Ewelina Grześkiewicz
Pracownia Dialektologii Polskiej
326

dr Ewelina Grześkiewicz

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

Urodziła się w 1981 roku w Tarnobrzegu. W 2005 roku obroniła pracę magisterską pt. „Język mówiony mieszkańców Tarnobrzega. Wybrane zagadnienia z fonetyki i składni”. W 2006 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem jej dysertacji była „Modlitwa indywidualna w perspektywie genologii lingwistycznej”. Promotorem była dr hab. Zofia Cygal-Krupowa prof. UJ i PWSZ w Tarnowie. Od 2009 roku zatrudniona w Zakładzie Dialektologii Polskiej, a następnie jako adiunkt w Pracowni Słownika Ostródzkiego, Warmii i Mazur. Wykładała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Prowadziła także warsztaty dialektologiczne dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych wraz z dr hab. Jadwigą Wronicz, prof. IJP PAN.

Główne kierunki zainteresowań naukowych

Socjolingwistyka, polszczyzna mówiona, język/styl/dyskurs religijny, genologia lingwistyczna, dialektologia, historia oraz sytuacja językowa przedwojennych i współczesnych mieszkańców Mazur.

Stanowiska i funkcje

 • Koło Współpracowników przy zespole języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze – sekretarz

Udział w projektach badawczych

 • „Wielki słownik języka polskiego” – projekt rozwojowy MNiSW R17 004-03, kierownik prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, 2010-2013 (specjalista od klasyfikacji tematycznej).
 • Konkurs Młodzi Naukowcy ogłoszony przez Dyrektora IJP PAN, temat projektu „Polszczyzna mieszkańców Orzysza w powiecie piskim. Aspekt socjolingwistyczny (na materiale badań terenowych) – 2014-2015.

Publikacje

Współautorstwo słowników

 • Juliusz Zborowski „Słownik gwary Zakopanego i okolic”, pod red. J. Okoniowej, Zakopane-Kraków 2009.
 • „Słownik gwar polskich” t. VIII i t. IX, red. J. Okoniowa, J. Reichan, B. Grabka, Kraków 2011-

Udział w pracach redakcyjnych

 • „Słownik gwar Małopolski”, pod red. J. Wronicz (w przygotowaniu).
 • „Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur”, T. VII, pod red. K. Sobolewskiej (w przygotowaniu).

Recenzje wykonane

 • Artykuły do „Prac Językoznawczych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego”, pod red. M. Biolik

Artykuły

 • „Składniowa argumentacja funkcji impresywnej w nieformularnych modlitwach codziennych. Próba analizy sytuacji religijnych w języku mieszkańców Tarnobrzega”, w: „Modlitwa w językach i tekstach artystycznych”, pod red. Anny Różyło, Sandomierz 2007.
 • „Nieformularne modlitwy indywidualne jako przykład komunikatu mówionego, Kilka uwag na temat specyficznych sytuacji komunikacyjnych”, w: „Komunikacja przez sztukę, komunikacja przez język”, pod red. B. Bączkowskiego, P. Gałkowskiego, Poznań 2008.
 • „Wychwytywanie nieuchwytnego czyli modlitwa indywidualna i jej wyznaczniki gatunkowe”, „Przegląd Religioznawczy” z. 2/2008.
 • „O elementach stylu religijnego w modlitwach indywidualnych”, w: „Mundus verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa”, pod red. M. Pachowicz, K. Choińskiej, Tarnów 2012.

Współpraca międzynarodowa

Republika Czeska – Akademie vĕd Cĕské Republiky Ústav pro jazyk český, – współpraca w ramach wymiany międzynarodowej z Michaelą Laštovičkową, Ph.D.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG