. Dudek, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, P. Swoboda, K. Wasilewska, U. Wójcik, K. Zawodzińska, Z. Zierhoffer, Instytut Języka Polskiego PAN, t. XIV: Sk–Sn. Kraków 2017, 280 s.

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. B. Czopek-Kopciuch i U. Bijak, autorzy haseł: U. Bijak, B. Czopek-Kopciuch, I. Nobis, R. Przybytek, P. Swoboda, K. Wasilewska, Instytut Języka Polskiego PAN, t. XV: So–Stą. Kraków 2018, 231 s.

Artykuły

 • Pochodzenie i znaczenie nazwy miejscowej Klęczany, [w:] Studia i Materiały Polonistyczne 8, Piotrków Trybunalski 2008, s. 261–272.
 • Polskie nazwy miejscowe typu Kolonisty, Komorniki, Parcelanci, [w:] Onomastica LIII, 2008/2009, s. 119–133.
 • Bąbelkowa Kraina i Puchatkowa Załoga, czyli nazwy prywatnych przedszkoli w aspekcie semantyczno-strukturalnym i ich funkcje kulturalno-użytkowe, [w:] Bogactwo współczesnej polszczyzny, pod red. P. Żmigrodzkiego i S. Przęczek-Kisielak. Towarzystwo Miłośników Języka, Kraków 2014, s. 457–464.
 • Dobór końcówek dopełniacza niederywowanych nazw miejscowości rodzaju męskiego na tle rzeczowników pospolitych, [w:] Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska, pod red. L. Bednarczuka, H. Chodurskiej, A. Mażulis-Frydel. Krakowskie Studia Slawistyczne II. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014, s. 217–234.
 • Medialne imiona. Nieoficjalne formy imion funkcjonujące jako oficjalne i ich zróżnicowanie motywacyjno-funkcjonalne, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, pod red. I. Sarnowskiej-Giefing, M. Balowskiego, M. Graf, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Poznań 2015, s. 347–446.
 • Wariantywność fleksyjna mikrotoponimów i makrotoponimów jednakowo brzmiących na podstawie wybranych polskich nazw miejscowych, (w:) Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012, pod red. A. Gałkowskiego i R. Gliwy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 159–168.
 • Zróżnicowanie form dopełniacza w nazwach miejscowych typu singulare tantum rodzaju męskiego, Onomastica LIX, 2015, s. 255–269.
 • Najstarsze polskie nazwy miejscowe – historia, pochodzenie, zmiany, (w:) W kręgu dawnej polszczyzny. T. I, pod red. M. Mączyńskiego, E. Horyń, E. Żmudy, Akademia Ingnatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 247–270.
 • Urzędowa i lokalna (gwarowa) odmiana toponimów na przykładzie dopełniacza wybranych nazw miejscowych typu singulare i plurale tantum, Onomastica LX, 2016, s. 249–262.
 • Imię Maria oraz jego formy pochodne we współczesnej chrematonimii polskiej (na przykładzie nazw hoteli, ośrodków wczasowych, willi, pensjonatów, kwater prywatnych i agroturystycznych, pokoi gościnnych itp.). Onomastica LXI/2, 2017, s. 49–60.
 • Pseudonimy polskich YouTuberów. Ich pochodzenie, struktura oraz miejsce we współczesnym systemie antroponimicznym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio FF. Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Vol. XXXVII, nr 2, 2019, 97–107.

Recenzje i omówienia

D. Kopertowska, Kielce. Historia i współczesność w nazewnictwie, Kielce 2001, ss. 480, [w:] Onomastica XLVII, 2002, s. 220–224;

B. Afeltowicz, Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozprawy i Studia T. (DCCCLXX) 796, Szczecin 2012, ss. 261 + mapa, [w:] Onomastica LVII, 2013, s. 268–271.

I. Nobis, E. Supranowicz, Bibliografia publikacji Profesor Aleksandry Cieślikowej za lata 2006–2015, Onomastica, LX, 2016, 453–457.

Publikacje elektroniczne

Bibliografia onomastyki polskiej, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie (od roku 2011)

Bibliografia International Council of Onomastic Sciences (ICOS).

Udział w grantach naukowych

Elektroniczny słownik hydronimów Polski (2014–2015)