Ewa Dzięgiel
Pracownia Polszczyzny Kresowej
835

dr hab. Ewa Dzięgiel, prof. IJP PAN

Funkcja

 • Kierownik Pracowni Polszczyzny Kresowej IJP PAN (od 2005 r.).
 • Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej IJP PAN (2015-18).

Obszary badań naukowych

Współczesny język polski, polszczyzna kresowa, kontakty językowe polsko-ukraińskie, dialektologia polska i ukraińska, socjolingwistyka, teoria kontaktów językowych (tu: wpływy obcojęzyczne na różne odmiany języka polskiego na Ukrainie), polskojęzyczna prasa w ZSRS.

Wykształcenie

 • 1991 rok – magisterium na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, promotorka – prof. dr hab. Renata Grzegorczykowa.
 • 2000 rok – doktorat w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie, promotor – prof. dr hab. Janusz Rieger.
 • 2004 rok – habilitacja w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie.

Kierownictwo projektów badawczych (ostatnie)

 • Język polski na Ukrainie, język ukraiński w Polsce – historia i współczesność / Polish Language in Ukraine, Ukrainian Language in Poland – historical and contemporary, polsko-ukraiński projekt badawczy na lata 2009-11, w ramach porozumienia o współpracy naukowej między PAN (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków ) i NANU (Instytut Ukrajinoznavstva NANU, Lwów); udział: koordynator w Polsce.
 • Język polski w prasie i innych źródłach pisanych w początkach sowietyzacji Ukrainy (lata 20. i 30. XX wieku), projekt MNiSW (NPRH) nr 11H 11 005880, realizowany w Instytucie Języka Polskiego PAN w latach 2012-2016; udział: kierownik projektu. Jednym z rezultatów jest opracowanie Prasa polskojęzyczna w początkach sowietyzacji Ukrainy. Wybór źródeł pod red. Ewy Dzięgiel – witryna internetowa służąca popularyzacji w środowisku naukowym i odbiorze społecznym wyników prowadzonych w ramach projektu badań (por. http://prasapolukr.ijp.pan.pl). Został na niej udostępniony obszerny cyfrowy wybór archiwalnych tekstów prasowych wraz z opisem prasoznawczym i historyczno-bibliograficznym.

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych

 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (od 2015 r.), wiceprzewodnicząca Oddziału Warszawskiego TMJP (2015-2018), przewodnicząca Oddziału Warszawskiego TMJP (od października 2018 r.)
 • Sekcja Dialektologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN (od 2015 r.).
 • Komisja Socjolingwistyki przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (od 2013 r.).
 • Rada Fundacji Slawistycznej (od 2007 r.).
 • Kapituła Nagrody Fundacji Slawistycznej za Debiut Książkowy z Dziedziny Slawistyki (2012-2016, 2017-2021).
 • Komisja Dialektologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN (od 2008 r.).

Publikacje

Monografie

 • Ewa Dzięgiel, Polska gwara wsi Zielonej na Podolu na tle innych gwar południowokresowych. Fleksja imienna i werbalna, Kraków 2001, ss. 209.
 • (współaut.) Janusz Rieger, Iwona Cechosz-Felczyk, Ewa Dzięgiel, Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku, cz. 1. Stan i status. Cechy charakterystyczne. Polszczyzna w Lwowskiem, Tarnopolskiem i na Podolu. Teksty, Warszawa 2002, ss. 373.
 • Ewa Dzięgiel, Polszczyzna na Ukrainie. Sytuacja językowa w wybranych wsiach chłopskich i szlacheckich, Warszawa 2003, ss. 187.
 • (współaut.) Janusz Rieger, Iwona Cechosz-Felczyk, Ewa Dzięgiel, Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku, cz. 2. Polszczyzna w Lwowskiem, Żytomierskiem i na Podolu. Teksty, Kraków 2007, ss. 344.
 • (współaut.) Ewa Dzięgiel, Katarzyna Czarnecka, Dorota A. Kowalska, Lyudmyla Yanushevska, Polskojęzyczna prasa na Ukrainie sowieckiej w latach 1918-1939: przegląd tytułów i treści, Kraków 2016, ss. 496.
 • (współaut.) Katarzyna Czarnecka, Ewa Dzięgiel, Daria Ławrynow, Z kresów wschodnich na zachodnie. Relacje przesiedleńców z komentarzem językowym, t. II: Lwowskie, Kraków 2022.
 • (współaut.) Katarzyna Czarnecka, Ewa Dzięgiel, Daria Ławrynow, Z kresów wschodnich na zachodnie. Relacje przesiedleńców z komentarzem językowym. T. III. Stanisławowskie i Wołyń, Kraków 2023.

Redakcja naukowa publikacji

 • (współred.) Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce, red. Ewa Dzięgiel, Anna Zielińska, Warszawa 2009, ss. 205.
 • (współred.) Polskie dziedzictwo językowe na dawnych Kresach. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Riegerowi, red. Ewa Dzięgiel, Katarzyna Czarnecka, Dorota A. Kowalska, Warszawa 2012, ss. 426.
 • (współred.) Niejedno ma imię… Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej, red. Ewa Dzięgiel, Tomasz Korpysz, Warszawa 2013, ss. 364.
 • Prasa polskojęzyczna w początkach sowietyzacji Ukrainy. Wybór źródeł, red. Ewa Dzięgiel, 2016 (online), https://prasapolukr.ijp.pan.pl/.

Artykuły naukowe

 • (współaut.) Katarzyna Czarnecka, Ewa Dzięgiel, Alla Kravchuk, Nazwa „mowa chachłacka” w relacjach powojennych przesiedleńców ze Wschodu zamieszkałych w zachodniej Polsce, „Lingvaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego” (2023).
 • A fight with whom and for what? The lexeme walka, ‘the fight’, in Sierp, a Polish language newspaper published in Soviet Ukraine between 1922 and 1935, „Welt der Slaven: Internationale Halbjahresschrift für Slavistik”, 68/1 (2023), 49-74.
 • „Sierp”, „Młot”, „Trybuna Radziecka”: tytuły polskojęzycznej prasy wydawanej w międzywojennym ZSRR. „Acta Baltico-Slavica”, 45 (2021), Article 2531, https://doi.org/10.11649/abs.2531.
 • Ева Дзєнґєль, Три покоління, дві мови, одна сім´я: дослідження польсько-українських родин на Львівщині, w: Полоністика у світлі традицій і викликів сучасності. Збірник праць з нагоди п´ятнадцятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка, red. Ірина Бундза, Алла Кравчук, wyd. „ІНКОС”, Kijów 2021, s. 513-522.
 • Polish in Ukraine, w: Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online, red. Marc L. Greenberg, wyd. Brill, online 2020, http://dx.doi.org/10.1163/2589-6229_ESLO_COM_032055.
 • Dwujęzyczność polsko-ukraińska w Strzelczyskach na Ukrainie (na przykładzie młodzieży i najstarszego pokolenia), „Socjolingwistyka”, t. 34 (2020), s. 245-260, https://doi.org/10.17651/SOCJOLING.34.15.
 • Polszczyzna w transmisji międzypokoleniowej w rodzinach jednolitych i mieszanych we Lwowskiem, „Acta Baltico-Slavica”, vol. 43, 2019, s. 143-60, DOI: 10.11649/abs.2019.013.
 • Odmiany terytorialne i społeczne współczesnego języka polskiego na Ukrainie, „Lingvaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2 (24), 2017, s. 199-210, https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.14.
 • Polityka w zwierciadle języka – stalinizacja prasy polskojęzycznej wydawanej na Ukrainie sowieckiej na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, w: Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch, red. Vladimír Patráš, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2017, s. 51-62.
 • Warunki funkcjonowania prasy polskojęzycznej na Ukrainie sowieckiej w latach 20. i 30. XX wieku, w: Prasa polskojęzyczna w początkach sowietyzacji Ukrainy. Wybór źródeł, red. Ewa Dzięgiel, 2016 (online) https://prasapolukr.ijp.pan.pl.
 • Periodyzacja prasy polskojęzycznej na Ukrainie sowieckiej w latach 20. i 30. XX wieku, w: Prasa polskojęzyczna w początkach sowietyzacji Ukrainy. Wybór źródeł, red. Ewa Dzięgiel, 2016 (online) https://prasapolukr.ijp.pan.pl.
 • Zmienne losy przymiotników sowiecki i radziecki w polskojęzycznej prasie wydawanej na Ukrainie sowieckiej w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, „Język Polski” XCVI, z. 4, 2016, s. 108–118.
 • Przymiotnik czerwony w polskojęzycznej prasie wydawanej na Ukrainie sowieckiej w latach 20. i 30. XX wieku, „Acta Baltico-Slavica” vol. 40, 2016, s. 206–231.
 • Rodzaj gramatyczny a płeć: przykład neutrum ekspresywnego w odniesieniu do osób i zwierząt w jednej z polskich gwar na Ukrainie, „Prace Językoznawcze” XVII, z. 4, 2015, s. 13–23.
 • The Polish Language and the Polish Minority in Ukraine: National Identity in the Face of Multilingualism and Loss of a Native Language, w: Aleksander Brückner revisited: Debatten um Polen und Polentum in Geschichte und Gegenwart, red. Yvonne Kleinmann, Achim Rabus, Göttingen 2015, s. 221–232.
 • Problemy badania identyfikacji narodowej i języka mniejszości polskiej na Ukrainie (wobec „pytań etnicznych” w powszechnych spisach ludności), w: Pogranicze wschodnie i zachodnie, red. Małgorzata Czabańska-Rosada, Ewa Golachowska, Ewa Serafin, Katarzyna Taborska, Anna Zielińska, Warszawa–Gorzów Wielkopolski 2015, s. 191–201.
 • O losach etnonimów „Lach” i „Mazur” na dawnych Kresach południowo-wschodnich, w: Niejedno ma imię… Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej, red. Ewa Dzięgiel, Tomasz Korpysz, Warszawa 2013, s. 117–132.
 • Archaizmy a interferencje w kontaktach języków blisko spokrewnionych (przykład polsko-ukraiński), „Z Polskich Studiów Slawistycznych”. Seria 12. Językoznawstwo. Prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013, Warszawa 2012, s. 13–19.
 • Polskie gwary „mazurskie” na Ukrainie, w: Polskie dziedzictwo językowe na dawnych Kresach. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Riegerowi, red. Ewa Dzięgiel, Katarzyna Czarnecka, Dorota A. Kowalska, Warszawa 2012, s. 65–73.
 • Polacy czy cudzoziemcy? Kształtowanie się identyfikacji narodowej młodzieży polskiego pochodzenia na Ukrainie, w: Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Tom II. Tożsamość wobec wielojęzyczności, red. Ewa Golachowska, Anna Zielińska, Warszawa 2012, s. 235–246.
 • Uwarunkowania alternacji celownika i frazy przyimkowej z dla w polszczyźnie południowokresowej na przykładzie gwary Hreczan na Podolu, „Język Polski” XCI, z. 5, 2011, s. 343–351.
 • Język a identyfikacja narodowa młodzieży polskiego pochodzenia w Samborze, w: Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 4, red. Janusz Rieger, Dorota A. Kowalska, Warszawa 2010, s. 11–23.
 • Zakres alternacji celownika i konstrukcji przyimkowej z dla we współczesnej polszczyźnie południowokresowej, w: Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce, red. Ewa Dzięgiel, Anna Zielińska, Warszawa 2009, s. 95–121.
 • Problem bilingwizmu w opisie kontaktów językowych polsko-ukraińskich, „Z Polskich Studiów Slawistycznych”. Seria 11. Językoznawstwo. Prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008, Warszawa 2007, s. 25–33.
 • Kresowa gwara Nowosielicy koło Połonnego a gwary w rdzennej Polsce, w: Języki mniejszości i języki regionalne (regiolekty), red. Jadwiga Zieniukowa, Elżbieta Wrocławska, Warszawa 2003, s. 375–388.
 • Teksty z Zielonej na Podolu, „Język Polski” LXXXI, z. 1–2, 2001, s. 104–109.
 • Polska gwara Sąsiadowic pod Samborem: fonetyka, w: Studia nad polszczyzną kresową X, red. Janusz Rieger, Warszawa 2001, s. 105–124.
 • (współaut.) Janusz Rieger, Iwona Cechosz, Ewa Dzięgiel, Badania gwar kresowych dziś, w: Gwary dziś. 1. Metodologia badań, red. Jerzy Sierociuk, Poznań 2001, s. 95–110.
 • Zróżnicowanie gwar polskich na środkowej Ukrainie, „Poradnik Językowy”, z. 6, 2000, s. 50–60.
 • Dawne a pochylone w kilku gwarach południowokresowych, w: Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim, red. Ewa Wolnicz-Pawłowska, Wanda Szulowska, Warszawa 2000, s. 79–88.
 • (współaut.) Maryna Ohołenko, Ołesia Łazarenko, Ewa Dzięgiel, Uwagi o gwarze wsi Słobódka Krasiłowska na Podolu, w: Studia nad polszczyzną kresową IX, red. Janusz Rieger, Warszawa 1999, s. 99–110.
 • (współaut.) Irena Masalska, Ewa Dzięgiel, Polszczyzna listów do redakcji „Gazety Lwowskiej” w latach 1995–1996, w: Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 2, red. Janusz Rieger, Warszawa 1999, s. 387–402.
 • On Two Isolated Polish Dialects in the Ukraine, “Zeitschrift für Slavistik”, 43 (1998) 1, s. 101–108.
 • Sytuacja językowa w Zielonej koło Wołoczysk, w: Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 1, red. Janusz Rieger, Warszawa 1996, s. 267–281.
 • (współaut.) Iwona Cechosz, Ewa Dzięgiel, Materiały archiwalne do historii języka polskiego na Ukrainie Sowieckiej przy końcu lat dwudziestych, w: Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 1, red. Janusz Rieger, Warszawa 1996, s. 201–222.
 • Uwagi o resztkach języka polskiego w Żwańcu nad Dniestrem, w: Studia nad polszczyzną kresową VIII, red. Janusz Rieger, Warszawa 1995, s. 89–95.
 • Teksty ze Żwańca nad Dniestrem, w: Studia nad polszczyzną kresową VIII, red. Janusz Rieger, Warszawa 1995, s. 245–248.
 • Teksty z Hałuszczyńców pod Tarnopolem, w: Studia nad polszczyzną kresową VIII, red. Janusz Rieger, Warszawa 1995, s. 241–244.
 • Fleksja czasownika w gwarze Hałuszczyńców pod Tarnopolem, w: Studia nad polszczyzną kresową VIII, red. Janusz Rieger, Warszawa 1995, s. 97–111.
 • Jeszcze o funkcjach potocznego wyrażenia „w ogóle”, „Język Polski” LXXIII, z. 4–5, 1993, s. 293–297.
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG