mgr Iwona Krawczyk

 

Wykształcenie

 • 2016 r. – Językoznawcze Studia Doktoranckie, Instytut Języka Polskiego PAN
 • 2004 – 2007 r. Filologia klasyczna (specjalność: język łaciński), Uniwersytet Jagielloński
 • 1999 – 2004 r. Kulturoznawstwo (specjalność: cywilizacja śródziemnomorska), Uniwersytet Jagielloński

Udział w projektach

 • 8-22.01.2021 r. udział w międzynarodowym projekcie The Image du Monde Challenge II - team 5 - organizacja: Laura Morreale (https://imagedumonde.wordpress.com/countdown/) – transkrypcja fragmentu XIII-wiecznego rękopisu dzieła G. du Metza, korekta transkrypcji i kodowanie danych 
 • 2020 r. - udział w przygotowaniu cyfrowej edycji glosariusza Vocabularium Bruxellense (L'Institut de recherche et d'histoire des textes CNRS) – konwersja do XML-TEI, korekta danych i wyszukiwanie źródeł
 • od lipca 2018 r. - udział w grancie Długosz 2.0. Korpus i narzędzia analizy języka realizowanym w Pracowni Łaciny Średniowiecznej IJP PAN (kierownik dr hab. M. Rzepiela), grant NPRH nr 0444/NPRH5/H30/84/207 – anotacja struktury, anotacja morfo-syntaktyczna, anotacja nazw własnych, anotacja określeń dotyczących czasu
 • 2018 r.- 2019 r. - redakcja artykułów hasłowych słownika łacińsko-polskiego J. Rybickiego (Fundacja UW) – korekta i redakcja haseł
 • 2017 r. - udział w przygotowaniu elektronicznej edycji ksiąg konsystorza kaliskiego (Instytut Historii PAN) – indeksacja jednej księgi łacińskiego rękopisu z XVI-go wieku

Publikacje

 • Artykuły hasłowe do Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce, tom VIII zeszyt 73
 • Guéville E., Krawczyk I., Wrisley D.J. Automatic Transcription of BnF ms fr 24428 with Transkribus https://zenodo.org/record/4940216#.YMc3yEwwjIU

 • Edycja cyfrowa Vocabularium Bruxellense. Autorzy: Alexandre R., Krawczyk I., Nowak K., Reijnders H., Reijnders-Lips B. Strona publikacji: https://ngml.scriptores.pl/exist/apps/ngml/vocbrux/Vocabularium-Bruxellense.xml
 • Recenzja książki Doroty Połowniak-Wawrzonek Stałe związki frazeologiczne i przysłowia w dziełach Aleksandra Fredry, Białostockie Archiwum Językowe nr 18, ss. 339-344, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018
 • Udział w publikacji elektronicznej Księgi konsystorza kaliskiego 1504–1540 (publikacja w ramach projektu „Księgi konsystorza kaliskiego z lat 1504–1534” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2014/13/N/HS3/04425). Autorzy: Borek A., Krawczyk I., Lis W., Szuba K. Strona www publikacji: http://atlasfontium.pl/index.php?article=kkk_09_13

Redakcja tekstów

 • Kolacjonowanie tekstu, korekta edycji łacińskiej oraz korekta językowo - stylistyczna części przekładu dzieła A. M. Fredry Mąż radny na zasadach filozofii moralnej oraz mądrości oraz mądrości obywatelskiej w kształtnym mówieniu zaprawiony z dodatkiem przykładowych mów, przeł. J. Marszałek, B. Bednarek (w przygotowaniu)
 • Korekta językowo - stylistyczna przekładu A. M. Fredry, Fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju, przeł. J. Chmielewska, B. Bednarek, Warszawa 2014 r.
 • Korekta językowo - stylistyczna przekładu A.M. Fredry, Kwestia Wojskowa, przeł. J. Chmielewska, B. Bednarek, Warszawa 2015 r.

Konferencje

 • 9th International Conference of the Medieval Chronicle Society, 14-16.07.2021 The Długosz 2.0 Project. A Corpus and Tools for Linguistic Analysis (Z. Koczarski, I. Krawczyk, K. Nowak, M. Rzepiela)
 • International Medieval Congress 2021, 5-9.07.2021, Leeds, Signum, monstrum, prodigium: Weather Phenomena in Jan Długosz's Annales
 • 11th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology, 16-18.06. 2021, Universidad de La Rioja, Logroño, Spain, Vocabularium Bruxellense. Towards Electronic Edition of a Medieval Latin Vocabulary (R. Alexandre, I. Krawczyk,  K. Nowak)
 • Sesja doktorancka (IJP PAN) 23.04. 2021 r. Fraza nominalna Jana Długosz. Rekonesans
 • Konferencja międzynarodowa "Littera scripta manet. Zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek archiwów i muzeów" 19-20.11.2020 r. (Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie) Vocabularium Bruxellense - w stronę cyfrowej edycji średniowiecznego słownika łacińskiego (referat przygotowany z K. Nowakiem i R. Alexandre)
 • I Warsztaty eFontes 13.12.2019 Prezentacja projektu Długosz 2.0 (referat przygotowany z M. Rzepielą i Z. Koczarskim)
 • Sesja doktorancka (IJP PAN) 13.04.2019 r. Koncepcja frazematyki w analizie dzieła historycznego na przykładzie kroniki Jana Długosza
 • Sesja doktorancka (IJP PAN) 21.04.2018 r. Typologia opisów chorób w kronice Jana Długosza
 • Sesja doktorancka (IJP PAN) 22.04.2017 r.  Frazeologia zjawisk atmosferycznych w Rocznikach Jana Długosza – rekonesans

Warsztaty, kursy

 • Warsztaty poświęcone lemmatyzacji, École Nationale des Chartes, 28.01.2021 (online)
 • Summer School in Latin and Greek Codicology and Palaeography, Central European University, 6-10.07.2020 r. (online)
 • Kurs paleografii łacińskiej w Instytucie Historii PAN, Kraków (od października 2018 r.)
 • Warsztaty z przygotowywania krytycznych edycji cyfrowych. Prezentacja baz XML i XML TEI i ćwiczenia praktyczne na korpusach tekstów, prowadzenie: Ariane Pinche, 20-24.05.2019 r., Warszawa
 • Warsztat kodykologiczny organizowany podczas VI. Kongresu Mediewistów Polskich, prowadzenie: Wojciech Mrozowicz, 21.09.2018 r., Wrocław
 • Warsztaty historyczno-językowych dla studentów, doktorantów i pracowników UAM w Poznaniu organizowane przez Zakład Historii Języka Polskiego UAM, Koło Miłośników Historii Języka Polskiego UAM i Instytut Języka Polskiego PAN, 19 – 21.02.2018 r, Kraków
 • Introduction to Medieval Latin Lexicography (podczas konferencji Medialatinitas 2017), prowadzenie: Helena Leithe-Jasper (Mittellateinisches Wörterbuch), Monica Niederer (Mittellateinisches Wörterbuch), Carolinne White (Dictionary of Medieval Latin from British Sources ), 20.09.2017 r., Wiedeń

Wyjazdy badawcze

 • Kwerenda biblioteczna, Rzym 03-16.12.2018 r. (wyjazd finansowany ze środków przyznanych w konkursie dla Młodych Naukowców IJP PAN)
 • Kwerenda archiwalna, Sondrio (Włochy) 22.09 – 07.10.2018 r. - prace paleograficzne, tłumaczenie łacińskich dokumentów rękopiśmiennych z XVI-XVII wieku (wyjazd finansowany przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”)

Stypendia

 • Stypendium Fundacji Lanckorońskich, 2020 r.
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów IJP PAN, październik-grudzień 2018 r.

Inne

 • Sekretarz redakcji czasopisma POLONICA (od czerwca 2019 r.)
 • Współorganizowanie cyklu spotkań Hortus Deliciarum. Wokół średniowiecznego tekstu w Instytucie Języka Polskiego PAN (od października 2018 r.)