Halszka Górny
Pracownia Onomastyki
321

dr hab. Halszka Górny, prof. IJP PAN

Stopnie naukowe

 • doktor – Uniwersytet Jagielloński
 • doktor habilitowany – Instytut Języka Polskiego PAN

Publikacje

Monografie

 • Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV–XIX w.), Rzeszów 2004.
 • Nazwy własne w piśmiennictwie pamiętnikarskim XIX wieku. Perspektywa funkcjonalno-tekstologiczna, Kraków 2013.

Słowniki

 • Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku, t. I (A–G), Kraków 2007; opracowanie bibliografii we współpracy z M. Malec i wykazu skrótów, s. 18–59.
 • Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku, t. II (H–Mą), Kraków 2009; hasła autorskie Kla–Korz, s. 169–202; wykaz nazwisk, s. 253–285; uzupełnienia bibliograficzne, s. 7–15.
 • Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku, t. III (Mc–Pi), Kraków 2011; hasła autorskie Pc–Pi, s. 285–339; wykaz nazwisk, s. 351–374; uzupełnienia bibliograficzne, s. 6–7.
 • Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku, t. IV (Pl–St), Kraków 2013; hasła autorskie Pr–Pu, s. 38–59; wykaz nazwisk, s. 82–100; uzupełnienia bibliograficzne, s. 6–7.
 • Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku, t. V (St–U), Kraków 2015; hasła autorskie Ta–Tra, s. 91–144; wykaz nazwisk, s. 165–177; uzupełnienia bibliograficzne, s. 5–6.
 • Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku, t. VI (V–Ż), Kraków 2016; hasła autorskie V i Wa-Wik, s. 7–64; wykaz nazwisk, s. 156–178.

Artykuły (wybór)

 • Polish Name-Based Toponyms from a Historical and Cultural Perspective, Onomastica Uralica 12, 2018, s. 149–162.
 • Imiona jako podstawy nazw geograficznych Polski – prolegomena badawcze, [w:] Przeszłość w języku zamknięta, red. U. Wójcik, V. Jaros, Częstochowa 2018, s. 261–271.
 • Słowiańskie imiona dwuczłonowe zachowane w najstarszych polskich toponimach (rekonesans), Onomastica LXI/1, 2017, s. 255–264.
 • Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku – czy „koniec historii”? [współautor Katarzyna Skowronek], Onomastica LXI/1, 2017, s. 241–253.
 • Imię Cz(ś)cibor w polskiej antroponimii i toponimii, Onomastica LXI/2, 2017, s. 129–141.
 • Onomastyczne prace Profesor Krystyny Kowalik i ich wymiar interpretacyjno-dokumentacyjny, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica XII, 2017, s. 86–94.
 • Ludowy obraz egzystencji człowieka utrwalony w nazwiskach, Onomastica LX, 2016, s. 137–150.
 • Funkcjonalność warstwy nazewniczej w literaturze dokumentu osobistego XIX wieku, [w:] 19 Slovenska onomasticka konferencia. Zbornik referatov, Bratysława 2015, s. 434–439.
 • Językoznawcza edukacja przyszłych etnologów i antropologów kultury, Biuletyn PTJ LXX, 2015, s. 57–65.
 • Zagadki nazewnicze w praktyce leksykograficznej i eksperckiej lingwisty onomasty, Polonica XXXIV, 2014, s. 173-182.
 • Nazwa własna w tekście epistolarnym a osobliwości idiolektalne Witkacego – na przykładzie Listów do żony z lat 1923-1939, Język Polski XCIV, z. 5, 2014, s. 385–398.
 • O strukturach proprialnych i procesach nazwotwórczych – od ujęć dawniejszych po najnowsze teorie, Onomastica LVIII, 2014, s. 89–103.
 • Dziewiętnastowieczne teksty pamiętnikarskie jako źródło do badania onimicznej warstwy języka, [w:] Język nasz ojczysty. Zbiór studiów, red. B. Taras, Rzeszów 2014, s. 51–61.
 • Sygnały świadomości onimicznej w narracjach pamiętnikarskich z XIX i początku XX w., [w:] Kultura mówienia dawniej i dziś, red. M. Kułakowska, A. Myszka, Rzeszów 2014, s. 124–133.
 • Nomina propria w strukturach tropicznych na podstawie dziewiętnastowiecznej literatury pamiętnikarskiej, [w:] Le Petit Prince et les amis au pays des traductions. Études dédiées à Urszula Dąmbska-Prokop, J. Górnikiewicz, I. Piechnik, M. Świątkowska (éds), Kraków 2012, s. 451–465.
 • Nazwa osobowa Prokop w systemie antroponimicznym polszczyzny, [w:] Le Petit Prince et les amis au pays des traductions. Études dédiées à Urszula Dąmbska-Prokop, J. Górnikiewicz, I. Piechnik, M. Świątkowska (éds), Kraków 2012, s. 587–593.
 • Od Logos, Libry, Litery do Głośnej Samotności – onimiczna mapa polskich księgarni i kluboksięgarni, Onomastica LVI, 2012, s. 181–195.
 • Mitologizmy w leksyce nowopolskiej – na podstawie wybranych tekstów pamiętnikarskich i słowników, [w:] Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia, Prešov 12.–14. Septembra 2011, edit. Martin Ološtiak, Prešov 2012, s. 132–143.
 • Nazwy własne placów targowych w wybranych miastach Polski – swoistość miejsca a model nazewniczy, Onomastica LV, 2011, s. 93–105.
 • Obraz idei współżycia Słowian zachowany w toponimii Polski – na przykładzie nazw miejscowych motywowanych wybranymi imionami dwuczłonowymi, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica IV, Kraków 2011, s. 65–76.
 • Nazwy własne obiektów kulturowych w wybranych tekstach wspomnieniowych z XIX i początku XX wieku, [w:] Nazwy własne a społeczeństwo, red. R. Łobodzińska, t. II, Łask 2010, s. 479–496.
 • Beczkami diabłów sypać – frazeologizmy we Wspomnieniach z lat ubiegłych Zofii z Fredrów Szeptyckiej, Język Polski XC, z. 4–5, 2010, s. 321–336.
 • Określenia maryjne w wybranych encyklikach Jana Pawła II, [w:] Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Słowa prawdy i życia. Szkice lingwistyczne, red. K. Ożóg, B. Taras, Rzeszów 2010, s. 175–185.
 • Apelatywa o zatartej semantyce utrwalone w nazwiskach polskich, Rozprawy Slawistyczne XXII, Lublin 2009, s. 109–118.
 • Podstawy leksykalne w plateonimii Rzeszowa, [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica IV, red. M. Karamańska, E. Młynarczyk, E. Stachurski, Kraków 2008, s. 94–105.
 • Obraz matki w prasie polskiej na początku XXI wieku – na wybranych przykładach, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji II, red. M. Rutkowski, K. Zawilska, Olsztyn 2008, s. 75–87.
 • Nazwy miejscowe motywowane imionami dwuczłonowymi typu Boguchwał, Borzysław, Budziwoj – rozmieszczenie, chronologia, frekwencja, Onomastica LII, 2007, s. 101–117.
 • Ekspresywizmy onimiczne w dziewiętnastowiecznych tekstach pamiętnikarskich i epistolograficznych, [w:] Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, Kraków 2007, s. 601–612.
 • Struktura nazw ulic i placów Rzeszowa, Acta Onomastica 47, Praga 2006, s. 197–205.
 • Wtórne użycia nazw własnych w wybranych pamiętnikach z XIX i początku XX wieku, Onomastica LI, 2006, s. 243–258.
 • Nazwy biur tłumaczeń a współczesna moda językowa, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, red. A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski, Olsztyn 2006, s. 136–142.
 • Semantyka i struktura nazw aptek w Rzeszowie, Studia Philologica, Drohobycz 2005, s. 267–274.
 • O nazwach krakowskich i rzeszowskich szkół nauki jazdy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Językoznawstwo 2, z. 31/2005, s. 27–35.
 • Antroponimia wsi Krościenko Wyżne (XV–XVI w.) w świetle kolonizacji niemieckiej, Prace Językoznawcze 6, Olsztyn 2004, s. 33–40.
 • Tendencje onimiczne w nazwach krakowskich aptek, Acta Onomastica 44, Praga 2003, s. 15–28.
 • Obce wpływy językowe w nazwiskach mieszkańców dawnej ziemi sanockiej (XV–XIX w.). Zarys problematyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Językoznawstwo 1, z. 8/2003, s. 19–32.
 • Badania apelatywów antroponimicznych metodą pól semantycznych, [w:] Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn 2003, s. 231–239.
 • Nazwiska w parafii Strzyżów w latach 1784–1843, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Językoznawstwo 5, z. 32/1999, s. 17–35.
 • Elementy obce w antroponimach księgi gromadzkiej wsi Wola Jasienicka koło Krosna (1463–1767), [w:] Język. Teoria-dydaktyka, red. B. Greszczuk, Rzeszów 1999, s. 91–97.

Recenzje, omówienia, sprawozdania

 • Lidia Bożena Sudakiewicz, Słownik nazwisk mieszkańców Ziemi Złotowskiej (cz. 1: A–K), 287 s.; (cz. 2: L–Ż), 305 s., Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011–2012, Onomastica LVII, 2013, s. 294–295.
 • Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń, Nazewnictwo miejskie Łodzi, Łódź 2012, 264 s., Onomastica LVII, 2013, 255–257.
 • Prace Językoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn 2011, 286 s., Onomastica LVI, 2012, s. 260–261.
 • W świecie nazw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi, red. H. Pelcowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, 440 s., Onomastica LV, 2011, s. 220–222.
 • Region w świetle nazw miejscowych. W setną rocznicę urodzin Profesora Stanisława Rosponda i w dwudziestą rocznicę śmierci Profesora Henryka Borka, red. S. Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, 168 s., Onomastica LII, 2007, s. 377–380.
 • Słownik nazw miejscowości i mieszkańców z odmianą i poradami językowymi, red. M. Łaziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 443 s., Onomastica LII, 2007, s. 385–386.
 • Sprawozdanie z XV Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej (21–23 września 2006), LingVaria 1 (3) 2007, s. 221–224.
 • Sprawozdanie z XV Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej (21–23 września 2006), Onomastica LI, 2006, s. 375–383.
 • Sprawozdanie z XXVI Międzynarodowego Kongresu Onomastycznego (Debreczyn, 27 sierpnia – 1 września 2017 r.), Onomastica LXII, s. 366–369.

Referaty konferencyjne i inne

 • Elementy obce w antroponimach księgi gromadzkiej wsi Wola Jasienicka koło Krosna (1463–1767). Konferencja ogólnopolska „Język. Teoria-dydaktyka”, Trzcinica, 27–29 maja 1998.
 • Antroponimia wsi Krościenko Wyżne (XV–XVI w.) w świetle kolonizacji niemieckiej. Konferencja ogólnopolska „Terytorialne i etniczne zróżnicowanie nazewnictwa”, Świnoujście, 24–25 maja 1999.
 • Badania apelatywów antroponimicznych metodą pól semantycznych. XIII Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna z udziałem gości zagranicznych „Onomastyka u progu nowego wieku: metodologia, terminologia, kierunki badań”, Olsztyn – Kalbornia, 16–18 września 2002.
 • Nazwy biur tłumaczeń a współczesna moda językowa. Ogólnopolska konferencja językoznawcza „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji”, Olsztyn, 5–7 maja 2005.
 • Podstawy leksykalne w plateonimii Rzeszowa. Konferencja ogólnopolska „Słownictwo – frazeologia – stylistyka”, Kraków, 20–21 października 2005.
 • Ekspresywizmy onimiczne w dziewiętnastowiecznych tekstach pamiętnikarskich i epistolograficznych „Nowe nazwy własne. Nowe stanowiska metodologiczno-badawcze”, XV Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna z udziałem gości zagranicznych, Kraków, 21–23 września 2006.
 • Obraz matki w prasie polskiej na początku XXI wieku – na wybranych przykładach. Ogólnopolska konferencja językoznawcza „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji II”, Olsztyn, 25–26 maja 2007.
 • Apelatywa o zatartej semantyce utrwalone w nazwiskach polskich. Konferencja ogólnopolska „Słowiańskie homonimy apelatywno-onomastyczne w diachronii i synchronii”, Lublin, 22–24 listopada 2007.
 • Nazwy własne obiektów kulturowych w wybranych tekstach wspomnieniowych z XIX i początku XX wieku. XVI Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna z udziałem gości zagranicznych „Nazwy własne a społeczeństwo”, Wrocław, 24–26 września 2008.
 • Obraz idei współżycia Słowian zachowany w toponimii Polski – na przykładzie nazw miejscowych motywowanych wybranymi imionami dwuczłonowymi.
 • Międzynarodowa konferencja językoznawcza „Europa Słowian w świetle socjo- i etnolingwistyki. Teraźniejszość, przeszłość”, Kraków, 4–5 grudnia 2009.
 • Nazwy placów targowych w wybranych miastach Polski – swoistość miejsca a model nazewniczy. XVII Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna z udziałem gości zagranicznych „Chrematonimia jako fenomen współczesności”, Olsztyn, 9–11 września 2010.
 • Określenia maryjne w wybranych encyklikach Jana Pawła II. Sesja naukowa „Słowa prawdy i życia Karola Wojtyły – Jana Pawła II”, Rzeszów, 4 listopada 2010.
 • Funkcjonowanie mitologizmów w XIX w. i współcześnie na podstawie wybranych tekstów pamiętnikarskich i słowników. Ogólnopolska konferencja językoznawcza „Dialog z tradycją (język – kultura – media)”, Kraków, 7–8 grudnia 2010.
 • Dziewiętnastowieczne teksty pamiętnikarskie jako źródło do badania onimicznej warstwy języka. Konferencja naukowa „Język nasz ojczysty: historia i współczesność polszczyzny”, Rzeszów, 21 lutego 2012.
 • Sygnały świadomości onimicznej w narracjach pamiętnikarskich z XIX i początku XX w. Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura mówienia dawniej i dziś”, Rzeszów, 27–29 września 2012.
 • Nazwy własne w dziewiętnastowiecznych pamiętnikach (rekonesans). Posiedzenie Komisji Onomastycznej w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie, 23 lutego 2013.
 • Od Logos, Libry, Litery do Głośnej Samotności – onimiczna mapa polskich księgarni i kluboksięgarni. XVIII Slovenská Onomastická Konferencia „Jednotlivé a všeobecné v onomastike”, Preszów, 12–14 września 2011.
 • Językoznawcza edukacja przyszłych etnologów i antropologów kultury. LXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego „Metodologie językoznawcze w nauczaniu uniwersyteckim”, Gniezno, 23–24 września 2013.
 • Funkcjonalność warstwy nazewniczej w literaturze dokumentu osobistego XIX wieku. XIX Slovenská Onomastická Konferencia, Bratysława, 28–30 kwietnia 2014.
 • Nazewnictwo miejskie Krakowa – stan i perspektywy badań. XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji”, Gniezno, 20-22 września 2014.
 • Onimia familijnego tekstu epistolarnego a osobliwości idiolektalne nadawcy. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Język nasz ojczysty w sferze życia rodzinnego”, Rzeszów, 26-27 lutego 2015.
 • Ludowy obraz świata człowieka zachowany w nazwiskach. Konferencja naukowa „Status gwary w języku i kulturze”, Kraków, 15–16 września 2015 r.
 • Przedchrześcijańskie dziedzictwo imiennicze utrwalone w najstarszych polskich toponimach. XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne”, Kraków, 21–23 września 2016 r.
 • Antroponimy jako podstawy nazw geograficznych Polski – prolegomena badawcze. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przeszłość w języku zamknięta. In memoriam Andreae Bańkowski”, Częstochowa, 25–26 października 2016 r.
 • Strategie onimiczno-tekstowe w prasie funeralnej. „Dawna i współczesna kultura funeralna”. Dialog z tradycją IV, Kraków, 5–7 grudnia 2016 r.
 • Ergonimy w polskiej prasie funeralnej. XX Slovenska onomasticka konferencia „Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére” , Bańska Bystrzyca, 26–28 czerwca 2017 r.
 • Polish Name-Based Toponyms from a Historical and Cultural Perspective. XXVI International Congress of Onomastic Sciences „Locality and globality in the world of names”, Debreczyn, 27 sierpnia–1 września 2017 r.
 • Polska terminologia antroponomastyczna – ku systematyzacji i normalizacji. XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Kazimierz Dolny, 3–6 października 2018 r.

Projekty badawcze

 • Słownik nazw wodnych Polski, 2005-2008, MNiSW
 • Najczęstsze nazwiska w Polsce – współczesność i historia. Słownik elektroniczny, 2014-2019, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki przy MNiSW

Członkostwo w organizacjach i gremiach naukowych

 • International Council of Onomastic Sciences
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
 • Sekcja Onomastyczna Komitetu Językoznawstwa PAN (sekretarz naukowy)
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG